SİRKÜLER (2013/61)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. DTÖ Dünya Ticaret Raporu Hk.

2. Avrupa-Asya Ekonomi Forumu Hk.

3. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

4. Vietnam ve MENA Ülkeleri Arasında Ekonomik İşbirliği Hk.

5. Cibuti Cumhuriyeti Ekonomi ve Finans Bakanı ile Toplantı Hk.

6. İklimlendirme Sektörü Tasarım ve Uygulama Yarışması Hk.

7. DEİK, Polonya İş ve Yatırım Semineri Hk.

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

DTÖ DÜNYA TİCARET RAPORU HK.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/09/2013 tarih 1883 sayılı Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır.

"Dünya Ticaret Örgütü (DTO) tarafından 2013 yılı için "gelecekte ticareti şekillendirecek etkenler” teması ile hazırlanan "Dünya Ticaret Raporu”nun 18 Temmuz 2013 tarihinde www.wto.org adresinden kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilmekte ve raporun genişletilmiş özeti paylaşılmaktadır.

Yazının devamında, sözkonusu raporda 2012 yılında AB ve ABD'nin gerçekleştirdikleri ihracatın görece istikrarlı olduğu ifade edilmekte ve ülkelerin küresel ticarette sergiledikleri performansın halen ciddi farklılıklar sergilediği, AB'de de Avro bölgesinde yaşanan borç sorununun ticarete ve ekonomik büyümeye olumsuz etkilerinin

olduğu belirtilmekte; ilerleyen teknoloji ile oluşan istihdam olanaklarının yanı sıra, mevcut yetenek ve becerilerin yeni teknolojilere uyum sağlayamaması durumunda doğacak işsizliğe dikkat çekilmekte; teknolojik gelişmeler ve bilginin küreselleşme dolayısıyla hızla yayılmasının, ekonominin temel teorilerinden biri olan "karşılaştırmalı üstünlük teorisi”ni sorgulanır hale getirdiği vurgulanmaktadır.

Raporda ayrıca gelişme yolundaki ülkelerin (GYÜ) küresel ticaretten aldıkların payın ciddi bir şekilde arttığının gözlemlendiğine ve Çin'in 1980'de küresel ihracatın sadece % 1'ini gerçekleştirmiş olmasına rağmen aradan geçen otuz yıllık süreç içerisinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı başardığına dikkat çekilmektedir. DTÖ'nün hazırladığı alternatif senaryolara göre önümüzdeki yıllarda GYÜ'lerin ihracatlarının % 1 ila % 8,5 oranında artması, gelişmiş ülkeler için ise bu rakamların % 1,5 ila % 4,5 arasında değişmesi beklenmekte; her halükarda GYÜ'ler arası ticaretin küresel ticaretin ağırlığını (%43) teşkil edeceği vurgulanmaktadır.”

Ek: DTÖ 2013 Dünya Ticaret Raporu Genişletilmiş Özeti ( 17 sayfa)

2

AVRUPA-ASYA EKONOMİ FORUMU HK.

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/09/2013 tarih 1880 sayılı yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) desteği ile ÇHC'nin Xi'an Belediyesinin ev sahipliğinde 26-28 Eylül 2013 tarihleri arasında Avrupa-Asya Ekonomi Forumu'nun düzenleneceği, sözkonusu Forumun amacının Avrupa ve Asya'daki ekonomik yapı ile işbirliği politikalarının ele alınmasının yanı sıra ekonomik risk ve zorluklarla mücadele edilebilmesi için Avrupa ve Asya ekonomik bölgelerinin birleştirilmesi ve ŞİÖ'nün sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkarılması olduğu belirtilmekte olup, enerji, finans, altyapı, turizm, ekoloji, teknoloji, eğitim ve yatırım hizmetleri dahil olmak üzere pek çok konunun işleneceği foruma ülkemizden iş çevreleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin de davet edildiği ve Foruma katılımın belirli ücret mukabilinde olduğu belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu Foruma ilişkin davet yazının bir örneği ilişik bulunmaktadır.

Ek: Davet Yazısı Örneği (3 sayfa)

3

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HK.

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Konu ile ilgili olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/09/2013 tarih 3077 sayılı yazıda;

Satışa açılacak makarnalık buğdayların, makarna, irmik ve şehriye fabrikaları ile üretimlerinde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına, ekmeklik buğdayların ise un ve üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikalarına verileceği,

Satışa açılacak makarnalık buğday stoklarının sınırlı olması nedeniyle, İhracatçı Birlikleri tarafından makarnalık buğday hak edişlerinden 23/09/2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşanların birlikte değerlendirileceği, ekmeklik buğdayların ise mamul madde ihracatını gerçekleştiren hak ediş sahibi tüm firmalara serbest olarak verileceği,

Kuruluşlarınca, bu kapsamda yapılacak satışlar için ekte örneği gönderilen taahhütnamenin (Ek:1) alınacağı,

Bu çerçevede, 16/09/2013 - 11/10/2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ifade edilmektedir.

EK: Taahhütname (1 sayfa)

4

VİETNAM VE MENA ÜLKELERİ ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ HK.

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/09/2013 tarih 1850 sayılı yazıda,

Vietnam tarafından 4-5 Kasım 2013 tarihlerinde Hanoi'de "Vietnam ve MENA Ülkeleri Arasında Ekonomik İşbirliği Forumu” adlı bir etkinliğin gerçekleştirileceği, bu kapsamda Vietnamlı yetkililerle forumun yapılacağı otelde katılımcı ülkeler için alan tahsis edilerek ülkelerin ürünlerini sergilemelerine fırsat verileceği bildirilerek, Vietnamlı yetkililerin ülkemizde başta ilaç sektörü olmak üzere birçok sektörden firmanın Vietnam'da iş yapmaya ilgi duyduklarını bildiklerini, bu bağlamda Vietnam Sağlık Bakanı'nın da davet edildiği, forumun ilaç ve diğer alanlarda ki firma temsilcilerinin Vietnam'daki muhataplarının yanı sıra ilgili Kamu temsilcileri ile görüşmeler yapılabilmesi açısından fırsat teşkil edeceği belirtilmekte olup, sözkonusu forumla ilgilenecek üyelerimiz için foruma ilişkin program, katılım formu, genel bilgi notu ve katılımcı ülkeler listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Forum Programı, Kayıt Formu, Genel Bilgi, Katılım Ülke Listesi (5 syf)

5

CİBUTİ CUMHURİYETİ EKONOMİ VE FİNANS BAKANI İLE TOPLANTI HK.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 18.09.2013 tarihli yazıda;

24-26 Eylül tarihlerinde ülkemizi ziyarete gelecek olan Cibuti Cumhuriyeti Ekonomi ve Finans Bakanı Sn. İlyas Dawaleh ve beraberindeki heyetin 26 Eylül 2013 Perşembe günü 14:00 -16:00 saatleri arasında Istanbul TOBB Plaza'da bir toplantı gerçekleştirileceği,

Yazının devamında, Etiyopya'ya ulaşımın genellikle Cibuti Limanı üzerinden gerçekleştirildiği için hem Cibuti hem de Etiyopya'da iş yapan veya iş yapmayı düşünen firmaların bölgedeki iş fırsatları ve koşulları hakkında bilgilendirilecekleri söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, ekteki başvuru forrnunu 25 Eylül 2013 Çarşamba gününe kadar doldurarak DEİK'e (Görkem KARABEYOĞLU e-posta: afrika@deik.org.tr , Tel: 0212 339 50 61) iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Ek: Katılım Formu

6

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ TASARIM VE UYGULAMA YARIŞMASI HK.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'nden (İSİB) alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, TİM işbirliği, Genel Sekreterlikleri organizatörlüğünde iklimlendirme sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve Tasarım - AR&GE - İnovasyonun sektör için önemini vurgulamak amacıyla, organize edilen "İklimlendirme Sektörü Tasarım ve Uygulama Yarışması'nın Ödül Töreni 7 Mayıs 2014 tarihinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Ekim 2013 tarihine kadar devam edecek olup, söz konusu yarışmaya başvurmak isteyen üyelerimizin, bu tarihe kadar gerekli bilgi ve belgeleri İSİB Genel Sekreterliğine göndermesi gerekmektedir.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgi ve belgelere buradaki bağlantıdan veya İSİB'in ağ sayfasından (www.turkishhvacrindustry.com/tr) ulaşmanız mümkündür.

7

DEİK, Polonya İş ve Yatırım Semineri Hk.


Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'nden (DEİK) alınan yazıda, DEİK/Türk-Polonya İş Konseyi karşı kanadı Türk-Polonya İşadamları Derneği (PTBC) tarafından 24-25 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul'da üst düzey bir işadamları heyeti ziyareti gerçekleştirileceği, 25 Eylül 2013 tarihinde TOBB Plaza / İstanbul'da 09.00-14.00 saatleri arasında "Polonya Yatırım Semineri" ve ardından ikili firma görüşmeleri düzenleneceği ve Polonya eski Başbakanı Kazimierz Marcinkiewicz'in de onurlandıracağı toplantıda, önde gelen uluslararası danışmanlık firmaları Deloitte ve Dentons yetkilileri tarafından, Polonya ulusal yatırım programı sektörel örnekler ile sunularak, Polonya'da yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve dikkat edilmesi gereken hususlar, cazip yatırım alanlarına ilişkin detaylı bilgi aktarılacağı,

2004 yılında AB Üyesi olan Polonya'nın, Orta Avrupa'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olup ikili ticaret hacmimizin yılsonunda 5 milyar Doları aşmasının beklendiği,

Polonya'nın, Avrupa Birliği'nin 6. büyük ekonomisi olup küresel ekonomik krizden olumsuz yönde etkilenmemiş, güçlü ve yüksek gelirli bir ekonomiye sahip olduğu,

Ülkemizi ziyaret edecek olan Polonya işadamları heyetinin Türkiye'ye yönelik yatırım, şirket satın alma ve birleşmeleriyle ilgilenmekte olduğu, iletilen heyet listesi linkte bilgilerinize sunulmuştur (Heyet listesine buradan ulaşabilirsiniz).

Anılan toplantıya Polonya ile iş yapmayı arzu eden ve Polonya pazarıyla ilgilenen üyelerimizin aşağıdaki bağlantıda yer alan katılım formu aracılığıyla 23 Eylül 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK'e (Dilek Tuna, dtuna@deik.org.tr tel: 0212 339 5036) iletilmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Kayıt Formuna Buradan Ulaşabilirsiniz

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.