2021/327 RF' dan Geri Gelen Yaş Meyve Sebze İşlemleri Hk.

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu tarafından kalıntı limitlerinin üzerinde pestisit değerlerinin tespit edildiği gerekçe gösterilerek ülkemiz menşeli, "Tatlı ve acı taze biber"in 5 Kasım 2021, "Nar" ürününün ise, 8 Kasım 2021 tarihinden itibaren ithalatının yasaklanmıştır.

Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 168 nci maddesi uyarınca ihraç edildikten sonra muhtelif nedenlerle geri gelen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğini gösteren belgenin beyannameye eklenmesi gerekmekte olup buna ilişkin ilgili kurumlarla yazışmalar doğrudan gümrük idaresince yapılmaktadır.

Bu çerçevede, Gümrükler Genel Müdürlüğünce bağlantılı gümrük idarelerine geçilen talimatta; yukarıda bahsi geçen eşyalar başta olmak üzere, Rusya Federasyonu tarafından iade edilen ülkemiz menşeli yaş meyve ve sebzenin geldiği gümrük idaresindeki işlemleri sırasında oluşabilecek bozulmaların asgari düzeyde olmasını teminen en kısa sürede işlemlerine başlanılması ve bu işlemlerin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkili yerel birimleri ile eşgüdüm içerisinde yapılacak kontrollerin neticesine göre tamamlanması; diğer kurumlar (ilgili ihracatçı birliği, vergi dairesi vb.) ile gerekli yazışmaların ise bilahare yapılması ve normal mesai saatleri dışında gelen mezkur eşyaya ilişkin taleplerin de fazla mesai hükümleri çerçevesinde karşılanması gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.