2013/57 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2013/57)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Rize'de Düzenlenecek Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Hakkında Bilgi;

2. Türk Eximbank Tunus Ülke Kredisi Hakkında Bilgi;

3. Danimarka Hakkında Bilgi;

4. Irak'a Yönelik YMS İhracatı Hakkında Bilgi;

5. AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı Hakkında Bilgi;

6. Ticarette Teknik Engellerin Önlenmesi Hakkında Bilgi;

7. Kırgızistan/Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;

8. Pakistan Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliği Toplantısı Hakkında Bilgi;

9. Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RİZE'DE DÜZENLENECEK DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığımız Koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda 05 Eylül 2013 Perşembe günü Rize'de bölgemizdeki ihracat bilincinin arttırılması ve dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların dış ticaret konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla, İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Ekonomi Bakanlığı Vizyonu, Bölgenin Başarılı İşadamı/İhracatçılarından Tecrübe Paylaşımları, Özel Sektörden Başarı Öyküleri, İhracat Mevzuatı/Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, Rusya Pazarına İhraç İmkanları konularını kapsayan bir "Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.

Bu itibarla 05 Eylül 2013 Perşembe günü 09.30 -17:00 saatleri arasında, Rize Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek söz konusu seminere katılmak isteyen firmalarımızın ilişikte yer alan Başvuru Formunun doldurarak en geç 04 Eylül 2013 Çarşamba gününe kadar 0.464.226 01 89 numaralı faksa veya zuzun@dkib.org.tr mail adresine gönderilmesi hususunda;

Ek: 1 Sayfa Program ve Başvuru Formu

2

TÜRK EXİMBANK TUNUS ÜLKE KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ;

Türk Eximbank'ın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/08/2013 tarih 1756 sayılı yazıda;

 

Tunus'a açılacak 200 Milyon ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin Genel Çerçeve Anlaşmasının yürürlüğe girdiği ve bahse konu kredinin, Türk firmaları tarafından Tunus'a gerçekleştirilecek sermaye malı ihracatının ve Türk müteahhitleri tarafından bu ülkede gerçekleştirilecek projelerin finansmanı amacıyla kullandırılacağı, bu kapsamda, projeler için ihracat kontrat bedelinin Türkiye'den gerçekleşen mal ve hizmet ihracatı ile 3. ülkelerden alınacak mal ve hizmetin toplamı olduğu, Türkiye kapsamının %100'ünü geçmeyecek şekilde ihracat kontrat bedelinin %85'ine kadar kredi sağlanacağı, bakiye %15'lik kısmının ihracatçıya alıcı/işveren tarafından ödendiğinin Türk Eximbank'a tevsik edileceği, ayrıca Türk mal ve hizmet tutarının %30'una kadar yerel harcamaların (Tunus) finanse edileceği, Tunus Cumhuriyeti'ne açılan krediden yararlanacak Türk ihracatçılarının resmi kredi talebinden önce Türk Eximbank'tan Niyet Mektubu almaları gerektiği, ayrıca, OECD düzenlemeleri çerçevesinde ihracatçı firmalardan risk primi tahsil edileceğinin iletildiği, bu çerçevede, firmaların Türk Eximbank ile görüşmeden fiyat belirlememeleri, fiyat pazarlığına girişmemeleri ve satış sözleşmesi imzalanmadan önce tahsil edilecek risk primi ile ilgili bilgi almalarının önem arzettiği, kredi başvuruları Tunus Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından her işleme yönelik kapak yazısı ile eki "Borçlu Talep Formu”nun Türk Eximbank'a iletilmesi suretiyle yapılacağı, projeler için resmi kredi talebinin ekinde işleme yönelik fizibilite raporu, mallar için satış sözleşmesinin yer alacağı, ayrıca Tunus Cumhuriyeti'ne açılan krediden yararlanacak Tunus tarafı, anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip dört yıl içerisinde kredi başvurusu yapabileceğinin dile getirildiği belirtilmektedir.

 

 

 

 

 

3

DANİMARKA HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/08/2013 tarih 1770 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın, Danimarka Ticaret ve Yatırım Bakanı Nick HAEKKERUP ile 24 Eylül 2013 tarihinde Ankara'da bir görüşme gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, söz konusu toplantıya hazırlık çalışmalarında yaralanılmak üzere ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile ilgili toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 03 Eylül 2013 Salı günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

4

IRAK'A YÖNELİK YMS İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı yetkilileri ile 5 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen görüşme sonucunda, KIBY tarafından 2013 yılı için ülkemiz menşeli yaş meyve sebze ürünlerine yönelik olarak geçici ithalat yasağı uygulanması cihetine gidildiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Bu defa, konu ile ilgili olarak, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/08/2013 tarih 0120006811 sayılı yazıda; 2013 yılı için ülkemiz menşeli muhtelif yaş meyve sebze ürünlerine yönelik olarak uygulanmakta olan ithalat yasağına tabi ürünlerden karpuzda söz konusu tahdit sürecinin sona erdiği ifade edilmektedir.

5

AB'YE ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇA İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/08/2013 tarih 0120006808 sayılı yazıda;

 

1 Ağustos 2013 tarihli ve L 205 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 743/2013/EC sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği uyarınca, 4 Ağustos 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, mikrobiyolojik standartlara uygun olmayan ülkemiz menşeli sevkiyat sayısındaki artış ve analizlerin yapıldığı laboratuvarlar başta olmak üzere ülkemiz tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle, AB tarafından ülkemiz menşeli canlı ve soğutulmuş çift kabuklu yumuşakça ithalatının askıya alındığı, dondurulmuş ve işlenmiş çift kabuklu yumuşakça ithalatına ise Topluluk giriş noktalarında kontrole tabi tutulmak suretiyle izin verilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, anılan Yönetmelikte kapsamında sözkonusu tedbirin 4 Ağustos 2014'e kadar uygulanacağı belirtilmektedir.

 

6

TİCARETTE TEKNİK ENGELLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/08/2013 tarih 1756 sayılı yazıda; Anılan Bakanlık ve Sekretaryasında oluşturulan "Ticarette Teknik Engeller Komitesi” ile "Ticarette Teknik Engeller Çalışma Grubu”nun ihracatta karşılaşılan engellerin önlenmesi, böylece ülkemiz ürünlerinin dış pazarlara mümkün mertebe hiçbir engelle karşılaşmadan girmesi üst hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmekte olup, sözkonusu gelişmelere ilişkin olarak;

 

*T.C. Santiago Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden temin edilen, ithalat öncesinde izin alınması gereken mallar ile müracaat edilecek kamu kurumlarını gösteren listenin bir örneği Ek-I'de,

* T.C. Addis Ababa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla Etiyopya Standartlar Enstitüsü'nden temin edilen zorunlu standartlara tabi ürün listesine Ek-II'de,

*Irak'a yapılan zeytin ve reçel ithalatında uygulanan son kullanma sürelerine ilişkin Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol Kurumunun (COSSQC), T.C. Bağdat Büyükelçiliği'ne göndermiş olduğu 24/07/2023 tarihli yazının ise Ek-II'te yer almaktadır.

EKLER:

EK-I- Şili – İzin Alınması Zorunlu Mallar Listesi (1 sayfa)

EK-II- Etiyopya – Zorunlu Standartlar Listesi (7 Sayfa)

EK-III- Irak – COSQC Yazısı (2 sayfa)

 

 

7

KIRGIZİSTAN/KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 26/08/2013 tarih 0120006766 sayılı yazıda; Kırgızistan tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 15 Ağustos 2013 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/KGZ/4 sayılı bildirime göre, anılan ülke tarafından "Buğday Unu” (Kırgızistan verilerine göre 1101.00.11.00 ve 11 00. 00.15.00 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı ifade edilmekte olup, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi uyarınca gelişme yolundaki bir üye ülkenin, soruşturmayı yürüten ithalatçı ülkenin ilgili ürün ithalatındaki payı %3'ün altında ise bahse konu gelişmekte olan ülkeye karşı herhangi bir korunma tedbiri uygulanamadığı, bununla beraber, %3'ün altında kalan gelişme yolundaki ülkelerin payları toplamı %9'u geçmesi halinde ise bu ülkelerin ilgili korunma önlemine tabi olabildiği, Ülkemiz, Anlaşma'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde, DTÖ üyesi ülkelerce bugüne kadar açılan birçok davada önlem dışı tutulduğu ve Bişkek Ticaret Müşavirliği aracılığıyla elde edilen resmi istatistiklere göre Kırgızistan'ın buğday unu ithalatında ülkemiz payının oldukça düşük oranda kaldığı,

 

Bir nüshası ilişik bulunan mezkur maddenin amir hükümleri kapsamında ülkemizden Kırgızistan'a yapılan ilgili ürün ihracatının olası bir önlem dışında tutulmasını ihtiva eden bir mektubun Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı'na gönderildiği ve gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği, bu itibarla, buğday unu ihracatımız açısından önem arz eden Endonezya ve Filipinler'de halihazırda anılan ürüne yönelik olarak devam etmekte olan korunma önlemi ve anti-damping soruşturmaları göz önünde bulundurulduğunda, Ülkemizin Kırgızistan tarafından alınacak olası bir korunma önleminin dışında tutulmasının Kırgız pazarında ülkemiz menşeli buğday unu ihracatı açısından bir rekabet avantajı yaratabileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

 

Ek: Mezkur Bildirim (2 Sayfa)

8

PAKİSTAN ENERJİ VE MADENCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 26/08/2013 tarih 1425 sayılı yazıda; Türkiye ile Pakistan arasındaki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi”nin III.Dönem toplantısının her iki ülke Başbakanları başkanlığında 17- 18 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, sözkonusu ziyaret öncesi Pakistan'da ve Türkiye'de özellikle enerji ve madencilik sektörlerinde kamu ve özel sektör üst düzey katılımlı toplantıların gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı, anılan toplantının T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK / Türkiye – Pakistan İş Konseyi organizasyonunda düzenleneceği, bu kapsamda, DEİK / Türkiye –Pakistan İş Konseyi ev sahipliğinde, 6 Eylül 2013 tarihinde, 14:00 – 17:00 saatleri arasında TOBB / DEİK VİP Salonunda gerçekleşecek olan "Türkiye – Pakistan Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliği Toplantısı” Pakistan Federal Hükümeti'nden ve Eyaletlerden gelecek olan yetkililerin katılımıyla düzenleneceği, artan enerji ihtiyacının karşılanması Pakistan'ın önümüzdeki dönemde önemli gündem maddelerinden biri olan, önemli miktarda yatırım ihtiyacı bulunduğu, enerji verimliliğinin yükseltilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması bakımından da yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması gerektiği,

Türkiye – Pakistan Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliği Toplantısının amacı, Türk ve Pakistan enerji sektöründen kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmek ve iki ülke arasında enerji konusunda işbirliği olanaklarının arttırılmasını ve çeşitlendirilmesini sağlayacağı, toplantı kapsamında katılımcılara, Pakistan'dan gelen üst düzey kamu sektör temsilcileri ile sektörel değerlendirme yapma imkanı sunacağı, "Yenilenebilir Enerji", hidrotermal, kömür, rüzgar ve güneş, elektrik santralleri, elektrik santrallerinin modernizasyonu ve linyit üretimi" konularında uzmanlarca yapılacak çalışmaların da sonuçlarının ele alınacağı, toplantıya katılan her firma temsilcilerine Pakistanlı enerji uzmanlarıyla bire bir görüşme imkanı sağlanacak olan sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerinizin katılım teyitlerinin ekte yer alan başvuru formu aracılığıyla ile en geç 5 Eylül 2013 mesai bitimine kadar DEİK'e (Adem Kula / Tel: 0212 339 50 83 / Faks: 0212 270 37 84 ve e-mail: akula@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Ek: Başvuru Formu ve Katılımcı Listesi ve Program (1 sayfa)

 

9

RUSYA FEDERASYONU TATARİSTAN CUMHURİYETİ

TİCARET VE MÜTEAHHİTLİK HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti ile ilgili 23/08/2013 tarih 8041 sayılı yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır. "Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN' ın başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Birliğimiz (UİB) işbirliğiyle 3-4 Eylül 2013 tarihleri arasında Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ne yönelik olarak bir Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programı düzenlenecektir.

 

Girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde pazar payımızın artırılması ve anılan ülkeye yönelik yeni ihracat imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete tarım ve gıda ürünleri, tekstil ve hazır giyim, otomotiv ve yan sanayii, kimyevi maddeler, medikal ürünler, plastik ve plastikten mamul eşya, madencilik, makine ve ekipmanları inşaat malzemeleri, mobilya ve müteahhitlik sektörleri başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımız iştirak edebilecektir.

Sözkonusu program kapsamında, Türkiye'den ve anılan ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenecek iş forumlarının yanı sıra, Türk ve söz konusu ülkedeki girişimciler arasında iş görüşmeleri gerçekleştirilecek olup gerek anılan pazara girmek isteyen gerekse pazar paylarını daha da arttırmayı amaçlayan firmalar için önemli bir fırsat oluşturmaktır.

 

Bu çerçevede, sözkonusu programa katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/z2fA1a internet adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, elektronik ortamda en geç 29 Ağustos 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Sözkonusu organizasyonun süresinin kısalması sebebiyle; konaklama, uçak bileti, toplantı ve transfer giderleri azalarak kişi başı fiyat 1.250.-€ olarak revize edilmiştir. Bu kapsamda katılım düşünen firmalarımızın UİB Genel Sekreterliğinin Vakıflar Bankası Organize Sanayi Şubesi ( Şube Kodu: 398 IBAN: TR39 0001 5001 5804 8000 6107 45) AVRO hesabına 1.250.-€ ( katılımcı iptali durumunda geri iadesiz ) ödeme yapmaları ve banka dekontunu ise 0224 2191099 numaralı faksa veya gunerid@uib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.”

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)

Duygu GÜNERİ 0224 219 10 00 / 1910 (gunerid@uib.org.tr)

Alpay ÖZTÜRK 0224 219 10 00 / 1902 (ozturka@uib.org.tr)

 

RF Tataristan Pazarı hakkında detaylı bilgi için:

Ayşe Oya Benli ÖZBAŞ RF Ülke Masası Uzmanı (benlio@ekonomi.gov.tr)

Arda OCAK RF Ülke Masası Uzmanı (ocaka@ekonomi.gov.tr)

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.