2021/188 Genel Sirküler

                                                                      SİRKÜLER (2021/188)


1. Çin'de Dolandırıcılık Vakaları Hakkında Bilgi;
2. AB / Anti-Damping Soruşturması Hakkında Bilgi;
3. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hakkında Bilgi;
4. Birleşik Krallık Telafi Edici Vergi Hakkında Bilgi;
5. AB Korunma Önlemi Hakkında Bilgi;
6. Organik Ürün Model Sertifikası Değişikliği Hakkında Bilgi;

7.İş Birliği Talebi Hakkında Bilgi;Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

                        ÇİN'DE DOLANDIRICILIK VAKALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  özellikle son bir yıllık dönemde hammadde/ ara mamul fiyatlarının tüm dünyada aşırı ölçüde artmış bulunduğu; diğer taraftan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'nin çinko, bakır, demir gibi hammadde ve ara mamullerinin dünyadaki en büyük tüketicisi ve ülkedeki piyasa ve ihracat fiyatlarının dünya piyasası ile uyumlu seyrettiği belirtilmektedir.
 

Yazıda devamla, Pekin Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, son zamanlarda, bazı Çinli firmaların, pek çok firmamızı, hammadde ve ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında bir fiyatla temini taahhüdü ve peşin ödeme veya büyük miktarlarda avans ödemesi yoluyla dolandırmış oldukları ifade edilmekte, konuya ilişkin olarak firmalarımızın, gerek Müşavirliğimizce gerekse Müşavirliğimiz aracılığı ile Bakanlıkça birçok kez uyarılmış olmasına karşın söz konusu vakaların devam ettiğinin gözlemlendiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, son olarak Çinli bir firma tarafından yine bir firmamızın dolandırılmış olduğundan bahisle konunun takibinin ilgili Çin kurumları nezdinde gerçekleştirilmekte olduğu ifade edilmiştir. Yazıda ayrıca, geçtiğimiz hafta Müşavirliğimizle irtibata geçen diğer iki firmamızın da, bir Çinli firmadan bakır almak istemeleri ve muhatap firma hakkında istihbarat talep etmeleri sonucu firmalarımıza e- posta ve telefon yoluyla acilen ulaşıldığı ve kendilerine gerekli uyarı ve bilgilendirmenin yapıldığı belirtilmektedir.

Bilgileri ve konunun önemine binaen Çin ile ticaret yapacak diğer firmalarımızın, kendilerine ulaşan emtia satış talepleri konusunda öncelikle bu ülkedeki temsilcilerimizle irtibata geçmeleri konusunda bilgilendirilmesi hususunda gereği rica olunur.

2

            AB / ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemizin yanı sıra Rusya menşeli “Korozyona Dayanıklı Çelikler” (7210.41.00, 7210.49.00, 7210.61.00, 7210.69.00, 7210.90.80, 7212.30.00, 7212.50.61, 7212.50.69, 7212.50.90, 7225.92.00, 7225.99.00, 7226.99.30 ve 7226.99.70 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 24 Haziran 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmış olup ilgili açılış bildirimi https://bit.ly/3A8uJ4p  adresinde yer almaktadır.
 

24 Haziran 2021 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:00'da video konferans yöntemi ile bir bilgilendirme toplantısı (anti-damping soruşturmalarının genel mahiyeti ve bahse konu soruşturmanın genel hatları, Bakanlığımızca yapılacaklar, firmalarımızca yapılmasında fayda görülen hususlar) düzenlenecek olup söz konusu toplantıya katılım linki daha sonra katılımcılara iletilecektir.

Bilgilerini ve keyfiyetin AB'ye ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren firmalara duyurularak anılan toplantıya katılım sağlaması öngörülen Genel Sekreterlikleri/Dernekleri/firma temsilcilerinin isim, unvan ve iletişim bilgilerinin 13 Temmuz 2021 günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımıza (ayrıca aydogmush@ticaret.gov.tr e-posta adresine) iletilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere, yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebilmektedirler. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları, ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir.

 Bu itibarla, bahse konu anti-damping soruşturması çerçevesinde ülkemiz menşeli “Korozyona Dayanıklı Çelikler” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının AB yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecek olup soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti – damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesi olasılık dahilindedir.

Bahse konu bildirimin “2. Product under investigation” başlığı altında soruşturma konusu ürünler tanımlanmıştır. Söz konusu bildirimde ürün yelpazesine ilişkin yapılacak yorumların 10 gün içerisinde Komisyon'a iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, mezkûr bildirimde dampinge ilişkin inceleme döneminin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 olacağı, zarara ilişkin inceleme döneminin ise 1 Ocak 2017-31 Aralık 2020 dönemini kapsayacağı belirtilmektedir.

Anti-damping soruşturmalarında, çok fazla ihracatçının taraf olması sonucunda incelemenin yapılabilirlikten uzaklaşması sebebiyle, soruşturma otoriteleri tarafından örneklemeye gidilebilmektedir. Mezkûr bildirimde olası bir örneklemenin ihracat miktarına göre yapılabileceği ifade edilmektedir.

 Bu kapsamda, soruşturmaya taraf olup soru formu doldurarak bireysel marj hesaplatmak isteyen ihracatçıların açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten (24 Haziran 2021) itibaren 7 gün içerisinde söz konusu bildirimin ekinde yer alan örnekleme formunu Komisyon'a iletmesi gerekmektedir. Bahse konu formu dolduran ihracatçılar, ihracatçı soru formunu doldurmayı kabul etmiş olarak sayılacaktır. İhracatçı soru formları https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2531  adresinde yer almaktadır. Örnekleme formlarının Komisyon tarafından incelenmesinin ardından ihracatçılara örneklemeye seçilip seçilmedikleri bildirilecek olup, bildirimin ardından örneklemeye seçilen ihracatçıların 30 gün içerisinde soru formu yanıtlarını Komisyon'a iletmesi gerekmektedir. Örnekleme formunu dolduran ancak örneklemeye seçilmeyen firmalara ise örneklemeye seçilen firmalara hesaplanan marjların ortalaması uygulanacaktır.

Zarara ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların ise soruşturma açılış tarihinden itibaren 37 gün içerisinde görüşlerini Komisyon'a iletmesi gerekmektedir.

Soruşturma kapsamında Komisyon tarafından yapılacak tüm bildirimler TRON.tdi sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, taraflar sunulacak tüm bilgi ve belgeler yine aynı sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Söz konusu sisteme kayıt olmaya ilişkin hususlar yine mezkûr bildirimde yer almaktadır.

3

            TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Bilindiği üzere, ilgide yer alan yazılarımız marifetiyle İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”ne Geçici 4'üncü ve Geçici 6'ncı maddelerinin eklendiği hususu iletilmiştir.

Bu çerçevede, anılan maddeler kapsamındaki uygulama 31/07/2021 tarihine kadar uzatılmış olup, güncellenen Geçici 4' üncü ve Geçici 6'ncı maddeler aşağıda yer almaktadır.

"GEÇİCİ MADDE 4 – (25/01/2021) (Değişik:28/06/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/07/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir."

"GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (Değişik:28/06/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında, 31/07/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir."

Diğer taraftan, söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, Bakanlığımız internet sitesinin “İhracat Mevzuatı” bölümünden (https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi ) ulaşılabilmektedir.

4

            BİRLEŞİK KRALLIK TELAFİ EDİCİ VERGİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Bilindiği üzere, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Avrupa Birliği tarafından ülkemiz menşeli gökkuşağı alabalıkları ithalatına karşı uygulanan telafi edici önleminin Birleşik Krallık tarafından uygulanmaya devam etmesinin gerekli olup olmadığına ilişkin, Birleşik Krallık Ticaret Politikası Önlemleri Otoritesi tarafından bir geçiş gözden geçirmesi yürütülmektedir.
 

Bu defa, söz konusu gözden geçirme kapsamında soruşturma otoritesi tarafından 25 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan nihai karara esas oluşturacak bulgu raporuna göre, halihazırda alabalık üretimine ilişkin sübvansiyonların devam ettiği ve önlemin kaldırılması halinde ülkemizden yapılacak ithalatın Birleşik Krallık yerli üreticilerine zarar vereceğine hükmedilerek, önlemin 30 Ocak 2026 tarihine kadar halihazırda var olan (%1,5 ile %9,5 arasında değişen) oranlarda uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

5

AB KORUNMA ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu tarafından çelik ithalatına karşı uygulanan korunma önlemi kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması yürütülmüş olup, 10 Haziran 2021 tarihinde Komisyon tarafından önlemin herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, her yıl için kotaların %3 oranında artırılması suretiyle 3 yıl boyunca uzatılması önerilmiştir.
 

Bu defa, 25 Haziran 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan nihai karara göre, önlemin Komisyon'un önerdiği şekilde 3 yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar ve çeyreklik bazda belirlenen kota tablosu https://bit.ly/3jpBjxd  adresinde yer almaktadır.

6

ORGANİK ÜRÜN MODEL SERTİFİKASI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Bilindiği üzere, organik üretim kurallarına uygunluğa ilişkin model sertifikaları düzenleyen 2018/848 sayılı AP ve Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1006 sayılı Komisyon Tüzüğü 22 Haziran 2021 tarihli ve L 222/3 sayılı AB Resmî Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
 

Anılan mevzuat değişikliği kapsamında, 2018/848 sayılı Tüzüğün 6 numaralı ekinde (Annex VI) yer alan model sertifikaya ürünlerin detaylı listesi, üretim yerleri ve altyükleniciler ile kontrol kuruluşlarına ilişkin bilgilere dair bölümler ilave edilmiş olup, Tüzüğün lafzından sertifikayı düzenleyecek yetkili otoritelerin veya kontrol otoriteleri veya kuruluşlarının gerekli görmeleri halinde bahse konu bilgileri talep edebilecekleri anlaşılmaktadır. Söz konusu Tüzük yayımından 20 gün sonra yürürlüğe girecek olup, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

7

            İŞ BİRLİĞİ TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  Meksiko Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla Kosta Rika merkezli “Global Procurement Services Inc.” şirketinin, önde gelen bir Türk cilt bakım markasının ürünlerinin (özellikle kadınlara yönelik cilt bakım ürünlerinin) Kosta Rika'nın yanı sıra diğer Orta Amerika ülkelerinde ve Dominik Cumhuriyeti'nde ithalat, tedarik, depolama, dağıtım, ürün kaydı, pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini yürütmek istediği belirtilmektedir.
 

Ekte bir örneği gönderilen şirket tanıtım yazısında; mezkûr şirketin 1998 yılında “Megalife Internationla, Inc.” adıyla ilaç ve tıbbi cihaz üreticisi bir aile işletmesi olarak kurulduğu, günümüzde ise otelcilik HotelXperts™ ve MedicalXperts™ bölümleri ile birlikte 25 binden fazla ürün için toplamda on bir Latin Amerika ülkesinde lojistik, dağıtım ve depolama ağına sahip olduğu belirtilmektedir. Ayrıca HotelXperts™ bölümünün toptan müşterilere, otel zincirlerine, restoran ve catering endüstrisi ile özel projelere tedarik alanında; diğer taraftan MedicalXperts™ bölümünün sağlık sektöründeki tedarikçilere, hastanelere ve ilaç distribütörlerine tıbbi malzeme ve ürün tedariği alanında uzmanlaştığı ifade edilmektedir.

Ek: Global Procurement Services Inc.