2020/05 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER  (2020/05)

 

 1. Tacikistan-2020 Uluslararası Evrensel Fuarı Hakkında Bilgi;
 2. Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması veya Geri Çekilmesine ilişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Taslağı Hakkında Bilgi;
 3. 2020 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılması Hakkında Bilgi;
 4. Suudi Arabistan SABER Sistemi Hakkında Bilgi;
 5. “Driving FDIs Through PPSs” İsimli Toplantı Hakkında Bilgi;
 6. Global Economist Forum Hakkında Bilgi;
 7. Suudi Arabistan Barkod Sistemi Hakkında Bilgi;
 8. Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
 9. HUB Camara Santo Domingo 2020 Fuarı Hakkında Bilgi;
 10. Sweets & Snacks 2020 Chicago/ABD Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;
 11. ABD İran Yaptırımları Hakkında Bilgi
 12. Dış Ticaret talepleri Hakkında Bilgi;

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

1

TACİKİSTAN-2020 ULUSLARARASI EVRENSEL FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen,  T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/01/2020 tarih 51317384 sayılı yazıda, Tacikistan Hükümetinin desteğiyle Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2-6 Ağustos ve 21-25 Ekim 2020 tarihlerinde “Tacikistan-2020 Uluslararası Evrensel Fuarı”nın düzenleneceği bildirilmekte olup, firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Fuara İlişkin Bilgi Notu (3 sayfa)

 

2

HELAL AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, KAPSAMININ DARALTILMASI VEYA GERİ ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

 

Helal Akreditasyon Kurumu Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/01/2020 tarih 13-00117 sayılı yazıda; 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 7060 sayılı Kanun ve 4 numaralı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin on beşinci bölümü hükümleri çerçevesinde, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak Helal Akreditasyon Kurumu'nun kurulduğu, Kurumun temel faaliyet alanı olan helal akreditasyon hizmetine başlayabilmesi amacıyla Kurum görev ve iştigal alanı çerçevesinde alt mevzuat çalışmalarına devam edildiği belirtilmekte olup, 16 Ekim 2019 tarihli ve 30920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik" kapsamında hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan "Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması veya Geri Çekilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Taslağı"na ilişkin uygulamaya esas alınmak üzere görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, Helal Akreditasyon Kurumu'na iletilmek üzere söz konusu Tebliğ'e ilişkin görüş ve önerilerin en geç 27 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.        

 

Ekler:

Ek-1: Tebliğ Taslağı (5 sayfa)

Ek-2: Görüş Formu (1 sayfa)

 

3

2020 YILI GEÇİŞ BELGELERİNİN KULLANIMA AÇILMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/01/2020 tarih 12-00115 sayılı yazıda; Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 9. maddesinin 9. Fıkrasının, "Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır. 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir." hükmünü amir olduğu, 2019 yılı geçiş belgelerinin Geçiş Belgesi Otomasyon Sistemi (GEBOS) sistemi üzerinden kontrol edildiği ve geçerliliği 31.1.2020 tarihine kadar olan 2019 yılına ait geçiş belgelerinin âtıl kalmaması gerektiği bildirilerek, bahse konu geçiş belgelerinde tasarruf sağlanması amacıyla;

- 2020 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında ekli listede yer alan tarihlerin dikkate alınması,

- Bahsi geçen ülkelere ait 2019 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde tükendiği tarihten itibaren 2020 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,

- Halihazırda 2019 yılı kotası tükenmiş olan geçiş belgelerinin dağıtımında 01/01/2020 tarihinin baz alınması,

- Henüz temin edilemeyen 2020 yılı geçiş belgelerinin yerine firmaların talep etmeleri halinde 2019 yılı geçiş belgesi verilmesi hususlarının belirtildiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Liste (3 sayfa)

 

4

SUUDİ ARABİSTAN SABER SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/01/2020 tarih 9-00107 sayılı yazıda; Suudi Arabistan'a yönelik ihracatta “İhracata Konu Ürün Kayıt Sistemi” (SABER) isimli bir sistemin geliştirilerek, 2019 yılı itibariyle söz konusu sisteme kayıtlı olan ürün grupları için uygulanmaya başlandığı belirtilmekte olup, SABER sistemine geçilmesinin ardından firmalar tarafından gündeme getirilen sorunlar ile olası gelişmelerin Bakanlıklarına iletilmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, anılan sisteme ilişkin karşılaşılan sorunlar ile gündeme getirilmesi arzu edilen diğer hususların en geç 28 Ocak 2020 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Not: SABER sistemi kapsamına giren ürünlere https://saber.sa/home/hscodes adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

5

“Driving FDIs Through PPSs” İsimli Toplantı Hakkında Bilgi; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/01/2020 tarih 30-00093 sayılı yazıda;  Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'te, 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde “Driving FDIs Through PPSs” isimli yuvarlak masa toplantısının yapılacağı, Özbekistan Maliye Bakanlığı'nın desteği ile gerçekleştirilecek bu toplantıya, pek çok ülkeden siyasetçi, bürokrat ve firma düzeyinde katılımın olacağı ve bu toplantının, Özbekistan'da önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yatırım projeleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğu bilgisinin yer aldığı bildirilmekte olup, ilgili etkinlik ile detaylı bilgilere http://www.uzbekppp.com/ internet bağlantısından ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

 

6

GLOBAL ECONOMİST FORUM  HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/01/2020 tarih 3-00026 sayılı yazıda; Başkanlığını Dr. Enayet Karim adlı şahsın yürüttüğü Global Economist Forum adında Bangladeş'te faaliyet gösteren bir oluşumun, iş insanlarından oluşan heyetler düzenleyerek Türkiye'ye gelme talebinde bulunduğu ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, Ticaret Bakanlığı'nın Global Economist Forum adlı kuruluş ve Dr Enayet Karim isimli zat ile ilgili olarak Büyükelçiliğin ilgili birimlerinden aldığı bilgide, anılan şahsın daha önce de bu tarz toplantı, iş görüşmesi gibi organizasyonlar yapma girişiminde bulunduğu, ancak aslında Bangladeşli insanları yasadışı yollarla diğer ülkelere göndermek gibi amaçlarının olduğu/olabileceği, Büyükelçilik nezdinde de kendisinin gayriresmi olarak kara listeye alındığı ve muteber bir kişi olmadığı bilgisinin edinildiği belirtilmektedir.

 

7

SUUDİ ARABİSTAN BARKOD SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

 Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/01/2020 tarih 5-00041 sayılı yazıda, Suudi Gümrüğünde yapılan yeni düzenleme kapsamında 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile BARKOD sistemine geçildiği, Arabistan Gümrüğü BARKOD Sistemi Uygulamasına ilişkin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan bilgilendirmenin TSE tarafından Suudi Arabistan'da yerleşik ithalatçı firmalar nezdinde teyit edildiği, buna göre;

 · Suudi Arabistan'a ihraç edilen ürünlerin SABER portalına kayıt işlemleri kapsamında TSE tarafından verilen ürün uygunluk belgelerinin yine TSE tarafından SABER portalına yüklendiği, ithalatçı tarafından aynı portal üzerinden sevkiyat uygunluk belgesi (Shipment CoC Belgesi) oluşturularak sevkiyat uygunluk talebi açıldığı, bu işlem esnasında, ithalatçının mevcut sevkiyatta bulunan ürünlerin barkodlarını da SABER portalına girmesinin gerektiği, barkod girme işleminin mevcut durumda opsiyonel olduğu, SABER sistemine kayıtlı olan tüm ürün gruplarında 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren BARKOD uygulamasının zorunlu tutulduğu,

 · TSE veya diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının barkod verme yetkisinin bulunmadığı, her üretici/ihracatçının kendi barkodlarını ülkesindeki GS1 kuruluşundan (https://www.gs1tr.org/https://www.gs1.fr/https://www.gs1.org.sa/)  temin edebilmekte olduğu, Türkiye'de barkodların alınması ile alakalı ayrıntılı bilgiye https://gs1.tobb.org.tr/barkod10adim.php  uzantısından ulaşılabileceği, diğer yandan barkodların girişi yapılmadığında, SABER sisteminin sevkiyat uygunluk belgesi (Shipment CoC belgesi) oluşturmaya izin vermeyeceği, ancak bu durumun TSE tarafından verilen ürün uygunluk belgesinin iptal edilmesi anlamına gelmediği ve söz konusu belgenin geçerliliğini korumaya devam ettiği,

 · Ürün uygunluk belgesini, Suudi Arabistan Standartları Örgütü'nün (Suudi Arabistan Standard Organisation - SASO) Avrupa bölgesinde yetki verdiği herhangi bir onaylanmış kuruluştan alan ihracatçıların ilgili GS1 sitesinden alacakları barkodları ürünlerine yapıştırarak sevkiyatlardan önce ithalatçılarına bildirmelerinin yeterli olduğu ve ithalata ilişkin diğer tüm aşamaların mevcut durumda olduğu gibi SABER portalı üzerinden ithalatçı firma tarafından yapılmaya devam edeceği ifade edilmektedir.

 

8

FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tacikistan Hükümetinin desteği ile Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2-6 Ağustos ve 21-25 Ekim 2020 tarihlerinde "Tacikistan-2020” isimli Uluslararası Evrensel Fuarının düzenleneceği bildirilmekte olup, ekte yer alan bilgi notu iletilmektedir. Bilindiği üzere, ilgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlık internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği bildirilmektedir.

Fuar Hakkında Bilgi Notu: shorturl.at/fGJQ4

 

9

HUB CAMARA SANTO DOMİNGO 2020 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Santo Domingo Büyükelçiliğinden alınan yazıya atıfla, T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığından alınan yazıda, Santo Domingo Ticaret Odası tarafından düzenlenen "HUB Camara Santo Domingo 2020" Fuarı'nın beşincisinin, 17- 19 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceği kaydedilmektedir.

Yazıda devamla, anılan fuar kapsamında sanayi, inşaat, üretim, enerji, teknoloji, iletişim, hizmet ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirket temsilcilerinin iş bağlantıları kurabilecekleri; büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin toplantılar vesilesiyle görüş alışverişinde bulunabilecekleri belirtilmektedir.

Yazıda,https://cutt.ly/5rc3oI0 internet sayfasına sunum dosyalarının İspanyolca ve İngilizce versiyonlarının yüklendiği ve ilave hususlarda müracaat edilebilecek irtibat kişilerinin iletişim bilgilerine http://hubcamarasantodomingo.com/ internet adresinden ulaşılabileceği ayrıca ifade edilmektedir. HUB Camara Santo Domingo 2020 Fuarı'na yukarıda bahsekonu alanlarda faal firmalarımızca katılım sağlanmasının Dominik Cumhuriyeti'ne ihracatımızı arttırmak açısından faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu fuarın destek kapsamına alınması için 2017/4 Sayılı Yurt Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi kapsamında gerekli başvurularının tamamlanmasının gerektiği bildirilmektedir

10

SWEETS & SNACKS 2020 CHİCAGO/ABD MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul İhracatçı Birliklerinden alınan yazıda, 19-21 Mayıs 2020tarihleri arasında, Şikago / Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenecek olan "Sweets & Snacks Expo Uluslararası Çikolata, Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonu İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

2019 yılında,15.000 m2 lik net sergi alanında, 25 farklı ülkeden 800 katılımcınınyer aldığı söz konusu fuarı,18.000 kişiziyaret etmiştir. Sweets & Snacks Expo Fuarı çikolata, şekerleme ve atıştırmalık ürünler sektöründe Amerika kıtasının en büyük fuarı olup kişi başı şeker tüketiminin en yüksek olduğu, 25 milyar USD lik ABD pazarına giriş için ideal bir organizasyon olduğu bildirilmektedir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alanBaşvuru Formunu veFuar Katılım Sözleşmesini,firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak,27 Ocak 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

Hububat Koordinasyon Şubesi

Gürkan KARAMAN - İsmail Berkay ÜNLÜ

Tel: 0212 454 05 00- 2263 / 1538

E-Mail:hububat@iib.org.tr

EK-3: Başvuru formu, Fuar Sirküleri, Katılım sözleşmesi

 

11

ABD İRAN YAPTIRIMLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 10 Ocak 2020 tarih ve 13902 sayılı ABD Başkanlık Kararı'na yer verilmekte olup, özetle aşağıdaki hususlar bildirilmektedir:

1- İran'da inşaat, madencilik, imalat, tekstil ve belirlenecek diğer sektörlerde faaliyet gösteren kişiler ve bahse konu sektörlerle ilgili önemli ürün ve hizmetlerin İran'a satışı, İran'dan tedariki veya transferi işlemlerinde bulunan kişilere yönelik yaptırımlar uygulanacağı,

2- Bahse konu sektörlerle ilgili önemli ürün ve hizmetlerin İran'a satışı, İran'dan tedariki veya transferiyle ilgili finansal işlemlere aracılık eden veya yaptırım uygulanan kişiler nam veya hesabına finansal işlemler yapan yabancı finans kuruluşlarına yönelik yaptırımlar uygulanacağı.

Anılan İngilizce Karar ek 7 de gönderilmektedir. (tıklayınız)

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz