2016/17 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/17)

1. Bakü – Türkmenistan Arası Ro-Ro Ücretleri Hakkında Bilgi;

2. Üretici Örgütleri ve Fuarlar Hakkında Bilgi;

3. Dünya Türk Girişimciler Kurultayı Hakkında Bilgi;

4. Almatı Yatırım Projeleri Hakkında Bilgi;

5. Kırgızistan İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

6. Özbekistan Özelleştirme Duyurusu Hakkında Bilgi;

7. Mısır İthalat Sisteminde Değişiklik Hakkında Bilgi;

8. Ekvador Hakkında Bilgi;

9. Latin Amerika Eylem Planı Anket Çalışması Hakkında Bilgi;

10. Ticaret Politikası Önlemleri Web Uygulaması Hakkında Bilgi;

11. Güney Kore'nin Yeni Uygulamaları Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

BAKÜ – TÜRKMENİSTAN ARASI RO-RO ÜCRETLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Uluslararası Nakliyeciler Derneğinden Birliğimize ulaşan bilgide; Aşkabat Büyükelçimiz Sayın Mustafa KAPUCU ve UND yetkililerinin Türkmenistan Hükümeti nezdinde ilgili bakanlıklarda yaptıkları girişimler sonucu başlangıç olarak Türkmenbaşı-Bakü hattında çalışan "Berkarar” ve "Bahtiyar” Ro-Ro Gemi ücretlerinde % 20 oranında indirim yapıldığı açıklanmıştır. Bu itibarla 24.03.2016 tarihinden itibaren Türkmenbaşı – Bakü Komple araç fiyatları (gidiş-dönüş) 2.200 $'dan 1.760 $'a ve Römork fiyatları 1.800 $'dan 1.440 $'a düşürülmüştür.

 

Eski Ücret

Yeni Ücret

Komple Araç Ro-Ro Fiyatı (Gidiş – Dönüş)

2.200 $

1.760 $

Römork Ro-Ro Fiyatı (Gidiş – Dönüş)

1.800 $

1.440 $Bu güzergaha ilişkin olarak 2015 yılı Aralık ayında Azerbaycan'da ödenen muhtelif maliyetlerde sağlanan 550$ indirim ile birlikte toplam indirim 990$'a ulaşmıştır.

 

Yapılan görüşmelerde, Orta Asya – Avrupa yük trafiğinde önemli gelişmeler için adım atılabilmesi ve bu itibarla Hazar güzergahının tercih edilebilmesi için öncelikle vize sürecinde yaşanan sorunlar ve söz konusu sorunlara ilişkin çözüm önerileri paylaşıldı. Türkmen gemilerinin doluluk oranlarının artırılması için gemi ücretlerinde önemli ölçüde indirim yapılmasının sağlanması, Türkmenistan'da Türk sürücülerine tanınan oturum süresinin artırılması ve limanlarda yaşanan bekleme sürelerinin oturum izinlerinden sayılmaması, Kazakistan ve Özbekistan örneklerinde olduğu gibi Türkmenistan'ın da bir an evvel "Elektronik Ön Bildirim” uygulamalarını hayata geçirmesi gibi konular etraflıca görüşülmüş ve özellikle vize süreçlerinin kolaylaştırılmasını teminen, Türkmenistan'a giriş yapacak araçlara "araç takip sistemi” hazırlıklara başlandığı bilgisi alındığı belirtilmektedir.

 

2

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ VE FUARLAR HAKKINDA BİLGİ;

Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü web sayfasında duyurular bölümünde ulusal ve uluslararası tarım ve gıda fuarlarının ilan edildiği bildirilmektedir. Yazıda devamla, 29/03/2016 - 01/04/2016 tarihleri arasında İzmir'in Çeşme ilçesinde Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı ve İş Görüşmeleri Alım Heyeti Organizasyonu'nun düzenleneceği bildirilmektedir.

Ek-2: Organizasyon bilgi notu

3

DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI HAKKINDA BİLGİ;

Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'tan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve T.C. Başbakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun katılımlarıyla onurlandıracakları "Dünya Türk Girişimciler Kurultayı"nın 26-27 Mart 2016 tarihlerinde "Dünya Türkleri İstanbul'da Buluşuyor" sloganıyla İstanbul Uluslararası Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, DTİK Başkanlığı ve DEİK Başkan Yardımcılığı görevlerini aynı zamanda yürüten Müsiad Genel Başkanı Nail Olpak'ın açılış konuşması ve oturum moderatörlüğü yapacağı, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenecek Kurultay kapsamında, yurtdışından kayıt yaptıran 400'e yakın Türk Girişimcisi ile Türkiye'de bulunan işadamlarının ikili görüşmeler yapacağı bildirilmektedir. Bahse konu organizasyona katılmak isteyen firmalarımız; programa yurtiçinden ücretsiz kaydolmak ve ayrıntılı bilgi için www.dtikkurultay2016.org sayfasını ziyaret edebilecek olup, program taslağına bu siteden   ulaşılabilmektedir.

4

ALMATI YATIRIM PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Kazakistan / Almatı yatırım projelerine ilişkin bilgilerin ekte gönderildiği belirtilmektedir.

Ek-4: Yatırım Projeleri

5

KIRGIZİSTAN İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden iletilen bir yazıda, Kırgızistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Ajansı tarafından Kırgızistan'ın Jalal-Abad'ın Suzak bölgesindeki çakıl maden yatağı ile "Kugart” toprağındaki 7 alanın jeolojik keşfi ve gelişimini teminen yer altı kaynaklarının kullanımına ilişkin lisans verilmesine yönelik bir ihale düzenlenecek olup, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.kyrgyzembassy.my/en/kyrgyz-republic/economyand-investments/auctions/kugart/ internet adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

 

 

 

6

ÖZBEKİSTAN ÖZELLEŞTİRME DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, "Kvarts” (Quartz) Anonim Şirketinden Taşkent Ticaret Müşavirliğimize iletilen bir yazıya atfen, şirketin % 75 oranındaki hisselerinin özelleştirme yoluyla stratejik yabancı yatırımlara satılacağı belirtilmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.gki.uz, www.kvarts.all.biz ve www.kvarts.uz internet adreslerinden ulaşılabilmekte olup, anılan ihaleye katılım şartları ve ihaleye ilişkin bilgi notu ekte gönderilmektedir.

 

Ek-5: İhale Hakkında Bilgi Notu

Ek-6: İhaleye Katılım Şartları

7

MISIR İTHALAT SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 30 Aralık 2015 tarihli Mısır Resmi Gazetesinde yayımlanan yeni düzenleme çerçevesinde ülkeye ithalat yapan firmaların Mısır İhracat-İthalat Kontrol Merkezi (GOEIC) veri tabanına kayıt yapmaları gerektiği ve sistemde kaydı olmayan firmaların Mısır iç pazarına ürünlerini sokamayacaklarına değinilerek, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Waeel Aboubakr Abdelkader Elnaggar ile yapılan görüşme esnasında Ekonomi Bakanlığımız tarafından iletilen soruların kendisine yöneltildiği belirtilmektedir. Yazının devamında, 10 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede, alınan karar ile ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından yöneltilen sorulara yanıt içeren bilgi notunun Bakanlığımıza elden tevdi edildiği bildirilmektedir. Bir örneği ekte İngilizce olarak gönderilen bilgi notunda izlenecek prosedür ile diğer teknik konulara ilişkin detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Ek-7: Mısır İthalat Kayıt Sistemi Bilgi Notu

8

EKVADOR HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Kito Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Büyükelçilikleri ile irtibata geçerek kendilerini tanıtan ve Türk yatırımcılara hizmet sunmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade eden avukatlık şirketlerinden Estudio Juridicio Puente & Asociados Asesoria Empresarial yetkilisi Dr. Miguel Angel Puente tarafından Büyükelçiliğimize iletilen "Doing Business in Ecuador” çalışması, Ekvator'da faaliyette bulunacak firmalarımıza yararlı olabileceği düşüncesiyle ekte sunulmaktadır.

Ek-8: Doing Business in Ecuador

9

LATİN AMERİKA EYLEM PLANI ANKET ÇALIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye ile Latin Amerika Bölgesi arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ülkemiz lehine geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca güncel bir Latin Amerika Eylem Planı hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda, ülkemiz firmalarının Latin Amerika pazarına ilişkin beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek ile pazara girişte yaşadıkları sorunları tespit etmek amaçları doğrultusunda firmalarımıza yönelik bir Anket Formu hazırlanmış bulunmaktadır. "Türk Firmaları için Latin Amerika Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi” isimli mezkur forma, Bakanlığımız web sayfasının yanı sıra http://anketler.ekonomi.gov.tr/index.cfm?ID=26 adresinden erişim sağlamak mümkün bulunmaktadır.

10

TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ WEB UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Genel Sekreterliklerince Ticaret Politikası Önlemlerine ilişkin yeni bir dijital uygulamanın hayata geçirildiği ifade edilmektedir. Söz konusu önlemlere kısa yoldan ulaşmayı sağlayan uygulama ile Dünya Haritası üzerinde işaretlenen ülkelere sadece tıklayarak o ülkeye uygulanan ya da o ülkenin Türkiye'ye uyguladığı;

· Anti Damping Uygulamaları,

· Telafi Edici Vergi Soruşturmaları,

· Koruma Önlemi Uygulamaları,

· Damping Soruşturmaları,

· Sübvansiyon Soruşturmaları,

ile ilgili ürün, vergi oranı, yürürlük tarihi gibi detaylı bilgilere ulaşılabileceği ve önlemlerin hangi ülke ve sektörler bazında yoğunlaştığına dair kolaylıkla fikir edinilebileceği bildirilmektedir. Bahse konu uygulamaya www.oaib.org.tr ve www.ticaretonlemleri.com adresinden ulaşılabilmektedir.

11

GÜNEY KORE'NİN YENİ UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 24/03/2016 tarih 35708 sayılı yazıda; Güney Kore'nin Tarımsal Ürünler İthalatında uygulanacak kuralları düzenleyen ve 4 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe giren İthal Edilecek Ürünlerin Güvenliğinin İdaresi yasasıyla ilgili hususlar ilişik bulunmakta olup, sözkonusu bitkisel ürünlerle ilgili kılavuzda yer almayan kalıntılara ilişkin başvuruların 31 Mart 2016 tarihine kadar yapılmasının gerektiği ve 1998 yılından bu yana Güney Kore'ye Dondurma Laktoz, Peynir altı suyu ve peynir ihraç eden firmaların ekte yer alan formu doldurarak Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 29 Mart 2016 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini rica ederiz.

 

Ek1: Yazı ve Ek (43 sayfa)

Ek2: Başvuru Formu (1 sayfa)

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.