2023/150 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/150)        

1.    Kosova'ya Yapılacak Hayvan Yemi/Gıda Takviyesi İhracatı Hakkında Bilgi;
2.    North West Yatırım Zirvesi Hakkında Bilgi;
3.    Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) İçin Açılan İhale Hakkında Bilgi;
4.    Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları Hakkında Bilgi;
5.    Kabil-İmam Ebu Hanife Fuarı Hakkında Bilgi;
6.    Arjantin Rio Negro Eyaleti Madencilik ve Yenilenebilir Enerji Sunumu Hakkında Bilgi;
7.    Salçalık Domates Üretimi 2023 Hakkında Bilgi;
8.    Fas, Elektrik ve İçme Suyu Ofisi (ONEE) İçin Açılan İhale Hakkında Bilgi;
9.    Sırbistan Demiryolu Sektörü Hakkında Bilgi;
10.    ABD-Karbon Kaynaklı Çelikten Tüp ve Borular-5 Yıllık Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;
11.    KBIS 2024 /milli katılım duyurusu Hakkında Bilgi;
12.    Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun Gümrük Vergisi Kıymet Yönetmeliği Değişiklik Önerisi  Hakkında Bilgi;
13.    ABD Kağıt Torbalar Damping Soruşturması-Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Bilgi;
14.    Kahvaltı Direktifleri” Tadil Teklifi Hakkında Bilgi;
15.    İş Birliği Talebi – Bangladeş Hakkında Bilgi;
16.    Korean Chips Act Hakkında Bilgi;
17.    Demiryolu Rayı Alımı Hakkında Bilgi;
18.    ABD-Afrika İş Zirvesine Davet Hakkında Bilgi;
19.    BMAEK Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Çalışma Grubu 70. Toplantısı Hakkında Bilgi;
20.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur. 

1

KOSOVA'YA YAPILACAK HAYVAN YEMİ/GIDA TAKVİYESİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Piriştine Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Kosova Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek gıda ve tarım ürünlerinde aranan belge ve sertifikalara ilişkin olarak Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı tarafından hayvan yemi/gıda takviyelerinin ithalatında ürünün niteliğine göre üç farklı belge talep edildiği bilgisinin edinildiği ve bu kapsamda Kosova'ya ihraç edilecek hayvan yemi/gıda takviyeleri için ürünün

niteliğine göre Ek-1, 2 ve 3'te yer alan belgelerin ibraz edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Ekler: 1- Sertifika - I

           2- Sertifika - II

           3- Sertifika – III

2

NORTH WEST YATIRIM ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

Pretoria Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 9 eyaletinden biri olan North West Eyaleti'nde, İnsan Yerleşimleri Bakanlığı (North West Provincial Government Department of Human Settlements) tarafından 26 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen 'İnsan Yerleşimleri Yatırımı ve Alternatif Bina Teknolojileri Zirvesi'ne Ticaret Müşavirliğimizce katılım sağlandığı bilgisi verilmiştir.

Söz konusu toplantıda, Ticaret Müşavirliğimiz tarafından Türk Müteahhitlik Sektörü hakkında;

 • Türk müteahhitlerinin Afrika kıtasında yol, köprü, tünel, havaalanı inşaatı gibi çok önemli projeler yürüttüğü, ancak Güney Afrika'da hâlihazırda bir projelerinin olmadığı,

 • Dünya'nın ilk 250 müteahhidi listesinde 42 Türk Firması ile Çin'den sonra ikinci sırada olduğu,

 • Güney Afrika'da Türk müteahhitler için büyük iş/ ihale fırsatları olduğu ve “Siyahilerin İş Gücüne Kazandırılması Yasası” nedeniyle kamu ihalelerine katılmak için siyahi ortağın ve belli oranda siyahi işçi çalıştırmanın zorunlu olmasının Güney Afrika pazarına girişte engel teşkil ettiği,

 • North West Eyaleti için planlanan alternatif bina toplu konut projelerine yönelik ülkemizde çok fazla deneyimli müteahhitlik firmasının olduğu, maliyet avantajı ve kalite konusunda Türk ürünlerinin Dünya'da lider konumda olduğu çerçevesinde bilgi verilmiştir.

North West Eyaleti'nde prefabrik konut projeleri konusunda ülkemiz müteahhitleri için fırsatlar olduğu değerlendirilmekte olup, daha ayrıntılı bilgi için Pretoria Ticaret Müşavirliğimiz pretoria@ticaret.gov.tr ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

3

            FAS DEMİR YOLU OFİSİ (ONCF) İÇİN AÇILAN İHALE TALİMATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, manevra sistemi olmadan demiryolu komple cihazlarının temini için ihale açıldığı,

ihale duyurusunda ihalenin tahmini bütçesinin 104.400.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 10,30 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılacak firmalar tarafından 1.566.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 154.434,82 ABD Doları) teminat olarak yatırılması gerektiği, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından www.marchespublics.gov.ma ve ONCF web sitesinden www.oncf.ma  indirilerek temin edilebileceği, ihale dosyalarında değişikliklerin, “Règlement de Consultation” dokümanının “Introduction de Modifications” maddesinde belirtilen şartlara göre görüntülenebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin ONCF web sitesinde mevcut kamu alımları şartname dokümanının “Règlement des Achats ONCF (RA-Version 0.3)” 27. maddesinin hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların kamu ihaleleri portalı üzerinden elektronik olarak başvurmaları gerektiği, evrak şeklinde sunulacak başvuruların kabul edilmeyeceği, yerel saatle 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 9:00'da başvuru zarflarının, Rue Mohammed Triki Agdal, Rabat adresinde yer alan Eğitim ve Beceri Geliştirme Enstitüsünde açılacağı, söz konusu ihaleye ait tüm dokümanların https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=720011&orgAcronyme=o8p bağlantısından indirilmesinin mümkün olduğu ifade edildiği belirtilmektedir.

Ek: İhale duyurusu

4

TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DİR UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, İhracat: 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nde 09.05.2023 tarihinde yapılan değişiklik ile, anılan tarihten itibaren, buğday unu, buğday irmiği, makarna, şehriye, bulgur, aşurelik buğday ve hazır/anında noodle ürünlerinin ihracatına yönelik olarak düzenlenecek olan DİİB'ler kapsamında, ihracat gerçekleştirilmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda buğday ithalatının yapılması, ihracat taahhüdü tamamlanmadan yapılacak buğday ithalatına “1 Haziran-31 Ağustos” tarihleri arasında (bu tarihler dahil) izin verilmemesi uygun görülmüştür.

Bu defa, buğdayda iç piyasa dengelerinin korunması amacıyla;

 - Yukarıda yer alan düzenlemelerin 09.05.2023 tarihinden önce tanzim edilen ve taahhüt hesabı açık durumda bulunan DİİB'lere de uygulanması (25.06.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) tescil edilmiş ithalat beyannameleri ve buna karşılık gelen ihracat hariç olmak üzere),

 - Anılan ürünlerin ihracatına yönelik tanzim edilen DİİB'ler kapsamında, önce ihracata ilişkin özel şartın ihlal edilmesi halinde, ihlali gerçekleştiren firmaya, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 45'inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen müeyyidenin yanısıra, aynı maddenin yedinci fıkrası gereğince Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren; ilk ihlalde 3 (üç) ay süreyle, 2 (iki) takvim yılı içerisinde gerçekleşen müteakip ihlalde ise 6 (altı) ay süreyle belge/izin düzenlenmemesi, ihlali gerçekleştiren firmanın başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak eklenmemesi, bu firmanın mevcut belgelerine/izinlerine ek süre verilmemesi ve revize başvurularının değerlendirilmeye alınmaması, hususları Bakanlık Makamının 20.06.2023 tarihli Onayları ile uygun görülmüştür.

5

KABİL-İMAM EBU HANİFE FUARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığının Notasına istinaden, Kabil'de, 16-22 Temmuz 2023 tarihleri arasında "İmam Ebu Hanife" Fuarının düzenleneceği bildirilmektedir. Bahsi geçen yazı ekinde, anılan fuar hakkında detaylı bilgi içeren bilgi notu da yer aldığı belirtilmektedir.

Ek: Kabil-İmam Ebu Hanife Fuarı Nota ve Bilgi Notu

6

ARJANTİN RİO NEGRO EYALETİ MADENCİLİK VE YENİLENEBİLİR  ENERJİ SUNUMU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizce iletilen bir yazıya atıfla, Arjantin Rio Negro Eyaleti Madencilik Müsteşarlığı tarafından madencilik ve yenilenebilir enerji faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme mahiyetindeki bir sunumun e-posta kanalıyla Müşavirliğe iletildiği ifade edilerek söz konusu sunum yazı ekinde Meclisimize iletilmiştir.

Ek: Arjantin Rio Negro Eyaleti Madencilik Müsteşarlığı Sunumu

7

SALÇALIK DOMATES ÜRETİMİ 2023 HAKKINDA BİLGİ;

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, ülkemiz domates üretim miktarının 2022 yılında 13 milyon ton olarak gerçekleştiği, 2021/2022 pazarlama yılında domates ürününde yeterlilik oranının %123,7 olduğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 2023 yılı domates üretim sezonu kapsamında yapılan saha gözlemleri ve fide satışları dikkate alındığında, salçalık domates üretiminde geçen yıla göre bir artış beklendiği ifade edilmektedir. Bu nedenle, depolama süresi kısa olan salçalık tarla domatesinde hasat zamanında pazarlama sorunu yaşanmaması ve üretimin sürdürülebilirliğinin etkilenmemesi amacıyla özellikle sözleşmeli üretim yapan tarafların sözleşme şartlarına uygun hareket etmelerinin büyük önem arz ettiği bildirilmektedir.

8

FAS, ELEKTRİK VE İÇME SUYU OFİSİ (ONEE) İÇİN AÇILAN İHALE HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Fas, Elektrik ve İçme Suyu Ofisi (ONEE)-Su Şubesi tarafından, deniz suyunun tuzdan arındırılmasıyla Kazablanka İçme Suyu Temininin Güçlendirilme projesi kapsamında elektrik hattı yapımı için ihale açıldığı bilgisi verildiği belirtilmektedir.

Ofis tarafından açıklanan ihale duyurusunda; ihalenin tahmini bütçesinin 188.400.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 18,61 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılım için aday tarafından 1.884.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 186.116,35 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, ihale dosyalarının “Bureau des marchés (DAM) de l'Immeuble G, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani-Rabat-Maroc (Tel: +212 0537 66 73 05/06; Faks: +212 0537 66 75 13) adresinden veya www.marchespublics.gov.ma web sitesinden indirilerek temin edilebileceği, adayların “Bureau des marchés (DAM) de l'Immeuble G, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani-Rabat- Maroc” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da aynı adrese başvurularını alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği veya başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği, yerel saatle 22 Haziran 2023 günü saat 10:00'da projenin gerçekleştirileceği yere ziyaret yapılabileceği, ziyaret için “5 km au Sud de la commune Sidi Rahal et en face de la station Samir” adresinden hareket edileceği bildirilerek yerel saatle 13 Temmuz 2023 günü saat 9:30'da ihaleye ilişkin başvuru zarflarının açılacağı hususlarına yer verildiği bildirilmektedir.

İhale ve ihale dosyasına ilişkin herhangi bir bilgi talebi için “Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani- CP 10220- Rabat- Faks: (+212) 05 37 66 72 2” adresinde bulunan Alım Departmanı (Division Achats Projets Eau Potable de la Direction Approvisionnement et Marchés) ile irtibata geçilmesinin mümkün olduğunun bildirildiği yazıda, ONEE Ofisinin alım kurallarına http://www.onep.ma (Espace entreprise-Rubrique Achats web sitesinden erişilebileceği ve ilgili dokümanların indirilebileceği hususuna yer verildiği bildirilmektedir.

Yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihalenin orijinal duyurusu ekte yer almakta olup, söz konusu ihalenin tüm dokümanlarının https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=718443&orgAcronyme=d4q  bağlantısından indirilmesinin de mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Ek: İhale Duyurusu ve Dosyası

9

SIRBİSTAN DEMİRYOLU SEKTÖRÜ HAKKINDA BİLGİ;

Belgrad Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Sırbistan'da demiryolu sektörünün iyileştirilmesine yönelik olarak 2015 yılından itibaren kamu teşebbüslerinin kurulması, yasal altyapının oluşturulması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu bir şekilde hizmetlerin geliştirilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Sırbistan toplam demiryolu ağının uzunluğunun 3.348,1 km'ye, elektrikli hatların toplam uzunluğunun 1.273,7 km'ye, 2021 yılında yapılan yolcu taşımacılığının 191 milyon yolcu-km'ye (yıllık bazda %21,7 artış), yük taşımacılığının ise 2,9 milyar net ton-km'ye (yıllık bazda %6,5 artış) ulaştığına, 2021 yılında 86 km bölgesel ve lokal demiryolunun yeniden inşa ve modernize edildiğine, 2022 yılında ise demiryolu inşa faaliyetlerinin 52 km bölgesel ve 143 km ana ulaştırma koridoru olarak gerçekleştiğine vurgu yapılmıştır.

Ayrıca, önümüzdeki dönemde demiryolu ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için demiryolu elektrifikasyonunun arttırılmasının, demiryolu ağında 100 km/saat üzerinde ulaşımın/ taşımacılığın sağlanmasının ve demiryolu şirketlerinin yönetiminin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir. Diğer taraftan, 2021 yılında yapılan Batı Balkanlar Demiryolu Zirvesinde Sırbistan Başbakanı tarafından Sırbistan'da demiryolu altyapısının modernize edilmesi için 6,5 Milyar Avro yatırım yapılmasının amaçlandığının dile getirildiği ve Avrupa Birliği tarafından da Trans-Avrupa Ulaştırma Ağının batı Balkan ülkelerinde geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında, çeşitli finansman araçları ile demiryolu altyapısının güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklendiği belirtilmektedir. Diğer taraftan, Trans-Avrupa Ulaştırma Ağının (TEN-T) Batı Balkanlar genişlemesine yönelik beş yıllık çalışma planının 2022 yılı Nisan ayında yayımlandığı ve söz konusu dokümana aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 2023 yılı içerisinde ve devamındaki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan, demiryolu hatlarının yeniden inşası ve modernizasyonu projelerinin bir bölümünün listesi aşağıda yer almakta olup söz konusu projelerden ilk beş sırada yer alanların Batı Balkanlar Yatırım Çerçevesi (WBIF) kapsamında gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu, söz konusu projelerin mevcut durumları ile detaylarına https://www.wbif.eu/wbif-projects  bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

10

ABD-KARBON KAYNAKLI ÇELİKTEN TÜP VE BORULAR-5 YILLIK GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 7306.30 ve 7306.90 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin devam edip etmeyeceğinin gözden geçirildiği 5 yıllık gözden geçirme soruşturmasının ABD Ticaret Komisyonu tarafından (USITC) başlatıldığına dair ABD Resmî Gazetesinde 16 Haziran 2023 tarihinde bir bildirim yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, ABD'nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olup ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütülmektedir.

Anılan bildirimin incelenmesinden soruşturmaya taraf olmak isteyen ve Public Service List'te yer almak isteyen firmaların bildirim yayımından 45 gün içinde Commission's Electronic Document Information System (EDIS, https:// edis.usitc.gov.) vasıtasıyla taraf olma başvurusu-Entry of Appearance(EOA) sunmaları gerektiği, 26 Ekim 2023 tarihinde bir dinleme toplantısı (hearing) tertip edileceği ve toplantıya katılacakların 18 Ekim 2023'ten önce Sekretaryaya taleplerini iletmeleri gerektiği ifade edilmekte olup, söz konusu bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-06-16/pdf/2023-12971.pdf  adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bu süreçte, ITA hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasını (expedited review) tamamlamış Nisan ayında tamamlamış ve marj oranlarını portalda yayınlamış, 24 Nisan 2023 tarihli ABD Resmî Gazetesinde de duyurulmuştur. İlgili bildirime de https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-04-24/pdf/2023-08605.pdf  adresinden ulaşılabilmektedir.

11

KBIS 2024 /MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçılar Birliğinden gelen yazıda, 27-29 Şubat 2024 tarihleri arasında ABD/Las Vegas'ta düzenlenecek olan KBIS “Uluslararası Mutfak ve Banyo Fuarı” Türkiye milli katılımı Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilecektir. Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 14.07.2023 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 Online Başvuru Formu: KBIS BAŞVURU FORMU

 Katılım Bedeli: Tahmini 1430 $/m2 (nakliyeli, bozulabilir ürün hariç, havayolu- tek yön) Tahmini 1265 $/m2 (nakliyesiz)

 Katılım bedeline dahil olan hizmetler;

=Yer kirası,

=Özel stant konstrüksiyonu,

=Stant genel ve günlük temizlik hizmeti,

=Kataloğa giriş bedeli,

= Elektrik ve internet bağlantısı,

=Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma

=Stantlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez)

Sergilenecek Ürünler: Sektör, Mutfak ve Banyo Aksesuarları, Sıhhi Tesisat, Armatürler, Banyo Kabinleri, Zemin Kaplama, Ev otomasyonu, Aydınlatma, Doğal Taş, Seramik, Havalandırma, Su Filtrasyon Sistemleri, Mutfak ve Banyo Dolapları, Yapı Malzemeleri, Beyaz Eşya, Mutfak Banyo Teknolojileri, Mobilya Yan Sanayi Ürünlerini kapsamaktadır. Uluslararası KBIS Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı kapsadığı Mobilya ve Mobilya yan sanayi ürün grupları için Kuzey Amerika'nın en büyük fuarı olarak bilinmektedir. Fuar geçtiğimiz yıllarda 59 farklı ülkeden 40 bini aşkın ziyaretçiye ulaşmıştır.

Fuara sektörde öncü 600'den fazla marka katılım göstermektedir. Milli katılım organizasyonumuz altında katılacak firmalar için Katılım bedeline; yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kataloğa giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez ) hizmetleri dahildir. Nakliyeli katılmak isteyen firmalarımız için nakliye işlemleri; havayolu- tek yön olarak ve m2 başına 15 kg nakliye limiti olarak yapılacaktır. Fuarın milli katılımının, “5973 Sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 452.000 Türk Lirası'na kadar desteklenecektir.

Ek: Katılım Bilgileri

12

KANADA SINIR HİZMETLERİ KURUMUNUN GÜMRÜK VERGİSİ KIYMET YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ HAKKINDA BİLGİ;

Ottawa Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, “Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu'nun (CBSA) Gümrük Vergisi Kıymet Yönetmeliği Değişiklik Önerisi” hakkında bilgi verilmekte olup söz konusu öneriye ilişkin ayrıntılı açıklama ve öneri taslağının orijinal metni ek'de yer almaktadır.

Bahse konu yazıda, anılan yönetmelik değişikliğine ilişkin sürecin, Kanada'ya “yerleşik olmayan ithalatçı” statüsü bulunan firmalar ile ihracatçılarımız tarafından, partnerlik ilişkisi tesis ettikleri ithalatçı veya gümrük komisyoncusu gibi ilgili diğer paydaşlar ile istişareli bir şekilde yakından takip edilmesinde fayda bulunduğu belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve konuyla ilgili değerlendirmelerin Ek'de yer alan bağlantı üzerinden 26 Haziran 2023 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.

Ek: CBSA Gümrük Vergisi Kıymet Yönetmeliği Değişiklik Önerisi ve Taslağı

13

ABD KAĞIT TORBALAR DAMPİNG SORUŞTURMASI-BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yerli üreticileri tarafından Kamboçya, Çin, Kolombiya, Hindistan, Malezya, Portekiz, Tayvan, Vietnam'ın yanısıra ülkemiz menşeli kağıt alışveriş torbalarının ve çantalarının ithalatına yönelik damping soruşturması, ilaveten aynı ürünlerin Çin ve Hindistan menşeli olanlarının ithalatında telafi edici vergi soruşturması açılması için ABD Ticaret Bakanlığı'na (DOC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (USITC) 31 Mayıs 2023'te bir başvuru yapıldığına ve ABD'nin ilgili mevzuatına göre DOC ve Komisyon-USITC tarafından yapılacak değerlendirme süreci hakkında İlgi'de kayıtlı yazılarımızla Birliklerine duyuru yapılmıştı.

Bu defa, şikâyet başvuruları sonrasında soruşturmanın açılıp açılmayacağı kararını 20 gün içerisinde veren DOC, soruşturma açılması kararını ACCESS'te (ABD Ticaret Departmanı Online Belge Portalı) yayımlamıştır.

Söz konusu karar yazımız ekinde sunulmakta olup, Kararın incelenmesinden ITA ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebileceğini belirtmiş olup, soru formlarına, soruşturma takvimine ve diğer hususlara https://www.trade.gov/ec-adcvd-case-announcements adresinden erişim sağlanabilmektedir. Yine İlgi'de kayıtlı yazılarımızda Bakanlığımız tarafından hazırlanacak ülkemiz görüşlerinin yazılı ve sözlü olarak ABD makamlarına tevdi edilmesinin öngörüldüğü, Bakanlığımız tarafından dikkatle takip edilen soruşturmalarda ihracatçılarımızla eşgüdüm ve uyum içerisinde sürecin yürütülmesinin önem arz ettiği belirtilmişti.

Bu çerçevede, USITC'nin soruşturmasına taraf olan ihracatçı firmalarımız için genel olarak soruşturma süreçlerine dair 7 Temmuz 2023 Cuma günü saat 14:30'da online bir bilgilendirme toplantısı yapılacak olup, toplantıya https://zoom.us/j/92179307143?pwd=YmxmV1ZuTFAwd25PS0RXWmN0THd1QT09  linkinden katılım sağlanabilecektir. Toplantıya katılacakların isimlerinin ve e-posta adreslerinin 6 Temmuz 2023 tarihine kadar yildirima@ticaret.gov.tr  adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek: ITA Açılış

14

KAHVALTI DİREKTİFLERİ” TADİL TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciğinden alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonu insan tüketimine yönelik bal, meyve suları ve benzeri ürünler, reçel, jöle, marmelat ve tatlandırılmış kestane püresi ile kısmen veya tamamen dehidre edilmiş sütlerle ilgili Direktifleri (“Kahvaltı Direktifleri”) tadil eden Direktif teklifini 21 Nisan 2023 tarihinde sunduğu ve söz konusu teklife ve geri bildirimlere aşağıda yer alan linkten erişimin mümkün olduğu bildirilmektedir:

Bahsekonu yazıda devamla, "Kahvaltı Direktifleri" olarak da bilinen söz konusu yedi Direktifin bal, meyve suları ve meyve reçelleri gibi yaygın olarak kahvaltı ile ilişkilendirilen ürünlerin bileşimi, satış ismi, etiketlenmesi ve piyasaya sunumuna ilişkin kuralları belirlediği, anılan kurallarla özellikle daha sağlıklı beslenme ve sürdürülebilir gıda seçenekleri gibi değişen tüketici kaygılarına uyarlanmaları ihtiyacının sıklıkla vurgulandığı, bahsekonu teklifin AB pazarındaki ülkemiz dahil anılan ürünlerin tedarikçilerinin mevcut etiketleme uygulamalarını gözden geçirmelerini ve reçellerde de nihai ürünlerdeki meyve miktarını da ele almalarını gerektireceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, AB'nin Tarladan Sofraya stratejisinin AB vatandaşları arasında daha sağlıklı beslenmeyi teşvik etme hedefine ulaşmayı amaçlayan yeni kurallarda öne çıkan bazı hususlar aşağıda sunulmaktadır:

 - Bal: Mevcut kurallar uyarınca, bir ürünün birden fazla ülkeden gelen balların karışımı olduğu durumlarda, ürün "AB ballarının karışımı", "AB dışı balların karışımı" veya "AB ve AB dışı balların karışımı" olarak etiketlenebilmekte olup, Komisyon, 25 gramdan küçük paketler hariç olmak üzere, tüm menşe ülkelerin etiket üzerinde belirtilmesini önermektedir.

 - Meyve suları ve nektarları: Mevcut kurallar uyarınca, meyve nektarları ilave şeker içerebilirken meyve suları içermemekte olup, tüketici için kafa karıştırıcı olan bu ayrıma karşın, Komisyon meyve sularında "meyve suları ilave şeker içermez" ifadesine izin verilmesini, konsantre ürünlerden elde edilen meyve suyu ve meyve suyu karışımlarının ve meyve nektarının açıkça "konsantre(ler)den" veya "kısmen konsantre(ler)den" şeklinde etiketlenmesinin zorunlu kılınmasını, doğal olarak oluşan şekerlerin çıkarıldığı yeni bir meyve suyu kategorisinin oluşturulmasını, izin verilen ilave şeker ve/veya bal miktarının nihai ürünün toplam ağırlığının düşük asitli, posalı veyayüksek aromalı meyveler ve doğal halde lezzetli olmayan meyve suları için %20'den %15'e düşürülmesini, meyve suları için izin verilen işlem ve maddeler listesine ayçiçeği çekirdeğinin eklenmesini ve ilgili Kodeks Standardına uygun olarak "hindistan cevizi suyu- water/juice" terimlerinin kullanılmasına izin verilmesini önermektedir.

 - Meyve reçelleri, jöleler ve marmelatlar: Komisyon reçel ve ekstra reçellerde kullanılacak asgari meyve miktarının artırılmasını, belli durumlarda reçellerin/jölelerin çözünür kuru madde içeriğinin %60'tan az olmasına izin verilmesini, üye devletlerin "reçel" ve "marmelat" terimlerinin birbirinin yerine kullanılmasına izin verilmesini, reçel/marmelat üretiminde kullanılabilecek ilave bileşenler listesine konsantre turunçgil meyve suyunun eklenmesini önermektedir.

- Hazır sütler: Komisyon laktoz içeriğini glikoz ve galaktoza dönüştürerek azaltan süt işlemine izin verilmesini ancak bu işlemin bazı AB üye devletleri tarafından sınırlandırılabilmesini veya yasaklanabilmesini, ayrıca İngilizce "evaporated milk" teriminin "condensed milk" ile aynı ürünü ifade etmesini önermektedir.

15

İş Birliği Talebi – Bangladeş HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Bangladeş'te farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve ülkenin büyük işletmelerinden biri olan RFL Group tarafından Bangladeş ordusunun ihtiyaçları kapsamında Bangladesh Directorate General Defence Purchase (DGDP) tarafından satın alınmakta olan battaniyeler ile soğutmalı (20/40ft ölçülerinde) ve donduruculu kamyonetlere ilişkin Türk firmaları ile işbirliği yapma ve anılan ürünleri Türkiye'den satın alma konusundaki taleplerinin Müşavirliğimize iletilmiş olduğu bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.

Ek: İş Birliği Detayları

16

KOREAN CHİPS ACT HAKKINDA BİLGİ;

Seul Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, ABD'de yürürlüğe giren “Inflation Reduction Act-IRA” ve “US Chips Act” kanunları nedeniyle Güney Koreli yarı iletken ve otomotiv firmalarının yaşadığı sorunlara atıfta bulunularak, Güney Kore'nin en önemli ihracat kalemlerinden olan yarı iletkenlerin ihracatında görülen yavaşlama ve ülkenin önemli çip üreticisi firmalarının 15 yıldan bu yana ilk defa 2023 yılı ilk çeyreğinde zarar açıklaması nedeniyle Güney Kore Meclisi tarafından 30 Mart 2023 tarihinde “Korean Chips Act” olarak adlandırılan kanun revizyonunun onaylandığı, söz konusu değişikliğe göre ülkede yarı iletken ve diğer stratejik sektörlere yatırım yapan büyük şirketlere kurumlar vergisi indirim oranının %8'den %15'e, KOBİ'ler için ise %16'dan %25'e çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, anılan mevzuat değişikliklerine göre, Güney Kore hükümetinin gerek ülkenin en önemli ihracat kalemlerinden olan yarı iletkenlerin ihracatının gerekse söz konusu ürünün ve diğer yüksek teknolojili ürünlerin mümkün olduğu kadar ülkede üretilmesi amacıyla çalışmalarına devam etmekte olduğu bildirilmektedir.

17

DEMİRYOLU RAYI ALIMI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Antananarivo Ticaret Müşavirliği tarafından gönderilen bir yazıya atıfla, Madagaskar Demiryolları İşletmesinden (MADARAİL SA) alınan e-postada, adı geçen işletmenin ülkemizden 1.500 ton demiryolu rayı almak istediği ifade edildiği ve demiryoluna ilişkin teknik özellikler ve ilgili e-posta ekte gönderildiği belirtilmektedir.

Ek: Demiryolu Rayı Alımı

18

ABD-AFRİKA İŞ ZİRVESİNE DAVET HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Botsvana Yatırım ve Ticaret Merkezi'nin Gaboron'da 11-14 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenmesi öngörülen ABD - Afrika İş Zirvesi'ne davet mektubu, Gaboron Büyükelçiliğinden alınmakla ekte iletildiği bildirilmektedir.

Ekli mektupta, ABD-Afrika iş dünyasının çatı kuruluşu Corporate Council on Africa (CCA) işbirliğinde “Enhancing Africa's Value in Global Value Chains” temasıyla düzenlenecek zirveye ülkemizden de özel sektör temsilcilerinin davet edildiği, zirveye 65 ülkeden 1.200 katılımcının beklendiği ve ilgi duyan özel sektör firmalarının https://www.usafricabizsummit.com/usafricabizsummit/registration adresinden kayıt yaptırabileceği belirtilmektedir.

Ek: Davet Mektubu

19

BMAEK KURU VE KURUTULMUŞ ÜRÜNLER ÇALIŞMA GRUBU 70. TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, tarım ürünlerinin uluslararası ticaretine yön veren standartların oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmalar esas itibariyle Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) olmak üzere iki ayrı uluslararası organizasyon tarafından gerçekleştirilmekte ve söz konusu çalışmalara ülkemizce de aktif katılım ve katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, BMAEK Ticaret Komitesi'ne bağlı Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Çalışma Grubu'nun 70. toplantısı 14-16 Haziran 2023 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda, Avrupa Birliği'nin gıdalarda kükürt limitlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalarına ilişkin gündem maddesinde, ihracatçılarımızın talebi doğrultusunda ülkemiz tarafından;

 - Kükürt dioksitin tarımsal ürünlerin korunmasında önemli bir role sahip olduğu, koruyucu ve antioksidan olarak kurutulmuş meyve ve sebzeler de dâhil olmak üzere bir dizi gıda maddesine eklendiği

- Alternatif koruma yöntemlerinin daha maliyetli olduğu, - Kükürdün kozmetik dâhil birçok sanayi dalında kullanılması nedeniyle tüketicilerin tarımsal ürünlerden daha fazla diğer ürünlerde anılan ürüne maruz kaldığı,

 - Kuru kayısıların %80'inin kükürt dioksit ile işlendiği belirtilerek, halihazırda ilgili AB ve Codex Alimentarius standartlarında olduğu gibi kuru kayısılardaki maksimum kükürt dioksit miktarının 2.000 ppm olarak devam etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bahse konu toplantıda, kükürt dioksit limitleri konusunda ülkemiz görüşlerini destekleyici ifadelerde bulunan Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) temsilcisi, dünya kayısı üretimde Türkiye'nin yüzde 52'lik paya sahip olduğunu ve AB'nin ithalatının yüzde 80'inin Türkiye'den yapıldığını belirterek maksimum limitlerde yapılacak bir değişikliğin AB'ye yapılacak sevkiyatı önemli derecede olumsuz etkileyeceğini ifade etmiştir.

Anılan temsilcisi tarafından ayrıca kuru meyvelerde küf oluşumunu önleme, raf ömrünü uzatma ve rengi korumada sülfitlerin ikamesinin olmadığı vurgulanmıştır. Ülkemiz gibi INC de kuru kayısı için hâlihazırda 2.000 ppm olarak belirlenen maksimum kükürt dioksit limitinin mevcut haliyle kalmasını savunmuştur.

Ayrıca, Orta Asya ülkelerini temsilen Tacikistan Cumhuriyeti Ulusal Teknik Grubu tarafından kuru kayısıda kükürt dioksit limitinin düşürülmesinin Tacik, Özbek ve Kırgız üreticiler için istenmeyen sonuçlara yol açacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, mevcut seviye olan 2.000 ppm'in tüketici sağlığına zararlı olduğuna ilişkin yeterli bilimsel veri olmadığı vurgulanmıştır. Son olarak, kükürt dioksit limitleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri de AB tarafından önerilen değişikliğin gereksiz olduğunu ve tüketicinin sağlığını korumada yardımcı olmadığını dile getirerek ülkemize ve INC'ye destek vermiştir.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından gıdalarda kükürt limitlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların hâlihazırda devam ettiği ve konuya ilişkin paydaşlardan gelen görüşlerin değerlendirildiği belirtilmiştir. Ülkemiz tarım ihracatının artırılması ve uluslararası kalite standartlarının gelişiminin takibi açısından BMAEK çalışmaları Bakanlığımızca yakinen takip edilmeye devam edilecektir.

20

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.