2022/175 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/175)

1.         İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

2.         Helal Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Bilgi;

3.         Rusya Federasyonundan Alınan Bildirimler Hakkında Bilgi;

4.         Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları Hakkında Bilgi;

5.         TEV Makbuzları Hakkında Bilgi;

6.         Mısır/Anti-Damping Soruşturması Hakkında Bilgi;

7.         Sudan Gümrük Vergisi Oranları Hakkında Bilgi;

8.         Uluslararası Ninova Enerji, İmar ve Yatırım 2. Konferans ve Fuarı Hakkında Bilgi;

9.         Fuar Duyurusu (Yapı ve İnşaat Fuarı) Hakkında Bilgi;

10.       Fuar Duyurusu (Otomobiller Fuarı) Hakkında Bilgi;

11.       Fuar Duyurusu (Tunus) Hakkında Bilgi;

12.       Fuar Duyurusu (İkinci Terörle Mücadele, Özel Operasyonlar ve Siber Güvenlik Fuarı) Hakkında Bilgi;

13.       Fuar Duyurusu (Uluslararası Süleymaniye 15. Genel Fuarı-DBX) Hakkında Bilgi;

14.       Namibya Madencilik Fuarı ve Konferansı Hakkında Bilgi;

15.       Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıda, Yeni Delhi Büyükelçiliğimiz'den alınan bir yazıya atıfla, Hindistan Havalimanları Otoritesi'nin (Airports Authority of India) 61.655 ABD Doları değerinde olduğu belirtilen "doğrusal olmayan radyo sinyal cihazı" (nondirectional beacon) ve tamirat hizmeti satın alımı hakkındaki ihale duyurusu yer almaktadır.

Ek: İhale duyurusu - Airports Authority of India

2

HELAL UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Helal Akreditasyon Kurumu Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığından alınan bir Yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, 04/06/2022 tarihli ve 31856 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 uncu ve 11 inci Maddesi ile değişik 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca ithalat da dâhil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite olma zorunluluğu getirildiği, bahse konu değişikliğin 1 (bir) yıllık geçiş sürecinin ardından uygulamaya alınacağı, geçiş sürecinin ardından akredite olmaksızın helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlara HAK tarafından 1 (bir) milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, HAK'tan akredite olmadan yetkisiz bir şekilde belge düzenleyen kuruluşlardan helal belgesi alarak bu belgeye istinaden ürünleri üzerinde helallik işareti/markalarına yer veren işletmelerin, 10/01/2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete'de

yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin “Doğruluk ve dürüstlük”, “İtibardan haksız yararlanma”, “Aldatıcı eylemler” maddelerindeki hüküm ve ilkelere aykırı hareket etmiş olacaklarından ötürü Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu vasıtasıyla yukarıda anılan mevzuata göre idari para cezalarına tabi olabileceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, tüm bu gelişmeler ışığında, iç piyasaya arz edilmek üzere imalat ve hizmet sunumu faaliyetinde bulunan firmalarımızın; alanında ülkemizdeki tek resmi otorite olan HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından helal belgelerini almalarının büyük önem arz ettiği bildirilmektedir.

3

RUSYA FEDERASYONUNDAN ALINAN BİLDİRİMLER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na ihraç edilen biber ürününde Rus makamlarınca gerçekleştirilen kontroller neticesinde karantina zararlısı (Pepino mosaic virus) tespit edilmesi nedeniyle 1 adet bildirim alındığı belirtilerek, 2022 yılında alınan bildirim sayısının 184'e ulaştığı belirtilmekte olup, bildirim alınan ürünler ve firmalara ilişkin bilgileri ihtiva eden tablo ilişikte yer almaktadır.

Aynı yazıda devamla, müteakip dönemde söz konusu ülkeye ihracatımızın zarar görmemesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasının önem arz ettiği vurgulanmakta olup, bu noktada düzeltici önlemlerin alınmasını teminen Bakanlıkları İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin konuya ilişkin uyarıldığına yer verilmektedir.

4

TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DİR UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esaslar, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi marifetiyle belirlenmiştir. 2016/1 sayılı Genelge kapsamında;

-Nişasta, nişasta bazlı şeker, yetiştiricilik faaliyeti kapsamındaki ürünler ve balık ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında mısır kullanımında, 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

-Ayçiçeği, aspir ve kolza yağları ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında Geçici 4 ve 6 ncı maddeler ile ihdas edilen önce ithalat uygulamalarının kalıcı hale getirilmesi,

-Margarin ve/veya karışım yağ ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

-Yağlık soya tohumu, ham soya yağı, ham pamuk yağı, palm/palm çekirdeği yağı veya türevleri ithalatı karşılığında ham veya rafine bitkisel yağ ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında, 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

-Hayvan yemi ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta mısır, arpa, buğday ve bitkisel yağın eşdeğer eşya olarak kullanılmaması,

-Kristal şeker ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında önce ithalat şartı getirilmesi,

-Konserve kuru fasulye, konserve nohut ve işlenmiş bezelye ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında önce ithalat şartı getirilmesi hususlarında değişikliğe gidilmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu değişikliklerin derç edildiği Genelge metnine, Bakanlığımız internet sitesinin İhracat Mevzuatı bölümünden (https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabilmektedir.

5

           

TEV MAKBUZLARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, İhracat:2006/12 sayılı Tebliğin 38. Maddesinin beşinci fıkrası “Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin varsa telafi edici verginin bu Tebliğin 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır.“ hükmünü amirdir.

Bununla birlikte, Bölge Müdürlüklerimize sunulan ihracat beyanname tarihinden sonra yatırılmış TEV makbuzlarında ilgili ihracat beyannamesine dair herhangi bir bilginin yer almaması, TEV makbuzunun ilgili olduğu ihracat beyannamesinin tespitinde güçlüklere, ilave yazışmalara ve DİİB taahhüt hesaplarının kapatılma sürecini geciktirerek ihracatçı firmalarımızın mağduriyetine yol açabilmektedir. Bunun önüne geçilebilmesini teminen, ihracatçı firmalarımızın telafi edici vergi ödemelerini gerçekleştirirken telafi edici vergi makbuzlarını ilgili ihracat beyanname numarası veya ek tahakkuk kararı ile ilişkilendirmeleri önem arz etmektedir.

6

MISIR/ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Mısır tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna'nın yanı sıra ülkemiz menşeli 7213 ve 7214 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan ürünler ile söz konusu ürünlerin 7227 ve 7228 Gümrük Tarife Pozisyonları altında giriş yapması halinde bu ürünler için de geçerli olmak üzere “İnşaat Demiri” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması neticesinde ülkemiz firmaları için 7 Aralık 2017 tarihinden 5 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olan nihai anti-damping önleminin 6 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı oranlarda bir yıl süre ile uzatıldığı belirtilmişti.

Bu defa, Kahire Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye göre Ek-1'de yer alan bildirimin Mısır Resmi Gazetesinde yayımlandığı 5 Haziran 2022 tarihinde bu önleme ilişkin bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu bildirimde, soruşturma otoritesinin irtibata geçmediği ve soruşturmada işbirliğine gitmek isteyen firmalarımızın 5 Haziran 2022 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde soruşturma otoritesi ile iletişime geçmeleri gerektiği bildirilmektedir. Anılan bildirimde devamla, firmalarımızın soru formlarına yanıtlarını soruşturma makamları ile iletişime geçtikleri tarihten itibaren 37 gün içerisinde ilgili makama iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir. Mezkûr soru formunun bir örneği Ek-2'de yer almaktadır.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görülmektedir.

Ekler:

1- İnşaat Demiri Anti-Damping Gözden Geçirme Soruşturması_Ek_Başlama Bildirimi

2- İnşaat Demiri Anti-Damping Gözden Geçirme Soruşturması_Ek_Soru Formu

7

SUDAN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı yazısında Hartum Ticaret Müşavirliği tarafından gönderilen bir yazıya atıfla, Sudan İçişleri Bakanlığı'na bağlı bulunan Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden, Sudan'da 2022 yılından itibaren uygulanacak olan gümrük vergisi oranlarını gösterir tarife cetvelinin 15/06/2022 günü temin edilerek gönderildiği belirtilmektedir.

İlgili tarife cetveline https://dosya.tim.org.tr/index.php/s/JKjieGH2WMwGQZd internet bağlantısı üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

8

ULUSLARARASI NİNOVA ENERJİ,

İMAR VE YATIRIM 2. KONFERANS VE FUARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 3-6 Ekim 2022 tarihleri arasında Irak'ın Ninova (Musul) Vilayetinde "Al Sakar Al Dahabi Reklam, Yayın, Fuar ve Konferanslar Düzenleme ve Gerçekleştirme Şirketi" ve "Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda, "Uluslararası Ninova Enerji, İmar ve Yatırım 2. Konferans ve Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

e-posta : azhar21hafi@yahoo.com

telefon : +964 770 2829999 / +964 771 9706155

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

9

FUAR DUYURUSU (YAPI VE İNŞAAT FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Bağdat/Irak'ta gerçekleştirilmesi planlanan "Irak Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı"nın tarihlerinin 21-24 Kasım 2022 olarak belirlendiği kaydedilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

10

FUAR DUYURUSU (OTOMOBİLLER FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Erbil'de "Loyal Show Şirketi" ve "Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda uluslararası fuar alanında "Otomobiller Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

e-posta : info@loyalshow.com, loyalshow@gmail.com.net

telefon : +964 750 1024411 / +964 7504451223

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

11

FUAR DUYURUSU (TUNUS) HAKKINDA BİLGİ;

Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Tunus Cumhuriyeti Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanlığı'nın himayesinde “İslam Ticaret Kalkınma Merkezi”'nin “Uluslararası Tunus Fuarı (SFIT)” işbirliği ile, 14-18 Eylül 2022 tarihleri arasında KRAM - Tunus Sergi ve Uluslararası Ticaret Merkezi'nde İİT Üye Devletlerinin 9. Helal Ürün Sergisini düzenleyeceği, Helal ticaret, Helal standartları ve Helal üretim ve lojistiğe ilişkin bu Serginin, Helal endüstrisinin firmalarının ürün ve hizmetlerini tanıtmaları ve bu önemli sektörde ticaret ve yatırımları geliştirmeleri için önemli bir fırsat olduğu, söz konusu Fuarın marjında,

- İİT- Tunus Yatırım Forumu;

- İslam Ülkeleri için Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve Ulusal Standardizasyon ve Sınai Mülkiyet Enstitüsü (INNOPRI) ile işbirliği içinde Arap Ülkelerinin yararına Helal belgelendirme konusunda eğitim çalıştayı;

- Tarım ve kozmetik Helal ürünlerle ilgili Alıcı / Satıcı toplantıları;

- İİT Helal Ekonomi Raporu ve Gösterge Tablosu Serisinin lansmanı;

- Bazı Tunuslu şirketlere ziyaretlerin düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, fuara katılım için 25 Ağustos 2022 tarihine kadar katılımın teyit edilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir. Fuar alanının metrekare fiyatının aşağıdaki gibi olduğu belirtilmektedir.

- Donanımlı metrekare fiyatı (shell scheme): 180 US$

- Donanımsız metrekare fiyatı (indoor bare space): 150 US$

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ek: Fuar Bilgileri

12

FUAR DUYURUSU (İKİNCİ TERÖRLE MÜCADELE,

ÖZEL OPERASYONLAR VE SİBER GÜVENLİK

FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı'nın Nota'sına atfen, "Uluslararası El Muttahide Fuar ve Konferanslar Düzenleme Şirketi" ile "Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda ve Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı himayesinde "İkinci Terörle Mücadele, Özel Operasyonlar ve Siber Güvenlik Fuarı"nın 4-7 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenleneceği ve fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

El-Muttahide Fuarlar ve Uluslararası Konferanslar Şirketi

Adres: Irak-Bağdat-Kerrade

E-posta: info@unitedevents.iq

Web sitesi: www.unitedevents.iq

Telefon: +964 780 7777771 / +964 780 6666661

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

13

            FUAR DUYURUSU (ULUSLARARASI SÜLEYMANİYE

15. GENEL FUARI-DBX) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, "Irak El Takaddum Fuar ve Konferans Düzenleme Şirketi" ile "Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda "Uluslararası Süleymaniye 15. Genel Fuarı-DBX"in Süleymaniye Vilayetinde, 11-16 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenleneceği ve fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıda kayıtlı iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

E-posta: alib.ipec@gmail.com

Telefon: +964 770 7899664 / +964 7901423407

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

14

NAMİBYA MADENCİLİK FUARI VE KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığımızdan alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Namibya'nın Başkenti Windheok'ta 31 Ağustos – 1 Eylül 2022 tarihlerinde “Madencilik Fuarı ve Konferansı” düzenleneceği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ek: Duyuru Metni

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.