2023/200 Güncel Mevzuat Düzenlemeleri Hk.

Sayın Üyemiz;

15.09.2023 tarih ve 32310 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat düzenlemelerine göre;

1-) 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar ile

  • Bitkisel üretimin desteklenmesi,
  • Hayvansal üretimin desteklenmesi,
  • Su ürünleri üretiminin desteklenmesi,
  • Tarımsal araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi,
  • Kırsal kalkınmanın desteklenmesi, hususlarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Bitkisel üretim desteklerinden, Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Mazot ve gübre desteklerine ilişkin oranlar aşağıdaki gibi belirlendi:

Sertifikalı tohum kullanım desteği ise aşağıdaki gibi belirlendi:

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230915-3.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

2-) Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile tarımsal üretim sözleşmelerinde yer alan tarafların haklarının korunması ve sorumluluklarının belirlenmesi için sözleşmenin taraflarında aranacak vasıflar, sözleşmeye konu ürünün teslim ve tesellüm koşulları, fiyat ve miktardaki değişim oranları, ayni ve nakdi avansın sınırları ve kapsamı ile tarımsal üretim sözleşmesine ilişkin diğer hükümler düzenlendi.

Sözleşmeli üretimde irade serbestisi esas olacak. Ancak salgın hastalıklar, tarım ürünleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal üretimin iç veya dış talebe uygun olarak ayarlanması veya bitki ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, ihtiyaç halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen ürün veya ürün grupları sözleşmeli olarak üretilebilecek.

Düzenlenen sözleşmenin bir nüshası üreticide, bir nüshası alıcıda bırakılmak kaydıyla, üçüncü nüshası sözleşmenin imzalanmasını müteakip on beş iş günü içerisinde üreticinin Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne teslim edilecek. Bu sözleşmeler il/ilçe müdürlükleri tarafından sözleşmeli üretim yönetim sistemine kaydedilecek.

Tarımsal üretim sözleşmelerinde belirtilen mücbir sebepler haricinde sözleşme kapsamında üretilen ürünün alımından veya satımından vazgeçen üretici ya da alıcılar için sözleşmede ceza koşulu belirlenecek. Ceza koşulu, alımından ya da satımından kaçınılan ürün miktarının sözleşmedeki bedelinin yüzde yirmisinden az ve yüzde ellisinden fazla olamayacak.

Tarımsal üretim sözleşmesi en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde 3 nüsha olarak düzenlenecek. Sözleşmenin güvenli elektronik imza veya el yazısıyla imzalanmış olması zorunlu olacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230915-19.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.

3-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/26) ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” ürünü ithalatına yönelik alınmış olan dampinge karşı önlemin devam ettirilmesine karar verildi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230915-22.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.