2022/203 Genel Sirküler

GENEL SİRKÜLER (2022/203)

 1. Almanya Tedarik Zinciri Yasası Hakkında Bilgi;
 2. Ülkemizden İhraç Edilecek Gıda Ürünlerinin Çin Gümrükleri Singlewindow Sistemine Kaydı Hakkında Bilgi;
 3. 2021 Ürünü Kuru İncir Stok Tespiti Hakkında Bilgi;
 4. Techxtile Start-Up Challenge Başvuruları Hakkında Bilgi;
 5. Fuar Duyurusu (Dominik Cumhuriyeti/HUB Camara Santo Domingo 2022 Fuarı) Hakkında Bilgi;
 6. Agadir Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi İçin Tıbbi Cihaz ve Ekipman İhalesi Hakkında Bilgi;
 7. Africallia 2022 Forumu Hakkında Bilgi;
 8. Fuar Duyurusu (Nijerya/Lagos 36.Uluslararası Ticaret Fuarı) Hakkında Bilgi;
 9. 2014/8 Sayılı Karar-UKCA İşareti Kullanımı Hakkında Bilgi;
 10. Filipinler (Manila) Fiziki Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
 11. Cezayir Uluslararası Mikro İşletmeler Fuarı Hakkında Bilgi;
 12. Winter Fancy Food Show Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;
 13. Mısır (Kahire) Fiziki Ticaret Heyeti, 22-24 Ağustos 2022 Hakkında Bilgi;
 14. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur. 

1

ALMANYA TEDARİK ZİNCİRİ YASASI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, yoksul ülkelerde devam eden çocuk işçiliği ve ağır çalışma şartları sebebiyle Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası (ya da Tedarik Zincirlerinde Firma Sorumluluğu Yasası da denebilir) taslağı düzenlenmesi hususunda varılan mutabakat çerçevesinde Federal Hükümet tarafından hazırlanan yasa tasarısının 11 Haziran 2021 tarihinde Federal Meclis tarafından onaylandığı ve 25 Haziran 2021 tarihinde de Federal Konsey tarafından kabul edildiği, bu çerçevede, 16 Temmuz 2021 tarihinde Alman Federal Cumhurbaşkanının imzasını müteakip 22 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve kısaca Tedarik Zinciri Yasası olarak bilinen mevzuata uyum sağlanması için firmalara süre tanındığı, yasanın 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Bahse konu yasanın özetle;

1. Genel hükümler (uygulama alanı, tanımlar)

2. Özen sorumlulukları (itina sorumlulukları, risk yönetimi, risk analizi, önleyici tedbirler, iyileştirici faaliyet, itiraz/şikâyet usulü, direkt olmayan tedarikçi; yönetmelik yetkilendirmesi, dokümantasyon ve raporlama zorunluluğu)

3. Hukuk yargılaması (dava açmak için özel ehliyet)

4. Kontrol ve uygulama (raporun sunulması, raporun incelenmesi ve kanuni belgelerin tevdi yetkisi, yetkililerin aksiyonları ve kanuni belgelerin tevdi, talimatlar ve önlemler, erişim hakları, bilgi ve feragat evraklarını sağlama yükümlülüğü, müsamaha ve işbirliği yükümlülüğü, yetkili makam, bildiriler, hesap raporları)

5. Kamu ihaleleri (kamu ihalelerinden dışlanma)

6. Mali ve idari ceza (mali ceza, idari para cezası düzenlemeleri) bölümlerinden oluştuğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, küresel tedarik zincirlerinde insan haklarının korunmasının hedeflendiği, çocuk işçiliğinin ve zorla çalıştırmanın yasaklanması gibi temel insan hakları standartlarının uygulanmasının büyük önem arz ettiği, bu minvalde, Alman firmalarının kendi tedarik zincirlerine ve bu kapsamda insan haklarına uyulup uyulmadığına ilişkin sorumluluk üstlenmeleri ve çalışan haklarının korunmasına yönelik özen göstermelerinin zorunlu olacağı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, uluslararası alanda faaliyet gösteren ve yurt dışından ürün veya malzeme satın alan tüm büyük şirketlerin Tedarik Zinciri Yasasından etkileneceği, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3.000'den fazla çalışanı olan ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ise 1.000'den fazla çalışanı olan firmaların, anılan yasaya uymasının planlandığı, bu çerçevede, yasaya uygun bir çalışma biçimi geliştirilmesini teminen firmalara yaklaşık 2 ila 3 yıla yakın bir süre tanınmış olduğu ve yapılan hesaplamalara göre 2023 yılında yaklaşık 900 firma ve 2024 yılında da yaklaşık 4.800 firmanın anılan yasadan etkileneceği belirtilmektedir.

Ayrıca, yasaya uyulup uyulmadığının Federal Ekonomi ve İhracat Denetim Kurumu (BAFA) ve yerleşik bir otorite tarafından kontrol edileceği, ilgili kontrollerin şirket raporları ve intikal eden şikâyetler çerçevesinde gerçekleştirileceği, yasaya aykırı bir durumun oluşması halinde, yasa kapsamında olan firmalardan sorunun çözümü veya asgari düzeye indirilmesinin talep edilebileceği ifade edilmektedir.

İlave olarak firmaların kanundan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmemeleri durumunda ise para cezası ve/veya üç yıl boyunca kamu ihalelerine katılamama şeklinde yaptırımların devreye girebileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, tedarik zincirinde yer alan firmalarda yoğun bir şekilde insan haklarına aykırı uygulamaların olduğunun tespiti halinde, yasa kapsamında olan firmalara belirli bir süre verilerek söz konusu uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasının talep edilebileceği, alınan önlemlerin etkisiz kalması durumunda resmi makamlar tarafından yasa kapsamındaki firmalara tedarikçilerini değiştirmesini teklif edilebilecekleri, ancak bu uygulamanın son çözüm olarak değerlendirileceği bildirilmektedir. Alman resmi makamları tarafından hazırlanan soru-cevap metinleri örnekleri ile anılan yasanın gayriresmi İngilizce tercümesi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

İndirmek için tıklayınız: https://we.tl/t-gcohIc239L

2

ÜLKEMİZDEN İHRAÇ EDİLECEK GIDA ÜRÜNLERİNİN ÇİN GÜMRÜKLERİ

SİNGLEWİNDOW SİSTEMİNE KAYDI HAKKINDA BİLGİ;

 Pekin Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Çin Gümrükler Genel İdaresi (GACC) tarafından yürürlüğe konulan Singlewindow kayıt sisteminin 1 Ocak 2022 tarihinden beri uygulandığı, Çin'e gıda ürünleri ihraç eden firmaların çoğunluğunun sisteme kaydolmakla birlikte; bazı firmaların sisteme bir kez kaydolunca ürettikleri tüm ürünlerin kaydedilmiş olduğuna dair yanlış bir bilgiye sahip olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Singlewindow sistemindeki söz konusu kayıtların işletme ve ürün bazında olduğu ve sisteme hem işletmenin hem de 10'lu GTİP bazında ürünlerin kaydedilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, firmaların Çin'e gıda ürünü ihraç etmek istemeleri durumunda ihracat öncesinde Çin'deki ithalatçıları ile singlewindow kayıtlarının ilgili ürünü kapsadığı hususunu teyit etmelerinin ve mezkûr sistemde kayıtlı olmayan ürünlerinin kayıt işlemini tamamlayarak ilgili ürün için CTUR ile başlayan kayıt numaralarını sistemden almadan ihracat işlemlerine başlamamalarının faydalı olacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Çin'e gıda ürünü ihraç etmek isteyen ancak singlewindow sisteminde hiç kaydı olmayan firmaların işletme ve her bir ürün için kalem bazında ürün kayıtlarını en kısa zamanda tamamlamaları gerekmektedir.

3

2021 ÜRÜNÜ KURU İNCİR STOK TESPİTİ HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracat Birliklerinden (EİB) alınan bir yazıda, her kuru incir ihraç sezonu öncesinde ihracatçı firmalarımızın bir önceki sezona ait kuru incir stok miktarlarını EİB'ye bildirmeleri talep edilmekte, kuru incir ihracatı yapan firmalarca bildirimi yapılan ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından oluşturulan bir heyet tarafından yerinde tespit edilen kuru incir partilerinin ilk yükleme tarihi öncesinde ihracına onay verildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede;

a) Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2022/23 kuru incir sezonu öncesinde de ihracatçılarımızın 2021 ürünü kuru incir stoklarını ve bu stoklarına ilişkin önümüzdeki döneme ait ihracat bağlantılarını EİB'ye bildirilmesi,

b) 01 Ağustos 2022 – 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında, EİB tarafından oluşturulacak bir heyet tarafından firmalarımızın stoklarının yerinde görülmesi amacıyla firmalarımıza ait işletme ve depoların ziyaret edilmesi,

c) İşletmelerin veya depoların fümigasyon odalarında kapalı/ilaçlı olmasından dolayı görülemeyen kuru incirlerin stok beyanının geçmiş yıllarda olduğu gibi kabul edilmemesi,

d) Stokta mevcut kuru incirler paketlik ise stok beyanlarının boylara göre yapılması,

Bu itibarla, kuru incir ihracatı yapan firmalarımızca ekte yer alan 2021 ürünü kuru incir stok bildirim formunun doldurularak en geç 29 Temmuz 2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Ege İhracat Birliklerine (eibkm@eib.org.tr) e-posta adresi aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.

4

TECHXTILE START-UP CHALLENGE BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) alınan bir yazıda, 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ihracatta katma değerin arttırılması, yeni teknoloji vemetotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, girişimcilik ve inovasyon kültürünün oluşturulması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması amacıyla, “TechXtile Start Up Challenge” olarak tekstil dikeyinde özelleşmiş bir girişimcilik programı düzenlenmektedir.

18 yaşını tamamlamış herkesin katılabileceği TechXtile Start-Up Challenge etkinliğimize ilişkin detaylı bilgiye (odaklanılacak teknolojik alanlar, başvuru koşulları, vb.) http://www.techxtile.net web sayfasından ulaşılabilmektedir.

5

FUAR DUYURUSU (DOMİNİK CUMHURİYETİ/HUB CAMARA SANTO DOMİNGO 2022 FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Dominik Cumhuriyeti İhracat ve Yatırım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Biviana Riveiro'dan alınan örneği ekli mektup ve broşürlere atıfla, Santo Domingo Ticaret Odası tarafından düzenlenen HUB Camara Santo Domingo 2022 Fuarı'nın bu yıl 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde Santo Domingo'da kain El Embajador Oteli'nde gerçekleştirileceği bildirilmiş olup, mezkur fuarın el sanatları, endüstri, inşaat, üretim, enerji, teknoloji, iletişim, hizmet sektörü ve sağlık alanlarında ihracat fırsatları sunan Dominik Cumhuriyeti'nin uluslararası kapsamda en büyük sergi platformu olduğu; fuar marjında yerel ve uluslararası büyük, orta ve küçük şirketlerin B2B formatında bir araya getirileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, bahsekonu fuar hakkında redinternacional@prodominicana.gob.do e-posta adresi ve +1 809 530 5505 (dahili: 280, 260, 203 ve 226) telefon numarası üzerinden ilave bilgi edinilebileceği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Eki: Broşür ve Mektup

6

AGADİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA MERKEZİ İÇİN TIBBİ CİHAZ VE EKİPMAN İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Fas Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına bağlı olan Ekipman ve Bakım Müdürlüğü tarafından Agadir Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi için tıbbi cihazlar ve ekipmanların temini ve kurulumu için ihale açıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Müdürlük tarafından açıklanan ihale duyurusunda, söz konusu tıbbi cihazlar ve ekipmanların alımının tek seferde, ekteki gibi, 15 kısım (Lot) halinde yapılacağı ifade edilmiştir.

Yazıda ayrıca, ihale duyurusunda, ihale dosyalarının “Secrétariat du Service des Marchés, Direction des Equipements et de la Maintenance, 69, Avenue Ibn Sina Agdal Rabat.” adresinden temin edilebileceği ya da www.marchespublics.gov.ma web sitesinden indirilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin 2-12-349 sayılı kararnamenin 27, 29, 31, 34 ve 148. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği; adayların, www.marchespublics.gov.ma kamu ihaleleri portalı üzerinden başvurabileceği ya da “Cellule de Coordination des marchés, Avenue Hassan II Km 4, Kazablanka Yolu, Rabat” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da aynı adrese teslim alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunun teslim edilebileceği, 30 Ağustos 2022 günü saat 10:00'da (Yerel saat) ihaleye ilişkin, başvuru zarflarının açılacağı; “Route nationale N°1, BP: 56 Agadir la principale” adresinde bulunan Üniversite Sağlık Araştırma Merkezinin saha ziyaretlerinin ekte belirtilen tarihlere göre yapılacağı ifade edilmektedir.

Yazıda son olarak, ihale duyurusunda, ihale dosyasında belirtilen teknik belgelerin, 29 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:00'dan (Yerel saat) önce “Bureau de la cellule de coordination des marchés, Avenue Hassan II Km 4, Kazablanka Yolu, Rabat” adresine teslim edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 Söz konusu ihalenin tüm belgelerinin aşağıdaki bağlantıdan indirilmesi mümkündür: https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=649906&orgAcronyme=q9t

Ek: Avis en Francais AO 04-2022

7

AFRICALLIA 2022 FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, AFRICALLIA 2022 Forumu'nun Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 19-21 Ekim 2022 tarihlerinde Vagadugu'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte ve Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçiliği'nden alınan notaya atıfla, anılan foruma ilişkin olabilecek soruların yönlendirilebilmesi için AFRICALLIA Daimi Sekretaryasının irtibat bilgileri (Tel: 00 226 25 30 61 14/ 00 226 25 30 61 15; whatsapp: 00 226 70 25 56 84; e-posta: felix.sanon@africallia.com; internet sitesi: www.africallia.com) iletilmektedir.

Aynı yazıda devamla, Vagadugu Büyükelçiliğinin yazısına atıfla, anılan foruma toplamda 15 ülkeden 300'den fazla şirketin katılım göstermesinin beklendiği, Türkiye, Nijer, Togo, Mali ve Gine Ticaret Odaları ile Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası arasında ikili işbirliği anlaşmalarının imzalanmasının planlandığı ve Forum'un bu sene "tıbbi ve farmasötik faaliyetler, tarım, el sanatları, finans/bankacılık, sigortacılık, tüketim malzemeleri, inşaat, pazarlama, eğitim, enerji, çevre, imalat, tekstil, madencilik, girişimcilik, dış kaynak kullanımı (outsourcing), telekomünikasyon, bilgi ve iletişim teknolojileri, turizm, taşımacılık ve lojistik" alanlarına odaklanacağı belirtilmektedir.

8

FUAR DUYURUSU (NİJERYA/LAGOS 36.ULUSLARARASI TİCARET FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, 4-13 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 36. Lagos Uluslararası Ticaret Fuarı'na ilgi duyabilecek firmalarımıza söz konusu etkinliğin duyurulması talep edilmekte olup, mezkûr fuara ilişkin mektup yazımız ekinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ek: Fuara ilişkin Dışişleri Bakanlığından Gönderilen Nota

9

2014/8 SAYILI KARAR-UKCA İŞARETİ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığında alınan bir yazıya atfen; bilindiği üzere, Birleşik Krallık (BK) tarafından 20 Haziran 2022 tarihinde yapılan bir duyuru ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren CE işaretinin yerini alacak olan “UK Conformity Assessed (UKCA)” işaretinin uygulamasına dair iş dünyasına yönelik kolaylaştırıcı uygulamalar açıklanmıştır. Konuya ilişkin duyuru metni ile rehber dokümana aşağıdaki adreslerden erişilebilmekte olup, BK Uluslararası Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yapılan temaslar sonucunda duyuru metninde işaret edilen Avrupa Birliği (AB) uygunluk değerlendirme kuruluşları ve CE işaretlemesine ilişkin hususların, AB tarafından tanınan ülkemiz uygunluk değerlendirme kuruluşları ve CE işaretleme uygulamaları açısından da geçerli olduğu teyit edilmiştir:

Yapılan açıklamaya göre:

 • Mükerrer test maliyetlerinin önlenmesini teminen, AB tarafından tanınan uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından CE işaretlemesi kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmış olan işlemler, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek UKCA işaretleme işlemleri için geçerli kabul edilecektir. Bu hususta gerekli mevzuat değişikliği yıl sonuna kadar yapılacak olup, üreticilerin yeniden test yaptırmasına gerek olmaksızın UKCA işaretini ürüne iliştirmesine izin verilecektir.
 • Benzer şekilde, 2022 sonuna kadar ülkeye ithal edilmiş ancak stokta olan, dolayısıyla halihazırda BK piyasasına girdiği kabul edilen CE işaretli ürünlerin UKCA işareti alma zorunluluğu ve buna bağlı olarak yeniden test ve sertifikasyona tabi tutulması gerekliliği de kaldırılacaktır.
 • Halihazırda BK piyasasına arz edilmiş olan ürünlerin bakım, onarım ve değişimine yönelik yedek parçaların, orijinal ürün veya sistem BK piyasasına sunulduğu zaman geçerli olan koşul ve gereklilikleri sağlaması şartıyla, piyasaya arzına izin verilecektir.
 • Etiketleme gerekliliklerine ilişkin kolaylık sağlanmasını teminen, UKCA işaretlemesine bağlı olarak talep edilen bilgilerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapışkan etiketle ürüne iliştirilmesine veya ürüne eşlik eden ilave bir doküman ile sunulmasına imkan tanınacaktır.
 • Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistem-3 (AVCP System 3) gerekliliklerine tabi olan radyatörler, sızdırmazlık malzemeleri ve fayans/karo yapıştırıcıları gibi belirli yapı malzemeleri için 1 Ocak 2023 öncesinde AB tarafından tanınan onaylanmış kuruluşlar tarafından test yapılmış ise söz konusu ürünler için BK onaylanmış kuruluşlarınca yeniden test yapılmasına gerek olmaksızın işaretleme yapılabilecektir.
 • Bahse konu esnekliklerin uygulanacağı ürün grupları ile esnekliklerin işletilmeyeceği ve özel düzenlemelere tabi olacak diğer ürün gruplarının listesi açıklama metninde yer almaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi içeren bağlantılar aşağıda yer almaktadır:

Diğer taraftan, UKCA İşareti 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge'nin ekinde bulunan EK-1/B “Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri” arasında yer almakta ve Bakanlığımızca destek kapsamında değerlendirilmektedir.

10

FİLİPİNLER (MANİLA) FİZİKİ TİCARET HEYETİ  HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, TİM organizasyonu ile 24-29 Ekim 2022 tarihleri arasında Filipinler'e yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Manila şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Filipinler'den iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu ticaret heyetimize başvuru için son tarih 12 Ağustos 2022 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/philippines-manila-2022/company/register internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımız için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli 23.000-TL'dir. Eşleştirme firması tarafından ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılımları ödeme dekontlarının Meclisimize (huseyingok@tim.org.tr - mehmetcesuroglu@tim.org.tr) ulaşmasıyla kesinleşecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

11

CEZAYİR ULUSLARARASI MİKRO İŞLETMELER FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Cezayir Büyükelçiliğinden alınan yazıya atıfla, 5-7 Eylül 2022 tarihlerinde Başkent Cezayir'de "Uluslararası Mikro İşletmeler Fuarı" düzenleneceği, söz konusu fuarın gıda endüstrisi, işleme ve imalat endüstrisi, tarım, tekstil ve hazır giyim, hayvan yetiştiriciliği ekipmanları, yenilebilir enerji, ilaç ve eczacılık endüstrisi, balıkçılık ve su ürünleri ekipmanları, atık işleme, mekanik, plastik işleme ve dijital endüstri sektörleri ile ilgili olduğu; anılan fuara katılmayı arzu eden Türk şirketlerinin, Cezayir Dış Ticareti Teşvik Ulusal Ajansı'nın (ALGEX) internet adresinde (www.algex.dz) yer alan formu doldurması gerektiği; "dz.salon-microenterprise@algex.dz" e-posta adresinden ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

12

WİNTER FANCY FOOD SHOW MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, A.B.D.'nin Las Vegas kentinde, 15-17 Ocak 2023 tarihleri arasında Las Vegas Convention Center'da düzenlenecek Winter Fancy Food Show fuarına yeterli talep alınması halinde milli katılım organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır.

Winter Fancy Food Show ağırlıklı olarak ABD'nin Batı yakasındaki alıcılara hitap etmekte ve gıda alanında dünya genelindeki en önemli ticari fuarlar arasında değerlendirilmektedir.

2023 yılında 47. kez düzenlenecek olan Winter'22 Fancy Food Show fuarıyla ilgili detaylı bilgiye fuarın https://www.specialtyfood.com/shows-events/winter-fancy-food-show sitesinden ulaşılabilmektedir.

Katılım ile ilgili detaylar aşağıda sunulmuş olup, organizasyona ön başvuru için aşağıdaki bağlantıda yer alan formun 29 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar doldurulması beklenmektedir.

Ön başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Katılım Ücreti:
Fuara desteksiz m2 katılım bedeli nakliye dahil 1.550 ABD $/m2, nakliye hariç 1.450 ABD$/m²'dir.
Fiyata dahil olan Hizmetler:
-Yer kirası, stant inşaatı ve dekorasyonu,
-Sergilenecek ürünlerin nakliyesi (tek yön (gidiş), taze ve dondurulmuş ürünler hariç),
-Temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı hizmetleri
-Fuar basılı-online kataloğunda ve Genel Sekreterliğimizce hazırlanan katalogda yer alma,
-Reklam ve tanıtım hizmetleri
-Stantlarda ikram hizmetleri

13

MISIR (KAHİRE) FİZİKİ TİCARET HEYETİ, 22-24 AĞUSTOS 2022 HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, TİM organizasyonu ile 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında Meclisimiz Başkanı Sn. Mustafa Gültepe başkanlığında Mısır'a yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Kahire şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Mısır'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bahse konu heyetimize başvuru için son tarih 29 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/egypt-2022/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 21.000-TL, business sınıfı uçak biletli katılım paketi için 42.000-TL tahsil edilecektir.

Heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının Meclisimize ulaştırılmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Taslak Program

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.