2021/210 Güncel Mevzuat Değişiklikleri Hk

Sayın Üyemiz;

28 Temmuz 2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve ihracat konusu kapsamında değerlendirilen mevzuat değişikliklerine ilişkin bilgi notları ve erişim sağlanabilecek linkler aşağıda yer almaktadır.

5941 Sayılı Çek Kanunu'nun 'Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı' başlıklı 5. maddesinin ceza sorumluluğunu içeren 1. fıkrasında değişiklik yapıldı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210728-1.htm

Buna göre, 5. maddede tanımlanan ve 30/4/2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulacak. Hükümlü 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin bu fıkrada değişiklik yapan Kanun'un yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Kalan kısmını 30/6/2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nun 4. maddesi yeniden düzenlendi. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210728-1.htm

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı; bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik, tebliğ ve diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin sistem kullanıcılarına sunumu kapsamında, her bir başvuru, izin, belge veya sistem sunumu için bir mali yıl içerisinde altı milyon Türk lirasını geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ücret almaya yetkili olacak. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacak.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 211. maddesinin 1. fıkrasına ekleme yapıldı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210728-1.htm

Buna göre, kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri kapsamında ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması sonucu tahakkuk ettirilmesi durumunda bu vergiler geri verilmeyecek veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul edilmeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210728-6.htm

Buna göre; yapılan değişiklikle Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü demiryolu ile gelen veteriner kontrollerine tabi ürünlerin 'ülkeye giriş' işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkili kılındı.

Bununla birlikte aynı Tebliğ'de bulunan zirai karantina kontrollerine tabi odun, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyallerinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin gerçekleştirildiği Gümrük İdarelerine 'Artvin Hopa Gümrük Müdürlüğü' eklendi.

Bilgilerinize sunulur.