2021/05 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2021/05)

 1. Brexit / İhracatçılarımızın Bilgilendirilmesi Hakkında Bilgi;
 2. Alım Heyeti Hakkında Bilgi;
 3. KIBY Ek Vergi Kararları Hakkında Bilgi;
 4. Dominik Cumhuriyeti/Anti-Damping Önlemi Hakkında Bilgi; 
 5. Gine Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;
 6. Münhal Kadro Hakkında Bilgi; 
 7. Irak Üretici Kayıt Sistemi Hakkında Bilgi;
 8. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Tanzanya Hakkında Bilgi;
 9. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Senegal Hakkında Bilgi;
 10. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;
 11. Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

BREXİT / İHRACATÇILARIMIZIN BİLGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Birleşik Krallık'ta (BK) 23/06/2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında başlayan Brexit sürecinin 1/1/2021 tarihinde tamamlanmış ve BK'nın bu tarih itibariyle AB'den ayrılmış olduğundan bahisle; bu süre içinde, 01/01/2021 tarihinden sonra BK ile ticari ilişkilerimizin bir Serbest Ticaret Anlaşması temelinde sürdürülebilmesini teminen gerçekleştirilen müzakereler neticesinde Anlaşma'nın 29/12/2020 tarihinde imzalandığı belirtilmektedir.

Söz konusu Anlaşma ile, Gümrük Birliği kapsamında mevcut tavizlerimizin ileride de sürdürülebilmesi anlayışı çerçevesinde, sanayi ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlanmış, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde AB ile mevcut tavizler ölçeklendirilerek yeni ticari ilişkimize yansıtılmıştır. Söz konusu taviz yapısı ile ihracatçılarımızın, en önemli ihraç pazarlarımızdan olan Birleşik Krallık'ta mevcut pazara giriş koşullarının korunması ve BK'nin diğer STA ortakları karşısında rekabet güçlerinin olumsuz etkilenmemesi sağlanmıştır.

Anlaşma'nın ekinde yer alan menşe kuralları revize Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kurallarını yansıtmaktadır. İhracatçılarımız, Anlaşma'da yer alan tavizlerden yararlanabilmek için bahse konu kurallar kapsamında oluşturulan liste kurallarında yer alan menşe kriterlerini sağlamak durumundadır. Menşe ispatı için, menşe beyanı öngörülmüştür. Öte yandan, söz konusu kurallar AB-BK Anlaşması'na paralel olarak en yakın zamanda revize edilecektir. Anlaşma'nın imzasını takiben yürürlüğe giriş için gerekli olan iç onay süreci başlatılmıştır.

Bahse konu sürecin tamamlanmasına kadar geçecek sürede de 01/01/2021 tarihinden itibaren Anlaşma'nın yürürlükte olabilmesi için İthalat Rejimi'ne teminat uygulanmasına izin veren geçici bir madde ilave edilmiştir. BK tarafında ise teminat uygulaması söz konusu olmayıp, Türkiye için Anlaşma'da öngörülen tavizler 01/01/2021 itibariyle doğrudan yürürlüğe girecektir. Bununla beraber BK yolda veya antrepoda olan ürünler için 31/12/2020'den önce düzenlenmiş ATR belgelerini 1 yıl süreyle tanımaya devam edecektir.

Söz konusu Anlaşmada Mal Ticaretinde Pazara Giriş ve Menşe Kurallarına ilişkin hükümlerin yanı sıra, “Gümrükler ve Ticaretin Kolaylaştırılması, Ticarette Teknik Engeller, Ticaret Politikası Önlemleri, Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri, Rekabet, Kamu Alımları, Fikri ve Mülkiyet Hakları, İdari ve Kurumsal Hükümler ile Anlaşmazlıkların Halli” fasıllarına yer verilmiştir. Ayrıca, gümrük alanında karşılıklı iş birliği hususlarına da Anlaşma da yer verilmiştir. Ayrıca, mevcut Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması da güncellenmiş ve Anlaşma'nın ek Protokolü haline getirilmiştir.

Bununla beraber, Anlaşma'ya eklenen bir Gözden Geçirme hükmü ile mevcut metnin hizmetler, yatırımlar, ileri tarım tavizleri gibi alanları da içerecek şekilde en yakın zamanda genişletilmesi hedeflenmektedir.

2

ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen;  Bişkek Ticaret Müşavirliğimizden alınan ve bir örneği ekte gönderilen yazıda; Kırgızistan'da faaliyet gösteren Royal İnc. Limited Şirketinin gıda sektöründe özellikle şekerleme ürünleri alanında 2021 yılı Ocak ayında pazar araştırması ve olası işbirliği olanaklarını değerlendirmek üzere Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan şirketin gıda sektöründe ülkemizde düzenlenecek fuarları ziyaret etmeleri, Ocak ayında Türkiye'ye yapacağı iş ziyaretinde ilgili sektör temsilcileri ile ikili görüşmelerin düzenlenmesinin ihracatımızın artırılması ve yeni pazarlar bulunması açısından faydalı olacağı mülahaza edilmektedir

EK1: Bişkek Ticaret Müşavirliğinden Gelen Yazı (1 Sayfa)

EK2: Royal İnc Şirket Profili (2 Sayfa)

3

KIBY EK VERGİ KARARLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Bakanlar Kurulu'nun kararlarına dayanılarak I, U ve L tipi demir profil çeşitleri için %15, karton ambalajlar için %12, polietilen süngerler için %10 ve klinker için %15 oranında olmak üzere söz konusu ürünlerin ithalatında ek vergi ihdas edilmiş olup, mezkur ek vergilerin 1 Aralık 2020 tarih itibariyle yürürlüğe konması için KIBY'deki gümrük idarelerine verilen talimat yazılarının gayrı resmi tercümeleri ekte sunulmaktadır.

EK1: Demir Profil Ek Vergi Talimatı_Aralık2020

EK2: Polietilenden Sünger Köpük Ek Vergi Talimatı_Aralık2020

EK3: Klinker ve Karton Ek Vergileri Talimatı_Aralık2020

4

DOMİNİK CUMHURİYETİ/ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; bilindiği üzere, Dominik Cumhuriyeti Haksız Ticaret Uygulamaları ve Korunma Önlemleri Komisyonu (Komisyon) tarafından, ülkemiz menşeli “Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar” (7214.10.00, 7214.20.00 ve 7213.20.90 GTİP'lerinde yer alan) ithalatına karşı uygulanan anti-damping önlemine ilişkin Komisyon tarafından 14 Ekim 2020 tarihinde yeni bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı, ilgide kayıtlı yazımız ile Birliklerine/Derneklerine bildirilmişti. 

Anılan soruşturma kapsamında ülkemiz görüşlerini içerir teknik mahiyette bir metin 2 Aralık 2020 tarihinde Komisyona Santo Domingo Büyükelçiliğimizce tevdi edilmiştir.

Bu defa, Santo Domingo Büyükelçiliğimizden alınan bilgiye göre, anılan komisyon tarafından soruşturma süreci takvimine ilişkin 23 Aralık 2020 tarihli bir Karar yayımlanmıştır. Anılan Kararda özetle; Komisyon tarafından ilgili taraflarca sunulan bilgilerin inceleneceği ve bu çerçevede yerinde inceleme ziyaretleri (verifikasyon) gerçekleştirilebileceği, 6 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan kamu dinleme toplantısına ilişkin 15 Mart 2021 tarihine kadar bir duyuru yapılacağı, anılan kamu dinleme toplantısına katılmak isteyen ilgili tarafların katılımcı bilgilerini 29 Mart 2021 tarihine kadar Komisyona iletmesi gerektiği, ilgili tarafların yazılı görüş ve sorularını yine 29 Mart 2021 tarihine kadar Komisyona yazılı olarak iletebileceği, kamu dinleme toplantısında dile getirilen hususların 13 Nisan 2021 tarihine kadar yazılı olarak da iletilmesi gerektiği, soruşturma kapsamında yeni bilgi sunulması için son tarihin 29 Mart 2021 olduğu, yeni bilgi sunma süresinin bitimini müteakip 10 gün içerisinde (13 Nisan 2021) ilgili tarafların soruşturma sürecine ilişkin görüşlerini iletebilecekleri, nihai karara esas oluşturacak bulgu raporunun 2021 Mayıs ayı içerisinde, nihai karar ve nihai teknik raporun 2021 Temmuz ayı içerisinde yayımlanacağı belirtilmektedir.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığından alınan bir başka yazıda, Santo Domingo Büyükelçimizin Dominik Cumhuriyeti'nin ülkemize yeni atanan Büyükelçisi Elvis Alam ile yaptığı görüşmede muhatabı tarafından; Cumhurbaşkanı Abinader'in bir Türk şirketinin Dominik'te demir-çelik üretimi yapmasını tercih ettiği ve yerel bir ortakla işbirliği de yapabilecek firmalarımıza hükümet tarafından her türlü kolaylığın gösterileceğini belirttiği, hususlarının dile getirildiği bildirilmektedir.

EK1: Anti-damping Komisyonu yazısı (İngilizce Gayri Resmi Tercüme)

EK2: Anti-damping Komisyonu yazısı (İspanyolca) 

5

GİNE YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Dışişleri Bakanlığının bir yazısına atıfla, Gine Yatırımlar ve Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Bakanlığı ile Gine Özel Sektör Yatırımlarının Teşviki Ajansı (APIP) ortaklığında, Afrika Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası/Uluslararası Finans Kurumu desteğiyle, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin himayelerinde 24-26 Şubat 2021 tarihlerinde Konakri Sheraton Otel'de Gine Yatırım Forumu'nun düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Gine Yatırım Ajansı'nın anılan Foruma Türk firma ve iş insanlarının stantlarıyla katılımından memnuniyet duyulacağını, Kovid-19 pandemisi nedeniyle seyahat edemeyecek yatırımcıların ise arzu etmeleri halinde çevrimiçi katılımlarının mümkün olabileceğini bildirilmektedir. Foruma ilişkin tanıtıcı materyal ve broşürler ekte gönderilmektedir.

EK1: Bilgilendirici Broşür (6 sayfa)

EK2: Sponsorluk Broşürü (2 sayfa)

6

MÜNHAL KADRO HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; halihazırda münhal bulunan Dublin Ticaret Müşavirliği'ne daimi görevlendirme gerçekleştirilinceye kadar bu Müşavirliğin görev bölgesinden Londra Ticaret Müşavirliği'nin sorumlu olması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

7

IRAK ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bağdat Ticaret Müşavirliğimizin Irak ilgili makamları ile yaptığı görüşmelerin sonucunda edinilen şifahi bilgiye göre, Irak Ticaret Bakanlığı Fuarlar ve Ticari Hizmetler Devlet Şirketi tarafından 1 Ekim 2020 tarihinden başlamak üzere kademeli olarak Kayıt Sertifikası (Certificate of Regestration - CoR) uygulamasına geçildiği ve belli ürün gruplarında Irak'a mal satışlarında ithal lisansı düzenlenebilmesi için bu sertifikanın bir ön koşul haline geldiğinden bahisle, 1 Ekim 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasının geçiş dönemi olarak öngörülmüş olduğu ve 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Üretici/Tedarikçi Kayıt Sistemi'ne tam olarak geçileceği belirtilmektedir.

Alınan yazıya göre, TÜV Rheinland firması Kayıt Sertifikası düzenlemesi hususunda tek yetkili kuruluş olarak görevlendirilmiş olup, sertifikaların geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Üreticiler ve/veya tedarikçiler tarafından TÜV Rheinland firmasına başvuru yapılmasının ardından ilk olarak belge incelemesi yapılacak, daha sonra imalatçı ve/veya tedarikçinin tesislerinde doğrulama denetimi gerçekleştirilecektir. Üretici ve/veya tedarikçi için Kayıt Sertifikası (CoR) düzenlenmesinin ardından ilgili ithalatçı tarafından ithalat lisansı temin edilebilecektir. Söz konusu belgeler Irak sınırında doğrulanacak ve Irak Ticaret Bakanlığına yazılı olarak bildirilecektir. TÜV Rheinland firması tarafından açıklanan fiyat tarifelerine bakıldığında, bahse konu kayıt sertifikası uygulaması kapsamında; üretim tesisi incelemesi için günlük 3.200 ABD Doları, tüccar denetimi için 500 ABD Doları, sınırdan geçişlerde tır ve konteynır başı 15 ABD Doları kontrol ücreti tahsil edileceği anlaşılmaktadır.

Yazıda, uygulamanın ilk olarak “elektrikli ürünler” için 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla başlayacağı, daha sonra kademeli olarak “kimyasal ürünler ve kozmetik ürünleri”, “tekstil, deri, ayakkabı”, “mutfak ve yemek pişirme aletleri”, “kağıt ürünleri”, “taşıtlar ve yedek  parça”, “inşaat malzemeleri”, “temizlik ürünleri”, “plastik ve kauçuk ürünleri”, “boya, cila ve macun”, “gıda ürünleri” ve 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla de diğer bütün ürünler için yaygınlaştırılacağı ve konunun Bakanlıkça yakından takip edildiği ifade edilmektedir.

8

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER-TANZANYA HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 12 Ocak 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Tanzanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

EK: Tanzanya Sohbet Toplantısı

9

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER-SENEGAL HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 14 Ocak 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Senegal'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılaraktecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

EK: Senegal Sohbet Toplantısı

10

KÖRFEZ ARAP ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ / BAZI ÇELİK ÜRÜNLERİ KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) tarafından “Bazı Çelik Ürünleri" ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, KİK ilgili Sekretaryası (GCC-TSAIP) tarafından Riyad Ticaret Müşavirliğine iletilen bir e-posta'da, anılan soruşturma kapsamında yer alan bazı ürünlerde değişiklik yapıldığı bildirilmektedir.

Anılan değişikliklere ilişkin 5 Ocak 2021 tarihli GCC resmi gazetesinde yayımlanan karar ekte sunulmakta olup, soruşturma kapsamında yapılan değişikliklere ilişin itiraz süresinin kararın yayımlanma tarihinden itibaren 7 gün olduğu belirtilmektedir.

11

FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

 Arzu'l Vatan Fuar, Konferans ve Reklam Şirketi tarafından Bağdat/Irak'ta Irak Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde 20-23 Şubat 2021 tarihleri arasında "Araba ve Yedek Parçalar Fuarı" düzenlenecek olup ve anılan organizatörüne aşağıdaki irtibat bilgileri üzerinden temas kurulabilecektir:

Tel : 009647702580895 / 009647807777771
E-posta : alwatan.land@gmail.com / alwatan.land@unfco.com