2021/14 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2021/14)

1.    Birleşik Krallık STA Hakkında Bilgi;
2.    Suudi Arabistan Saber Kayıt Sistemi Hakkında Bilgi;
3.    Güzergah Talepleri Hakkında Bilgi;
4.    Meksika-Rekabet Avantajı Hakkında Bilgi;  
5.    Romanya-Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
6.    Filipinler / Motorlu Taşıtlar Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;  
7.    AB/ Anti-Damping Hakkında Bilgi; 
8.    2021 Tmall Global Sanal Zirvesi Hakkında Bilgi;
9.    14. Asya Finans Forumu Hakkında Bilgi;
10.  Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik - Mozambik ve Sudan Hakkında Bilgi;

11. Moldova'da alıcı firma ile ilgili şikayet Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

BİRLEŞİK KRALLIK STA HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık ile 29.12.2020 tarihinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalandığı belirtilerek, Ek'te bir örneği yer alan STA' nın onay işlemlerinin devam etmekte olduğu ve anlaşma hükümlerinin 01.01.2021 itibariyle uygulanmaya başlandığı ifade edilmektedir.

Ek: STA Metni

2

SUUDİ ARABİSTAN SABER KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Suudi Arabistan'da kullanılmakta olan Saber Elektronik Kayıt Sistemi'nin; üreticileri, ithalatçıları, Suudi Arabistan Standartlar Kurumu (SASO) onaylı uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, Suudi gümrüklerini ve ticaretle ilgili diğer idareleri tek bir sistemde birbirine bağlamak amacıyla kurulan bir çevrimiçi doğrulama aracı olduğu, Saber'in

teknik düzenlemeye tabii olan veya olmayan ürünlerin (gıda, ilaç, kozmetik, tarım ve medikal ürünler gibi başka düzenlemelere tabii belli ürünle hariç) ülkede piyasaya sürülmesine dönük hazırlandığı ve bu kapsamda kullanıma alındığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Saber Kayıt Sistemi'nin internet sayfasında (saber.sa), teknik mevzuat kapsamında olmayan tüm ürünler için 01/01/2021 tarihinden itibaren uygunluk beyanı (self-declaration certificate) ve sevkiyat talep belgesi (shipment request certificate) alımında sisteme kayıt yaptırmanın zorunlu hale geldiğine dair bir bildirim yayımlandığı bildirilmektedir.

3

GÜZERGAH TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 21. Maddesi 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan "Genel Müdürlük, izlenecek güzergahlarla ilgili olarak mevcut geçiş belgelerinin durumuna göre kısıtlama yapmaya, iptal etmeye veya yeni güzergahlar açmaya yetkilidir." hükmü çerçevesinde, uluslararası taşımalarda yaşanan son gelişmeler ve firmalardan/sektör temsilcisi kuruluşlardan gelen talepler dikkate alınarak Bakanlıkları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Belarus, Fas, Finlandiya, İspanya,Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Polonya, Portekiz, Rusya ve Tacikistan varışlı taşımalar için ekte yer alan güzergahların eklenmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Ek: Güzergah Listesi

4

MEKSİKA-REKABET AVANTAJI HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Meksika tarafından Hindistan menşeli “metoprolol tartrat” (2922.19.28 GTİP kodlu) ithalatına karşı 25.07.2014 tarihinden bu yana %56,85 oranında telafi edici vergi önlemi uygulanmaktadır.

Bu defa, Meksiko Ticaret Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre; "Sinbiotik, SA de CV" firmasının 13.06.2019 tarihli başvurusu üzerine, 01.07.2019 tarihli Karar ile Hindistan menşeli metoprolol tartrat ithalatına uygulanan telafi edici vergi önleminin devam edip etmemesine karar verilmesi amacıyla başlatılan gözden geçirme soruşturması sonucunda, Hindistan menşeli "metoprolol tartrat" ithalatında uygulanan telafi edici verginin 26.07.2019 tarihinden itibaren 5 yıl daha yürürlükte kalmasına karar verilmiştir. Söz konusu Karar metni Federal Resmi Gazete'de

(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608447&fecha=22/12/2020) yayımlanmıştır.

5

ROMANYA-BULGARİSTAN SANAL GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 23-26 Mart 2021 tarihleri arasında Romanya ve Bulgaristan'a yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Romanya ve Bulgaristan'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu sanal genel ticaret heyetimiz inşaat malzemeleri / demir ve demir dışı metaller vb., iklimlendirme, kimya, hazır giyim, tekstil ve hazır giyim yan sanayi sektörlerinde iştigal eden azami 20 firmamızın katılımı ile gerçekleşecektir.

Bahse konu sanal genel ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 26 Ocak 2021 Salı günü saat 16.30'dur. Son başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 20 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce sonlandırılabilecektir.

Heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/romania-bulgaria-2021/company/register internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair bir ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecek olup, heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 4.200,00-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi gerekmektedir.

Romanya - Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir; heyete katılım katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

- Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:

23 Mart 2021 Salı- Webinar (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında bilgi paylaşımı paylaşılacaktır.

23-26 Mart 2021- İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr, 0212 454 00 90

Beste COŞKUNER: bestecoskuner@tim.org.tr, 0212 454 00 96

6

FİLİPİNLER / MOTORLU TAŞITLAR KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Filipinler tarafından, “motorlu taşıtlar” ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Komitesine yapılan ekli bildirimde, 8703 pozisyonlu yolcu araçları için 70,000 PhP/birim ve 8704.21.19 kodlu hafif ticari araçlar için 110,000 PhP/birim tutarlarında olmak üzere 200 gün süre ile bir geçici önlem uygulanacağı belirtilmekte olup, Filipinler'in soruşturma konusu ürün ithalatı içindeki ülkemiz payının %3'ün altında olması sebebiyle ülkemiz mezkur önlemden muaf tutulmuştur.

Ek: DTÖ Bildirimi (7 Sayfa)

7

AB/ ANTİ-DAMPİNG HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; bilindiği üzere, Avrupa Birliği tarafından ülkemiz menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına karşı 14 Mayıs 2020 tarihinden bu yana bir anti-damping soruşturması yürütülmekte olup, söz konusu soruşturma kapsamında 14 Kasım 2020 tarihinden itibaren bir kayda alma uygulaması başlatılmıştır.

Bu defa, 7 Ocak 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde soruşturmaya ilişkin ön karar yayımlanmıştır. Bahse konu ön kararda, Komisyon tarafından firmalarımız için %4,8 ile %7,6 arasında damping marjları hesaplanmış, yerli üreticiler nezdinde zararın varlığına hükmedilmiş ve bu zararın dampingli ithalattan kaynaklandığı bulgusuna varılmıştır. Bu çerçevede ilgili kararda belirtilen marjlarda geçici anti-damping vergisi uygulanmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan, geriye dönük uygulama yapılmasına ilişkin kararın nihai karar aşamasında verileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu kararda, kararın yayımlanmasından itibaren 5 gün içerisinde bir kamu dinleme  toplantısı (hearing) talep edilebileceği, 15 gün içerisinde ise karara ilişkin yazılı görüşlerin iletilebileceği belirtilmektedir.

Bahse konu karar https://bit.ly/3iga0Tv adresinde yer almaktadır.

8

2021 TMALL GLOBAL SANAL ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Bakanlığımız Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi'de kayıtlı yazıda, Çin pazarının en büyük ve dünyanın en önemli e-ticaret platformlarından biri olan Tmall Global'ın 19-21 Ocak 2021 tarihlerinde “2021 Tmall Global New Seller Virtual Summit - Gateway to China on Jan 19 to 21” adlı bir online etkinlik gerçekleştireceği belirtilmektedir. Katılımın ücretsiz olacağı söz konusu etkinlikte, özetle, Çin'deki sınır ötesi iş fırsatlarının ve özellikle küçük ve orta ölçekli markaların Tmall'da sergilenmesi ve satılmasına ilişkin geliştirilen yeni iş modelinin anlatılacağı ve ayrıca sorusu olan katılımcıların sorularının oluşturulacak ayrı ayrı sanal görüşme odalarında birebir cevaplanacağı ifade edilmektedir.

Bahse konu etkinliğin Alibaba Grup ve grup bünyesindeki Tmall Global firmasının merkezinin bulunduğu Hangzhou'nun yanısıra ABD, AB, Güneydoğu Asya, Japonya, Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda için ayrı saat dilimlerine göre düzenleneceği, katılımcıların bulundukları bölgeye göre bahsedilen 7 saat diliminden birini seçerek etkinliğe katılabileceği ve faaliyet kapsamında diğer bilgilerin yanısıra 60'ın üzerinde başarı hikayesine ilişkin örnekler de sunulacağı ifade edilmektedir. Kayıt sırasında login detaylarının ve zirve programının iletilebilmesi için aktif bir e-posta adresinin girilmesinin gerektiği ve söz konusu e-postanın zirveden önce gönderileceği belirtilmektedir. İlgilenen firmalarımızın söz konusu etkinlik için https://lnkd.in/gwAZGSU  adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

9

14. ASYA FİNANS FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen;  Hong Kong Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, Hong Kong'un uluslararası bir finans merkezi olduğundan bahisle, Bölge'de tertip edilen önemli organizasyonlardan biri olan 14. Asya Finans Forumu'nun, 18-19 Ocak 2021 tarihlerinde sanal platform üzerinden düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda, 2021 yılı Asya Finans Forumu program içeriğinin incelenmesinden, etkinlik kapsamında finansal teknolojiler, siber güvenlik, dijital varlıklar, yeşil finansman gibi güncel başlıkların ele alınacağı forumlara katılım mümkün olduğu, buna ilaveten, yatırım projeleri ile finans kuruluşları arasında ticari eşleştirme programlarının organize edileceği belirtilerek Ticari Eşleştirme Programlarında hedeflenen sektörlerin sırası ile temiz enerji üretimi, dijital teknolojiler, eğitim, çevre ve enerji, finansal teknolojiler, gıda ve tarım, sağlık teknolojileri, altyapı ve gayrimenkul hizmetleri olduğu ifade edilmekte, https://www.affdealflow.hk/marketplace?types=Marketplace%3A%3AHktdc2 bağlantısında, programa katılım sağlayan yatırım projeleri / ülke bilgilerine yer verilmektedir.

Ülkemizden her iki kategoride de katılımcının bulunmadığı bahse konu programa, özellikle proje finansmanı ihtiyacı bulunan yatırımcılarımızın kayıt yaptırmalarında ve projeleri ile ilgili detayları etkinliğin resmi web portalı üzerinde yayımlamalarında yarar görülmektedir. Asya Finans Forumu'na ait bilgilere, www.asianfinancialforum.com bağlantısı üzerinden erişilmesi mümkün olup, ana organizatör HKTDC tarafından katılım ücreti 1.400 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Programa dair daha detayda bilgi talep edilmesi halinde ana organizatör HKTDC'nin yetkilendirdiği irtibat kişisi ile ülkemizden katılımcıların temas etmesi mümkün olup, ilgili e-posta adresi christopher.sk.lai@hktdc.org olarak bildirilmiştir.

10

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK - MOZAMBİK VE SUDAN HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 19 Ocak 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Mozambik'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 21 Ocak 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Sudan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek:

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler – Mozambik

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Sudan

11

MOLDOVA'DA ALICI FİRM İLE İLGİLİ ŞİKAYET HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Kişinev Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen; özetle, Moldova'da kuru yemiş, kuru gıda vb. Türk ürünlerinin toptan ticaretini yapan Aelina Consulting SRL (Moldova ticaret sicili 1009600017673) firmasına yönelik olarak ihracatçı firmalarımızdan son zamanlarda mal mukabili olarak gerçekleştirilen ihracatlarında alacaklarını temin edemedikleri yönünde şikayet alınmaya başlandığı ifade edilmektedir.

Firmalarımızın mağduriyet yaşamamalarını teminen, kendilerini güvenceye alacak şekilde özellikle peşin veya akreditifli ödeme seçeneklerini tercih etmeleri, mal mukabili ödemenin kabul edilmemesi hususuna dikkat etmeleri gerekmektedir.