2020/203 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Hk.

SİRKÜLER 2020/203
Sayın Üyemiz,
 
10 Aralık 2020 tarihli mükerrer Resmî Gazetede; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
 
Bilindiği üzere, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü vardır. Avrupa Birliği'nin "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Tüzüğü (CLP Tüzüğü)", Türkiye'de 2013'te uyumlaştırılmıştı. İnsan sağlığı ve çevrenin kimyasalların zararlarından korunması yönünde güncel küresel uygulamaların Türkiye'de de uygulanabilmesi açısından büyük önem taşıyan CLP tüzüğünde güncellemeler yapıldı.
 
Düzenlemeyle sanayicilerin kimyasallarını etiketlemede referans olarak kullandığı, sınıflandırma bilgilerinin yer aldığı "Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Listesi"ne 110 yeni madde ilave edildi. Ayrıca 108 maddenin sınıflandırmasına da yeni zararlılıklar eklendi. Üretici ve ithalatçılara söz konusu düzenleme için 1 Ocak 2023'e kadar geçiş süreci tanındı. Listede yapılan düzenlemeyle kimyasalların etiketlerinin yanı sıra biyosidal ve bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, çevre etiketi kriterlerinin belirlenmesi ve kimyasalların kısıtlanması da sağlanacak.
 
Yönetmelik kapsamında ayrıca üretici ve ithalatçılar, sağlık üzerine etkileri ve fiziko-kimyasal özellikleri nedeniyle zararlı olarak sınıflandırılan karışımları piyasaya arz etmeden önce kimyasal bileşimine ve zararlılık özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine vermekle yükümlü olacak. Söz konusu bilgilerin veriliş usul ve formatı Sağlık Bakanlığınca belirlenecek. Sağlık Bakanlığınca bu bilgilerin gizliliği sağlanacak ve koruyucu ve iyileştirici önlemleri düzenleyerek tıbbi ihtiyaçları karşılamak için özellikle acil durumlarda kullanılabilecek. Sağlık Bakanlığınca alınan bilgiler, söz konusu amacın dışında başka bir amaçla kullanılamayacak. Bu maddenin uygulanması için üreticiler ve ithalatçılara 1 Ocak 2025'e kadar geçiş süreci tanınacak.
 
Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201210M1-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.