2021/205 Tohumluk İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından (TOB), T.C. Ticaret Bakanlığına intikal eden yazıda; Ülkemizde tohumluk ihracatı ile ilgili iş ve işlemler 2019/4 sayılı Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi kapsamında yürütülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu Genelgenin "İhracat ön izin yazısının düzenlenmesi" başlıklı 9. Maddenin 2 nci fıkrasında "İhracat ön izin yazısına birer nüsha Tohumluk İhracat Formu (Ek-2) ve tohumluk sertifikası (sertifika aranan türlerde) eklenerek; bir sureti ihracatçı firmaya, bir sureti ilgili Gümrük Müdürlüğüne ve bir sureti de firmanın talep ettiği zirai karantina müdürlüğüne veya zirai karantina müdürlüğü bulunmayan yerlerde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Bir nüshası ise dosyasında muhafaza edilir" hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün (BÜGEM) TOB'a muhatap yazısında,

Genelge ile yetkilendirilmiş Müdürlükler tarafından düzenlenen tohumluk ihracat ön izin yazısının bir suretinin ihracatçı firmanın talebi doğrultusunda ilgili gümrük müdürlüğüne, bir suretinin de "Bitki Sağlık Sertifikası" işlemleri için zirai karantina müdürlüğüne veya zirai karantina müdürlüğü bulunmayan yerlerde il/ilçe müdürlüğüne gönderildiği,

Buna rağmen ihracatçı firmalarca; düzenlenen ihracat ön izin yazısında karantina işlemleri için görevlendirilen müdürlük yerine, başka müdürlüklere başvuru yapılarak "Bitki Sağlık Sertifikası" alındığı,

İhracatçı firmaların farklı müdürlüklere mükerrer başvurularından kaynaklanan bu tür faaliyetlerinin tohumluk ihracatı iş ve işlemlerinde çeşitli karışıklıklara ve sorunlara sebep olduğu, ifade edilmiştir.

Bu kapsamda tohumluk ihracat işlemlerinde herhangi bir karışıklığa sebep olunmaması amacıyla; "Tohumluk İhracat Ön İzin Belgesi" olmayan kişi veya kuruluşların

ihracat başvurularında Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi hususunda tüm çıkış kapıları talimatlandırılmıştır.

Bununla birlikte, firma temsilcileri tarafından ihracat başvurularının yapılması aşamasında; aynı lot numaralı ürünün aynı alıcıya ihraç edilmesi için mükerrer olarak farklı Müdürlüklerimize başvurularının yapılmaması gerekliliği önem arz etmektedir.

Bilgilerine rica ederim.