2021/49 Genel Sirküler

                                  SİRKÜLER (2021/49)

1. Maksimum Kalıntı Limitleri Hakkında Bilgi;
2. Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler Hakkında Bilgi;
3. İnovalig 2020 Duyuru Talebi Hakkında Bilgi;
4. İran'da Gerçekleşecek Fuar Katılımları Hakkında Bilgi;
5. Latin Amerika Sanal Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
6. Cezayir Sınırlarının Yolcu Giriş ve Çıkışına Kapalı Olması Hakkında Bilgi;
7. Fuar Duyurusu (Pakistan) Hakkında Bilgi;
8. Gayrimenkul Satışı Hakkında Bilgi;
9. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler -İsviçre ve Bosna Hersek Hakkında Bilgi;
10. Cezayirli Sorunlu İthalatçı Firmalar Hakkında Bilgi;
11. G. Kore'ye Kiraz İhracatı Hakkında Bilgi;
12.Duyuru-Fuar Dolandırıcılığı Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; 10 Şubat 2021 tarihli ve L 46 sayılı AB Resmi Gazetesinde 396/2005/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğünü değiştiren 2021/155/AB sayılı Komisyon Tüzüğü yayımlanmış olup, anılan Tüzüğün bir örneği ekte gönderilmektedir. Bahse konu Tüzük kapsamında;

          -“chlorothalonil”, “chlorpropham”, “dimethoate”, “fenamidone”, “omethoate”, “propiconazole”, “pymetrozine”, “carbon tetrachloride”, “ethoprophos” ve “methiocarb” aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin onaylarının kaldırıldığı belirtilerek, anılan aktif maddelere ilişkin 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek II ve III'ünde yer alan maksimum kalıntı limitleri silinmiş,

          - “chlorpropham” için geçici maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek III'e bir sütun eklenmiş,

          -“carbon tetrachloride”, “chlorothalonil”, “dimethoate”, “ethoprophos”, “fenamidone”, “methiocarb”, “omethoate”, “propiconazole” ve “pymetrozine” için ise ihmal edilebilir (default) maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek V'e sütunlar eklenmiştir.

           Söz konusu Tüzük 2 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 2 Eylül 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Ek: 2021 155 AB sayılı Komisyon Tüzüğü

2

KAĞITSIZ İHRACAT UYGULAMASI-MAVİ VE YEŞİL HATTA İŞLEM GÖREN BEYANNAMELER  HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Kağıtsız İhracat Uygulaması kapsamında işlem gören ihracat beyannameleri ile ilgili BİLGE Sisteminde yapılan düzenlemelere ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu uygulamanın, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ihracat beyannamelerinde; BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan belgelerden "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında beyan edilmiş olanların taranması şeklinde devreye alınacağı ifade edilmektedir.


Anılan yazıda devamla, söz konusu düzenlemenin, BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan ve beyannamenin belgeler bölümünde ekleneceği beyan edilen hâlihazırda kağıt ortamında bulunan belgeleri kapsadığı, Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler (Örn. E-fatura) ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin ve sistem tarafından referans amaçlı olarak istenmemiş olan belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmadığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek pilot uygulamasının 01.03.2021 tarihine alınmasına karar verildiği, uygulamanın seyri takip edilerek 01.04.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiğinden bahsedilmektedir.

Bununla beraber, sarı ve kırmızı hatta işlem gören diğer beyannamelere ilişkin olarak tarama işlemlerinin halihazırda olduğu gibi devam edeceği, "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmeyeceği, bu beyannameler için de Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmadığı ifade edilmektedir.

3

İNOVALİG 2020 DUYURU TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; Ülkemiz ihracatının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi, 100 bini aşkın üyesiyle, Türkiye'nin yüksek katma değerli ihracat ile büyümesini desteklemek amacıyla inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma odağında kapsamlı projeler gerçekleştirmektedir.

Bu minvalde, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG, 2014 yılından itibaren bu yana yoğun bir ilgi ve katılımla düzenlenmektedir. İnovaLİG ile şirketler hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışmakta hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulmaktadır. İnovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapsamlı inovasyon değerlendirme ve kıyas analizi raporu ücretsiz olarak sunulmaktadır. İnovaLİG sayesinde firmalarımız, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip ederek orta ve uzun vadeli inovasyon vizyonlarını geliştirmektedirler. İnovaLİG'de şampiyon olan firmalar, her yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftası'nda ödüllerini alırken, tüm ulusal mecralarda programın ve başarılı firmaların tanıtımı yapılmaktadır.

Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve her yıl ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programı bu yıl 7. kez gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda firmalarımızı yıllar itibariyle inovasyon gelişimlerini görmesi, hem de inovasyon alanında edindiğimiz uluslararası tecrübeye ortak olmaları için 31 Mart 2021 tarihine kadar www.inovalig.com adresinden İnovaLİG 2020'ye ücretsiz olarak katılmaya davet etmekteyiz.

EK: TİM İnovaLİG 2020 Program Duyurusu

4

            İRAN'DA GERÇEKLEŞECEK FUAR KATILIMLARI    HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen; Tahran Ticaret Müşavirliği'nde alınan bir yazıda, İran'da düzenlenen fuarlara ülkemiz firmalarınca katılım sağlanmamakta iken, son dönemde bazı firmalarımızın ABD yaptırımları kapsamındaki alanlarda fuarlara katıldıkları, stant açtıkları, fuar katılımına ilişkin sosyal medya veya internet sitelerinde paylaşım yaptıkları görülmektedir. ABD Yaptırımlarına ilişkin fuar ziyaretlerinde firmalara yapılan bilgilendirmede halen ABD yaptırımlarından tam anlamıyla haberdar olmadıklarından bahsedilmektedir.

Bu kapsamda, anılan ülkede fuarlara katılacak firmaların bilgilenmesini teminen Ticaret Müşavirliğince hazırlanan ABD yaptırımlarına ilişkin (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari) çalışmaların incelenmesi, firmaların katılıma ilişkin tereddüt yaşaması durumunda Müşavirlik veya Ataşeliklerimizle temasa geçmelerinin sağlanması, aldıkları bilgiler sonrasında katılım değerlendirmesi yapmalarının önem arz ettiği düşünülmektedir.

5

LATİN AMERİKA SANAL TİCARET HEYETİ   HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 19-23 Nisan 2021 tarihleri arasında Latin Amerika'ya (Arjantin, Şili, Uruguay, Paraguay) yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, bahse konu ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetimiz Çelik, Çimento, Cam, Seramik Ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Makine ve Aksamları (Madencilik ve Tarım İçin Makine ve Yedek Parçalar) Elektrik-Elektronik (Elektrik Malzemeleri Ve Ekipmanları) Mutfak Eşyaları, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (Tıbbi Malzemeler, Borular), Motor sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmamızın katılımları ile gerçekleşecektir.

Bahse konu sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 5 Mart 2021 Cuma günü saat 17:00'dir. Son Başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce kapanacaktır.

Heyete ön başvuru için https://bit.ly/3rYDNDU internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 3.900-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının mehmetcesuroglu@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Latin Amerika Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne

bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir. Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir. Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı: • 19 Nisan 2021 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

• 19-23 Nisan 2021 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi: Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr 0212 454 04 86 Fadime Nebile MERCAN: nebilemercan@tim.org.tr 0312 472 05 60

6

            CEZAYİR SINIRLARININ YOLCU GİRİŞ VE ÇIKIŞINA KAPALI OLMASI HAKKINDA BİLGİ;

Cezayir Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlığımıza intikal yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda, 21 Mart 2020 tarihli ve 15 sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan bir Kararname ile kapatılan Cezayir hava, deniz ve kara sınırları aradan geçen yaklaşık bir yıllık süreye rağmen yolcu giriş ve çıkışına halen açılmaması nedeniyle, Cezayir'e tarifeli ticari uçuşların yapılamadığı, ancak ihtiyaç duyan ülkelerin milli havayolu şirketleri için izin almak suretiyle charter seferleri düzenleyebildiği ve halihazırda, THY tarafından haftada bir kez İstanbul-Cezayir arasında karşılıklı charter seferlerinin düzenlendiği,

- Cezayir'e düzenlenen charter seferlerine katılarak Cezayir'e gelecek yolcular için Cezayir'de ticari faaliyetlerde bulunan bir şirketin çalışanı veya aile üyesi olması ve bunlar için Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alınması prosedürünün zorunlu kılındığı, bu çerçevede, Cezayir'de faaliyet gösteren Türk şirketlerinin, izin başvurusu dilekçelerini ve belgelerinin Cezayir Müşavirliğine sunulduğu, başvuruların Cezayir Büyükelçiliği kanalıyla Cezayir Dışişleri Bakanlığına bir nota ile iletilerek özel izin talebinde bulunulduğu, ancak izin sürecinin sonuçlandırılmasının, Cezayir bürokrasisinin yavaşlığı nedeniyle birkaç ayı bulduğu,

Ayrıca, Cezayir vatandaşlarının ülkeden çıkışının da çok katı kısıtlamalara tabi olduğu ve ülkeden çıkışa, sağlık ve eğitim gibi mücbir sebepler haricinde izin verilmediği, ülkeye girişlerinde de yine özel izin almalarının gerektiği ve bu izinlerin uzun bürokratik süreçlerden geçtiği,

- Cezayir Devleti yetkilileri tarafından sınırların yeniden açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklamanın bugüne kadar yapılmadığı, alınan önlemlerin halk sağlığını korumak amaçlı olduğu ve çok fazla eleştirilmekle birlikte sonuçları itibariyle doğru bir önlem şeklinde tezahür ettiği yönünde bazı resmi açıklamalara rastlandığı,

- Cezayir Sağlık Danışma Kurulu üyelerinin bazı açıklamalarında ise, vatandaşların önemli bir yüzdesinin aşılanması sonrasında sınırların açılmasının gündeme gelmesinin önerildiğinin belirtildiği, ülkenin halihazırda sürdürdüğü aşılama politikası ile, toplam sayısı 45 milyon olan vatandaşların önemli bir kısmının aşılanmasının yıllar sürebileceğinin değerlendirildiği,

-Sonuç olarak, salgının başlangıcından bu yana sınırlarını hiç açmayan birkaç ülkeden birisi olan Cezayir'in, uzun bir müddet daha sınırlarını kapalı tutacağının tahmin edildiği, karşılıklı ticari uçuş gerektiren fuar, alım heyeti vb. faaliyetlere ilişkin planlamaların Cezayir hava sahasının tarifeli ticari uçuşlara açılmasını takiben yapılmasının, daha faydalı olacağı bildirilmektedir.

7

FUAR DUYURUSU (PAKİSTAN)  HAKKINDA BİLGİ;

Karaçi Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Pakistan'ın Karaçi şehrinde 21-23 Mart 2021 tarihleri arasında Tarım, Hayvancılık, Kümes Hayvancılığı, Balıkçılık, Mandıracılık ve makine ve teknolojileri alanında CATTLE SHOW isimli bir fuarın gerçekleştirileceği ive aşağıda iletişim bilgileri verilen söz konusu fuarın ilgili kuruluşlarımıza iletilmesi konusunda yardım talep edilmektedir.

İletişim

Websitesi: https://dalfapak.com/cattle-show/

Kontakt: Owais Lodhi (+92 300 202 4364) S Faisal Ali (+92 322 929 2916)

8

            GAYRİMENKUL SATIŞI  HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından Meclisimize iletilen yazıda, Mülkiyeti Kuruma ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 1-5/3/2021 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacağı ve gayrimenkullerin satış ilan metninin Kurumun web sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edildiği ifade edilmektedir.

Ek: İlan Metni (5 Sayfa)

9

            HIRVATİSTAN YATIRIM FIRSATLARI KATALOĞU HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 2 Mart 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında İsviçre'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 4 Mart 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Bosna Hersek'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek:

1- İsviçre Sohbet Toplantısı

2- Bosna Hersek Sohbet Toplantısı

10

            CEZAYİRLİ SORUNLU İTHALATÇI FİRMALAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Cezayir Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda, ihracatçı firmaların ticari ilişkilerinde haksız şekilde sorun yaşadıkları aşağıda isimleri belirtilen Cezayirli ithalatçı firma ve kişiler ile ticari münasebette bulunacak/bulunma ihtimali olan firmaların ihtiyatlı olmaları hususunda uyarılmalarının ve bilgilendirilmelerinin yararlı olacağı belirtilmektedir.

Cezayir'e ihracat yapan firmaların sorun yaşadığı firmalar;

- SARL RK INTERNATIONAL

- SARL SARL UFMATP AZIEZ ET ASSOCIES

- SARL AGRO ALIMENTAIRE INTERNATIONAL GAFS IMPORT EXPORT

- SARL SENIA ELECTRIQUE

- BENHADDOU BOUCIF (Şahıs), (Adres: 14 ILOT 07 ZONE OUED TLELAT/ORAN)

11

G. KORE'YE KİRAZ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazımız konusu 2021 yılı Güney Kore'ye kiraz ihracatına yönelik bahçe, paketleme ve fumigasyon uygulama tesisi başvurularına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığından alınan ve başvuru tarihlerinin revize edildiğine ilişkin bilgiye yer verilen yazı ekte gönderilmektedir.

Ek: Yazı Sureti

12

 DUYURU-FUAR DOLANDIRICILIĞI HAKKINDA BİLGİ;

Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğinden Bakanlığımıza intikal eden bir yazıda, - Stand tasarımı, konstrüksiyon, proje çözümü alanlarında iştigal eden 2 Türk firmasının firmasının Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğine birer hafta arayla başvuruda bulunarak, şirketlerine sosyal medyadan ulaşarak kendilerini Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı'nın bir birimi olarak tanıtan "HTE India" adlı oluşumun, Türkiye'de bir etkinlik düzenleyeceklerini ve bu minvalde söz konusu etkinliğin organizasyonuna yönelik kendilerine iş teklif ettiğinin, yapılan sözleşme neticesinde
şirketlerinin belli bir miktarı teminat olarak "HTE India" hesabına gönderdiğinin, ancak daha sonra taraflarına projenin iptal edildiğinin bildirildiğinin, ancak teminat olarak yatırılan tutarın taraflarına iade edilmediğinin belirtildiği,

- Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğince konuya yönelik yapılan araştırmada ise, söz konusu oluşumun Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı ile herhangi bir ilgisinin olmadığının tespit edildiği ve konunun adı geçen Bakanlığa ve Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na iletildiği, bildirilmektedir