2020/171 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/171)

 1. AB / Rekabet Avantajı Hakkında Bilgi;
 2. Meksika / Rekabet Avantajı Hakkında Bilgi;
 3. Moğolistan Covid-19 Uygulamaları Hakkında Bilgi;
 4. Ukrayna'ya Mal Girişinde Ön Bildirim Zorunluluğu Hakkında Bilgi; 
 5. 15 Soruda ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi Hakkında Bilgi;
 6. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Etiyopya Hakkında Bilgi;
 7. Suudi Arabistan Hakkında Bilgi;
 8. UFUK 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Hakkında Bilgi;
 9. COVID-19 Salgını Nedeniyle Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi ve KDV Muafiyetinin Uzatılması (AB ve Birleşik Krallık) Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

AB / REKABET AVANTAJI HAKKINDA BİLGİ;

 

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı dökme demir ürünleri ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanmasıyla ilgili Komisyon Duyurusu, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 5 Ekim 2020 tarihli ve C327 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı polivinil alkollerin ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2020/1336 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 29 Eylül 2020 tarihli ve L 315 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli tungsten elektrotlar ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanmasının Laos ve Tayland'dan yapılan tungsten elektrotlar ithalatına genişletilmesi ve Hindistan'dan yapılan tungsten elektrotlar ithalatına ilişkin soruşturmanın sonlandırılmasına dair 2019/1267 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2020/1249 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Eylül 2020 tarihli ve L 290 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan menşeli bazı sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve şeritler ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2020/1408 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Ekim 2020 tarihli ve L 325 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, bahse konu ürünlerde AB'ye ihracat yapan ve konu ile ilgilenen firmalarımız, söz konusu duyuruya AB Resmi Gazetesi'nin https://eur-lex.europa.eu/oj/directaccess.html adresinden ulaşabilirler.

2

MEKSİKA / REKABET AVANTAJI HAKKINDA BİLGİ;

 

Meksiko Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri menşeli "amonyum sülfat" (Meksika gümrük tarife cetveline göre 3102.21.01 tarife kodlu) ithalatına uygulanan telafi edici verginin geçerliliğine dair Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan telafi edici kotanın geçerliliğinin ilişkin idari inceleme sonucunda, Ek'te bir örneği iletilen belgenin 1 ve 3 nolu maddesinde belirtilen telafi edici vergilerin yürürlükte olacağı ifade edilmiştir.

Ek: Telafi Edici Vergi Uygulamasına İlişkin Doküman

3

MOĞOLİSTAN COVİD-19 UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Ulan Bator Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Moğol Makamları ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Moğolistan Ulusal Acil Durum Komisyonu'nun 30 Ekim 2020 tarihli toplantısına ilişkin kararların adı geçen Müşavirliğimize iletildiği belirtilmekte olup, ilgili toplantıda uluslararası taşımacılığa yönelik olarak alınan kararların gayriresmi tercümesi ekte sunulmaktadır.

Anılan yazıda devamla, Moğolistan Gümrük Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş olduğu ifade edilerek ilgili İdarenin, bahse konu kararın ikinci maddesinde belirtilen Çalışma Grubu içerisinde yer aldığını, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini ve 15 Kasım sonrasında net kararların çıkmasını beklediklerini Müşavirliğimize bildirdiği belirtilmektedir.

Ek: Karar Gayriresmi Tercüme (3 sayfa)

4

UKRAYNA'YA MAL GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Kiev Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısında, 13.08.2020 tarihli ve 502 sayılı ekte aslı ve tercümesi yer alan Ukrayna Maliye Bakanlığı Kararı'na istinaden (Adalet Bakanlığına kayıt tarihi 19/10/2020; Resmi Gazetede yayımlanma tarihi 28/10/2020) 7 Kasım 2020 tarihinden itibaren Ukrayna'da “Genel Varış Beyannamesi” uygulanmaya başlanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bahse konu Karar'da;

 • Genel Varış Beyannamesi (GVB)' nin, transit geçişler de dahil olmak üzere malların
  Ukrayna'ya ithalatı için zorunlu olacağı,
 • GVB' nin uygulanmasının uluslararası anlaşmalarla öngörülmüş olduğu ve Ukrayna
  Devlet Gümrük Servisi uzmanları tarafından ön risk analizi için kullanılacağı,
 • 7 Kasım 2020 tarihinden itibaren GVB' nin Ukrayna'nın kontrol noktalarından
  taşınan malların geçişi için zorunlu olduğu ve Ukrayna Devlet Gümrük Servisine sunulacağı,
 • GVB' nin Ukrayna'da uygulanmaya başlanmasının, Ukrayna'da uluslararası gümrük kontrol normlarının ve standartlarının uygulanmasına yönelik bir adım olduğu, söz konusu sistemin kullanılmasının, Gümrük Prosedürlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi), Dünya Gümrük Örgütü Dünya Ticaretinin Güvenliği ve Kolaylaştırılmasına İlişkin Standartları ve Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki Ortaklık Anlaşmasıyla öngörülmekte olduğu,
 • GVB' nin, taşımacı tarafından (veya onun adına hareket eden başka bir kişi tarafından) oluşturulan, bir elektronik dosya biçiminde gümrük idaresine gönderilen bir elektronik mesaj olduğu ve Ukrayna Devlet Gümrük Servisi'nin web sitesinde oluşturulan kullanıcı hesabı üzerinde GVB'yi doğrudan doldurmanın mümkün olduğu,
 • GVB sunarken, Ukrayna'ya ithal edilen veya diğer ülkelere transit olarak taşınan malların nakliyesi hakkında bir ön analiz (Ukrayna gümrük sınırındaki kontrol noktasına varmadan önce) yapılacağı, yeni olan bu uygulamanın amacının mal tedarik zincirinin güvenliğini ve güvenilirliğini organize etmek ve tehlikeli malların Ukrayna'ya giriş risklerini azaltmak olduğu,
 • Halihazırda GVB'nin uygulama süreci için gereken hazırlıkların devam ettiği, Ukrayna'nın Tek Devlet Bilgi Web-Portalında "Uluslararası Ticaret için Tek Pencere" isimli bölümünde GVB' nin deneme başvurusu yapma imkanının mevcut olduğu, GVB'nin deneme başvurusunun sadece KEİ (kayıtlı elektronik imza) imzası olan kişiler tarafından yapılabildiği,

Genel Varış Beyannamesinin aşağıdaki malların getirilmesinde uygulanmayacağı;

 • Ukrayna sınırlarını geçerken, limanlarda veya havaalanlarında duraklamayan deniz, nehir ve hava yollarıyla taşınan mallar,
 • Boru hattı ve elektrik hatları ile taşınan mallar, mektuplar, kartpostallar ve
  sekogramlar (körler alfabesiyle yazılan posta bildirimleri),
 • Dünya Posta Birliği kurallarına uygun olarak taşınan mallar;
 • Ukrayna Gümrük Kanunu'nun 252. maddesinde belirtilen askeri teçhizat ve diğer
  mallar,
 • Ukrayna Gümrük Kanun'un 383. – 386., 388., 389., 391. ve 392. Maddelerinde
  öngörülen gümrük muafiyetleri olan kişiler tarafından Ukrayna'ya ithal edilen mallar,
 • ATA karnesi ile taşınan mallar;
 • Özel kişiler tarafından kişisel, ailevi ve ticari faaliyetlerle ilgili olmayan diğer
  ihtiyaçlar için el bagajında veya berberindeki bagajda taşınan mallar,
 • Resmi spor müsabakalarına katılanlar tarafından spor amacıyla ithal edilen ürünler,
 • Ukrayna gümrük sınırına varan taşıtlarda bulunan ikmal malzemeleri,
 • Kişisel kullanıma mahsus taşıtlar,
 • Doğal afetlerin, kazaların, felaketlerin ve salgın hastalıkların sonuçlarıyla mücadele
  edilmesi için gereken mallar,
 • Transplantasyon için insan organları ve diğer anatomik malzemeler, ifadelerinin yer
  aldığı belirtilmektedir.

5

15 SORUDA ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR REHBERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının 2018 yılında yeniden başlamış durumda olduğundan bahisle, İran ile ticareti sürdürmek isteyen firmalarımızdan yaptırımlara ilişkin alınan sorular bazında Tahran Ticaret Müşavirliğimizce “15 Soruda ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi” iletilmiş olup, söz konusu Rehber ekte gönderilmektedir.

Ek: 15 Soruda ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi

6

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER - ETİYOPYA HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlığımız tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 17 Kasım 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek: Etiyopya E-Sohbet Toplantısı (Detaylı Bilgi ve Kayıt) 

7

SUUDİ ARABİSTAN HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Riyad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-postada, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bir Nota'ya atıfla, ülkemizden kırmızı et ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, su ürünleri, yumurta, bal ve bunların ürünleri ile süt ve anne sütü alternatifi olan mamaların ithalatının 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren askıya alındığı ifade edilmektedir.

 

8

UFUK 2020 YEŞİL MUTABAKAT ÇAĞRISI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir sureti Ek-1'de yer alan yazıya atfen, 15 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Ufuk 2020 Programı Yeşil Mutabakat Çağrısı Kamu Kurumları Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı'nda; Ufuk 2020 Programının 2020 yılındaki son çağrısı olan ve 1 milyar Avroluk toplam bütçeye sahip Yeşil Mutabakat Çağrısına yönelik başvuru süreci hakkında bilgilerin, TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası yetkilisi tarafından Ek-2'de bir örneği yer alan sunuş ile aktarıldığı iletilmektedir.

11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatıyla belirlenen hedefler kapsamında Ufuk 2020 Programı Yeşil Mutabakat Çağrısı açılmış olup, söz konusu Çağrı;2050 yılına kadar karbonsuz ekonomiye geçiş ve Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirme konusundaki genel hedef ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeler yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bahse konu Çağrı çerçevesinde, 10 alanda 20 konu başlığının desteklenmesi öngörülmekte olup, anılan konu başlıkları Ek-3'te sunulmaktadır. Toplantıda, Yeşil Mutabakat kapsamındaki yapının klasik Ufuk 2020 Çağrılarından farklı olacağı, ancak Ufuk 2020 Değerlendirme sisteminin kullanılacağı, inovasyon ve demonstrasyon odaklı çağrıların ön planda tutulacağı vurgulanmıştır. Çağrı'nın kapanış tarihi 26 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir.

Proje sunulmasının planlanması halinde, Çağrı kapsamındaki gelişmelerin takibi açısından Ufuk 2020 Programı için açılmış olan web sayfasına (www.ufuk2020.org.tr) kayıt olunması ve 14 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Ufuk 2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü” etkinliğinde gerçekleştirilen Çağrı alt konularına ilişkin yapılan sunuşların incelenmesi tavsiye edilmiştir.

Yeşil Mutabakat Çağrısı'nın farklı başlıkları için hazırlanmış olan sunuşlara: (https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-programi-green-deal-yesil-mutabakat-cagrisicevrimici-bilgigunu-gerceklesti) linkinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, bir proje sunulmasının kararlaştırılması halinde Ek-4'te bir örneği sunulan Niyet Beyanı'nın (Call of Expression) da doldurulması gerekmektedir.

9

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE BAZI ÜRÜNLERDE GÜMRÜK VERGİSİ VE KDV MUAFİYETİNİN UZATILMASI (AB VE BİRLEŞİK KRALLIK) HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden iletilen yazıda, 2020 yılında COVID-19 salgının etkileriyle mücadelede gerekli ürünlerin ithalatında gümrük vergileri ve KDV'nin geçici olarak kaldırılmasına dair 2020/491 sayılı Komisyon Kararının Birleşik Krallık'ın istekleri doğrultusunda tadil edildiği ifade edilmektedir. Bununla beraber, söz konusu yazıda devamla anılan mevzuat değişikliği kapsamında muafiyet önlemlerinin AB üyesi devletler için 6 aylık bir süreyle 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmasının, Birleşik Krallık'a yönelik ihracata dair önlemlerin ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam etmesinin kararlaştırıldığının bildirildiği belirtilmektedir. 

Ek: 29 Ekim 2020 tarihli ve L 359 sayılı nüshasında yayımlanan 2020/1573 sayılı Komisyon Kararı (2 Sayfa)