2021/119 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2021/119)

  1. Brexit-Telafi Edici Vergi Hakkında Bilgi;
  2. AB'ye Kompozit Ürün İhracatı Hakkında Bilgi;
  3. KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Hakkında Bilgi;
  4. I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi Hakkında Bilgi;
  5. Suudi Arabistan'a Canlı Hayvan İhracatı Hakkında Bilgi;
  6. Kuveyt'e Yumurta İhracatı Hakkında Bilgi;
  7. PLMA CHİCAGO 2021-Milli Katılım Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
  8. Polonya'ya Slikonlu Kaymayan Çocuk Çorabı İthalatı Hakkında Bilgi;
  9. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Küba Hakkında Bilgi;
  10. Sri Lanka Yatırım Forumu Daveti Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

BREXİT-TELAFİ EDİCİ VERGİ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu'nun 194 üncü maddesi uyarınca Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine göre dâhilde işleme rejimi altında elde edilen Türk menşeli eşyanın anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde, tercihli tarife uygulamasından yararlanmasının, bunların bünyelerine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi ve buna ilişkin belgelerin onaylanması koşuluna bağlı olması halinde, ithalata ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğmaktadır.
 

Mezkûr kanun hükmü uyarınca; serbest ticaret anlaşmasının (STA) ekini oluşturan menşe protokolünde “geri ödeme veya muafiyet yasağına” ilişkin hükümlere yer verilmesi halinde, Türk menşeli eşyanın karşı taraf ülkede tavizden yararlanabilmesi bu eşyanın bünyesindeki üçüncü ülke menşeli serbest dolaşımda olmayan girdiye tekabül eden ithalat vergilerinin ülkemizde tahsil edilmesi koşuluna bağlıdır.

Bu uluslararası yükümlülüğümüzün bir sonucu olarak Türk menşeli eşyanın tercihli menşeini kanıtlayan belgeler eşliğinde dâhilde işleme rejimi kapsamında STA'ya taraf ülkeye ihracı durumunda ihraç konusu eşyanın bünyesindeki serbest dolaşımda olmayan üçüncü ülke menşeli girdinin ithalat vergileri taahhüt kapatma aşamasında telafi edici vergi olarak belge sahibi firmadan tahsil edilmektedir.

Menşe protokollerinde geri ödeme veya muafiyet yasağına ilişkin hükümlere yer verilmemesi durumunda ise telafi edici verginin tahsil edilmesini gerektiren uluslararası yükümlülüğümüz ve buna bağlı olarak belge sahibi ihracatçı firmanın telafi edici vergi ödeme yükümlülüğü doğmamaktadır.


Bu kapsamda, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında akdedilen STA'nın ekini oluşturan ve ilk hali 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girip 14/04/2021 tarihine kadar yürürlükte kalan “Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol”ün 16'ıncı maddesinin birinci fıkrasında “50 ile 63'üncü fasıllar arasında yer alan eşya ile sınırlı” geri ödeme yasağı bulunduğundan, protokolün ilk halinin yürürlükte bulunduğu 01/01/2021 ile 13/04/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) tescil edilmiş gümrük beyannameleri kapsamında Birleşik Krallık'a ihraç edilen Türk menşeli eşyanın Gümrük Tarife Cetveli'nde “50 ile 63'üncü fasıllar arasında sınıflandırılmış olması halinde (bu fasıllar dahil), ihraç eşyasının bünyesindeki serbest dolaşıma girmemiş üçüncü ülke menşeli girdiler için telafi edici vergi
yükümlülüğü doğacaktır. 01/01/2021 tarihinden sonra tescil edilen beyannameler kapsamında Birleşik Krallık'a ihraç edilen eşyanın mezkur fasıllar dışında sınıflandırılmış olması halinde ise, bu eşyanın bünyesindeki serbest dolaşımda bulunmayan üçüncü ülke menşeli girdi telafi edici verginin konusunu oluşturmayacaktır.

Söz konusu protokolün revize edilmiş hali ise 14/04/2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, protokolün revize edilmiş halinde hiçbir ürün grubu için geri ödeme/muafiyet yasağı bulunmadığından, 14/04/2021 tarihinden (bu tarih dahil) sonra tescil edilen gümrük beyannameleri kapsamında Birleşik Krallık'a ihraç edilen Türk menşeli eşyanın bünyesinde yer alan ve serbest dolaşımda olmayan üçüncü ülke menşeli girdi için telafi edici vergi yükümlülüğü doğmayacaktır.

2

            AB'YE KOMPOZİT ÜRÜN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının yazısına atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 04.03.2019 tarihli ve 2019/625/EC sayılı Yönetmelik doğrultusunda, Avrupa Birliği(AB)'ne kompozit ürün ithalatına ilişkin ilave düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 12.-14. maddeleri gereğince AB'ye giriş gereklilikleri açısından kompozit ürünler, içeriklerinde yer alan hayvansal orijinli ürün yüzdesine bakılmaksızın 3 kategoride sınıflandırılmaktadır. Bütün kategorilerdeki kompozit ürünlerin AB'ye ithalatı için talep edilen gereklilikler aynı olmakla beraber, ürün kategorisine göre sevkiyatlara eşlik edecek belgelerde farklılıklar mevcuttur.
 

1. Kategori; raf stabil olmayan (non shelf-stable) (Oda sıcaklığında kalamayan) kompozit ürünler

2. Kategori; raf stabil (shelf-stable) (Oda sıcaklığında kalabilen) ve et ürünü (jelatin, kollajen yüksek rafine ürünler hariç) içeren kompozit ürünler

3. Kategori; raf stabil (shelf-stable) (Oda sıcaklığında kalabilen) ve et ürünü (jelatin, kollajen yüksekrafine ürünler hariç) içermeyen kompozit ürünler

 

Bu kapsamda yukarıda belirtilen birinci ve ikinci kategorideki ürünler için 2020/2235/EC sayılı AB yönetmeliği (Bölüm 50) kapsamında 21 Nisan itibariyle yürürlüğe giren veteriner sağlık sertifikası; üçüncü kategorideki ürünler için ise ithalatçı işletmenin sorumlusu tarafından imzalanacak "özel beyan" talep edilmektedir.

AB tarafından üçüncü kategorideki kompozit ürünlerin ithalatına veteriner sağlık sertifikası aramayacak olsa da bu kategoride yer alan bazı kompozit ürünler AB'ye girişte veteriner kontrollerine tabidir. Ancak 2021/899/EU sayılı AB yönetmeliğinde listelenen kompozit ürünler AB'ye giriş kapısındaki veteriner kontrolleri kapsamından çıkarılmış olup, bu sevkiyatların kontrollerinin AB sınırları içinde yapılabileceği (varış yeri, ithalaçı işletme antreposu, serbest dolaşıma giriş öncesi noktada) belirtilmiştir.

Sözkonusu uygulamaya ilişkin AB komisyonu tarafından yayınlanan ve ekte yer alan tabloda belirtildiği üzere mevzuat değişikliği öncesinde Ülkemizden AB'ye ihracatta Bakanlığımızca Veteriner Sağlık Sertifikası düzenlenen bazı ürünler için (A grubunda yer alan ve raf stabil olmakla birlikte % 50'den fazla et ürünü dışında işlenmiş hayvansal orijinli ürün içeren kompozit ürünler için) AB Komisyonu tarafından 21 Ağustos itibariyle "özel beyan" formu talep edilmektedir.

AB tarafından "özel beyan" talep edilen bu ürünler ulusal mevzuatımız gereği veteriner kontrolüne tabi olduğundan ihraç edildikten sonra geri dönen ürün olması durumunda Ülkemize girişte sağlık sertifikası ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yaşanması muhtemel olumsuzlukların önlenmesi ve sağlık sertifikası şartının sağlanması amacıyla ihracatçı firmaların ihracat öncesinde Bakanlığımız İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak sağlık sertifikası talep etmeleri durumunda bu ürünler için veteriner sağlık sertifikası düzenlenebilecektir.

 

Ek: Tablo (1 Sayfa)

3

            KOSGEB MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda KOSGEB'den alınan yazıları konusu, Covid- 19 pandemisinden etkilenen öncelikli sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve istihdam seviyelerini muhafaza edebilmeleri için tasarlanan “KOSGEB MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI” nın 29 Nisan 2021 tarihi itibariyle kamuoyuna ilan edildiği ve başvuruların 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü başladığı belirtilmektedir.
 

Projeye özel web sayfası KOSGEB'in web sayfası altında açılmış olup başvurular bu sayfa aracılığıyla alınacaktır.

EK: KOSGEB Covid-19 Kapsamında Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Bilgi Notu

4

            I. ULUSLARARASI GÜMRÜK VE TİCARET KONGRESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve Gümrük Ticaret Müfettişleri Derneği organizasyonunda; Dumlupınar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitelerinin fiili destekleriyle I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi 20-21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde Sanal Ortamda gerçekleştirilecektir.


“SALGIN VE SONRASINDA GLOBAL TİCARET” teması ile gerçekleştirilecek olan Duyuru afişine http://intranet.dkib.org.tr/GelenEvrak/Documents/2021/1/18/117/EE08B31D35B64C11B5A5 61D316BF1082.pdf  internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

5

            SUUDİ ARABİSTAN'A CANLI HAYVAN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda,  Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota'ya atıfla, ülkemizden Suudi Arabistan'a yapılacak canlı hayvan ihracatında salgın hayvan hastalıkları ve özellikle şap hastalığı bulunmadığının kontrol edilmesinin ve laboratuvar testlerinin sonuçlarının veteriner sağlık kontrol belgeleriyle birlikte gönderilmesinin Suudi Arabistan Çevre ve Tarım Bakanlığınca talep edildiği belirtilmektedir.

6

KUVEYT'E YUMURTA İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Kuveyt Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda,

-Kuveyt'te ilk olarak Mart ayının başında görülen kuş gribi vakalarının ülkede son dönemde yumurta kıtlığına neden olduğu,

-Ticaret Müşavirliğimiz tarafından birçok süpermarkette yapılan yerinde incelemede, yumurta reyonlarının neredeyse boş olduğunun müşahede edildiği,

-Konunun Kuveyt'in hayvan sağlığından sorumlu kurumu olan Public Authority for Agriculture Affairs and Fish Resources yetkililerine sorulduğu ve Kuveyt'te yer alan tavuk çiftliklerinde son dönemde görülen kuş gribi vakaları nedeniyle yumurtalık tavukların %60'a yakınının itlaf edildiği bilgisine ulaşıldığı,

-Yetkili makamların, Avrupa'da da benzer hastalığın görüldüğünü, dolayısıyla hastalığın görülmediği ülkelerden biri olan Türkiye'den yumurta ve yumurta tavuğu talebinin artabileceğini bildirdiği,

-Bu çerçevede, ülkemiz yumurta ve yumurta tavuğu ihracatçıları açısından söz konusu
durumun bir fırsat oluşturabileceği hususları ifade edilmektedir.

7

            PLMA CHİCAGO 2021-MİLLİ KATILIM FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçılar Birliğinden gelen yazıda, 14-16 Kasım 2021 tarihleri arasında Chicago/ABD'de düzenlenecek olan “PLMA's 2021 Private Label Trade Show” Fuarı'nın Türkiye milli katılımının 8. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 28.06.2021 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Online Başvuru Formu: PLMA CHICAGO 2021 ONLINE BAŞVURU FORMU

Katılım Bedeli: Tahmini 1190 $ /m2 (nakliyesiz)

Katılım bedeline;

Yer kirası,

Özel stant konstrüksiyonu,

Stant genel ve günlük temizlik hizmeti,

Kataloğa giriş bedeli,

Elektrik ve internet bağlantısı,

Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma

Stantlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez ) hizmetleri dahildir.

 

Fuarda; gıda (bisküvi, çikolata, kraker, içecek, şarap, makarna, konserve ürünler, …) ve gıda dışı (kozmetik, güzellik ve bakım, sağlık ve sıhhat ürünleri, havlu, bornoz, mutfak eşyaları, ev eşyaları, dikiş malzemeleri (iğne, iplik, çengelli iğne vb.), ıslak mendil, pamuk, hijyen ürünleri, boya, do it yourself ürünleri, ambalaj, hediyelik eşya, mum, hediyelik paketleme, süs eşyaları, ışıklandırma, puzzle vb. boş vakit oyunları, temizlik ürünleri, giyim ve aksesuarları, vb.) birçok sektöre yönelik ÖZEL MARKALI (store brands, private labels, private brands) ürünler sergilenebilmektedir.

Senede bir kez düzenlenen fuara 2019 yılında 55 ülkeden yaklaşık 2.600 katılımcı firma katılmış ve fuarı 5.400'ün üzerinde yerli ve yabancı profesyonel ziyaret etmiştir. Fuara küçük ve orta ölçekli firmaların yanı sıra süpermarketlere “Marka Ürün” tedarik eden tanınmış büyük firmalar da katılmaktadır. Fuarda Food, Home & Health, Houseware & Kitchenware olmak üzere 3 ana bölüm bulunmaktadır.

ABD'nin, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan “Hedef Ülkeler” listesinde yer almasından dolayı; fuarın onaylanması durumunda katılım bedelinin yaklaşık %70'ine kadarı destek kapsamında olup, firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 140.000 Türk Lirası'na kadar desteklenecektir.

EK: Katılım Şartları

8

POLONYA'YA SLİKONLU KAYMAYAN ÇOCUK ÇORABI İTHALATI HAKKINDA BİLGİ;

Varşova Ticaret Müşavirliğinden gelen mailde, Polonya'dan bir şahıs Türkiye'de tabanı slikonlu kaymayan çocuk çorabı (0-5 yaş) ithal etmek yönündeki talebini Müşavirliğimize iletmiştir. İlgilenmek isteyen üyelerimizin aşağıda iletişim bilgisi bulunan şahısla irtibat kurabilirler.

İletişim Bİlgileri: 

Krzysztof Bochniewicz

kbochniewicz@vp.pl

9

              TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER- KÜBA HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 18 Mayıs 2021 Salı günü 17.00-18.30 saatleri arasında Küba'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek : Küba E-Sohbet Toplantısı

10

SRİ LANKA YATIRIM FORUMU DAVETİ HAKKINDA BİLGİ;

Sri Lanka'nın en eski ve önde gelen Ticaret Odası olan Sri Lanka Ticaret Odası'nın (CCC), Sri Lanka Yatırım Kurulu (BOi) ve Colombo Borsası (CSE) ile işbirliği içerisinde 07-09 Haziran 2021 tarihleri arasında sanal "Sri Lanka Yatırım Forumu" organizasyonu için çalışmalarının devam ettiğini memnuniyetle bildirmek isterim.

 Sri Lanka Yatırım forumunun teması "Sri Lanka - Asya'nın bir sonraki büyüme cenneti" olacak ve üç günlük etkinlikte üst düzey hükümet liderleri, kamu ve özel şirketlerin üst düzey liderleri, küresel uzmanlar, yatırım bankacıları ve danışmanlık firmaları tarafından gerçekleştirilecek oturumlar ve sunumlar yer alacaktır. Etkinlik kaydı ve katılım ücretsizdir.

 Sri Lanka Sanal Yatırım Forumu, iş ortaklıkları da dahil olmak üzere potansiyel yatırımları Sri Lanka'ya çekmek üzere yatırım kararları için gerekli ve kapsamlı bilgileri sağlamanın yanı sıra Sri Lanka ile yabancı işadamları arasında iş bağlantıları kurmaya odaklanacaktır. Sri Lanka, Türkiye'nin kadim bir dostu olup, Sizi ve üyelerinizi, Sri Lanka'daki doğrudan yabancı yatırımı (DYY) ve sermaye piyasası fırsatlarını öğrenmek üzere Asya'nın ilk ve en büyük sanal Yatırımcı Forumu'na katılmaya davet etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu forumun Türk yatırımcıları ve iş dünyasına Sri Lanka ile potansiyel taşıyan çok sayıda sektörde bağlantı kurmaları için muazzam fırsatlar sunacağına inanıyorum. Ücretsiz kayıt ve diğer detaylar için: https://invest-srilanka.lk Ekte bulunan etkinlik broşürünü incelemenizi ve Türkiye'den azami katılım sağlanması istenmektedir.

Ek: Sri Lanka Tanıtım Broşürü