2020/04 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER  (2020/04)

 

 1. Rusya Federasyonu'ndan Alınan Bildirimler Hakkında Bilgi;
 2. Fas İthalat Vergileri Hakkında Bilgi;
 3. ÇHC'ye İhracat Hakkında Bilgi;
 4. Suudi Gıda ve İlaç Kurumu'nun Besin Etiketleme Koşulları Konusunda Yayınladığı Yönetmelik Hakkında Bilgi;   
 5. Rusya Federasyonu'na Tohumluk İhracatı Hakkında Bilgi;
 6. Litvanya, Estonya, Letonya İş Forumları Hakkında Bilgi;
 7. Fas'a İhracat Hakkında Bilgi;
 8. Rusya Federasyonu'na Domates İhracatı Hakkında Bilgi;
 9. Expo Antad & Alimentaria 2020 Fuarı Hakkında Bilgi;
 10. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi;
 11. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Bilgi;
 12. Dış Ticaret talepleri Hakkında Bilgi;

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

1

RUSYA FEDERASYONU'NDAN ALINAN BİLDİRİMLER HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığından alınan 10/01/2020 tarih ve 452-01 sayılı yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığından Bakanlığımıza intikal eden bir yazıya atıfla; ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na ihraç edilen muhtelif yaş meyve ve sebze ürünlerinde Rus makamlarınca gerçekleştirilen kontroller neticesinde karantina zararlıları tespit edilmesi nedeniyle Rus makamlarından 155 adet bildirim alındığı belirtilerek, 2019 yılında alınan toplam bildirim sayısının 408'e ulaştığı ifade edilmekte olup, bildirim alınan ve iade edilen ürünler ve firmalara ilişkin bilgileri ihtiva eden tablo bahsekonu yazı eki ile iletilmektedir.

Aynı yazıda devamla, karantina riski taşıyan yaş meyve ve sebze ürünlerinin ülkemizden RF'ye ihracatında uluslararası ve Rus bitki sağlığı taleplerinin karşılanması konusunda 07/08/2019 tarihli "Eylem Planı" kapsamındaki gerekliliklerin yerine getirilmesinin önem arz ettiği ifade edilmekte olup, bilgileri ve bildirim alan tüm firmaların müteakip süreçte RF'ye gerçekleştirecekleri ihracat işlemlerinde söz konusu karantina unsurlarından ari ürün kullanmaları minvalinde bir kez daha uyarılmaları hususunda gereğini önemle vurgulanmaktadır.

 

2

FAS İTHALAT VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;  

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/01/2020 tarih 4-00013 sayılı yazıda, Ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın 17. Maddesine göre, ülkemizden ithali gerçekleşen bazı nihai tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı 31 Aralık 2021 tarihine kadar mevcut MFN oranının %90'ı oranında kesin korunma önleminin Fas tarafından yürürlüğe konulduğuna atıfta bulunulduğu,

Yazının devamında, bu defa, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 27 Aralık 2019 tarihli ve 5997/211 sayılı sirkülerde özetle, 14 Aralık 2019 tarihli ve 6838 Saylı Fas Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek "2020 Yılı Finans Kanunu" uyarınca, ortak vergi rejimi kapsamında % 25 oranına tabi olan tüm ürünler için ithalat vergisinin % 30'a yükseltilmesinin öngörüldüğü, dolayısıyla Türkiye'den ithali gerçekleşen ve % 25 oranına tabi olan tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı uygulanan verginin 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren % 30 ithalat vergi oranı baz alınarak hesaplanacağı ve sirkülerin ekinde Türkiye menşeli ve korunma önlemine tabi olan ürünlerin yeni uygulamaya göre güncellenmiş listesine yer verildiği ifade edilmektedir.

 

EK: Fransızca Sirküler (11 Sayfa)

 

3

ÇHC'YE İHRACAT HAKKINDA BİLGİ;  

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/01/2020 tarih 6-00015 sayılı yazıda,

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Devlet Konseyi Tarife Komisyonu tarafından 23 Aralık 2019 tarihinde yapılan açıklamaya göre, ÇHC'nin 859 kalem üründe "en çok gözetilen ülke" (MFN) oranları üzerinden, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere gümrük vergisi indirimine gideceğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Mezkur yazıda devamla, bu karar ile ülkemiz ihracatçı firmalarının bahse konu pazara girişte azalan gümrük vergileri sebebiyle avantaj elde edebileceğinin düşünüldüğü belirtilmekte olup, söz konusu ürünlerin GTİP kodları ile karşılaştırmalı vergi oranlarını içeren listeye http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/P020191220564315355326.pdf

adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

4

SUUDİ GIDA VE İLAÇ KURUMU'NUN BESİN ETİKETLEME KOŞULLARI KONUSUNDA

YAYINLADIĞI YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Suudi Gümrüğü'nde yapılan yeni düzenleme kapsamında 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile BARKOD sistemine geçildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan Gümrüğü BARKOD Sistemi Uygulamasına İlişkin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan bilgilendirmenin, TSE tarafından Suudi Arabistan'da yerleşik ithalatçı firmalar nezdinde teyit edildiği belirtilmekte ve buna göre,

· Suudi Arabistan'a ihraç edilen ürünlerin SABER portalına kayıt işlemleri kapsamında TSE tarafından verilen ürün uygunluk belgelerinin yine TSE tarafından SABER portalına yüklendiği, ithalatçı tarafından aynı portal üzerinden sevkiyat uygunluk belgesi (Shipment CoC Belgesi) oluşturularak sevkiyat uygunluk talebi açıldığı ve bu işlem esnasında, ithalatçının mevcut sevkiyatta bulunan ürünlerin barkodlarını da SABER portalına girmesi gerektiği, barkod girme işleminin mevcut durumda opsiyonel olduğu, SABER sistemine kayıtlı olan tüm ürün gruplarında 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren BARKOD uygulamasının zorunlu tutulduğu,

· TSE veya diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının barkod verme yetkisinin bulunmadığı, her üretici/ihracatçının kendi ülkesindeki GS1 kuruluşundan (https://www.gs1tr.org/; https://www.gs1.fr/; https://www.gs1.org.sa/) barkodlarını temin edebilmekte olduğu ve Türkiye'de barkodların alınması ile alakalı ayrıntılı bilgiye https://gsl.tobb.org.tr/barkodl0adim.php uzantısından ulaşılabileceği,

· Diğer yandan barkodların girişi yapılmadığında, SABER sisteminin sevkiyat uygunluk belgesi (Shipment CoC belgesi) oluşturmaya izin vermeyeceği, ancak bu durumun TSE tarafından verilen ürün uygunluk belgesinin iptal edilmesi anlamına gelmediği ve söz konusu belgenin geçerliliğini korumaya devam ettiği,

· Ürün uygunluk belgesini, SASO'nun Avrupa bölgesinde yetki verdiği herhangi bir onaylanmış kuruluştan alan ihracatçıların ilgili GS1 sitesinden ürün barkodlarını alarak ürünlerine yapıştırmaları, sevkiyatlardan önce ithalatçılarına bildirmelerinin yeterli olduğu ve ithalata ilişkin diğer tüm aşamaların mevcut durumda olduğu gibi SABER portalı üzerinden ithalatçı firma tarafından yapılmaya devam edeceği ifade edilmektedir.

 

EKLER:

1- Yönetmelik Örneği (15 sayfa)

2- Duyuru Metni ( 1 sayfa)

3- Değişiklik Metni ( 1 sayfa)

 

 

5

RUSYA FEDERASYONU'NA TOHUMLUK İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;    

 

Moskova Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02/01/2020 tarih 50931809 sayılı yazıda, Rusya Federasyonu (RF) tarafından tohumluk ürün ithalatının 21 Temmuz 2014 tarihli ve 206-F3 sayılı Federal Bitki Karantinası Kanunu'nun 15'inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 8 Şubat 2018 tarihli ve 128 sayılı Hükümet Kararı uyarınca belirlenen kurallar dairesinde gerçekleştirildiği, buna ilişkin olarak gerekli bilgilendirmenin Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi'nin (FVBKS) resmi internet sitesinden (https://www.fsvps.ru/fsvps/news/25128.html) yapıldığı, Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki gerekli bildirim sürecinin de tamamlandığının belirtildiği ve ayrıca, ülkemiz menşeli tohumluk ürün ithalatı gerçekleştirmek isteyen RF'de mukim ithalatçı firmalarca yürürlükteki mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde doldurulacak başvuru formunun FVBKS'ye iletilmesi suretiyle izin sürecinin başlatıldığının ifade edildiği belirtilmektedir.

6

LİTVANYA, ESTONYA, LETONYA İŞ FORUMLARI HAKKINDA BİLGİ;  

 

T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN'ın 28-30 Ocak 2020 tarihleri arasında Litvanya, Estonya ve Letonya'ya resmi ziyaretleri kapsamında iş dünyası heyeti ziyareti ve anılan ülkelere iş forumları gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 03/01/2020 tarih AVP/2020-0014 sayılı yazı ve program ilişik bulunmaktadır.

EK: DEİK Yazısı ve Program ( 5 sayfa)

 

7

FAS'A İHRACAT HAKKINDA BİLGİ;    

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan bir duyuruda, Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanılacağı, bu kapsamda adı geçen Fas'lı Bakanlıkla Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol ApplusFomento firmaları ile anlaşma sağlandığı, bahsi geçen tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale geleceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bazı ürünlerin uygunluk kontrollerinin, anlaşmalı şirketler tarafından, Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirileceği, söz konusu ürünlerin otomobil yedek parçaları, yapı malzemeleri: seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular, ahşap paneller, gazlı cihazlar, filmaşin ve beton demiri, elektronik ürünleri, battaniyeler, halılar ve bebek bezi olarak sıralandığı bildirilmektedir. Söz konusu listeye ilişkin ürün kodları ile detaylı bilgileri içeren dokümana http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20%20au%20MAROC%20V1.pdf linkinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, liste kapsamı dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirileceği, 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş döneminde ise ithalatçılara yukarıda belirtilen ürünler dışında kalan tüm sanayi ürünleri için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerini gerçekleştirme imkânı tanınacağı hususuna yer verildiği ve genel uygulama bilgileri, mevzuat ve mezkûr kamuoyu duyurusuna http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/refonte-du-syst%C3%A8me-de-contr%C3%B4le-desproduits-industriels-externalisation-du-contr%C3%B4le-%C3%A0-l linkinden erişim sağlanabildiği bildirilmektedir.

8

RUSYA FEDERASYONU'NA DOMATES İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;   

 

Türkiye İhracatçılar alınan 08/01/2020 tarih 4-00039 sayılı yazıda,  Rusya Federasyonu tarafından ülkemiz menşeli domates ithalatında 01/11/2017 tarihinden itibaren kümülatif olarak uygulanmakta olan 100 bin tonluk kota miktarının Rus Tarım Bakanlığınca 2019 yılı Nisan ayı sonunda 150 bin ton mertebesine yükseltilmiş olduğu ve söz konusu kotanın takibinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından haftalık iletilen rakamlar doğrultusunda Bakanlıklarınca yapıldığı,

Bu çerçevede, 29 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 135 bin ton seviyelerine ulaşıldığı, Bakanlıklarınca söz konusu kota uygulamasının kaldırılmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde Rus makamları nezdinde girişimlerin devam ettiği ve mevcut durumda 150 bin ton olarak tahsis edilen ithalat miktarının ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek olan ihracat neticesinde tamamıyla kullanılması ihtimalinin bulunduğu ifade edilmekte olup, sevkiyat aşamasında sorun yaşanmaması adına ihracatçılarımızın konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermesinin önem arz ettiği belirtilmektedir

 

9

EXPO ANTAD & ALİMENTARİA 2020 FUARI HAKKINDA BİLGİ;  

 

31 Mart – 02 Nisan 2020 tarihleri arasında, Guadalajara/Meksika'da düzenlenecek olan Expo ANTAD & Alimentaria Uluslararası Gıda ve Süpermarket Ürünleri Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (İİB) alınan 06/01/2020 tarih 2-00071 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

EK: İİB  Yazısı ve Ekleri ( 3 sayfa)

 

10

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

 

10 Ocak 2020 CUMA            tarihinde ve 31004 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik aynen aşağıya çıkarılırmıştır.

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki  bent eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “%75” ibaresi “%97” olarak değiştirilmiştir.

“e) Kamu kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi ücreti A1 yetki belgesi için belirlenmiş güncel ücretin 12 katı olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “8” ibaresi “kamu kurumları için düzenleneceklerde 8 diğerlerinde 6” olarak değiştirilmiştir.

b) Birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “1.900” ibaresi “imalat tarihinden sonra tadilat görmemiş olması, 2.900” olarak değiştirilmiş ve aynı alt bentte yer alan “4” ibaresi “3” olarak değiştirilmiştir.

c) İkinci fıkrasının (m) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “1.900” ibaresi “2.900” olarak değiştirilmiş, aynı bendin (3) numaralı alt bendindeki “6” ibaresi “İlk müracaatta 1 yaşından, faaliyeti boyunca da 3” olarak değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“6) Kaydedilecek taşıtların imalat tarihinden sonra tadilat görmemiş olması,”

ç) Üçüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“f) Tescile ilişkin sahiplik, plaka, şasi numarası ve taşıt cinsi bilgilerinden herhangi birisi değişenler ile usulsüz tadilat görmüş veya bu Yönetmelik kapsamında tadilatı kabul edilmeyen taşıtlar,”

“Bu fıkranın (b), (c), (ç), (g), (h) ve (ı) bentlerine istinaden düşülen taşıtlar, düşülmesini gerektiren eksikliğin giderilmesi ve (f) bendinde belirtilen hususların değişmediğinin anlaşılması halinde, eksikliğin giderildiği tarihi takip eden günden itibaren yetki belgesi eki taşıt belgesine herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ücretsiz olarak yeniden eklenerek taşıt kartı düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrasının başına “Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen K2 yetki belgesi sahipleri için tanınmış hak saklı kalmak üzere, sözleşmeli taşıt kullanım imkanı verilmiş diğer” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkranın;

a) (a) bendine aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde,

b) (b), (c), (ç) ve/veya (e) bendine aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde,

belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “eşyanın kabul edildiği” ibaresi “taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kargonun/gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1” ibaresi “taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“6) Tarifeli olarak A1 yetki belgesi olanlara, taşıma hattı/güzergahında aynı il sınırları içerisinde kalkış/varış yeri hariç şube veya acenteye kayıt izni verilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Taşıtta görevli personel bilgisinin hiç bildirilmemesi veya eksik/yanlış bildirilmesi halinde, her sefer için 10 uyarma,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendiyle belirlenen kamera ve kayıt cihazı, 38 inci maddenin birinci fıkrasında belirlenen bagaj bilgilerinin elektronik olarak eşleştirilmesi, 40 ıncı maddesinin altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında” ibaresi “43 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 44 üncü maddesinin yedinci fıkrasında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi, 38 inci maddesinin birinci fıkrası ile 40 ıncı maddesinin on üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2024 tarihine kadar,

d) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası, 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2021 tarihine kadar,

e) 40 ıncı maddesinin otuz birinci fıkrasında belirtilen hükümlere, uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2024 tarihine kadar,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “olup bunlardan iptal edilen ve/veya halen tarifesiz olarak faaliyet gösteren firmalar,” ibaresi “olanlardan; yetki belgesi iptal edilen veya aynı durumda olup yetki belgesi iptal edilmemiş olan ancak tarifeli yetki belgesi tarifesiz yetki belgesiyle değiştirilenlere,” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “31/12/2021” ibaresi “1/1/2024” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) 1/1/2024 tarihine kadar olmak üzere, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (m) bendinin;

a) (4) numaralı alt bendi “Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının 1/4'ünden fazla olmaması” şeklinde,

b) (5) numaralı alt bendi “Kaydedilecek taşıt sayısının 5 adedi geçmemesi” şeklinde,

uygulanır.

(7) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (m) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan 2.900 cm3 motor hacminden az olmama şartı, 1/1/2024 tarihine kadar olmak üzere 2.550 cm3 motor hacminden az olmama şeklinde uygulanır.

(8) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan taşıt yaş şartı, kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alanların mevcut yetki belgesi eki taşıt belgesinde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı bulunan taşıtlar için 8 olarak uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Geçici 3 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında A1 yetki belgesi alanlar ile 1/1/2019 tarihinden önce kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alanların, yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilecek taşıtlarıyla ilgili olarak, 1/1/2024 tarihine kadar uygulanmak üzere, 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin;

a) (1) numaralı alt bendindeki hükümler saklı kalmak üzere, taşıt kartı bitiş süresi en fazla 1/1/2024 olarak düzenlenir.

b) (2) numaralı alt bendinde belirlenen 10 adet otomobil şartı 20 adet olarak uygulanır.

c) (4) numaralı alt bendinde belirlenen motor silindir hacmi şartına bakılmaz.”

“(3) Kamu kurumu/kuruluşlarına hizmet vermek üzere düzenlenmiş olanlar hariç tarifesiz olarak taşımacılık yapmak üzere A1 yetki belgesi sahiplerinin, 15/11/2019 tarihinden sonra ve bu fıkranın yayımı tarihinden önce tescil edilmiş olan 1.900 cm3 ve üzeri motor gücüne sahip otomobilleri bu Yönetmelikle belirlenmiş muafiyetler, sınırlamalar ve kısıtlamalar göz önünde bulundurularak 1/2/2020 tarihine kadar yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan Ücret Tablosundaki;

a) A1 simgesinin bulunduğu satırdaki “tarifesiz” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) B1 simgesinin bulunduğu satırdaki “60.000” ibaresi “250.000” olarak değiştirilmiştir.

c) B2 simgesinin bulunduğu satırdaki “25.000” ibaresi “180.000” olarak değiştirilmiştir.

ç) D1 simgesinin bulunduğu satırdaki “30.000” ibaresi “200.000” olarak değiştirilmiştir.

d) D2 simgesinin bulunduğu satırdaki “15.000” ibaresi “165.000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

11

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 515)

 

10 Ocak 2020 CUMA            tarihinde ve 31004 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ aynen aşağıya çıkarılırmıştır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 515)

MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nin “V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” başlıklı bölümünün yedinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL'ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. Başkanlık, bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.