2023/231 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/231)        


1.    Tayland'a İhracatta Aranan Bazı Sertifikalarda Değişiklik Hakkında Bilgi;
2.    Mikro Plastiklerin Kısıtlanmasına Yönelik Tedbirler (Yeşil Mutabakat) Hakkında Bilgi;
3.    Rusya Federasyonundan Alınan Bildirimler Hakkında Bilgi;
4.    Brezilya/Pet Film Anti-damping Önlemi Hakkında Bilgi;
5.    Slovak Industry Vısıon Day 2023 Hakkında Bilgi;
6.    Sevk Öncesi İnceleme-Ülkeler Tablosu Duyurusu Hakkında Bilgi;
7.    Fas Korunma Önlemi (Çelik ve Demir Borular) Hakkında Bilgi;
8.    AB Seramik Karo Anti-Damping Önlemi Hakkında Bilgi;
9.    Helal Belgelerinin Küresel Olarak Tanınması Temalı Uluslararası Konferans Hakkında Bilgi;
10.    Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hakkında Bilgi
11.    Fuar Duyurusu (Helal Expo 2023/Dünya Helal Zirvesi ve Ethexpo Fuarları) Hakkında Bilgi;
12.    Halal Expo Indonesia (HEI 2023) Hakkında Bilgi;
13.    Fuar Duyurusu (EYAF EXPO 2023) Hakkında Bilgi;
14.    Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Lübnan Hakkında Bilgi;
15.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

TAYLAND'A İHRACATTA ARANAN BAZI SERTİFİKALARDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bangkok Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, -Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığının “Üretim Süreçleri, Üretim Ekipmanları ve Gıda Depolama Hakkındaki Tebliği (No. 420) B.E. 2563 (2020)” kapsamında gıda ürünlerinin ithalatında ürün kaydı için ISO 9001 sertifikasının kabul edilmediği,

-Anılan sertifika yerine, gıda üreticisi, ithalatçısı veya distribütörlerinin, ihracatçı gıda üreticisinden GMP standardı kapsamında sertifikalandırılmış bir kalite sertifikası veya gıda ürünleri için HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC veya IFS gibi GMP'den daha yüksek bir kalite sertifikası talep etmesinin gerektiği,

-Son zamanlarda, ithalatçı firmalar tarafından bahse konu kalite sertifikalarının onaylanması için Bangkok Büyükelçiliğine yapılan başvurularda önemli bir artış görüldüğü, bununla birlikte, Bangkok Ticaret Müşavirliğinin ve anılan Büyükelçiliğimizin Konsolosluk Biriminin bu tür belgeleri onaylama yetkisinin bulunmadığı,

-Bu kapsamda, ihracatçı firmalarımızın bahse konu sertifika belgeleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) onay alması gerektiği, ifade edilmektedir.

2

MİKRO PLASTİKLERİN KISITLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER (YEŞİL MUTABAKAT) HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Sıfır Kirlilik Eylem Planı kapsamında mikro plastik kirliliğini 2030 yılına kadar %30 oranında azaltma hedefi doğrultusunda çalışmalar devam etmekte olup, 25 Eylül 2023 tarihinde çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla ürünlere kasıtlı olarak eklenen mikro plastiklerin kısıtlanmasına yönelik tedbirler Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.

Bahse konu kısıtlama, AB'nin kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlamasına ilişkin REACH Tüzüğü'nün 17 sayılı ek'inde yapılan değişikliğe dayanmakta ve AB'de her yıl çevreye salınan kasıtlı olarak ürüne eklenmiş 42.000 ton mikro plastiği yarım milyon ton azaltmayı öngörmektedir. Ayrıca kısıtlamada kullanılan mikro plastik tanımı organik, çözünmeyen ve biyolojik olarak bozulmaya dirençli beş milimetreden daha küçük olan tüm sentetik polimer parçacıkları kapsamakta olup, yeni tedbirler ile kasıtlı olarak eklenen mikro plastikler ile mikro plastik salınımına neden olan ürünlerin satışı yasaklanacaktır.

Yasaklanacak ürünler arasında;

· Kasıtlı mikro plastik salınımının en büyük kaynağı olan yapay spor yüzeylerinde kullanılan granüler dolgu malzemeleri,

· Mikro plastiklerin, cildi ölü hücrelerden arındırma amacıyla kullanıldığı mikro boncuk içeren kozmetikler veya belirli bir doku, koku veya renk elde etmek için birden fazla amaç için kullanılan kozmetikler,

· Kasıtlı mikro plastik kullanılan deterjanlar, yumuşatıcılar, simler, gübreler, bitki koruma ürünleri, oyuncaklar, ilaçlar ve tıbbi cihazlar, gibi ürünler yer almaktadır.

Diğer taraftan, sanayide kullanılan ürünler; kullanımı sırasında mikro plastik salmayan ürünler veya mevcut diğer AB mevzuatları tarafından düzenlenen (tıbbi ürünler, gıda ve yem gibi) ürünler satış yasağı dışında tutulacak, üreticilerinin de mikro plastik emisyonunu önlemek için ürünün nasıl kullanılacağı ve imha edileceğine dair yönergeleri sağlamaları ve tahmini mikro plastik emisyonlarını her yıl Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (AKA) raporlamaları gerekecek olup, mikro plastiklerin bilerek eklenmediği ancak kasıtsız olarak mevcut olduğu çamur, kompost gibi ürünler kısıtlama kapsamında olmayacaktır.

Bu itibarla, ilk tedbirler kısıtlamanın yürürlüğe girdiği 15 Ekim 2023 tarihinden 20 gün sonra uygulanmaya başlayacak ve yasaklar mikro boncuklar ve plastik parıltı içeren kozmetik ürünlerine hemen uygulanacak olup, diğer kozmetik ürünlerde ürünün yeniden formülasyon ihtiyacına ve uygun alternatiflerinin bulunmasına bağlı olarak 4-12 yıl sonra, spor sahası dolgu malzemelerine ilişkin yasak ise saha sahiplerine ve yöneticilerine alternatiflere geçme zamanı vermek ve mevcut spor sahalarının ömrünün sonuna gelmesine olanak tanımak amacıyla 8 yıl sonra uygulanacaktır.

3

RUSYA FEDERASYONUNDAN ALINAN BİLDİRİMLER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda,  Ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na ihraç edilen muhtelif meyve, sebze ve süs bitkileri ürünlerinde karantina zararlısı Ceratitis capit Frankliniella occidentalis, Trips hawaiiensis, Carposina ata, niponensis, Grapholita molesta, Megaselia scalaris, Monilinia fructicola ve Tomato brown rugose virus tespit edilmesi sebebiyle muhtelif tarihlerde toplam 185 adet bildirim alındığı ve 2023 yılının tamamında alınan bildirim sayısının 496'ya ulaştığı belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, müteakip dönemde söz konusu ülkeye ihracatımızın zarar görmemesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasının önem arz ettiği vurgulanmakta olup, bu noktada düzeltici önlemlerin alınmasını teminen Bakanlıkları İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin konuya ilişkin uyarıldığına yer verilmektedir. Bilgilerini ve bahse konu ülkeye gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde azami özen gösterilmesi gerekmektedir.

4

BREZİLYA/PET FİLM ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Brezilya tarafından ülkemiz menşeli “PET Film” (3920.62.19, 3920.62.91 ve 3920.62.99 GTİP'lerinde yer alan) ithalatına karşı 1 Mart 2012 tarihinden bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında, Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığınca bir nihai gözden geçirme soruşturması yürütülmektedir.

Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazı ile bu defa, anılan Bakanlık'tan Brezilya Büyükelçiliğimiz kanalıyla 9 Ekim 2023 tarihinde alınan e-posta (Ek 1) ve eki belgeler (Ek 2-5) iletilmiş olup; söz konusu belgelerin incelenmesinden, ilgili soruşturma süreçlerine ilişkin tarihlerde yapılan revizeye ilişkin bilgi verilmektedir.

 Ekler:

 1- E-posta

 2- E-posta- Gayrı resmi çeviri

5

SLOVAK INDUSTRY VISION DAY 2023 HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bratislava Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Slovakya Ekonomi Bakanlığı nezdinde, Slovak Yatırım ve Ticareti Geliştirme Ajansı (SARIO) organizasyonuyla, 23 Kasım 2023 tarihinde Slovakya/X-BIONIC Sphere'de sürdürülebilir sanayi ve şirketler, tedarikçiler için yeni zorluklar konusuyla "Slovak Industry Vision Day" düzenleneceğinden bahisle, söz konusu gerçekleştirilecek B2B görüşmeler için rezervasyonların 14-19 Kasım tarihleri arasında yapılabileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazının ekinde yer alan program ve kayıt linki https://slovakindustryvisionday2023.sario.sk/registration/1  yazı ekinde gönderilmekte olup, organizasyonla alakalı detaylı bilgiye https://www.slovakindustryvisionday.com/t-en websitesinden ulaşılabilmekte, ihtiyaç halinde ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz bratislava@ticaret.gov.tr  ile temasa geçilmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.

Ek: Slovak Industry Vision Day 2023 Programı

6

SEVK ÖNCESİ İNCELEME-ÜLKELER TABLOSU DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığımız alınan epostada, Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından bir çalışma yürütüldüğü, anılan çalışmada, Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimizce hazırlanan veriler doğrultusunda, ilgili ülkelerde Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasından hangi gözetim şirketlerinin sorumlu olduğu ve SÖİ uygulamasının hangi alanları kapsadığına yönelik hususlar belirlenmiş olup, bu hususları ihtiva edecek şekilde hazırlanan detaylı tablo ve ülkeler tablosu bağlantı linki ekte sunulmaktadır.

Ek: Detaylı Tablo

Bağlantı Linki: https://teknikengel.gov.tr/duyurular/95972

7

FAS KORUNMA ÖNLEMİ (ÇELİK VE DEMİR

 BORULAR) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; malumları olduğu üzere Fas tarafından “Çelik ve Demir Borular” (73.06.19.10.90; 73.06.19.99.00, 73.06.30.10.99; 73.06.30.99.00; 73.06.50.10.90; 73.06.50.99.00; 73.06.61.10.00; 73.06.61.90.00; 73.06.69.10.00; 73.06.69.99.00; 73.06.90.10.90; 73.06.90.99.00) GTP kodları altında kayıtlı ürünlerin ithalatına karşı korunma önleminin uzatılmasına dair bir soruşturma açılmıştı.

Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre soruşturma sonuçlanmış olup, soruşturma sonucunda korunma önlemi 3 yıl süre ile uzatılmıştır. Önlem için %22'lik ek vergi oranı belirlenmiş olup, uygulamanın ilk yılı sonrasında %22'lik ek verginin her yıl 1 puan düşürüleceği ifade edilmiştir. Bu minvalde, Fas otoritelerince yayımlanan kamuoyu duyurusu da ekte iletilmektedir.

Ek: Kamuoyu Duyurusu

8

AB SERAMİK KARO ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan menşeliSeramik Karo” (6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 11 Şubat 2023 tarihinden bu yana bir anti-damping önlemi yürürlüktedir.

Söz konusu önlem kapsamında Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü'nden (DG TRADE) alınan bir Nota'da, bir Türk üreticiden Yeni İhracatçı Üretici Muamelesine ilişkin bir talep alındığı, Komisyon'un söz konusu talebi ve sunulan destekleyici kanıtları incelemekte olduğu, süreçle ilgili dokümana https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2685 bağlantısından erişim sağlanabileceği ifade edilmektedir.

Bahse konu bağlantıda yer alan söz konusu dokümanın incelenmesinden, ilgili tarafların mezkur dokümanın yayım tarihi olan 6 Ekim 2023'ten itibaren 37 gün içerisinde anılan başvuruya yönelik yorum yapabilecekleri anlaşılmaktadır.

9

HELAL BELGELERİNİN KÜRESEL OLARAK TANINMASI TEMALI ULUSLARARASI KONFERANS HAKKINDA BİLGİ;

Helal Akreditasyon Kurumundan gelen yazıda; malumları olduğu üzere Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunmaya yetkili tek otorite olan Helal Akreditasyon Kurumu, uluslararası platformlardaki helal akreditasyon çalışmalarında ülkemizi temsil etmenin yanı sıra, helal akreditasyon alanında farkındalığı artırmak üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bu itibarla; Kurumumuz ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) iş birliğinde yürütülen “OIC/SMIIC Helal Standartları Ekseninde Çok Taraflı/Karşılıklı Tanımaya Yönelik Farkındalığın Artırılması” (Raising Awareness for Multilateral/Mutual Recognition According to the OIC/SMIIC Halal Standards) başlıklı proje kapsamında 24 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da “Helal Belgelerinin Küresel Olarak Tanınması” temalı uluslararası bir konferans düzenlenecektir.

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça olarak takip edilebilecek etkinliğe fiziki katılımın yanı sıra YouTube ve Zoom platformları vasıtasıyla çevrim içi katılım sağlamak da mümkün olup çevrim içi erişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Konferansa Erişim Bilgileri:

Zoom Üzerinden Kayıt İçin Link:

https://us02web.zoom.us/j/84547830859?pwd=UTROdDdwV2hia0crRFREdTI5dVJtZz09

Toplantı Kimliği: 845 4783 0859

 Şifre: 935137

 YouTube Üzerinden Takip Etmek İçin

 https://www.youtube.com/@helalakreditasyonkurumuhak5718

10

SERTİFİKALI KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Trabzon Valiliğinden gelen yazıda; Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM)  Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile 30 Kasım 03 Aralık 2023 tarihleri arasında  Kemer/ANTALYA' da Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı düzenleneceği bildirilmiş olup, eğitim bilgileri ekte yer almaktadır.

Ek: Eğitim Bilgileri

11

FUAR DUYURUSU (HELAL EXPO 2023/DÜNYA HELAL ZİRVESİ VE ETHEXPO FUARLARI) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, 23-26 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek “Helal Expo 2023 ve 9. Dünya Helal Zirvesi” ve yine 23-26 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek “ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı”na ilişkin tanıtım dokümanları iletilmiştir.

Ek: Helal Expo 2023/Dünya Helal Zirvesi ve Ethexpo Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı Tanıtım Dokümanları

12

            HALAL EXPO INDONESİA (HEI 2023) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Kuala Lumpur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, “Halal Expo Indonesia (HEI 2023)” fuarının 25-29 Ekim 2023 tarihlerinde Cakarta'da gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, anılan fuar yetkilileri ile Cakarta Ticaret Müşavirliğimizce yapılan görüşmede katılımcı sağlayabilecek firmalarımız için özel fiyat uygulanıp uygulamayacağı sorulduğu ve akabinde Türk firmaları için (yazı ekinde yer verilen) indirimli stant fiyatları temin edildiği iletilmiştir.

Ek: Fuar Bilgileri

13

FUAR DUYURUSU (EYAF EXPO 2023) HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; 30 Kasım-03 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul'da, Türkiye'de ilk ve tek, dünya genelinde ise altıncı büyük olan “13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO 2023)” ulusal ve uluslararası alanda etkin bir platform olup 20.000'den fazla yerli ve yabancı ziyaretçi, 120'den fazla katılımcı ile kamu ve özel sektörleri, üreticileri, engelli bireyleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getireceği aktarılmış olup ilgili sektör üyelerinize katılımlarının değerlendirilmesi hususunda bilgilendirme yapılması talep edilmişti.

Bu defa Ticaret Bakanlığı yazısında, söz konusu fuara sektör üyelerinizin katılımlarının değerlendirilebilmesini teminen fuar duyurusu ekte iletilmektedir.

Ek: EYAF EXPO 2023 Tanıtım Broşürü

14

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER-LÜBNAN HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Lübnan: Lübnan Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğimiz 24 Ekim 2023 Salı günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu sohbet toplantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir.

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.