SİRKÜLER (2013/33)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Portekiz'e İhracatta Karşılaşılan Sorunlar Hakkında Bilgi;

2. Tuna Nehri Taşımacılığı Semineri Avusturya Hk.

3. Avusturya – Iconvienna-Innovasyon Ve Altyapı Doğu Batı Zirvesi Hk.

4. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Bakan Görüşmeleri Hakkında Bilgi;

5. Togo Cumhuriyeti Bilgi Notu Hk.

6. Kalkınma Bakanlığı, Tim Ve Ajanslar İşbirliği Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Cezayir'e Yatırım Hk.

8. Senegal'in Bilişim Ve Yeni Teknolojiler Hususunda Destek Talebi Hk.

9. Kdv Genel Tebliği Taslağı Hakkında Bilgi;

10. Romanya İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

11. Fas Tekstil Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1. PORTEKİZ'E YÖNELİK İHRACATTA KARŞILAŞILAN SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ;

 

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/04/2013 tarih 769 sayılı yazıda; Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL'ün 6-7 Mayıs 2013 tarihlerinde Portekiz'e bir ziyaret gerçekleştirilmesinin beklendiği, ziyarete Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın da iştirak etmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 22 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

  1. TUNA NEHRİ TAŞIMACILIĞI SEMİNERİ AVUSTURYA HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/04/2013 tarih 763 sayılı yazıda;

Kasım ayı içerisinde Ekonomi Bakanlığı'nda düzenlenen "Tuna Nehri Taşımacılığı” semineri sonrasında "Via Donau” ünvanlı firmanın Viyana Ticaret Müşavirliğine ilettiği bir yazı ile bahse konu seminerin devamı niteliğinde olacak bir etkinliğin Avusturya Ekonomi Odası (WKO) ile ortaklaşa 2013 yılı sonbahar aylarında gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, ayrıca sözkonusu etkinlikte, Türk ihracatçı ve nakliyecilerinin, Tuna Nehri lojistik sektörünün temsilcileri ile temas kurma, mevcut ulaştırma ve lojistik hizmetleri hakkında birinci elden bilgi alma imkanına sahip olabilecekleri belirtilmektedir.

  1. AVUSTURYA – ICONVİENNA-INNOVASYON VE ALTYAPI DOĞU BATI ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/04/2013 tarih 792 sayılı yazıda; Avusturya'nın Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ve Rusya Federasyonu ile ticari ve ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi perspektifiyle 2004 yılında kurulan "Iconvienna” adlı düşünce kuruluşu tarafından, 24-25 Nisan 2013 tarihlerinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan "ıonvienna East-West Summit in Innovations and Infrastructure” toplantılarının, Avusturya ve Doğu Merkezi Avrupa firmalarına bir araya gelerek sözkonusu coğrafyada yatırım ve iş birliği imkanlarını değerlendirebilecekleri bir platform sunacağı belirtilmekte olup, sözkonusu toplantı ana temasının bir örneği ilişikte sunulan programın incelenmesinden, "inovasyon” olduğu etkinlikler çerçevesindeki panel oturumlarının başlıklarının ise "inovasyon”, "mülkiyet hakları”,"Avrupa'nın inovasyon ve altyapı ihtiyaçları” ile "Rusya, Polonya ve Romanya'nın İnovasyon Bölgeleri” olduğu görülmektedir.

 

Ek: Iconvienna 2013 Yılı Taslak Programı (3 sayfa)

  1. KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ BAKAN GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Kinşasa Büyükelçiliği kanalıyla Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/04/2013 tarih 785 sayılı yazıda;

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yrd. ve Bütçe Bakanı Daniel Mokoko SAMBA ile bir görüşme yapıldığı ve sözkonusu görüşmede Sayın Bakanın;

- KDC'nin İş Hukuku Uyumlaştırma Örgütüne (OHADA) üye olmasından itibaren Hükümet tarafından gerçekleştirilen iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik girişimlerin arttığı,

- KDC'nin OHADA'ya üye olmasının yatırımcılara kendilerini hukuki anlamda daha güvende hissettireceğini umduğunu,

- Hükümetin ticari kuruluşlar için formaliteleri kolaylaştırmakta olduğunun bildirildiği,

- Plan Bakanı ve İş ve Yatırım Ortamını iyileştirme komisyonu (CPCAI) Başkanı Ce lestin Vunabandi ile de bir görüşme yapıldığı ve bahsi geçen görüşmede Sayın Bakanın,

- Şirket kurulmasındaki süreçlerin basitleştirilmesi, hızlandırılması ve alınan harçların azaltılmasına yönelik olarak önemli çalışmaların yapıldığını,

- İşletmelerden alınan, (kurumlar) kazanç vergisinin % 40'tan % 35'e indirildiğini, yeni gümrük kanununun kabul edildiğini ve mali denetimin akılcı bir yapıda yeniden yapılandırıldığını,

- CPCAI'nın amaçlarının; yatırımcıların gerek şirket kurmalarda gerek devletle olan ilişkilerinde karşılaştıkları tüm sorunları belirlemek, bunları çözerek iş ve yatırım ortamını iyileştirmek ve hukuki alanda reform yaparak yatırımcıların daha güvende olmalarına imkan sağlamak olarak sıraladığı ifade edilmektedir.

  1. TOGO BİLGİ NOTU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/04/2013 tarih 782 sayılı yazıda, Togo Tarım Bakanının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. M. Mehdi EKER'in davetlisi olarak ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın sözkonusu pazarlarda karşılaştığı sorunlar ile muhtemel ikili görüşmeler esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan ikili görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 22 Nisan 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

  1. KALKINMA BAKANLIĞI, TİM VE AJANSLAR İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/04/2013 tarih 783 sayılı yazıda; Kalkınma Ajanslarının bölge planlamasında belirlenen strateji ve amaçlar çerçevesinde yerel düzeyde işbirliğinin sağlanması, finansal ve teknik destek sağlanması ve yatırım danışmanlık-bilgilendirme faaliyetleri gibi hizmetleri sunduğu, bu kapsamda, gerektiğinde kamu uzmanlık kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gittiği ve ortak projeler yürüttüğü, bölgelerinde gittikçe büyüyen ve dünyaya açılmak isteyen firmalara çeşitli konularda yardım sağlayan Ajanslar, bölgelerindeki ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik çalışmalarda da bu firmaları desteklediği, ihracatçıların yurtdışında yeni pazarlara girmeleri ve mevcut pazardaki etkinliklerini arttırmaları bölgelerindeki ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlamakta olduğu, öte yandan ihracatçıların küresel pazardaki çıkarlarının korunması ve konumlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların bölgesel kalkınmayı güvenceye aldığı, bu çerçevede Meclislerinin öncülüğünde belirlenen 2023 yılında 500 Milyar Dolar İhracat hedefi kapsamında, Kalkınma Ajansları ile Birlikler arasında ortak hedefler çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesinin değerlendirilebilecek bir fırsat olarak görüldüğü, özellikle ulusal ihracat hedeflerinin bölge-sektör ayrımında incelenerek daha etkili müdahaleler gerçekleştirilmesine imkan sağlayacağı düşünülmekte olup, Kalınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları ve Ajanslara bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisleri nezdinde yürütülecek çalışmalar kapsamında değerlendirilmek üzere, ortak hedefler doğrultusunda anılan kurumlar ile işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, en geç 24/04/2013 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

  1. CEZAYİR'E YATIRIM HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/04/2013 tarih 764 sayılı yazıda; Cezayir'e yatırım yapmak ve bu ülkede şirket kurmak isteyen şirketlerin istifadeleri için Cezayir Büyükelçiliğimizce hazırlanan bilgi notu ilgilenecek üyelerimiz için ekte sunulmaktadır.

Ek: Bilgi Notu (2 sayfa)

 

  1. SENEGAL'İN BİLİŞİM VE YENİ TEKNOLOJİLER HUSUSUNDA DESTEK TALEBİ HK.

 

Dakar Büyükelçiliği kanalıyla Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/04/2013 tarih 770 sayılı yazıda;

- Senegal Telekomünikasyon, İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye ile bir görüşme yapıldığı ve sözkonusu görüşmede Sayın Bakanın;

- Senegal'in digital ekonomi konusunda büyük bir atılım yapmaya kararlı olduğu,

- Bilişim ve yeni teknolojilerin; günümüzde ticaret, sanayi, hizmetler, tarım, sağlık, eğitim, enerji,çevre, kültür, medya, ve eğlence, güvenlik, savunma ulaştırma, gibi kamunun ve özel sektörün tüm alanlarında kullanıldığını,

- Kendilerinin de buna paralel olarak yeni teknolojileri toplumun ve ekonominin her alanında uygulanmasını öncelikle amaç olarak saptadıklarını,

- Bunların ticaret eğitim, sağlık, tarım, tapu kayıtları, adli sicil kayıtları, nüfus kayıtları gibi bir çok alanda uygulamaya geçirileceğini,

- Bu amaca yönelik olarak öncelikle mevcut altyapının geliştirilmesinin ve Senegal'in bilişim teknolojileri konusunda Batı Afrika'nın bir merkezi haline getirilmesinin planlandığı,

- Bu yöndeki çalışmalarda her türlü desteği bekledikleri ifade edilmektedir.

 

  1. KDV GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 17.04.2013 tarihli yazıda; İade hakkı doğuran istisnalar ile bu işlemlerden doğan katma değer vergisinin iade edilmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 17.04.2013 tarihi itibariyle yayımlanan duyuruda; bahse konu taslağın, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan öneriler ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesine yönelik olarak anılan Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde, yeniden düzenlenerek bahsi edilen sitede "Taslaklar” bölümünde (http://www.gib.gov.tr/index.php?id=748) gelecek görüş ve öneriler çerçevesinde nihai şeklini almak üzere son kez yayımlandığı bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen söz konusu KDV Genel Tebliğ Taslağı ile ilgili olarak maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilerin, ek'li form vasıtasıyla en geç 25 Nisan 2013 Perşembe mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin dkib@dkib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

 

Ek:

 

  1. ROMANYA İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Romanya Eşya Taşımacılığı Demiryolları (CFR Marfa) Şirketinin %51 hissesinin satışa çıkarıldığı, Bahse konu şirketin hissesine ilişkin ihalenin 798,05 Milyon Lei'den başlayacağı, Şirketin tanıtıcı dosyasının 09 Nisan 2013 Salı günü, 10.000 Avro karşılığında satın alınabileceği ve ihale ön yeterlik katılım belgelerinin 22 Nisan 2013 tarihine kadar verilebileceği belirtilmektedir.

 

Romanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan ihale duyurusuna ilişkin haber ve anılan haberin Romence'den gayrı resmi tercümesi ekte sunulmaktadır.

 

Ek: Haber ve Çevirisi (1 Sayfa)

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Bihter Esin YÜCEL - Uzman Yardımcısı (TİM)

Tel: (212) 454 04 90/454 04 91

Faks: (212) 454 04 13/454 04 83

bihteryucel@tim.org.tr

www.tim.org.tr

 

 

11. FAS TEKSTİL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda; Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince, tekstil ve hammaddeleri ihracatına yönelik olarak, üyelerimize pazar alternatifleri yaratmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak amacıyla çalışmalar yürütülmekte olduğundan bahisle, bu çalışmaların bir adımı olarak; 10-13 Haziran 2013 tarihleri arasında, Fas'ın Kazablanka kentine "Sektörel Ticaret Heyeti” organizasyonu gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 

Fas; iplik, kumaş ve benzeri mensucat ürünlerini hammadde ve ara mamul olarak ithal edip; hazır giyim mamulü olarak ihraç etme yönünde bir üretim modeli benimseyen bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri ile yürürlükte olan Serbest Ticaret Antlaşmaları sayesinde bu iki büyük pazara tercihli ticaret yoluyla giriş şansı bulunan Fas, özellikle hazır giyim ihracatında bu iki büyük pazar için önemli bir tedarikçi konumuna yükselmiştir. 2011 yılında Fas'ın gerçekleştirdiği hazır giyim ihracatı 4,15 milyar ABD$'ını bulmuştur. Bunun bir getirisi olarak, benimsenen üretim modeli doğrultusunda, tekstil ve hammaddeleri ithalatı da 2,83 milyar ABD$'ına ulaşmıştır.

 

Ülkemizden Fas'a yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı 2011 yılında 173 milyon ABD$ tutarında gerçekleşirken, 2012 yılında yaklaşık %20 oranında artışla 207 milyon ABD$'ına ulaşmıştır. Ülkemiz, Fas'ın tekstil ve hammaddeleri ithalatında İspanya, Çin, İtalya ve Fransa'nın ardından beşinci sırada bulunmakla birlikte, Avro bölgesinde sürmekte olan ekonomik kriz dolayısıyla, Fas pazarındaki pazar payımız her yıl artmakta ve önümüzdeki dönemde de bu artışın hızlanması öngörülmektedir.

 

Söz konusu heyetin 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında desteklenmesini teminen Ekonomi Bakanlığı'ndan gerekli onay alınmıştır. Organizasyon kapsamında Fas'ın ticaret merkezi olan Kazablanka'da gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleri ile firmalarımızın, Fas'ın önde gelen ithalatçıları ve hazır giyim firmaları ile bir araya getirilmeleri hedeflenmekte olup, bu doğrultuda Fas'ta yerleşik profesyonel bir danışman ile çalışılacaktır. Organizasyon esnasında firmalarımızın ürünlerini sergilemelerine de imkan tanınacaktır.

 

Programa katılım ücreti firma başına, 1.200 EURO'dur. Firma başı katılım ücretine; organizasyon giderleri, konaklama, firmadan katılan 1 kişinin gidiş - dönüş uçak bileti dahildir. (pasaport-vize ve yurtdışı çıkış harcı giderleri dahil değildir.) Organizasyona katılım 20 firma ile sınırlı olup başvuruda bulunmak isteyen firmalarımızın 19 Nisan 2013 Cuma gününe kadar Ege İhracatçı Birliğine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda müracaat tarihi ve talep edilen katılım bedelinin müracaat tarihi itibarıyla ödenmiş olması hususu dikkate alınacaktır.

 

Davet edilecek Faslı firmalara iletilmek ve tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere firmanızın ve ürünlerinizin en az 300 dpi çözünürlükte olan fotoğrafları ve logosu ile firmanızı ve ürünlerinizi detaylı olarak anlatan Türkçe veya İngilizce en az 1 sayfalık tanıtım yazısını fuarlar@egebirlik.org.tr adresine iletmeniz gerekmektedir.

 

Katılım için eksiksiz olarak doldurulacak ekli Başvuru Formu, Katılımcı Bilgi Formu, Ek C-2, Ek C-3, ve katılım ücreti bedeli olan 1.200 EURO'nun EİB'nin T.VAKIFLAR BANKASI / İZMİR ŞUBESİ ( ŞUBE KODU :004 ) 00158048000694652 numaralı EURO hesabına (Iban No: TR82 0001 5001 5804 8000 6946 52 )yatırıldığını gösteren dekontun 22 Nisan 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar EİB Genel Sekreterliğinin Fuarlar ve Tanıtım Şubesi'ne (fuarlar@egebirlik.org.tr /Tel.0232.488 60 00/ Faks.0232.488 61 00) iletilmesi gerekmektedir.

 

Ekler:

1. Katılımcı Bilgi Formu

2. Katılımcı Şirket Bilgi Formu(EKC-2)

3. Katılımcı Talep Formu(EKC-3)

4. Başvuru Formu

 

12. DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.