2013/71 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2013/71)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. RF İhracat Listeleri Hakkında Bilgi;

2. Patates İhracatı Uygulama Talimatı Hakkında Bilgi;

3. 97/5 sayılı Tebliğ – Helal Belgesi Hakkında Bilgi;

4. İsviçre Hakkında Bilgi;

5. İtalya Hakkında Bilgi;

6. Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Küçük İşletmeler Yasası'nın Uygulanması Projesi Hakkında Bilgi;

7. 4. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Hakkında Bilgi;

8. İran Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

9. II. Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı Hakkında Bilgi;

10. Expo ANTAD 2014 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

11. Kazakistan Geçiş Belgesi Tahsisi Hakkında Bilgi;

12. Mısır İhracat İhalesi Hakkında Bilgi;

13. Macaristan Geçiş Belgesi Hakkında Bilgi;

14. Katar İnşaat Malzemeleri Sektörel İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

15. GAC Kanatlı İhracatı Hakkında Bilgi;

16. Türk-Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısı

17. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RF İHRACATÇI LİSTESİ 2013 EYLÜL GÜNCELLEMESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 21/10/2013 tarih 100952 sayılı yazıda; Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu'na (RF) yönelik bitkisel ürünler ihracatının, 2008 tarihli Mutabakat Zaptı ile 2009 tarihli Ek Memorandum hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü, mezkur Memorandum hükümleri uyarınca RF'ye yönelik bitkisel ürünler ihracatı gerçekleştirmeye mezun firmaların listesinin yılda iki kez güncellenerek RF makamlarına intikal ettirilmekte olduğu, diğer taraftan, 18-20 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya'da tertip edilen 12. Dönem Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon toplantısında söz konusu listelerin yılda 4 kez güncellenebilmesi hususunda mutabık kalındığı ifade edilmekte olup,

 

Konuya ilişkin olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından (GTHB) alınan bir yazıda, RF'ye ihracat yapabilecek firmalara ait listelerin 2013 yılı Eylül ayı itibariyle güncellendiği, RF'ye yapılacak taze meyve sebze ihracatında ilişikte sunulan 339 firmadan oluşan "Taze Meyve ve Sebze Türkiye İhracatçı Listesi”nin, kuru gıda ihracatında ise 191 firmadan oluşan "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçı Listesi”nin dikkate alınacağı güncellenen firma listelerinin RF makamlarına iletildiği, anılan ülke makamlarının onayının beklendiği, ayrıca müteakip güncellemenin 2013 yılı Aralık ayı içerisinde yapılacağından bahisle, önümüzdeki dönemde listede yer alma talebinde bulunan firmalara ait evrakların 9 Aralık 2013 tarihinde GTHB'ye iletilmesinin gerektiği, bu tarihten sonra yapılacak başvuruların bir sonraki dönem için değerlendirmeye alınacağı ifade edilmekte olup, sözkonusu listelere dahil olmak isteyen firmalarımızın Genel Sekreterliğimiz ile irtibata geçmeleri hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ekler:

1- Başvurusu Reddedilen Firma Listesi (Yaş Meyve Sebze)

2- Liste Dışı Bırakılan Firma Listesi ( Kuru Gıda)

3- Taze Meyve ve Sebze İhracatçı Firma Listesi

4- Kuru Gıda İhracatçı Firma Listesi

 

2

PATATES İHRACATI UYGULAMA TALİMATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/10/2013 tarih 100970 sayılı yazıda, Ülkemizden Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilen patateslerin AB Komisyonu tarafından yayımlanan 2000/29 EC sayılı Direktifte belirtilen maddelerle bulaşık olması halinde, Komisyon tarafından ülkemizden yapılacak olan patates ithalatına kısıtlama getirilebileceği kanaatine hasıl olduğundan bahisle, yukarıda ifade edilen türden bir olumsuzluğun yaşanmasına mani olmak maksadıyla "Patates İhracatı Uygulama Talimatı”nın hazırlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu talimat ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Patates Uygulama Talimatı (2 sayfa)

 

3

97/5 SAYILI TEBLİĞ – HELAL BELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca akredite edilmiş kuruluşlardan alınan, Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde yer alan şartları taşıyan ve EK 5 "Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar Listesi”nde yer alan belgeler destek kapsamındadır.

 

Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan ve 97/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan Helal Belgesi için gerekli olan hususların belirtildiği 24/10/2013 tarih 0120008228 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

EK:

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/10/2013 tarihli yazı (1 sayfa)

 

 

4

TÜRKİYE - İSVİÇRE 5. DÖNEM İKİLİ EKONOMİK KOMİSYON TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/10/2013 tarih 2127 sayılı yazıda, Türkiye – İsviçre 5. Dönem İkili Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın Müsteşar Yardımcısı Sayın Cemalettin DAMLACI'nın eş başkanlığında 11 Kasım 2013 tarihinde Bern'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 30 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

5

TÜRKİYE-İTALYA 1. DÖNEM EKONOMİK VE TİCARİ ORTAKLIK KOMİTESİ (JETCO) TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/10/2013 tarih 2126 sayılı yazıda,

 

Türkiye – İtalya 1. Dönem Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı'nın Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ile İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Sayın Flavio ZANONATO tarafından 2013 yılı Kasım Ayı içerisinde Ankara'da yapılmasının öngörüldüğü belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 30 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

6

BALKAN ÜLKELERİ VE TÜRKİYE'DE KÜÇÜK İŞLETMELER YASASI'NIN UYGULANMASI PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/10/2013 tarih 2114 sayılı yazıda, Ülkemizin de dahil olduğu "Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası'nın Uygulanması Projesi” kapsamında, 5 Haziran 2011 tarih ve 27955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/6 sayılı "Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri” Genelgesi ile KOSGEB'in yasa ile belirlenmiş prensiplere ilişkin ilerlemeleri izlemekle görevli "Ulusal Koordinatör” olarak belirlendiği, söz konusu proje kapsamında 2011 ve 2012 yılları içerisinde projenin yürütücüsü olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) koordinasyonunda Avrupa Eğitim Vakfı (ETF),

 

Avrupa Komisyonu (EC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development –EBRD) temsilcileri ile ülkemizde KOBİ'lerle ilgili olan kurum/kuruluşların katılımıyla yapılan çalışmalar ve müzakereler sonucunca nihai raporun yayınlandığı ifade edilmekte olup, KOBİ'lerle ilgili kurum/kuruluşların katkıları ile hazırlanan sözkonusu raporun Türkçe tercümesine KOSGEB web sayfasındaki (http://www.kosgeb.gov.tr) başkanlıkları ana başlığı altında yer alan "AB ve Dış İlişkiler/AB ile İlişkiler/Avrupa Küçük İşletmeler Yasası” adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

7

4. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliği ile düzenlenecek olan 4. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması ile ilgili olarak Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 22/10/2013 tarih 9583 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

EK: Duyuru Metni (1 sayfa)

 

 

 

 

 

 

8

İRAN TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

04-06 Kasım 2013 tarihleri arasında İran'a (Tahran) yönelik bir Ticaret Heyeti programının düzenleneceği ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/10/2013 tarih 2092 sayılı yazı ilgilenecek olan üyelerimiz için ekte yer almaktadır.

 

Başvuru için İlgili Kişiler (IMMIB Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesi):

Fatih SARICAOĞLU / Tel: 212-454 09 36 Halis ELGİN / Tel: 212-454 09 69

E-Posta : fatih.saricaoglu@immib.org.tr Web: www.immib.org.tr

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

9

II.MAKİNE VE AKSAMLARI İMALAT TEKNOLOJİLERİ AR-GE PROJE PAZARI HAKKINDA BİLGİ;

 

WOW İstanbul Otel ve Kongre Merkezi'nde TÜBİTAK-TEYDEB ve TİM'in desteği ile 26 Ekim 2013 tarihinde ikincisi düzenlenecek olan "Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı” ile ilgili olarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 14/10/2013 tarih 20625 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

EK: Duyuru Metni ve Etkinlik Davetiyesi (3 sayfa)

 

 

10

EXPO ANTAD 2014 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 11/10/2013 tarih 10093 sayılı yazıda, 12-14 Mart 2014 tarihleri arasında, Guadalajara / Meksika'da düzenlenecek olan "Expo Antad 2014 Uluslararası Genel Ticaret Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu fuar organizasyonu katılmak isteyen üyelerimiz için duyuru metni, başvuru formu ve fuar katılım sözleşmesi ilişik bulunmaktadır.

EK: Duyuru Metni, Başvuru Formu ve Fuar katılım Taslak sözleşmesi (7 sayfa)

 

 

11

KAZAKİSTAN GEÇİŞ BELGESİ TAHSİSİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Kazakistan makamlarından temin edilen 3.250 adet tek-tip geçiş belgesinden 500 adedinin 1 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi hükümleri çerçevesinde genel kullanıma açıldığı ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa konu ile ilgili olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/10/2013 tarih 2090 sayılı yazıda, sözkonusu geçiş belgelerinden 200 adedidin daha 2 Ekim 2013 tarihinden itibaren Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi hükümleri çerçevesinde genel kullanıma açıldığı ifade edilmektedir.

12

MISIR İHRACAT İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 14/10/2013 tarih 3323 sayılı yazıda, Kuruluşları tarafından, 24.10.2013 günü saat 10:30'da Genel Müdürlüklerinde 190.000MT (+/-%5)'a kadar mısır ihracat ihalenin gerçekleştirileceği belirtilerek, sadece yabancı firmaların katılabilecekleri bu ihale ile ilgili şartnamenin TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan TMO Şube Müdürlükleri'nden, İhracatçı Birlikleri'nden veya yurtdışındaki Ticaret Müşavirliklerinden bedelsiz olarak alınabileceği gibi www.tmo.gov.tr web adresinden de temin edilebileceği ifade edilmektedir.

 

13

MACARİSTAN GEÇİŞ BELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/10/2013 tarih 2088 sayılı yazıda, 25-26 Eylül 2013 tarihleri arasında Budapeşte'de gerçekleştirilen Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nın sonucu imzalanan protokolde, 18.500 adet İkili/Transit EURO3 üstü ücretsiz geçiş belgesi kotasının 1.500 adet artırılarak 20.000 olarak teati edilmesinin kararlaştırıldığı, sözkonusu 1.500 adet İkili/Transit EURO3 üstü ücretsiz geçiş belgesinin yarısının genel kullanımda mevcut bulunan ücretsiz geçiş belgelerinin tükenmesini müteakiben, diğer yarısının ise 1 Kasım 2013 tarihinde kullanıma açılarak Macaristan ücretsiz geçiş belgelerinin tükenmesinin ardından Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi hükümleri çerçevesinde kullanıma açılacağı belirtilmektedir.

 

14

KATAR İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖREL İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 24-27 Kasım 2013 tarihleri arasında Katar'a yönelik olarak düzenlenecek olan Katar İnşaat Malzemeleri Sektörel İşadamları Heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/10/2013 tarih 2079 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

 

15

GAC KANATLI İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Pretoria Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 10/10/2013 tarih 100937 sayılı yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne (GAC) ithal edilen kanatlı et ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinde ortalama % 8,75 oranında artırıma gidildiği ifade edilerek, 30 Eylül 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilen uygulamaya göre; ithal edilen kanatlı et ürünleri ile ilgili olarak 5 ayrı kategoride vergi oranlarının arttırıldığı, buna göre GAC'ne ithal edilen tüm tavuklar için uygulanan gümrük vergisi oranının %27'den DTÖ kurallarına göre en üst limit olan % 82'ye, karkas et için % 27'den % 31'e, kemiksiz tavuk parçaları için & 5'ten %12'ye, sakatat tavuk için %27'den % 30'a çıkarıldığı, kemikli ürünleri için ise kilogram başına 220 cent olarak uygulanan spesifik verginin % 37 oranı olarak uygulanmaya başlandığı ifade edilmektedir.

 

Ek: Pretoria Ticaret Müşavirliği Yazısı Örneği (1 sayfa)

 

 

16

TÜRK-BELARUS İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda, Türkiye-Belarus Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyon toplantısı vesilesiyle ülkemize gelecek olan Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Vladimir Makey'in katılımları ile 01 Kasım 2013 tarihinde İstanbul TOBB Plaza'da DEİK Türk-Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısı düzenleneceği,

 

DEİK ve Belarus Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğinde yapılacak olan toplantıya her iki ülkeden kamu ve özel sektör kurumlarının yetkilileri, Belarus'un önde gelen sanayi kuruluşları konumundaki Minsk Otomobil Fabrikası (ağır yük kamyonları, römorklar ve yolcu otobüsleri üretimi), Belleseksport (kereste ve orman ürünleri üretimi), Belneftehim ve Naftan (petrol ve petrokimya ürünleri üretimi), Amkodor (iş makineleri üretimi) ve diğer Belarus firmaları temsilcilerinin iştirak edeceği,

 

İlgili etkinlik taslak programı ve Belarus heyet listesi ekte sunulmakta olup, nihai program ve diğer bilgileri katılım teyidi veren firma temsilcilerine ayrıca iletilecek ve DEİK internet adresinde (www.deik.org.tr) yayınlanacağı,

 

Türk-Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısı'na katılmak isteyen firmalarımızın ilişikteki formu doldurarak, 31 Ekim 2013 Perşembe günü, Saat:12.00'a kadar DEİK'e (Elnur Osmanov, e-gönderi: eosmanov@deik.org.tr, Tel: 0 212 339 50 67, Faks: 0 212 270 37 84) müracaat etmeleri gerektiği bildirilmiştir.

 

 

Ekler

-- Program_taslak_00005435_00004286.doc
-- Belarus Heyet Listesi_00005433_00004287.doc
-- katilim formu_00005434_00004288.doc

 

 

17

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

         

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.