2023/248 Güncel Mevzuat Düzenlemeleri

Sayın Üyemiz;

Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat düzenlemelerine göre;

1-  Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete 'de yer alan Vergi Usul Kanunu Tebliği (SIRA NO: 554) ile Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendiği kaydedildi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

Söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231125-27.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

2- Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarı Artırıldı

25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete 'de yer alan 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının 250 bin liraya, limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının ise 50 bin liraya yükseltildiği belirtildi.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesinin 500 bin liradan az olamayacağına işaret edilen Ticaret Bakanlığı açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Söz konusu tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketler bakımından uygulanacaktır. Sermayesi belirtilen tutarların altında olan mevcut şirketlerimiz bakımından bu aşamada sermaye artırımı yapılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, öz kaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından sermayelerini en az anılan tutarlara artırmalarında fayda bulunmaktadır."

1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olacak olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231125-23.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

3- Yatırımlarda Devlet Yardımları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

28 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete 'de yer alan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'in 13'üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu fıkra aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak, yatırım süresince birden fazla aracı kurumun talepte bulunamayacağını, faiz desteğinden yararlandırılmaya başlanıldıktan sonra aracı kurum değiştirilmemek kaydıyla aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için birden fazla itfa tablosuna göre işlem yapılabileceğini, stratejik yatırımlar için, faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurumun talepte bulunabileceğini içeriyordu.

Tebliğin Tamamlama vizesi başlığında yer alan 23'üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilerek altı çizili ifadeler eklendi: “(9) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının ve bölgesel yatırım teşvik belgelerinin bölgesel destek sınıfı niteliğinin sağlandığına ilişkin EK-11'de yer alan, “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu ”nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır.”

Değiştirilen 23'üncü maddenin dokuzuncu fıkrası hükümleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanacak. Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231128-8.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

4- Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Düzenleme Yapıldı

26 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete 'de yer alan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ ile aracı bankalara finansman başvurusu öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı değerlendirmesini almak üzere yapılacak başvurular, stratejik ve proje bazlı yatırım teşvikleri ile hamle programı kapsamındaki desteklerden yararlanan ya da "stratejik öncelikli ürün listesi" veya "teknoloji alanları listesi" kapsamında bir ürünün üretilmesi ya da teknoloji alanında geliştirme faaliyetleri ve bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projeleri olan yatırımcılar tarafından yapılabilecek.

Finansman programından yararlanmak isteyen yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı değerlendirmesini müteakip, Bakanlıktan alacakları görüş yazısıyla aracı bankaya finansman başvurusunda bulunacak. Başvuru öncesinde projelerine ilişkin Bakanlık değerlendirmesini almak üzere başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar, bu başvurularını Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik portal üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru tarihi itibarıyla AR-GE harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar lira olması gerekiyor.

Finansman programından yararlanan yatırımcılara söz konusu yatırımları için düzenlenen teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz desteği sağlanmayacak. Finansman başvurusu öncesinde yatırım projesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı değerlendirmesi alınmasına yönelik başvurular teknik komite tarafından puanlanacak ve başvuru sahibi yatırımcıya bildirimde bulunulacak. Teknik komite, değerlendirmeye aldığı projeleri, bazı kriterler üzerinden puanlandıracak.

Bakanlığın yatırımcılara yaptığı teknik komite değerlendirme bildirimi, yatırımcıların başvurdukları finansman programından finansman hakkına sahip olduğu sonucunu doğurmayacak ve söz konusu programı düzenleyen kuruluşu herhangi bir yükümlülük altına sokmayacak. Bakanlık hangi finansman programı kapsamında stratejik öncelik ve teknik değerlendirme yapılarak başvuru alınacağını, değerlendirmeye esas alt kriterleri ve diğer başvuru koşullarını duyuru ile ilan edecek.

Programın sona ermesi, durdurulması veya programa tahsis edilmiş olan limitlerin dolması durumunda yapılan duyuru kapsamında başvuru alınmasına son verilecek. Bakanlık, uygulamanın sonuçlarını izlemek üzere, yatırıma ilişkin bilgi talep edebilecek. Yönlendirme Komitesi, yılda en az bir kez olmak üzere ihtiyaç duyulan süre ve sıklıkta toplanacak.

Stratejik Öncelikli Ürün Listesi ve Teknoloji Alanları Listesi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231126-2-1.pdf adresinde bulunmaktadır.

Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231126-2.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.