2013/90 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2013/90)

1. Rusya Federasyonu'na YMS (Yaş Meyve Sebze) İhracatı-Bitki Sağlık Sertifikası Hakkında Bilgi;

2. Reach Tüzüğü Aday Listesi Hakkında Bilgi;

3. Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Kurulması Hakkında Bilgi;

4. Karadağ İle İlgili Sık Sorulan Sorular Hakkında Bilgi;

5. Bölgesel Rekabet ve Küme Mükemmeliyeti Eğitimi Hakkında Bilgi;

6. Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Yönetmeliği Taslağı Hakkında Bilgi;

7. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RUSYA FEDERASYONU'NA YMS İHRACATI-BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısına atfen Ekonomi Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü'müzden alınan yazıda; Rusya Federasyonu'na (RF) ihracatı gerçekleştirilen Ülkemiz menşeli yaş meyve sebze ürünleri ile ilgili olarak son aylarda Rusya Federasyonu'ndan bitkisel hastalık gerekçesiyle yoğun bildirimler alınması ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde yasaklamanın gündeme getirileceğine yönelik Rusya Federasyonu'nun kati uyarı yapması üzerine yapılan değerlendirme sonucunda;

2014 yılından itibaren geçerli olmak üzere, RF'ye taze meyve ve sebze ile kesme çiçek ihracatı yapan ve 3 ay içinde birden fazla bildirim alan firmalara Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatları için 1 ay boyunca bitki sağlık sertifikası tanzim edilmeyeceği, uygulaması getirilmiştir.

Bu kapsamda Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatınızda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla, konu hakkında gerekli tedbirlerin alınması firmalarımızın menfaatine olacaktır.

2

REACH TÜZÜĞÜ ADAY LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İMMİB) alınan bir yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe koyduğu 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü kapsamında yükümlülüklerin takip edilmesi 28 AB (+İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerine yapılan ihracatımız açısından önem arz ettiği,

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından "Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVCH)” listesine (aday liste) dahil edilen yeni maddeler ve bu kapsamda ihracat yapan firmalarımızın yükümlülükleri söz konusu listede yılda 2 kez yapılan güncellemeler sonrasında duyurulduğu,

Bu defa, AKA tarafından 16 Aralık 2013 tarihinde Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVCH) Aday Listesi'ne 7 maddenin daha ilave edildiği duyurulmuştur. Söz konusu 7 yeni maddenin daha eklenmesi ile Aday Liste'deki (SVCH Listesi) toplam madde sayısı 151'e yükseldiği (aday listeye buradan ulaşabilirsiniz), Diğer taraftan, AB pazarına sunulan ürünlerin güvenli kullanımına yönelik SVCH Aday Listesi'ndeki maddeleri tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içinde AB'ye ihraç eden firmaların ürüne göre farklılık gösteren yükümlülüklerin (buradan ulaşabilirsiniz) belirtildiği,

Bu kapsamda, AB'ye ihracat yapan firmalarımızın, öncelikle SVCH Aday Listesi'nde yer alan toplam 151 maddenin kullanım alanlarını dikkate alarak bu madde(leri) tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içerisinde ihraç etmeleri durumunda Ek 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiği,

Yazıda devamla, daha detaylı bilgi isteyen üyelerimizin İMMİB REACH Yardım Masasına (Tel: 0 212 454 09 19, internet adresine buradan ulaşabilirsiniz) ulaşmaları gerektiği,
bildirilmiştir.

3

ORTA AMERİKA VE KARAYİPLER İŞ KONSEYİ KURULMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye ile Orta Amerika ve Karayipler arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin bir iş konseyi kurulması ile daha etkin bir şekilde kullanabileceği ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 25/12/2013 tarih 2124 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Bilgi Formu ve DEİK Amerika Bölgesi Üyeliği Hakkında Bilgi (18 sayfa)

4

KARADAĞ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR HAKKINDA BİLGİ;

Karadağ sık sorulan sorular ile ilgili olarak Podgorica Ticaret Müşavirliği'nden alınan 25/12/2013 tarihli yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Karadağ ile ilgili sık sorulan sorular (26 sayfa)

5

BÖLGESEL REKABET VE KÜME MÜKEMMELİYETİ EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Bölgesel Rekabet ve Küme Mükemmeliyeti Eğitimi ile ilgili olarak Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 24/12/2013 tarih 13826 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Program Sunuşu, Ayrıntılı Eğitim Programı ve Başvuru Formu (18 sayfa)

6

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/12/2013 tarih 101146 sayılı yazıda,

"Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik”in, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve AB uyum çalışmaları kapsamında 11/07/2009 AB Tüzüğü dikkate alınarak güncellenmiş olduğu ve hazırlanan yeni Yönetmelik Taslağı'nın http://www.tarim.gov.tr/Documents/Mevzuat/Taslaklar/bku_ruhsatlandirma_arz_yonetmelik_taslak.zip adresinde yer aldığı belirtilmekte olup, sözkonusu Yönetmelik Taslağına ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede, "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik "Taslağı”na ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formunda belirtilerek, en geç 02/01/2014 Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

EKLER:

Ek-I- : Yönetmelik Taslağı (47 sayfa)

Ek-II-: Görüş Bildirim Formu (1sayfa)

7

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, 06/04/2012 tarih 236 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Konu ile ilgili olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 23/12/2013 tarih 4223 sayılı yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 600.000 ton mısırın satışa verileceği, satışa açılacak mısır stoklarının üretimlerinde mısır kullanan mamul madde ihracatçılarına satılacağı,

İhracatçı Birlikleri tarafından 10/01/2014 (dahil) tarihine kadar Genel Müdürlüklerine ulaştırılan mısır hak edişlerinin birlikte değerlendirileceği,

Kuruluşlarından mısır talep eden firmalar tarafından öncelikle hangi işyerleri şubelerinden ne kadar talepleri olduğuna dair dilekçenin (Ek-1) sözleşme imzalanacak şube müdürlüklerine verilmesinin, ilgili şube müdürlükleri tarafından alınan dilekçelerin 10/01/2014 (dahil) tarihine kadar Genel Müdürlüklerine gönderilmesinin gerektiği,

Bu çerçevede, ABD Dolar/Ton bazındaki satış fiyatlarının; 2011 yılı ürünü toplam 23.655 ton mısır için 186 $/Ton, 2012 ve 2013 yılı mısırlar için 206 $/Ton olarak, 23/12/2013 - 23/01/2014 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için uygulanacağı, satışa açılan mısır stoklara ait detay bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ifade edilmektedir.

EK: Dilekçe örneği (1 sayfa)

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.