2024/126 Ustalık Belgeleri Hk.

Sayın Üyemiz;

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 31.05.2024 tarih ve 96172136 sayılı Genel Yazısında; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici-10. Maddesi ile genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik özel sektör işverenlerinin 1/3/2011 ila 31/12/2025 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân veren 6111 kanun numaralı teşvik uygulamasında, 2017 yılı ve sonrasında mesleki eğitim merkezi programına kayıt olmuş ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 16. maddesi kapsamında kalfalık belgesi ile birlikte 28/1-(b) bendi kapsamında ustalık belgesi alarak mesleki eğitim merkezi programından mezun olanlar, 4447/Geçici-10. maddesine göre “mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretimi bitirenler” kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

Dolayısıyla;

  • 2017 yılı ve sonrasında Mesleki Eğitim Merkezi programına kaydolunması,
  • Mesleki Eğitim Merkezi'nden sadece ustalık belgesi veyahut kalfalık+ustalık belgesi alınması,
  • Destek kapsamına giren sigortalının ustalık belgesinde belirtilen meslek alanında çalıştırılıyor olması,
  • 6111 sayılı teşvik için diğer şartlara sahip olması kaydıyla 24/36 ay süreyle bu destekten yararlanabileceği,
  • Buna ek olarak, işe giriş tarihi itibarıyla mesleki yeterlilik belgesi olmayan fakat çalışmakta iken söz konusu ustalık belgesini alan sigortalılar ilgili destekten 12 ay süreyle de yararlanabileceği,
  • Ayrıca sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması halinde destek süresine ilave 6 ay ekleneceği açıklanmıştır.

Bu nedenle; 2017 yılı ve sonrasında ustalık belgesi alarak aynı meslek kodunda çalışan sigortalılar için 6111 sayılı kanun ile verilen teşvik hakkından, genel yazıda verilen süreler kadar yararlanılacağından ilgili belgelere sahip olan ve aynı meslek kodunda çalışan işçilerin ustalık belgelerini SGK'ya ibraz etmeleri halinde gerekli uzatma işlemleri tanımlanacaktır.

Söz konusu genel yazıdaki detaylar için olay örnekleri ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ek: Örnekler