2020/56 Yabancı İşadamlarının KIBY'e Giriş Kararı ve Muafiyetler ve Teminatların Kati Tahsilata Çevrilmesi Hk.

SİRKÜLER (2020/56)

 

Sayın Üyemiz;                           

 

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Nisan 2019 tarihinden beri yürürlükte olan Irak (KIBY)'de üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamuller için gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının yürürlüğünün, İbrahim Halil Hudut Kapısının içinde olduğu KIBY'deki tüm gümrüklerde, Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020'de yayınlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun durdurulmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atfen, söz konusu karardan en fazla etkilenen kesimin Habur-İbrahim Halil güzergâhı üzerinden Irak'a hammadde/ara mamul ithalatı gerçekleştiren Irak'taki imalatçılar ile burada üretim faaliyeti gerçekleştiren ya da yatırımı bulunan Türk iş insanları ve mezkûr ürünlerin ihracatçıları olduğu belirtilerek, KIBY Gümrükler Genel Müdürlüğü ve İbrahim Halil Gümrük Müdürlüğü ile yapılan en son görüşmelerde; henüz genel bir düzenleme yapılmadığı, ancak karar öncesi uygulamalar kapsamında muafiyet imkânından faydalanan kişi/işletmelerin cari dönemde de muafiyetlerden istifade edebileceklerinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda yetkililerden, talep sahibinin daha önce muafiyet istihsal ettiği kuruma başvurması gerektiğinin, ilgili kurumun söz konusu kişinin talebini uygun görerek KIBY Bakanlar Kuruluna sevk etmesi ve buradan talep yönünde bir karar çıkartması halinde muafiyetler mekanizmasının işlemeye devam edeceğinin kararın istihsalini müteakip ilgili gümrük idaresine bildirilmesi için Bakanlar Kurulu'nca Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na iletildiğinin ve sürecin hâlihazırda bu şekilde işlediğinin öğrenildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede,

· 24 Nisan'dan sonra yeni kararın/mekanizmanın uygulamaya konulmasına kadarki süreçte, ara çözüm olarak, sabık sayılan muafiyet belgesi sahiplerine “gümrük vergilerini teminat göstererek işlemlerini ikmal etme” imkânının sunulduğu ve isteklilerin bu şekilde faydalandırıldığı,

· Ancak bahse konu yetkililerin açıklamalarından, söz konusu süreçte ara çözüm olarak gümrük vergilerini teminat göstererek ithalat gerçekleştirmiş olanların 24 Mayıs 2020 tarihine kadar yukarıda bahsedilen şekilde ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlar Kurulundan bir muafiyet istihsal edememeleri durumunda teminata alınan vergilerinin kesin tahsilata çevrilerek irat kaydedileceğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.

 

Ticaret Bakanlığı'nın Erbil Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliği'nden aldığı yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir başka yazıda ise 10 Mayıs 2020'de KIBY İçişleri Bakanlığı tarafından yabancı işadamlarının KIBY'e girişini de içeren bir kararın yayınlandığının tespit edildiği, gayriresmi tercümesi ekte yer alan söz konusu düzenlemeye göre; yabancı şahıslardan KIBY'de geçerli oturma iznine sahip yatırımcı, iş adamı, banka çalışanı ve öğretmen olanların ilgili bakanlığın ön onayı ve KIBY İçişleri Bakanlığının izniyle KIBY'e geri dönmelerinin kabul edilebileceği, ancak KIBY'e girişine izin verilen söz konusu kişilerin masrafları kendileri tarafından karşılanmak üzere 14 günlük karantina tedbirlerine konu olacağı ifade edilmektedir. Bahse konu Kararın gayrıresmi tercümesine http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/KIBY_karar.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

Bilgilerine sunulur.