2022/222 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/222)

1.    AB / Cam Elyaf Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
2.    ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
3.    Ukrayna'dan İthal Edilen Ürünlere Ait Bitki Sağlığı Sertifikası Hakkında Bilgi;
4.    Helal İş Forumu 2022 Hakkında Bilgi;
5.    Venezuela Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
6.    Fuar Duyurusu (13. Uluslararası Nano Fuarı) Hakkında Bilgi;
7.    Fuar Duyurusu (FOODEX 2022) Hakkında Bilgi;
8.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

AB / CAM ELYAF ÖNLEMLERİN ETKİSİZ

KILINMASI SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin ve Mısır menşeli 'belirli dokuma ve/veya dikişli cam elyaf' (7019 39 00, 7019 40 00, 7019 59 00 ve 7019 90 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına uygulanan anti-damping ve sübvansiyon önlemlerinin, bu ürünlerin Türkiye'den sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında nihai kararlar 8 Eylül 2022 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
 

Ekte yer alan söz konusu kararların incelenmesinden; anılan soruşturmalar neticesinde, bir firmamız tarafından mezkur anti-damping ve sübvansiyon önlemlerinin etkisiz kılındığı, muafiyet talebinde bulunan diğer 3 firmamız tarafından ise mezkur önlemlerin etkisiz kılınmadığına hükmedilmiştir. Bu çerçevede, bahse konu önlemlerin, anılan 3 firmamız hariç tutulmak üzere, ülkemizden sevk edilen 'belirli dokuma ve/veya dikişli cam elyaf' ürünlerine (Türkiye menşeli olarak beyan edilsin veya edilmesin) genişletilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, AB tarafından anılan ürünlerde ülkemize uygulanacak anti-damping vergisi oranı %69, telafi edici vergi oranı ise %30.7 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, bahse konu vergilerden muafiyet taleplerinin anılan kararlarda belirtilen Avrupa Komisyonu'nun ilgili adresine yazılı olarak yapılabileceği, bu kapsamda Komisyon'un vereceği kararlar çerçevesinde mezkur önlemleri etkisiz kılmayan firmalardan yapılacak ithalatın anılan önlemlerden muaf tutulmasının onaylanabileceği belirtilmektedir.

Ekler:

1- Anti-Damping Önleminin Genişletilmesi

2- Telafi Edici Vergi Önleminin Genişletilmesi

2

ABD / ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ

ÖNLEMLERİ İDARİ GÖZDEN GEÇİRME

SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “inşaat demiri” ve “alüminyum levha” ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi (countervailing duty) önlemleri uygulanmaktadır.

 

Bu kapsamda, 6 Eylül 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde, inşaat demiri ürününe yönelik anti-damping önlemi kapsamında 1 Temmuz 2021 – 30 Haziran 2022 dönemi için, telafi edici vergi önlemi kapsamında ise 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi için; alüminyum levha ürününe yönelik anti-damping önlemi kapsamında 15 Ekim 2020 – 31 Mart 2022 dönemi için, telafi edici vergi önlemi kapsamında ise 14 Ağustos 2020 – 31 Aralık 2021 dönemi için, idari gözden geçirme soruşturmalarının Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından başlatıldığı belirtilmektedir.

Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-09-06/pdf/2022-19195.pdf bağlantısından ulaşılabilmekte olup, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânı bulunmaktadır.

ITA tarafından mezkur telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formlarının yanı sıra Bakanlığımıza da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen hükümet soru formları gönderilecek olup, soruşturmalar süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edilmektedir.

3

UKRAYNA'DAN İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERE AİT BİTKİ SAĞLIĞI SERTİFİKASI  HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğini teminen 03.03.2022 tarih ve 31767 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5251 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına sunulması zorunlu olan resmî sertifika ve belgeler, Ukrayna yetkili makamları tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmadığı belirtilmektedir.
 

Anılan yazıda devamla, Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunması Servisi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına iletilen mektupta, Ukrayna'dan bazı ürünlerin sevkiyatlarının Bitki Sağlık Sertifikası olmaksızın/onaylanmaksızın Ren Denizi limanından ayrıldığı ve ülkemize sunulan Ukrayna Bitki Sağlık Sertifikası'nın sahte olduğuna dair varsayımlarda bulunulduğu, ayrıca Ukrayna'da yapılan ürün kontrollerinde zararlı organizma (Tilletia spp.) tespit edilen bazı sevkiyatların ise Bitki Sağlığı Sertifikası olmaksızın Ukrayna'dan çıkış yaptığı hususlarının bildirildiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, ithal edilmek istenen ürünlere ait sertifikalarda sahteciliğe engel olunması ve ürünlerin mevzuat gereği Bitki Sağlık Sertifikası/Sağlık Sertifikası beraberinde gelmesi gerektiği hususları değerlendirildiğinde, 01.09.2022 tarihinde yola çıkacak olan sevkiyatlar dahil olmak üzere bu tarihten itibaren Ukrayna tarafından düzenlenmiş resmi sertifika ve belgelerin aranacağı, gerekli belgeler olmaksızın ithalat kontrollerinin yapılmayacağı bildirilmektedir.

4

            HELAL İŞ FORUMU 2022 HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıda, Zagrep Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla; Hırvatistan Helal Belgelendirme Merkezi tarafından 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde Zagrep'de Helal İş Forumu (Halal Business Forum 2022) adlı bir etkinliğin organize edileceği, söz konusu etkinliğin panel tartışmaları, bilimsel bir konferans ve özel olarak tasarlanmış iş görüşmeleri (B2B) programını içereceği belirtilerek etkinlik kapsamında alıcıların üreticiler ve turizm paydaşları ile buluşturulmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Helal İş Forumu'nun Hırvatistan Turizm Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmekte olduğu, ülkemizden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) forumu desteklediği belirtilmekte ve etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgilerin https://hbf.halal.hr adresinde yer aldığı, katılım için https://hbf.halal.hr/registration bağlantısından kayıt yaptırılmasının gerektiği ifade edilmektedir.

5

VENEZUELA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda; Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığından onay alınması durumunda, 26 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında Karakas – Venezuela'ya Mobilya, Mobilya Aksesuarları ve Mobilya Yan Sanayi Ürünleri, Kereste-Palet, Orman Tali Ürünleri, Ahşap Mamulleri sektörüne yönelik Venezuela Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenecektir.
 

Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile mobilya ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmelerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Planlanan taslak program ve Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK C-1) ekte yer almaktadır. Katılım sağlayacak firmalarımızın EK C-1 formunu doldurarak tarafımıza iletmesi gerekmektedir.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı tahmini maliyet 2.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. İhale sonrası net maliyet bildirilecektir.

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 16 Eylül 2022 Cuma Günü Saat 17.30'a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için ekte yer alan başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden ödemeler yapılacaktır.

Ekler:

1. Heyet Taslak Programı (1 sayfa)

2. EK C-1 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı

6

            FUAR DUYURUSU (13. ULUSLARARASI NANO

FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığı vasıtası ile İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya atıfla, 13. Uluslararası Nano Fuarı'nın 1-4 Ekim 2022 tarihleri arasında Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenleneceği bildirilmekte ve söz konusu fuara ilişkin tanıtım broşürü ilişikte sunulmaktadır.

 

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

7

            FUAR DUYURUSU (FOODEX 2022) HAKKINDA BİLGİ;

Hanoi Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Ho Chi Minh Şehri Halk Komitesi Yatırım ve Ticaret Tanıtım Ajansından iletilen bir Nota'ya atfen, 19-22 Ekim 2022 tarihleri arasında, Ho Chi Minh şehrinde "FOODEX 2022 Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

 

Ho Chi Minh Şehri Halk Komitesi Yatırım ve Ticaret Tanıtım Ajansı

E-posta : nguyetltm@itpc.gov.vn / datlq@itpc.gov.vn

Whatsapp/Viber : 0938 036 862 / 0901 618 982

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.