2020/44 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/44)

 

 1. Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi;
 2. Rusya Federasyonu'na Yaş Meyve Sebze İhracatı Hakkında Bilgi; 
 3. Eximbank tarafından uygulamaya konan 1 yıl vadeli TL cinsi reeskont kredisi Hakkında Bilgi; 
 4. Menşe Şahadetnamesi ve Form A nın Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hakkında Bilgi; 
 5. Covid 19 Salgını Nedeniyle Uls. Yük Taşımacılığında Alınan Önlemler Hakkında Bilgi; 
 6. Suudi Arabistan Krallığının Sınır Kapılarında Aldığı Önlemler Hakkında Bilgi;  
 7. İslam Kalkınma Bankasının Covid19 Salgınının Önlenmesine Yönelik Alacağı Tedbirler Hakkında Bilgi;  
 8. Filipinlere Gıda İhracatı Hakkında Bilgi;  
 9. İnovaTİM İnovasyon Yarışması Hakkında Bilgi;  
 10. Meksika Mevzuat Değişikliği Hakkında Bilgi;  
 11. Çin'den Tıbbi Ürün ithalatı Hakkında Bilgi;  
 12. Vergi Ödemelerinde İnternet Bankacılığının Kullanılması Hakkında Bilgi;  
 13. ETSG Sektör Duyurusu Hakkında Bilgi;  
 14. Kapıkule Sınırı Yeni Uygulamaları Hakkında Bilgi;  
 15. Rusya Federasyonu Koronavirüs Önlemleri Hakkında Bilgi;  
 16. Sokağa Çıkma Yasağı ile İlgili Talepler Hakkında Bilgi;
 17.   Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

     Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA BİLGİ;

7244 sayılı “YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7244 sayılı Kanunla, mali mevzuatta yapılan önemli değişikliklere aşağıda özetle yer verilmiş olup Kanunun tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.
 • 3 Aylık İş Akdi Fesih Yasağı

Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilebilir. Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

 • İşçiye Ücretsiz İzin Ödeneği Günlük 39,24TL

İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilecektir. Nakdi ücret desteği üzerinden %0,759 oranında (günlük 0,30 TL) damga vergisi kesintisi dışında başkaca bir kesinti yapılmayacaktır.

 • Kısa Çalışma Ödeneği Koşulları

İşsizlik Sigortası Kanunu'na ekleme yapılarak, 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır.

 

Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

 • Türkiye Varlık Fonu'na İlişkin Düzenleme

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) ve alt fon ve şirketlerinin denetim raporlarının Cumhurbaşkanı'na sunum tarihi, Haziran ayından Ağustos ayına alınmaktadır. Türkiye Varlık Fonu'nun üçüncü kişilerle birlikte veya tek başına kontrolünü sağlayacak işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” ve “Ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı” başlıklı madde hükümleri uygulanmayacaktır. Benzer şekilde Türkiye Varlık Fonu'nun üçüncü kişilerle birlikte veya tek başlarına kontrolünü sağlayacak işlemlerinde “Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması” başlıklı maddesi de uygulanmayacaktır.

 • Su Faturalarına Erteleme

Yasa ile konutların ve faaliyetleri durdurulan işyerlerinin su faturası borçlarının, belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanınmaktadır. Yapılan değişiklikle süre bitiminden itibaren 3 aya kadar belediye meclisince uzatılabilmesi imkanı da getirilmektedir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

 • Şirketler Kârın Yüzde 25'ine Kadarını Dağıtabilecek

Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmibeş (%25) ile sınırlandırılarak şirket kaynaklarının nakit kâr dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerimizin mevcut özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amaçlanmaktadır. Cumhurbaşkanı, kar payı dağıtımı yasağına ilişkin süreyi kısaltabileceği gibi 3 aya kadar da uzatabilecektir. Kanun'un yayım tarihi olan 17.04.2020'den önce; 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler yasağın bittiği sürenin sonuna kadar ertelenecektir.

 • Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin DFİF Kaynaklı Kredi Borçlarının Ertelenmesi

2020 yılında ödenecek DFİF kaynaklı kredi borçları faizsiz olarak 2021 yılına; 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir.

 • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Verilen Lisansların Kullanım Sürelerinin 1 Yıl Uzatılması

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılmıştır.

 • TEDAŞ'a Ait Geçmiş Dönem Elektrik Tüketiminden Kaynaklanan Borçların Yapılandırılması ve Alacaklara İlişkin Faiz Oranlarının Düşürülmesi

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş veya yapılandırılmamış olan alacakların asıllarının tamamının, 2021 yılının Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ'a iletilmek üzere dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ'a yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam üç eşit taksitte ödenmesi şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden asıl alacağa olan eklentilerin tahsilinden vazgeçilir.

 • Ar-ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülmesi gereken faaliyetlerin bu merkez ve bölgeler dışında da yürütülebilmesi

Ar-ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülmesi gereken faaliyetlerin bu merkez ve bölgeler dışında da yürütülebilmesine imkan tanınmıştır: 
Bilindiği üzere, 5746 sayılı Kanun kapsamında ar-ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen ar-ge ve tasarım faaliyetleri ile 4691 sayılı Kanun kapsamında teknoparklarda yürütülen faaliyetler çeşitli indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaktadır.
 7244 sayılı Kanunla, Sanayi ve Teknoloji Bakanına, indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanacak faaliyetlerin 11.03.2020 tarihinden başlayarak 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, ar-ge ve tasarım merkezleri ile teknopark dışında da yürütülmesine izin verme yetkisi verilmektedir. Bu süre, Sanayi ve Ticaret Bakanınca 3 aya kadar daha uzatılabilmektedir.

 • Fahiş Fiyat Artışı

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından; bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağı; piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı düzenlenmektedir.

 

2

RUSYA FEDERASYONU'NA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonu (RF) Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisinden alınan yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; domates başta olmak üzere ülkemizden RF'ye ihraç edilen muhtelif yaş meyve ve sebze ürünlerinde karantina zararlılarının tespit edilmesi nedeniyle, Rus makamlarca karantina açısından risk teşkil eden ürünlerdeki bitki sağlığı denetimlerinin arttırılmasının talep edildiği belirtilmekte olduğu, konuya ilişkin olarak Bakanlıklarınca gerekli talimatların verildiği belirtilmektedir.

Söz konusu ülkeye domates ihracatımız belirli bir kota dahilinde gerçekleştirilmekte olduğu, 12 Nisan 2020 tarihi itibarıyla söz konusu kota 183 bin tona ulaştığı ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin ilgili tüm firmalarımızın, RF'ye gerçekleştirecekleri ihracat işlemlerinde karantina ürünlerinden ari ürün kullanmaları minvalinde bir kere daha uyarıldığı bildirilmektedir.

 

3

EXIMBANK TARAFINDAN UYGULAMAYA KONAN 1 YIL VADELİ TL CİNSİ REESKONT KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ; 

Eximbank tarafından ihracatçılarımıza yönelik 720 gün vadeli döviz cinsi reeskont kredileri tanında 1 yıl vadeli TL cinsi reeskont kredisi de uygulamaya girmiştir.

Ayrıca, Kredi Garanti Fonu Kefalet Sistemi de uygulamaya başlamıştır. Konu hakkında EXİMBANK Trabzon Şubesine başvurmanız önerilir. 

 

4

MENŞE ŞAHADETNAMESİ VE FORM A'NIN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, ihracata konu eşya için düzenlenecek Menşe Şahadetnameleri ve Form A Belgelerinin onaylanması usulüne ilişkin değişiklik yapıldığı belirtilerek, söz konusu belgelerin yalnızca elektronik ortamda onaylanacağı ve belgeler üzerinde ıslak imza veya mühür bulunmaması gerektiği ifade edilmektedir.

Form A Menşe Belgelerinin ise Avrasya Ekonomik Birliğine üye Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan ve Beyaz Rusya ülkelerine 17 Nisan 2020 tarihine kadar kağıt ortamda düzenlenmeye devam edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından söz konusu belgelerin elektronik ortamda onaylanabilmesine yönelik çalışmalar tamamlanarak elektronik onay sistemi devreye alınmış olduğu onay işlemlerinin yukarıda zikredilen uygulama doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

5

COVİD 19 SALGINI NEDENİYLE ULS. YÜK TAŞIMACILIĞINDA ALINAN ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve UND web sitesinde de yayımlanan dosya kapsamınd, Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapılarımızdan geçişlerin durdurulduğu ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişinin yasaklandığı belirtilmektedir. Ancak İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu genelgelerde; dış ticaretin devam etmesi adına ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan tır şoförleri başta olmak üzere, ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esasların Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşlerine göre belirleneceği bildirilmektedir.

İlgili genelgenin devamında, bu kapsamda uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir) ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde geçiş izninin verileceği ifade edilmektedir.

A. TÜRKİYE'DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER

1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmeyecektir.

2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.

3. Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır.

4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların "araç takip sistemi” üzerinden takip edilmesi suretiyle en uzak sınır kapısından 36 saat, diğer sınır kapılarından 24 saat içinde ayrılmaları sağlanacaktır. (Bu süreler; yol durumu, hava şartları, çıkış yapılacak gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince 48 saate kadar uzatılabilecektir).

5 . Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Valilik/Kaymakamlıklarca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.

6. Türkiye içine transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.

7. Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından kabul edileceği hususunda emin olunacak, araçların ülkemizden çıkması halinde giriş yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişi onaylanmayacaktır.

B. TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER

1. Koronavirüs kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilemeyecektir.

2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.

3. Şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği bildirilecek, ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince şoförlere tebliğ edilecektir.

a) Şoförlerin Türk uyruklu olması halinde; Sağlık Bakanlığı birimlerince muayene edildikten ve ikametgâhında 14 günlük ev karantinasını kabul ettiklerini belirten taahhütnameyi imzaladıktan sonra ülkemize giriş yapmalarına izin verilecek, ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.

b) Şoförlerin Yabancı uyruklu olması halinde; taşıma işlemlerinin izole alanda şoför değişimi ve/veya dorse/yük değişimi suretiyle yapılması, mümkün olmaması halinde ise 14 günlük karantina süresini bekledikten sonra ülkeye girişlerine izin verilmesi sağlanacaktır.

c) Gümrük idarelerince; ülkemizde yük bırakacak yabancı şoförlerin geçecekleri güzergâhlar ve azami süreler, yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar da göz önünde bulundurularak belirlenecek ve araçların mola güzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan yabancı şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.

d) Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan yabancı araçların/şoförlerin girişlerine şoför değişimi veya dorse/yük değişimi, yapılması mümkün değilse gerekli sağlık muayenesi/kontrolleri yapılmak ve gerekli koruyucu tedbirleri almak şartı ile 14 günlük karantina süresi beklenmeden izin verilebilecektir.

e) Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoförler, belirlenecek izole alanlarda 14 günlük karantina süresini beklemeksizin gerekli sağlık muayenesi yapıldıktan ve araçları dezenfekte edildikten sonra ülkemize girebilecektir. Bu madde kapsamında Ülkemizde yük bırakacak şoförlere, bu Genelgenin A bölümünün ilgili maddeleri uygulanacak; 4. madde ise gidecekleri güzergâhlar doğrultusunda uygulanacaktır.

C. TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YAPACAK ŞOFÖRLER

1. Türk şoförlerin bu Genelgenin B bölümü 3. maddesi (a) fıkrası uyarınca ev karantinasında kalmaları gereken süreyi tamamlamadıklarının tespit edilmesi halinde çıkışlarına izin verilmeyecektir,

2. Türk uyruklu şoförlerin çıkış kapısına geldiklerinde beraberlerinde maske, dezenfektan malzemeleri, uzun süre yetecek gıda maddesi bulundurmaları istenecek ayrıca şoförlere varış ülkelerinde ve güzergâh boyunca kimseyle temas etmeden, sosyal mesafeyi koruyarak iletişim kurması ve yüklerini boşaltarak vakit kaybetmeden geri dönmeleri konusunda uyarıda bulunulacaktır.

3. Yabancı şoförlerin çıkışlarında, Genelgede belirtilen kurallara uyup uymadığı kontrol edilecek, kurallara uyulmadığı tespit edilir ise İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri tarafından cezai işlem uygulanıp yurda tekrar girişleri engellenecektir.

D. RORO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR

1. RoRo taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup, yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu Genelgede belirtilen tüm kuralların yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı Liman Mülki İdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilecektir,

2. Gemilere binmesi 1. maddeye göre uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilecektir.

3. Ülkemize RoRo seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır.

 

6

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞININ SINIR KAPILARINDA ALDIĞI ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan Krallığı'nın Covid-19 önlemleri kapsamında sınır kapılarında aldığı tedbirlere ilişkin T.C. Dışişleri Bakanlığının yazısı ile Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliğine ait Nota iletilmiş olup, bahse konu notada aşağıda yer alan hususlara aşağıda yer verilmiştir.

“Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na saygılarını sunar ve S.A.K'nm kara sınır kapılarında ticari nakliyat hareketi, ticari hareket/trafiğin düzenlenmesi ile ürün nakliyat tır şoförlerinin Suudi Arabistan'a girişleri ve diğer ülkelere taransit geçişleri ile ilgili mekanizmalar hakkında alınan tedbirleri aşağıda sunar.

 1. Tüm tüccar, ihracatçı ve nakliye firmalarının deniz ve havayolu kargo/nakliyelerini kullanmaya özen göstermeleri ve çok zaruri durumda kara yolu nakliyesinin kullanılmasının vurgulanması önem arz etmektedir.
 2. Alınan tedbirler kapsamında vize işlemleri için S.A.K. Büyükelçilikleri tarafınca bazı ülkelerde akredite olan büroların kapalı olması dikkate alınmıştır. Buna göre kara sınır kapılarında geçici vize verilme uygulamasına gidilmiştir. (İlgili firmaların Suudi Arabistan'a gönderdiği yada Suudi Arabistan üzerinden transit olarak geçiş yapacak ürün nakliye tırlarının şoförlerine verilecektir.)
 3. Suudi sınır kapılarına giriş yapmadan önce ilgili Sağlık Bakanlığı tüm tır şoförlerinin gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmesi amacıyla uzmanları görevlendirecek ve virüs semptomu saptanan kişilerin girişine engel olacaktır. Yine bu şoförlerin çıkış kapılarından ayrılmadan önce sağlık kontrolüne tabi tutulmaları sağlanacak ve sağlık kontrollerinde virüsle ilgili raporun pozitif çıkması halinde onlarla temas kuranların belirlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır.
 4. Suudi Arabistan Krallığı sınırlarından transit geçiş olarak sadece, gıda, ilaç, tıbbi ve yardım malzemeleri gibi temel ürünleri taşıyan nakliye tırlarına izin verilecektir.
 5. Suudi Arabistan'a giriş yapan tir şoförlerine 96 saati geçmemek kaydıyla süre tanınacaktır. Bu süre Suudi Arabistan'a girişlerinden itibaren başlayacak ve takip sistemiyle izlenecektir. Bu süreye uymayanlara mali para ceza düzenlenecektir. Tırların herhangi bir arızasının olması durumunda Gümrük Genel Müdürlüğü gerekli tedbir ve işlemleri yapacaktır.
 6. Tüm kara sınırların aracılığıyla Suudi Arabistan'a gönderilen ve en son durağı Suudi Arabistan olan ürünlerin girişine de izin verilecektir.
 7. Virüsün Suudi Arabistan'a intikalinin engellenmesi ve yayılımının önlenmesi amacıyla Sağlık Hakanlığı'nın belirlediği koruma tedbirlerinin yerine getiriliğinden emin olunması halinde kara sınırlarından girişe izin verilecektir.”

 

7

İSLAM KALKINMA BANKASININ COVİD19 SALGINININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ALACAĞI TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Cidde Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, İslam Kalkınma Bankası'nın Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasını teminen üye ülkeler için yaklaşık 2,3 milyar ABD doları tutarında bir bütçe ayırdığı, konuya ilişkin olarak Ataşeliğimizce İslam Kalkınma Bankası (İKB) yetkilileri ile yapılan görüşmede, hâlihazırda üye ülkelerin ihtiyaç analizinin hazırlandığı ve bu kapsamda yine üye ülkeler tarafından tedarik edilebilecek ürünlerin bir envanterinin oluşturulduğunun belirtildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, özellikle medikal ekipman, ilaç, gıda ve temel tüketim malzemeleri olmak üzere üye ülkelerin ciddi manada söz konusu ürünlere ihtiyaç duydukları, ilgili sektörlerdeki üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın İKB 'nin aşağıda yer alan Türkiye ofisleri kanalıyla tedarik edebilecekleri ürün, miktar ve fiyat bilgilerini İKB'ye iletebileceği belirtilmektedir.

Bilgilerine rica ederim.

 

İKB Ankara Ofisi

Kizilirmak Mah. Dumlupinar Blv.

No. 3, Next Level, A Block, 3rd Floor

06530, Çukurambar Ankara

+90 312 490 47 32

+90 312 490 47 33

Fax: + 90 312 491 14 00

 

İKB İstanbul Ofisi

Beybi Giz Plaza,

Dereboyu Cad. Meydan Sokak,

No:1, Kat: 31, Daire:122

Maslak, Sarıyer, İstanbul,

+90 212 234 81 00

Fax: + 90 212 234 81 52

 

8

FİLİPİNLERE GIDA İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

Manila Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ülkemizden Filipinler'e gıda ürünleri ihracatı kapsamında ve COVID-19 pandemisi nedeniyle gıda ticaretinin ve sürekliliğinin sağlanmasını teminen, ihracat esnasında firmalar tarafından ibraz edilen belgelere ilişkin muhtelif hususlara ilişkin Filipinler Tarım Bakanlığı'ndan (Deparment of Agriculture) Ticaret Müşavirliği'ne bir yazı iletildiği, bahse konu alan yazıda, COVID-19 nedeniyle tüm dünyada karantina önlemlerinin alındığı dönemde gıda ticaretinin ve sürekliliğinin sağlanmasını teminen Filipinler Tarım Bakanlığınca, ihracatta firmalar tarafından ibraz edilen ve elektronik ortamda düzenlenen "E-Sağlık Sertifikası”nın kağıt ortamında düzenlenen belgeler ile sadece 30 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek karantina sürecinde geçerli olmak üzere, eşdeğer olarak kabul edildiği ifade edilmektedir.

 

9

İNOVATİM İNOVASYON YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Meclisleri çatısı altındaki Türkiye'nin en genç ve inovatif ailesine sahip İnovaTİM'in, tüm Dünya ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili yaşanan gelişmeler neticesinde "İnovasyon Büyüktür Pandemi” sloganı ile sadece üniversite öğrencilerine açık bir şekilde "İnovaTİM İnovasyon Yarışması”nın gerçekleştireceğinden bahisle; İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nın, COVİD-19 salgının yol açtığı sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik yenilikçi projeler üretilmesi hedefiyle pandemi öncesi, pandemi sırası ve pandemi sonrası olmak üzere 3 ana başlıkta 18 farklı senaryoya göre düzenleneceği bildirilmektedir.

Türkiye'de ilk kez kullanılan "özgelecek algoritmasıyla”, projeye başvuran öğrencileri en üretken olabileceği takım arkadaşlarıyla bir araya getirmeyi hedefleyen ve tamamen dijital ortamda gerçekleşecek olan yarışmanın, PDR (Ön Tasarım) raporu, CDR (Kritik Tasarım) raporu ve final sunumları ile tamamlanacağı; bu süreçte yine bir ilke imza atılarak sisteme yarışmacıların olası soruları öğretmeye başlanılarak ve arka planda bu sorulara otomatik cevap veren ve hatta projeleri için mentorluk yapabilecek bir yapay zeka algoritması geliştirilmeye başlandığı ifade edilmektedir.

Bu gelişmeler ışığında, bu yıl Türkiye'nin Makinecileri sponsorluğunda gerçekleştirilen "İnovaTİM İnovasyon Yarışması” kapsamında, 3 ana başlıkta her bir kategorinin ilk 3'ü olmak üzere birinci gelecek ekibe 25.000 TL, ikinci gelecek ekibe 20.000 TL ve üçüncü gelecek ekibe 15.000 TL olmak üzere toplam 180.000 TL'lik para ödülü verileceği belirtilmekte olup, 14 Nisan 2020 ile 8 Mayıs 2020 tarihleri arasında başvuruları alınacak olan İnovaTİM İnovasyon Yarışması ile ilgili ekli kapsamlı bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.

İnovaTİM İnovasyon Yarışması bilgi notu

 

10

MEKSİKA MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Meksiko Ticaret Müşavirliğimizden iletilen bir yazıya atıfla Federal Resmi Gazete'de yayımlanan 03/04/2020 tarihli Anlaşma ile Meksika'da sağlık acil durumu nedeniyle doğrudan mal ve hizmet satın alma ve gerektiğinde ithalat yapma yetkisi verilen kurumlara ilişkin mevzuat değişikliği paylaşılmış olup y0azıda devamla, söz konusu Anlaşma ile: Sağlık Bakanlıkları, Milli Savunma Bakanlığı, Donanma, Refah için Sağlık Enstitüsü, Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu Çalışanları Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Kurumunun kendi yetki alanları ve mevcut kaynaklarına göre yasal hükümler çerçevesinde sağlık acil durumu ile mücadele için gerekli mal ve hizmet, ilaç, medikal ekipman, teşhis aracı, reaktif, cerrahi ve iyileştirici malzeme ve hijyenik ürünleri doğrudan satın alma ve gerektiğinde ithal etme yetkisine sahip birimler olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Sağlık Risklerine Karşı Koruma Federal Komisyonunun (COFEPRIS), söz konusu mal ve hizmetlerin alımının mümkün olan en kısa sürede ve kalite ve güvenlik koşulları altında gerçekleştirilmesini teminen, yetkilendirilmiş birimlere derhal ve süratle tavsiye sağlayacağı belirtilmektedir.

Meksiko Ticaret Müşavirliğimizce, konunun ilgili ürünlerde gerekli izinlere sahip ihracatçı firmalarımız için olumlu bir gelişme olduğu değerlendirilmektedir.

 

11

ÇİN'DEN TIBBİ ÜRÜN İTHALATI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan ve bir örneği bağlantıda sunulan yazıya atıfla, Çin'den gerçekleştirilecek tıbbi ürün ihracatı hakkında Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya ilişkin bir bilgi notu paylaşıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu notta; Çin Ticaret Bakanlığının 3 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamaya yer verilerek, bazı tıbbi cihaz ve ürünlerin ihracatını sıkılaştıran yeni bir düzenlemeye gidildiği ve detayları aşağıdaki bağlantıda yer alan notta belirtilen tıbbi ürünlerin ihraç edilmeden önce sıkı kontrolden geçirileceği ve ürünlerin ihraç edileceği ülkedeki ithalatta aranan belgelerin Çin'den ihracat gerçekleşmeden teyit edileceği bilgisi verilmektedir. Aynı açıklamada, Gümrük idarelerinin ihracatçı firmaların ürün lisanslarını kontrol ederek ihracata izin vereceği belirtilmiş ve Çin Tıbbi Ürün İdaresi (NMPA) tarafından hazırlanmış olan firma listesi paylaşılmıştır.

Yine aynı yazıda Pekin Ticaret Müşavirliğince, Türk firmalarının Türkiye'ye ithal etmek ya da üçüncü ülkelere ihraç etmek üzere söz konusu medikal ürünleri Çin'den almaları durumunda, sadece NMPA tarafından onaylı listede yer alan firmalardan ithalat yapmalarının uygun olacağı, söz konusu listede yer almayan firmaların medikal ürün ihracatları yasaklanmamakla birlikte, kalite ve diğer konularda firmalarımızın sorun yaşama ihtimalinin listede yer alan firmalara göre çok daha yüksek olacağı değerlendirildiğinden, firmalarımızın listede yer almayan firmaların tekliflerine itibar etmemesinin uygun olacağı belirtilmektedir.

Pekin Ticaret Müşavirliğimizin konuya ilişkin bilgi notuna http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/Cinden_tıbbi_urun_ihracatı.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

12

VERGİ ÖDEMELERİNDE İNTERNET BANKACILIĞININ KULLANILMASI HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar, saymanlıklar veya GÜMKART aracılığı ile ödenmesinin mümkün bulunduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gümrük idarelerinde teması azaltmaya yönelik olarak, gümrük beyannameleri için tahakkuk eden gümrük vergileri, ek tahakkuk ve para cezaları ile gümrük idarelerine yapılması gereken diğer ödemelerin gümrük alacaklarını tahsile yetkili bankaların internet bankacılığı kanalıyla yapılmasının önem arz ettiği bildirilmektedir.

 

13

ETSG SEKTÖR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir e-posta yazıda; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı hususu hatırlatılmaktadır.

Bu çerçevede; AB Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından 01.01.2021 dönemi için Covid-19 pandemisi sebebiyle corona virüsle mücadelede kullanılan nihai ürünlerin üretimi için hammadde veya ara mamul ithalatında askıya alma /kota başvurularının süresini uzatma kararının alındığı; bu kapsamda, 01.01.2021 dönemi için firmaların en geç 24.04.2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı'na askıya alma / kota başvurusunda bulunması gerektiği bildirilmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olmalarının gerektiği; başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabildiği ve bahse konu askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ'nin (İthalat: 2020/18) incelenebileceği bildirilmektedir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

 

14

KAPIKULE SINIRI YENİ UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İçişleri Bakanlığı tarafından yabancı uyruklu şoförlerin şoför/dorse değişikliğine dair yayınlanan genelgeye atıfla Bulgaristan sınırımızdaki Kapıkule Sınır Kapısında karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi için yük taşımacılığında yeni uygulamalar ile ilgili alınan kararlar bildirilmekte olup bahse konu genelge ile Kapıkule Sınır Kapısında uygulanması için alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
 • Kapıkule Sınır Kapısı yakınında bulunan GTİ TIR Parkı izole alanında hali hazırda Türk uyruklu şoförler için uygulanan şoför veya dorse değişimi işlemleri yabancı uyruklu şoförler için de her türlü sağlık kontrolünden geçmek, araçları dezenfekte edilmek ve Türkiye'ye giriş yapmamak koşulu ile uygulanabilecektir.
 • Yabancı uyruklu şoförler Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak istediklerinde, dorse/çekici değişikliği yapacaklarını, ihracat/ithalat yükü taşıyan araçların bilgisinin de bulunacağı bir form ile beyan edeceklerdir.
 • İhracat yükü taşıyan aracın TIR parklarında olup olmadığı sistem üzerinden kontrol edilecektir.
 • İhracat yükü taşıyan aracın TIR parklarında olmaması halinde aracın Kapıkule gümrük sahasına girişine izin verilmeyecektir.
 • İhracat yükü taşıyan aracın TIR parklarında olduğu teyit edilirse, ithalat yükü taşıyan aracın dezenfeksiyon işlemine müteakip plaka okuma sistemi üzerinden saha giriş kaydı yapılacaktır.
 • Yasaklı ülke çıkışlı ve 14 günlük izolasyon süresi dolmamış yabancı sürücü pasaport noktasına geldiğinde dorse/şoför değişikliği yapmak istediğini beyan eden formu görevli polis memuruna verecektir.
 • Pasaport işlemine müteakip aynı peronda şoförün sağlık kontrolü Sağlık Bakanlığı personelince yapılacaktır.
 • Değişim yapacak yabancı şoför sağlık birimine pasaport ve iletişim bilgilerini verecektir.
 • Gümrük işlem süreçleri tamamlandıktan sonra Türkiye'ye giriş yönündeki araç, çıkış yönündeki değişim aracı ile GTİ TIR Parkı izole alanda buluşacaktır.
 • Her iki yöndeki araçların hazır olması halinde araçlar en kısa sürede dorse/şoför değişikliğine tabi tutularak işlem süreçleri tamamlanacaktır.
 • Mahreçten gelen yabancı uyruklu şoför bu kez çıkış yönüne geçerek pasaport dahil gümrük işlem süreçlerini tamamlayacaktır.

 

15

RUSYA FEDERASYONU KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Birliği'nden alınan yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğimizin Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne ilettiği bir yazıya atıfla, Rusya Federasyonu'nda koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan ve halihazırda yürütülmekte olan önlemlere ilişkin tablo iletilmiş olup bahse konu tabloya http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/RF_Corona_onlemleri.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

16

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ TALEPLER HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı hatırlatılarak, bu çerçevede, günlü ihracat bağlantı ve taahhüdü olan firmaların, faaliyetlerine ara vermeleri durumunda büyük zarar oluşturacak imalat sanayi firmaları ile faaliyetlerine devam eden sektörlere girdi ve hammadde sağlayan firmaların sokağa çıkma yasağı ile ilgili taleplerini bulundukları İl Valiliklerine başvuru yaparak bildirmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

17

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.