2020/17 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER  (2020/17)

 

 1. 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı Hakkında Bilgi;
 2. Kırtasiye Alım Heyeti Hakkında Bilgi;
 3. Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı Hakkında Bilgi;
 4. Telafi Edici Vergi Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
 5. Türkiye-Ukrayna STA Müzakereleri-Hizmet Ticareti ve Yatırımların Kolaylaştırılması Hakkında Bilgi;
 6. 17 My Karachi Fuarı Hakkında Bilgi;
 7. 23. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı Hakkında Bilgi;
 8. Maya Treni Projesi Hakkında Bilgi;
 9. Türkiye-Ukrayna STA Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Hakkında Bilgi;
 10. Afrika İş ve Yatırım Forumu (AFRIBIF) Hakkında Bilgi;
 11. Meksika Gümrük Uygulamaları Hakkında Bilgi;
 12. AB Çelik Korunma Önlemi Hakkında Bilgi;
 13. Dış Ticaret talepleri Hakkında Bilgi;

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

10. DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ KURULTAYI HAKKINDA BİLGİ;

21-22 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleriyle DEİK               ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Dünya Türk İş Konseyi Kurultayına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 12/02/2020 tarih DTİK/2020-0262 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: DEİK Yazısı (2 sayfa)

 

 

2

KIRTASİYE ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 12/02/2020 tarih 84-00998 sayılı yazıda;  Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; Genel Sekreterlikleri organizasyonunda             19-23 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan “KIRTASİYE 2020 Kırtasiye Fuarı” ile eş zamanlı olarak, 18-21 Şubat 2020 tarihleri arasında alım heyeti programının gerçekleştirileceği, TÜYAP Fuar Merkezi 2-3 Hol Marmara Salonunda 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelere katılmak isteyen üyelerimizin görüşmek istedikleri firmaları işaretlemek suretiyle ilişik formları doldurarak en geç 19 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 15:00'e kadar aakgun@iib.org.tr adresine göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

İlgili personel:

Arzu Akgün                          

Tel: +90 212 454 05 45                     

Faks: + 90 212 454 05 01 – 02                                 

 

Ek 1:KIRTASİYE  2020  Fuarı Alım Heyeti Firma Listesi (2 sayfa)

Ek 2:KIRTASİYE  2020 Fuarı Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri Katılımcı Başvuru Formu (1 sayfa)

 

3

MEKSİKA TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 10/02/2020 tarih 52141970 sayılı yazıda, Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın birincisinin 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında Meksika'nın Meksiko şehrinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin organizatörlüğünde gerçekleştirileceği, söz konusu fuarın gerçekleştirilmesi Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN ve Meksikalı mevkidaşının iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak kararlılıklarının bir ifadesi olduğu, ayrıca fuar açılışının Sayın Bakanlar tarafından gerçekleştirilmesi planlandığı, Meksika'nın dünyanın 11'inci büyük ekonomisi olması, dış ticaret bakımından ülkemizin bölgede yoğunluklu ticari faaliyet gösterdiği ülkelerden birisi olmaması gibi unsurların bu ülkeyi Türk iş insanları için önemli bir cazibe odağı haline getirdiği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, tarım ürünleri, petrol ürünleri, plastik, kauçuk, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları ve mobilya sektörlerinde Meksika'ya yapılacak ihracatın büyük bir potansiyel oluşturduğu ve bu kapsamda, Türkiye-Meksika ticari ilişkilerinin sahip olduğu yüksek potansiyel ve Sayın Bakanların bu potansiyeli gerçekleştirme iradeleri de dikkate alındığında, yukarıda zikredilen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız tarafından Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na geniş bir katılım sağlanmasında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

 

4

TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/02/2020 tarih 91-00412 sayılı yazıda,

 4 Şubat 2020 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan kararla ABD'nin sübvansiyonlar ve telafi edici vergi önlemlerine ilişkin mevzuatında bir takım değişiklikler yapıldığı, söz konusu değişiklikler bağlamında;

- Spesifikliğe ilişkin daha önce mevzuatta yer alan “bir gruba özgü sübvansiyonlar” ibaresindeki “grup” kavramına açıklık getirildiği,

- Yeni bir sübvansiyon tipi olarak değeri düşürülmüş para birimlerine ilişkin kur farkından doğan sübvansiyon tanımlandığı, buna göre, bir soruşturma veya gözden geçirme sürecinde reel efektif döviz kuru (Real Effective Exchange Rate - REER) ile denkleştirilmiş reel efektif döviz kuru (Equilibrium REER) arasında fark varsa o para birimi değerinin düşürülmüş olduğuna kanaat getirilebileceği,

- Bu duruma herhangi bir devlet müdahalesinin sebep olup olmadığının da inceleneceği, yapılacak incelemede normal durumlarda, bağımsız bir merkez bankasının veya parasal otoritenin para ve ilgili kredi politikalarının kapsam dışı bırakılacağı, ancak devletin döviz kurunu değiştirebilecek müdahalelerdeki şeffaflık derecesinin inceleneceği,

- Ayrıca, bu başlık altında bir sübvansiyonun varlığına başvurulması durumunda karar verilebilmesi için ABD Hazine Bakanlığı'nın konuya ilişkin değerlendirmelerinin alınacağı ifade edilmekte olup, söz konusu Resmi Gazete'ye https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-02-04/pdf/2020-02097.pdf adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

 

5

TÜRKİYE-UKRAYNA STA MÜZAKERELERİ-HİZMET TİCARETİ VE YATIRIMLARIN KOLAYLAŞTIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/02/2020 tarih 89-00391 sayılı yazıda, Ülkemiz ile Ukrayna arasında hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması ve elektronik ticareti de içeren kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesine yönelik müzakerelerin sürdürüldüğü, 600'den fazla Türk firmasının faaliyet gösterdiği ve potansiyel yatırımcılarımız açısından da oldukça önemli olduğu değerlendirilen Ukrayna'da, halihazırda yatırımları bulunan ya da ticari ilişkilerini sürdüren firmalarımızın yasal düzenlemeler ve uygulamalar bakımından bürokratik engellerle karşılaştıklarına ve hukuki uygulamalarda yeknesaklığın sağlanamaması nedeniyle zaman kaybı ve maliyet artışı yaşandığına dair şikâyet ve bilgilerin iletildiği, yatırımcılarımızın söz konusu ülkede yaşadığı sorunlar arasında izin ve ruhsat süreçlerinin şeffaf ve objektif kriterlere dayanmaması, çalışma ve oturma izinlerine ilişkin zorluklar, taşımacılık ve lojistik problemleri, gümrüklerde çıkarılan zorluklar, keyfi uygulamalar, para transferlerinde yaşanan sıkıntılar ve sektörlere (telekomünikasyon ve havayolu taşımacılığı gibi) özel bazı sorunların olduğunun tespit edildiği ve “Yatırımın Kolaylaştırılması Faslı” ve “Gerçek Kişilerin Dolaşımı Hakkında Ek” metinlerine ilişkin Ukrayna'ya ihracat yapan firmalarımızdan edinilecek bilgileri de içerecek şekilde görüşlere ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte olup, STA müzakerelerinde görüşülmek üzere ülkemiz bakış açısını yansıtan ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan bazı taslak metinler ilişik bulunmaktadır.

Bu bağlamda, ekteki taslak metinlere ilişkin görüşleriniz ile söz konusu metinlere ilave edilmesinde yarar görülen diğer hükümler/hususların en geç 18 Şubat 2020 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini bilgilerinize sunarız.

 

Ekler:

Ek.1 – Gerçek Kişilerin Dolaşımı Hakkında Ek (Annex on Movement of Natural Persons) (3 Sayfa)

Ek.2 – Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Hakkında Ek (Annex on Transport and Logistics Services) (9 Sayfa)

Ek.3 – Yatırımın Kolaylaştırılması Hakkında Bölüm (Chapter on Investment Facilitation) (5 Sayfa)

 

6

17 MY KARACHİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Karaçi Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07/02/2020 tarih 52122430 sayılı yazıda, Pakistan'ın en büyük sanayi ve ticaret odası olan Karaçi Sanayi ve Ticaret Odası (KCCI) tarafından "17. My Karachi Fuarı"nın Armoni Vahası (Oasis of Harmony) temasıyla 3-5 Nisan 2020 tarihleri arasında Karaçi'de düzenleneceği belirtilmekte olup fuarla ilgilenen firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlıkları internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ekler:

Ek.1 - 17. My Karachi Fuarı Broşürü (My Karachi Exhibition Brochure)

Ek.2 - 17. My Karachi Fuarı El İlanı (My Karachi Exhibition Flyer)

 

7

23. ULUSLARARASI MOSTAR EKONOMİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Saraybosna Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen,  T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07/02/2020 tarih 52108050 sayılı yazıda,  31 Mart - 4 Nisan 2020 tarihleri arasında Mostar/Bosna Hersek'te "23. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı"nın düzenleneceği, ayrıca, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği tarafından, 2020 yılında Bosna Hersek'te düzenlenecek fuarlara ilişkin bir nüshası ilişik listenin Bakanlıklarına iletildiği ve söz konusu fuarla ilgilenen firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlıkları internet sitesindeki “2020 Yılı Bireysel Katılımı Desteklenecek Uluslararası Sektörel Fuarlar Listesi”nde yer almasının gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ek: 2020 Yılında Bosna Hersek'te Düzenlenecek Fuarlar Listesi (16 sayfa)

 

8

MAYA TRENİ PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/02/2020 tarih 39-00383 sayılı yazıda; Meksika'nın Yucatân Yarımadası'nda inşa edilmesi planlanan yolcu ve yük treni ağı projesi olan ve 01.12.2018 tarihinde göreve başlayan Devlet Başkanı tarafından önem verilen Maya Treni projesinin ilk dört etabına ilişkin teklif çağrılarının Ocak ayı itibarıyla yayınlanmış olduğu ve proje geliştikçe inşa edilecek istasyonların çevresinde özellikle Cancun, Tulum ve Merida bölgelerinde otel, altyapı, sanayi tesisi ve kentsel gelişim alanlarında yeni projeler ile iş fırsatlarının ortaya çıkmasının beklendiği belirtilmekte olup, Meksika Ulusal Turizm Tanıtım Fonu (FONATUR) Direktörü ile yapılan görüşmeler ve kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Ticaret Müşavirliğince hazırlanan not ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Meksiko Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan bilgi notu (6 sayfa)

 

9

TÜRKİYE-UKRAYNA STA TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/02/2020 tarih 38-00363 sayılı yazıda; Türkiye ile Ukrayna arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesi amacıyla müzakerelerin 2011 yılında başladığı, Ukrayna'da yaşanan siyasi belirsizlikler nedeniyle bir süre sekteye uğradıktan sonra 2018 yılında müzakerelere devam edildiği, Ukrayna Ekonomi, Ticaret ve Tarım Bakan Yardımcısı Taras KACHKA başkanlığındaki bir heyet ile ülkemiz heyeti arasında 20 Ocak 2020 tarihinde, gelinen aşamanın ve ülke pozisyonlarının değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı yapıldığı,

Söz konusu STA kapsamında tarım ve sanayi ürünlerinde pazara girişin yanı sıra hizmet ticareti ve e-ticaret konularının da görüşüldüğü, hizmet ticaretine ilişkin olarak, tüm hizmet sektörlerinde pazara giriş müzakereleri ile birlikte telekomünikasyon hizmetleri ve mali hizmetler ve elektronik ticaret gibi belirli hizmet sektörlerine yönelik özel kuralların da konuşulduğu, 20 Ocak 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen STA durum tespit toplantısında Ukrayna ve Türkiye'nin ikili ekonomik ilişkilerinin önem arz ettiğinden hareketle mal ticareti (tarım ve sanayi ürünleri) alanında elde edilen kazanımların hizmet sektörleri ve yatırımlardaki kazanımlarla tamamlanmasının ve/veya dengelenmesinin önemine değinildiği, STA'nın iki ülke arasındaki tüm ekonomik aktiviteyi yansıtacak kapsamda ve düzeyde olması gerektiğinin vurgulandığı,

Bu çerçevede, 2011 yılından bu yana geçen sürede gerek dünyada akdedilen modern STA'lar, gerekse Türkiye ve Ukrayna'nın bu sürede imzaladığı diğer STA'lar ile uyumlu olarak, anlaşma metinlerinin daha kapsamlı olacak şekilde gözden geçirilmesi ve güncellenmesi hususunda Ukrayna tarafı ile mutabakata varıldığı, ülkemizce STA müzakerelerine:

- Yatırımların Kolaylaştırılması Faslı (Chapter on Investment Facilitation),

- Gerçek Kişilerin Dolaşımı (vize, çalışma izni, oturma izni hususları) Hakkında Ek (Annex on Movement of Natural Persons),

- Görsel-Işitsel Hizmetler ve Ortak Yapımlar Hakkında Ek (Annex on Audio-Visual Services and Co-production),

- Sağlık Hizmetleri Hakkında Ek (Annex on Health and Related Services) ve

- Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Hakkındaki Ek (Annex on Transport and Logistics Services) isimli metinlerin eklenmesinin planlandığı,

Ekler:

EkI- TR Proposal-Annex - Transport and Logistics Services (9 sayfa)

EkII- Gayri resmi Türkçe çeviri (9 sayfa)

Bunların arasında, mal ihracatımızı dolaylı, hizmet ihracatımızı doğrudan etkileyen taşımacılık ve lojistik hizmetlerine ayrı bir önem atfedildiği, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasında imzalanarak 2017 yılında yürürlüğe giren STA ile özellikle deniz taşımacılığı olmak üzere tüm taşımacılık alanlarını içeren disiplinlerin düzenlendiği ve ülkemizin de Ukrayna pazarında rekabet açısından AB'den geri kalmaması bakımından bu alana özen göstermesi gerektiği, STA'larımızda "taşımacılık ve lojistik" alanında disiplinler içeren Ek'lerin, daha önce de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görüşleri alınarak Hizmet Ticareti Anlaşması (Trade in Services Agreement-TiSA), Türkiye-EFTA STA'sı, Türkiye-Bosna Hersek STA'sı, Türkiye-Sırbistan STA'sı, Türkiye-Gürcistan STA'sı ve Türkiye-Pakistan STA'sı kapsamında müzakere edildiği,

Bu kapsamda, gerek TiSA müzakereleri ve ülkemiz STA'larında düzenlenen taşımacılık ve lojistik metinleri, gerekse Ukrayna özelinde ülkemizin taşımacılık alanında karşılaştığı yüksek liman ücretleri, yüksek teminat ücretleri, araç bekleme süreleri, şeffaf olmayan uygulamalar ve transit geçişlerde yaşanan sorunlar dikkate alınarak, bir örneği ekte yer alan taslak metin ve Taşımacılık ve Lojistik Eki'ne ait gayrı resmi Türkçe tercüme hazırlandığı bildirilmekte olup, bir örneği ilişikte sunulan söz konusu taslak metne ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu bağlamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, söz konusu taslak metne ilişkin görüş ve önerilerin en geç 17 Şubat 2020 Salı saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

10

AFRİKA İŞ VE YATIRIM FORUMU (AFRIBIF) HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/02/2020 tarih 86-00374 sayılı yazıda;

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Nicon Luxury Oteli'nde düzenlenecek Afrika İş ve Yatırım Forumu 2019'un (AFRIBIF) tarihlerinin 23-27 Mart 2020 olarak yeniden belirlendiği  bildirilmekte olup, söz konusu foruma katılmayı öngören katılımcılar için sergi alanı maliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Nijerya Büyükelçiliği notası ilişik bulunmaktadır.

Ek: AFRIBIF 2019 Konulu Nijerya Büyükelçiliği Notası (1 Sayfa)

 

11

MEKSİKA GÜMRÜK UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/02/2020 tarih 84-00368 sayılı yazıda; Firmalarımızın Meksika pazarında karşılaşabileceği gümrük düzenlemeleri ve uygulamalardan kaynaklı sorunların önüne geçilmesini teminen Meksiko Ticaret Müşavirliğince bir bilgi notu hazırlandığı belirtilmekte olup, söz konusu bilgi notundan bir nüsha ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Meksika Gümrük İşlemleri Hakkında Not (4 Sayfa)

 

12

AB ÇELİK KORUNMA ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'ndan bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/02/2020 tarih 37-00358 sayılı yazıda; bazı çelik ürünlerinin ithalatına karşı nihai korunma önlemi alınmasına dair 2019/159/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün düzeltilmesi hakkında AB Resmi Gazetesi'nin 16 Ocak 2020 tarih ve L12 sayılı nüshasında yayımlanan 2020/35/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'ne https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0035 adresinden ulaşılabildiği ve söz konusu mevzuat değişikliği ile 2019/159/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında getirilen 4B kategorisindeki ürünlerin otomotiv endüstrisinde kullanıldığının ispatını gerektiren nihai kullanım prosedürünün, ilgili izinlerin alınmasındaki bürokratik sorunlar nedeniyle kaldırıldığı ifade edilmektedir.

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.