2022/211 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/211)


1.    Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi Hakkında Bilgi;
2.    Gazze'de İthal Ürünlere Getirilen Ek Vergi Hakkında Bilgi;
3.    Irak/KIBY Tarafından 171 Üründe Vergi İndirimi Hakkında Bilgi;
4.    Susam Ürünlerinde Tespit Edilen Pestisit Kalıntısı Hakkında Bilgi;
5.    Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Yönetmeliği Hakkında Bilgi;
6.    İhraç Kayıtlı Kuzu Karkas Eti Satışı Hakkında Bilgi;
7.    AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması Hakkında Bilgi;
8.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

GÜMRÜK VERGİ VE CEZA BORCU SORGULAMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin devreye alındığı; anılan sistem çerçevesinde, Bakanlıkları BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmekle birlikte sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabildiği hususları bildirilmektedir.
 

Söz konusu sistemde, firma/şahıslar tarafından yalnızca kendileri adına düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgilerin; dolaylı temsilciler tarafından ise kendileri adına düzenlenmiş kararlar yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabildiği ifade edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak yapılan geliştirme çalışmaları kapsamında;

- Dolaylı temsil yetkisine sahip kişilerce, temsil edilen firma/şahıslar adına tescilli beyanname bilgilerinin yanı sıra bu firma/şahıslar adına düzenlenmiş ek tahakkuk ve ceza karar bilgilerinin de görüntülenebilmesi,

- Gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerine ilave olarak ek tahakkuk ve ceza kararlarına ilişkin statü bilgilerinin de sorgulanabilmesi,

yönünde teknik düzenleme yapıldığı belirtilmektedir.

2

GAZZE'DE İTHAL ÜRÜNLERE GETİRİLEN EK VERGİ HAKKINDA BİLGİ;

Kudüs Ticaret Ataşeliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 28 Temmuz 2022 tarihinde Gazze Yönetiminin aşağıda yer alan ithal ürünlere ek vergi getirdiği ifade edilmektedir.
 

Buna göre söz konusu ürünler ve vergi oranlarının,

1. Pantolon, elbise ve abayalar için parça başına 10 Yeni İsrail Şekeli

2. Naylon ithalatında ton başına 300 ABD Doları

3. İçeceklerde ton başına 60 ABD Doları

4. Dağ kekiğinde ton başına 1000 ABD Doları

5. Çerezlerde ton başına 1000 ABD Doları

6. Tüm bisküvi türlerinde ton başına 230 ABD Doları

olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, adı geçen Ataşelik ile Bakanlığımızca yapılan temasların ardından Türk ürünlerinin ek vergi yükümlülüklerinden muaf tutulacağı bilgisinin edinildiği, ihracat aşamasında listede yer alan kalemler için firmalarımızdan ek vergi talep edilmesi durumunda Kudüs Ticaret Ataşeliği ile iletişime geçilmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

3

IRAK/KIBY TARAFINDAN 171 ÜRÜNDE VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Erbil Gümrük Ataşeliğinden yapılan bir bildirime atfen; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, anılan Ataşelikçe 2019 yılında iletilen muhtelif yazılarda Irak'ta tek gümrük uygulamasına geçildiği bildirilerek uygulamaya koyulan tarife oranları hakkında kategorik olarak bilgi verildiği, Irak'taki resmi gümrük vergisi hesaplama sistematiği açıklanarak herhangi bir GTİP'te sınıflandırılmış eşya için tahakkuk edecek gümrük vergisinin [Hacim (Ton/Kg/adet/litre vs..) x Birim Referans Kıymet ($) x Vergi Oranı

= Vergi Miktarı] şeklindeki formülün tatbik edilmesiyle belirlendiği, Irak'a yapılan ithalatta istisnai olarak çok az ve spesifik ürünler için fatura kıymeti dikkate alınarak verginin hesaplandığı, tarife cetvelindeki ürünlerin %95'ten fazlası için gümrük vergilerinin eşyanın fiili fatura kıymetinden bağımsız olarak her pozisyon için tarifede belirlenmiş olan "referans kıymet" esas alınarak belirlendiği ve bu itibarla bahsi geçen hesaplama formülü gereğince ödenecek gümrük vergisinin tayininde tarifedeki "referans kıymetin" en az gümrük vergisi oranı kadar hatta daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu hususlardan bahisle, son dönemde gümrük tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı yönünde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmede mevcut tarife cetvelinde her pozisyon için öngörülmüş bulunan referans kıymetlerle ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda 171 farklı pozisyondaki referans kıymetlerde muhtelif miktarlarda indirimlere ilişkin kararın 25 Temmuz 2022 tarihinde uygulamaya konulduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu karar kapsamında vergi hesaplama formülü gereğince bir örneği ekli listede yer alan ürünlerin ithalatında ödenecek vergilerde %15 ila %55 oranlarında indirim yaşanabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

EK: Liste Kapsamı Ürün Adları ve Referans Kıymetleri

4

SUSAM ÜRÜNLERİNDE TESPİT EDİLEN PESTİSİT

KALINTISI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Japonya'nın önde gelen susam ithalatçılarının üyesi olduğu JOFIEA (The Japan Oil & Fat Importers & Exporters Association) Susam İthalatçıları Komitesi'nden, ülkemizden ithal edilen susam ürünlerinde son dönemde tespit edilen pestisit kalıntısının arttığına ilişkin alınmış ve bir örneği iletilen mektupta, söz konusu mektubun Müşavirliğimiz yanı sıra üyelerin ülkemizde iş ilişkisi içerisinde oldukları firmalara da iletildiği belirtilmiştir.
 

Mektupta özetle Japonya'nın dünyanın en büyük ikinci susam ithalatçısı olduğu, bu alanda Türkiye ile güçlü iş ilişkilerinin bulunduğu, ancak son dönemde diğer ihracatçı ülkelerin yanı sıra ülkemizden ithal edilen susam ürünlerinde Japon mevzuatının belirlediği oranın üzerinde pestisit kalıntısı tespit edilmesi nedeniyle büyük endişe duydukları belirtilmektedir. Mektupta ayrıca pestisit kalıntısı ve aflatoksin tespitine ilişkin Japonya'daki denetim sistemi hakkında bilgi verilmekte olup, yerel sağlık birimlerinin, toptancıların veya ilgili diğer birimlerin de gerekli gördükleri durumlarda gönüllü denetim gerçekleştirmelerinin son derece yaygın olduğu dile getirilmektedir.

Maksimum kalıntı limitinin üzerinde kalıntı tespit edilmesi durumunda ise ürünler için bertaraf, menşeine iade vb. önlemlerin alınması gerektiği ve bu durumun devam etmesi halinde ülkemiz menşeli susamların itibarının zedeleyebileceği ve fiyat rekabet gücünün de azalabileceği ifade edilmektedir. Son olarak ülkemiz susam ihracatçılarından bu sorunu ciddiye almaları konusunda uyarılmaları ve pestisit kalıntılarının temel nedenini belirlenmesi için gerekli çalışmaların ve sorunun giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması talep edilmektedir.

5

 

            KARAYOLUYLA TAŞINAN YÜKLERİN DENİZYOLUNA AKTARILMASININ DESTEKLENMESİ YÖNETMELİĞİ  HAKKINDA BİLGİ;

09.08.2022 tarihli 31918 nolu Resmi Gazete'de yer alan Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile denizyolu taşımacılığının kombine taşımacılıktaki payının artırılması ve karayoluyla taşınan yüklerin denizyoluna aktarılmasını desteklemek üzere gemilerin donatanlarına verilecek desteğin usul ve esasları belirlenmektedir.

 

Söz konusu destek için başvuruda, başvuru sahibinin, düzenli sefer desteğinden yararlanmak isteyen tüzel kişi donatanların 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş şirketlerden olması ve şirket ana sözleşmesinde deniz taşımacılığı faaliyetinin belirtilmiş olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla Düzenli Sefer Destek Belgesi (DSDB) düzenlenecek gemi üzerinde geminin seferine engel olacak herhangi bir sabıka kaydı bulunmaması ve Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası örgütlerce alınmış bir yaptırım kararının uygulanmamış olmaması gerekiyor.

Destekten faydalanmak isteyenler İdare tarafından uygun görülen sefer programına uymak zorunda olacak. Mevcut hatlara ve bu hatların devamı niteliğinde kurulan hatlara DSDB düzenlenemeyecek. Ancak mevcut hatlarda aylık sefer sayısında %50 oranında artış sağlayacak şekilde sefer planlanması ve talep edilmesi halinde yeni hat için DSDB düzenlenebilecek.

Mevcut hatlar kapatılarak bir yıl içerisinde aynı donatan ve aynı gemiler ile yeniden aynı hattın açılması halinde destekten yararlanılamayacak. Ancak kapatılan hatlarda aylık sefer sayısında %50 artış sağlayacak şekilde yeniden sefer planlaması yapılması ve talep edilmesi durumunda DSDB düzenlenebilecek. Yeni hatlarda ayda asgari dört sefer yapılmak zorunda olacak. DSDB her bir gemi için bir defaya mahsus ve iki yıllık süre için düzenlenebilecek.

Düzenli sefer desteği, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden ve bir önceki yılın Döner Sermaye işletmesi yıllık gelirlerinin %7'sini geçmemek üzere mali imkanlar ölçüsünde karşılanacak.Geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için Türk Bayraklı gemilerin donatanına taşıdığı yük birimi başına 2 ABD Doları karşılığı Türk Lirası ödeme yapılacak. Hesaplamada on milin katları olan mesafeler değerlendirmeye alınacak. Düzenli seferlerin Türk Bayraklı Ro-Pax gemilerle yapılmaları halinde destek %50 artırımlı olarak ödenecek.

Kurulan yeni düzenli hatlarda, iki liman arası mesafenin 20 deniz milinin altında olması halinde Türk Bayraklı geminin donatanına, yük birimi başına 20 ABD Doları karşılığı Türk Lirası ödeme yapılacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220809-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

6

İHRAÇ KAYITLI KUZU KARKAS ETİ SATIŞI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden Meclisimize iletilen bir yazıda, küçükbaş hayvan piyasasının regülasyonu ve yetiştiricilerinin korunması için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne veya Genel Müdürlük ile sözleşme yapan firmalara kuzu karkas eti ihracat yetkisinin verilmiş olduğu ve ihracata ilişkin işlemlere yönelik olarak;

 

- İhracatçı firma tarafından ihracat izin talebinde bulunulurken, kesim yapılacak onaylı kombina bilgileri, ihraç edilecek ülke, ihraç edilecek miktar, kesim programı (tarih aralığı), ihracat tarihi bilgilerinin eksiksiz olması gerektiği, eksik bilgi içeren taleplerin değerlendirilmeyeceği,

- Genel Müdürlükleri tarafından toplanan ön taleplerin incelenerek ihracatçı firmalara tahsis edilecek miktarın belirleneceği, tahsis yapılan ihracatçı firmalarla, ilgili Kombina Müdürlükleri arasında sözleşme imzalanacağı, imzalanan sözleşmelerde belirtilen tahsis miktarlarının, kesimlerin yapılacağı kesimhanelerin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine, Kombina Müdürlükleri tarafından bildirileceği,

- Sözleşme imzalanan ihracatçı firmanın, tahsis edilen miktar kapsamında ihracat işlemlerini tamamlamadan yeni tahsis talebinde bulunamayacağı, yeni tahsis talebinde bulunurken, tamamlanan ihracat işlemlerine ait gümrük beyannamesinin Et ve Süt Kurumuna ibraz edileceği,

- İhracatçı firmaların öncelikle Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen hayvan fazlalığı olan bölgelerdeki Koyun, Keçi Yetiştirici Birliklerine yönlendirileceği, Birlik koordinasyonunda üreticilerden kuzuların temin edileceği,

- İhracatçı firmanın, temin ettiği kuzuları Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen taban fiyattan az olmamak kaydıyla üreticiden aldığına dair belgeyi (müstahsil makbuzu veya fatura) ilgili Kombina Müdürlüğüne ibraz edeceği,

- İhraç amaçlı kuzuların kesiminin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı kesimhanelerde veya Et ve Süt Kurumuna ait kombinalarda yapılacağı, kesimlerin resmi veteriner hekim kontrolü ile Et ve Süt Kurumu veteriner hekimleri nezaretinde gerçekleştirileceği,

- Resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenen kesim raporlarının bir örneğinin Et ve Süt Kurumu veteriner hekimleri tarafından, görev yapılan Kombina Müdürlüğüne teslim edilerek tahsis edilen miktarın takibi sağlanacağı ve Genel Müdürlükleri tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine kesim tarihi, kesim yapılan adet ile toplam kilogramın bildirileceği,

- Kesimi yapılacak kuzuların kesimhaneye nakli, kesimi, soğutulması, ambalajlanması, depolanması ve ihraç edilecek ülkeye nakli, gerekli belge ve izinlere ait ücretler, analiz ücreti, ihracat ve ithalat ülkesindeki gümrükleme işlemlerine ait bedeller (vergi, resim, harç vb.) gibi her türlü giderlerin ihracatçı firmaya ait olduğu, Et ve Süt Kurumunun bu işlemlere ilişkin herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığı,

- İhracatı yapılacak kuzulara ait tüm işlemlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile geçerli mevzuat hükümleri kapsamında yapılacağı,

ifade edilerek ihraç kayıtlı kuzu karkas eti talep eden ihracatçı firmalardan ön talep toplanacağı, ihracat yapacak olan firmaların ekteki formu doldurarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı veya Sincan Et Kombinası Müdürlüğü Pazarlama Şefliğine başvurmaları gerektiği bildirilmektedir. 

Ek: İhraç Kayıtlı Kuzu Karkas Et Satışı Ön Talep Toplama Formu

7

AB ÖNLEMLERİN ETKİSİZ KILINMASI

SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; AB tarafından Endonezya menşeli bazı sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloların ithalatına uygulanan anti-damping önleminin, bu ürünlerin Türkiye'den sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak, 27 Temmuz 2022 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan açılış bildirimi ile soruşturma açıldığı bilgisi iletilmişti.
 

Konuya ilişkin olarak tarafımıza ulaşmış şikayet metni ile eki ilişikte sunulmaktadır.

Ekler:

1- SSHR_Circumvention_Body

2- SSHR_Circumvention_Annexes

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.