2022/135 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/135)

1.    İGE A.Ş. Teminatlı Kredileri Hakkında Bilgi;
2.    E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hakkında Bilgi;
3.    Irak Yaptırımlar Listesi Güncellemesi Hakkında Bilgi;
4.    Khapra Beetle Böceği Tedbirleri Hakkında Bilgi;
5.    Fuar Duyurusu (La Paz) Hakkında Bilgi;
6.    Fuar Duyurusu (Madagaskar) Hakkında Bilgi;
7.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;


Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

            İGE A.Ş. TEMİNATLI KREDİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

İhracatçıların Eximbank'tan kullanacakları kredilerde ihracatçıya kefalet sağlamak amacıyla; Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ve Eximbank ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. (IGE A.Ş.)  1 Mart 2022 tarihi itibariyle faaliyetine resmen başlamıştır.

Bu kapsamda Eximbank'tan kredi kullanacak ihracatçılarımız gerekli teminat mektubunu oluşturmak, yani kefalet sağlamak amacıyla öncelikle IGE A.Ş. ye başvuru yapmaları gerekmektedir. İGE A.Ş. Eximbank'tan kullanılacak Azami 1 Yıl vadeli ve maksimum 10 Milyon TL'ye kadar ki kredilere; 6 aylık kredilerde %0,5 (binde beş oranında) ve 6 aydan uzun vadeli kredilerde ise %1 Kefalet komisyonu tahsil ederek Kefalet sağlayacak ve başvurularda da 1.000.-TL Başvuru ücreti alınacaktır.

Başvuru yapmak isteyen firmalarımızın 31 Mayıs 2022 tarihinde kadar https://basvuru.eximbank.gov.tr/ adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurularda yoğunluk yaşanacağından süre sonu beklenmeden hemen başvuruda bulunulması firmalarımızın menfaatine olacaktır.

EK: İGE A.Ş. Kefalet Bilgi Notu

2

E-DEVLET PLATFORMU ENTEGRASYONU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca yapılacak geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502'nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ve Form eki belgelerin elektronik ortamda ibraz edilebildiği Geri Verme - Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin devreye alındığı, anılan sisteme BİLGE Sistemi kullanıcı adı ve şifresi ile erişim sağlanabileceği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminin devreye alındığı, Bakanlıklarının web sayfasında yer alan “https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar” adresi üzerindeki “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı yardımıyla BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi ya da “e-devlet şifresi” ile sisteme erişimin mümkün bulunduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, anılan Bakanlık ve TÜRKSAT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, yukarıda adı geçen sistemlerin e-Devlet Platformuna entegrasyonunun tamamlandığı, Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ve Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemine 19.04.2022 tarihi itibariyle e-Devlet Kapısı üzerinden erişim sağlanmasının mümkün olduğu bildirilmektedir. Söz konusu hizmetlere ilişkin erişim adresleri aşağıda yer almaktadır.

 Hizmet Adı: Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama

Hizmet Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-vergi-ve-ceza-borcu-sorgulama-6490

Hizmet Adı: Gümrük Geri Verme Kaldırma Başvuru Sistemi

Hizmet Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-geri-verme-kaldirma-basvuru-sistemi-6491

3

            IRAK YAPTIRIMLAR LİSTESİ GÜNCELLEMESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca teşkil edilen Irak Yaptırımlar Komitesi Başkanı tarafından BM nezdindeki tüm Daimi Temsilciliklere gönderilen bir örneği ekli bildirim ile yaptırımlar listesinin güncellendiği, bahse konu son güncellemeyle bildirimde ismi yer alan iki kişi ve bir kuruluşun 18 Nisan 2022 tarihi itibarıyla yaptırım listesinden çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Ek: Bildirim

4

KHAPRA BEETLE BÖCEĞİ TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 13 Ağustos 2020 tarihinde yapılan duyuru ile “khapra beetle” böceği ile mücadele kapsamında ülkemiz ile birlikte toplam 40 ülkenin hedef riskli ülke olduğu açıklanmış ve bu minvalde bir dizi tedbirler hayata geçirilmiştir.

Bu çerçevede, Sidney Ticaret Ataşeliğimizden Bakanlığımıza intikal eden ve bir örneği ekte yer alan yazıda; mezkur Bakanlık tarafından 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan yeni bir açıklamaya atıfla, 28 Nisan 2022 tarihinden itibaren “khapra beetle” böceği ile mücadele kapsamında bir örneği ek-3'de yer alan “diğer riskli ürün grupları” için 4. aşama ithalat tedbirlerinin yürürlüğe gireceğinin duyurulduğu ifade edilmekte olup, bu kapsamda bahse konu ürünler için gerçekleşecek her sevkiyatta ihracatçı ülkenin hükümet yetkilileri tarafından aşağıda sunulan beyanatı içerir bir bitki sağlığı sertifikasının düzenlenmiş olması gerektiği vurgulanmaktadır.

Representative samples were inspected and found free from evidence of any species of Trogoderma (whether live, dead or exuviae) in Australia's list of Trogoderma species of biosecurity concern

Aynı yazıda devamla, ülkemiz gibi riskli kategoride yer alan ülkelerden "diğer riskli ürünler listesi"nde yer alan ürünlerin, 3. aşamada belirlenen "yüksek riskli ürünler (ek-2)" ile birlikte aynı konteynera yüklenmesi halinde, tüm ürünler için yüksek riskli ürünlere uygulanan işlem (Metil Bromür Fumigasyonu (Methyl Bromide Fumigation) ve Isıl İşlem (Heat Treatment)) ve sertifika şartlarının geçerli olacağı belirtilmektedir. Ayrıca, konuya ilişkin daha detaylı bilgiye https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/other-risk-plant-products adresinden erişilmesinin mümkün bulunduğu ifade edilmektedir.

Ekler: 1- Yazı Sureti

            2- Yüksek Riskli Ürünler Listesi

            3- Diğer Riskli Ürünler Listesi

5

FUAR DUYURUSU (LA PAZ) HAKKINDA BİLGİ;

T.C Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, La Paz Fuarı Genel Müdürü Patricio Irusta'dan alınan örneği ve İngilizce çevirisi ekli mektuba atıfla, 6-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında "İrtifada Fuar" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek La Paz Fuarı'na ülkemizin "davetli ülke" olarak katılımının arzu edildiği; 500 firma ve 100.000 katılımcının gelmesi beklenen fuarda ülkemize 9 m2'lik bir alanın ayrılacağı kaydedilmiş olup, fuar duyurusu ve broşürü yazımız ekinde sunulmaktadır.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ekler: 1- La Paz Fuarı_Ek_EXPO 3.6.

           2- La Paz Fuarı_Ek_La Paz Fuarı broşür

           3- La Paz Fuarı_Ek_La Paz Fuarı mektup

6

FUAR DUYURUSU (MADAGASKAR) HAKKINDA BİLGİ;

Antananarivo Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda,  Madagaskar'da 19-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Madagaskar Uluslararası Fuarı'nın 16.kez düzenleneceği, firmalarımızın bu fuara katılım sağlamasının iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirebileceği ifade edilmekte ve fuar duyurusuna shorturl.at/aloDU  adresinden erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

7

            DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.