2021/45 Sigorta Primlerine 6 Puanlık Teşvik Destek Süresinin Uzatılması Hk.

Sayın Üyemiz,


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan (6 Puanlık Teşvik desteği), ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiş olup, söz konusu değişikliğe ilişkin 24 Şubat 2021 tarih ve 31405 2. Mükerrer sayılı Resmi Gazeteye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224M2-2.pdf linkinden erişim sağlanmaktadır.


Bilgilerine rica ederim.