2020/141 Hususi Damgalı Pasaport Formu Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; bilindiği üzere, 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar, 23/3/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, mezkûr Karar kapsamında yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmalar Bakanlığımızca belirlenmektedir.


7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6/10/2020 tarihli ve 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2017/9962 sayılı Kararda yapılan değişikliklere paralel olarak hususi damgalı pasaport talep formunda da bazı güncellemeler yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, 2017/9962 sayılı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca İçişleri Bakanlığı ile müştereken belirlenen hususi damgalı pasaport talep formu ekte gönderilmiştir.

Husususi (yeşil) Damgalı Pasaport almak için yapılacak başvurularda pasaport talep formlarına https://pasaport.ticaret.gov.tr ve https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/pasaport-talep-formlari adreslerinden de ulaşım sağlanabileceği belirtilmektedir.

Ek: Talep Formu