2013/43 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2013/43)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Rusya Federasyonu Stavropol Ve Pyatigorsk Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

2. Kazbegi-Verhni Lars Kapısından Rusya'ya Yaş Meyve Sebze İhracatı Hakkında Bilgi;

3. Kongo Cumhuriyeti KEK I. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;

4. Nijerya-BRACED Komisyonu Genel Sekreteri Sn. Joe Keshi ile Toplantı Hakkında Bilgi;

5. Brezilya Gümrük Vergisi İndirimi Hakkında Bilgi;

6. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

7. Kanun Taslağı Hakkında Bilgi;

8. Nijerya Eski Cumhurbaşkanı Sn. Obasanjo'nun Ankara'daki Toplantısı Hakkında Bilgi;

9. Türkiye-Belçika 1. Dönem JETCO Toplantısı Hakkında Bilgi;

10. Türk- Sudan İş Forumu Hakkında Bilgi;

11. KOIMA Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri Hakkında Bilgi;

12. AB Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RUSYA FEDERASYONU STAVROPOL VE PYATİGORSK TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda Bölgemizin hedef pazarı konumunda bulunan Rusya Federasyonu'nun Bölgemize yakın Kafkasya Bölgesinin öneli illeri olan Stavropol ve Pyatigorsk şehirlerine yönelik 04-08 Kasım 2013 tarihlerinde "İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörel Ticaret Heyeti” programı düzenlenecektir.

 

Bölgemize olan yakınlığı, Gürcistan üzerinden bu bölgeye karayolu ile geçişi sağlayan Kazbegi-Verhni Lars kapısının açılmış olmasının yanısıra 12 Milyona yakın nüfusa sahip bir bölge hinterlandında bulunan Stavropol ve Pyatigorsk şehirleri ihracatçılarımız açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunun yanısıra, ihracat potansiyeli açısından ön plana çıkan bahse konu bölgelerde yoğun bir inşaat hamlesinin başladığı ve önümüzdeki dönemde de büyük hacimli altyapı projelerinin yapımına başlanacağı durumları önümüzdeki yıllarda da bu Bölgenin ihracat açısından önemli fırsatlar sunacağını göstermektedir.

 

Bu kapsamda "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirilecek olan ve işadamlarımızın ulaşım, konaklama ve diğer organizasyon giderlerinin sadece % 50'sini ödeyecekleri organizasyona katılmak isteyen işadamlarımızın Bakanlığımıza ön başvuru yapılabilmesini teminen ekte yer alan dilekçeyi doldurarak ivedilikle Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir.

EK : Başvuru Dilekçesi (1 Sayfa)

2

KAZBEGİ-VERHNİ LARS KAPISINDAN RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu'na karayolu ile kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak olan Gürcistan üzerinden transit geçişli Kazbegi/Verhni Lars kapısının (Rusya Federasyonu Kuzey Osetya Cumhuriyeti Vladikavkaz iline açılmaktadır ve Sarp Sınır Kapısına 550 Km mesafededir) açılması ve aktif hale getirilmesi konusunda yaptığımız yoğun temaslar sonucu bahse konu kapıdan yaş meyve sebze ihracatına da müsaade edilmesi 18-20 Nisan 2012 tarihlerinde yapılan 12. Dönem Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında karara bağlanarak, bu kapsamda hazırlanan protokol kapsamında Verhni-Lars kapsından Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ile Rusya Federal Bitki Karantina ve Veterinerlik Servisi ile yapılan protokol kapsamında Rusya Federasyonu gereklerine göre ihracat yapabilecek firma listelerinin Rusya Federasyonu'na bildirilmesi hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan protokol kapsamında ihracatçı firma listeleri yılda 3 kez (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) güncellenecek olup, ayrıca yılda 3 kez bildirim alan firmalar listeden çıkarılacaktır. Yine protokol kapsamında her sevkıyatta Kazbegi-Verhni-Lars kapısından giriş yapacak yaş meyve sebze taşıtlarına ait taşıt plakaları, ürün bilgileri, bitki sağlık sertifikası bilgileri günlük olarak sevkıyat öncesi Kuzey Osetya Cumhuriyeti Federal Bitki Karantina ve Veterinerlik Servisine bildirilecektir.

 

Bu kapsamda, halen Rusya Federasyonu'na yaş meyve sebze ihracatı yapma hakkına sahip olan akredite edilmiş firmalar aynen Rusya Federasyonu'na bildirilecek olup, buna ilave olarak Rusya Federasyonu Kafkasya Bölgesine açılan kara sınır kapısı olan Kazbegi-Verhni-Lars Gümrük kapısından ihracat yapmak isteyen firmalarımızın da ekte belirtilen belgeleri tamamlayarak  Genel Sekreterliğimize ibraz etmeleri halinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılacak inceleme neticesinde yeterli görülen ve talep edilen gerekleri yerine getirmiş olan firmalar Haziran 2013 ayı içinde Rusya Federasyonu tarafına bildirilecektir.

 

EKİ : 1 Sayfa Rusya yaş meyve sebze ihracatı listesinde yer alabilmek için yapılması gereken işlemler.

3

KONGO CUMHURİYETİ KEK I. DÖNEM TOPLANTISI HK

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/05/2013 tarih 1078 sayılı yazıda, Türkiye – Kongo Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) I. Dönem Toplantısının 10-13 Haziran 2013 tarihlerinde Başbakan Yrd ve KEK Eşbaşkanı Sn Bekir BOZBAĞ başkanlığında Brazzaville'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 30 Mayıs 2013 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

4

NİJERYA-BRACED KOMİSYONU GENEL SEKRETERİ SN. JOE KESHİ İLE TOPLANTI HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/05/2013 tarih 1076 sayılı yazıda, DEİK / Türk – Nijerya İş Konseyi tarafından, BRACED Komisyonu Genel Sekreteri Sn. Joe Keshi'nin katılımları ile 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü, 11.00-12:30 saatleri arasında TOBB Plaza İstanbul'da toplantı düzenleneceği belirtilmekte olup, söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ilişikteki başvuru formunu doldurarak, en geç 24 Mayıs 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar DEİK'e (Özge Karagöz, Tel: 0212 339 50 70, afrikabolgesi@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Başvuru Formu (1 sayfa)

5

BREZİLYA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Sao Paulo Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/05/2013 tarih 1063 sayılı yazıda; Brezilya tarafından 16 Mayıs 2013 tarihi itibariyle, daha önce belirlenen yatırım mallarına ilave bazı ürünlerin ithalatındaki gümrük vergi oranlarının 3 Aralık 2014 tarihine kadar uygulanmak üzere %2'ye indirildiği ifade edilmekte olup, söz konusu vergi indirimine ilişkin 13 Mayıs 2013 tarihli ve 34 sayılı Karar'a adı geçen Müşavirliğin internet sayfasından ulaşma imkanı bulunduğu ve (http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=3159&dil=TR&ulke=BRZ) adresinden ulaşılabilmektedir.

 

6

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, daha önce sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştu.

 

Konu ile ilgili olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 22/05/2013 tarih 1788 sayılı yazıda; Satışa açılan mısırın, üretimlerinde mısır kullanan yem, yumurta ve beyaz et ihracatçılarına verileceği,

 

Satışa açılan mısır stoklarının sınırlı olması nedeniyle, İhracatçı Birlikleri tarafından 29/05/2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaştırılan mısır hak edişlerinin değerlendirileceği,

 

Kuruluşlarınca, bu kapsamda yapılacak satışlar için ekte örneği gönderilen taahhütnamenin (Ek:1) alınacağı,

Bu çerçevede, 22/05/2013 - 06/06/2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için 272 ABD Dolar/Ton satış fiyatı uygulanacağı, satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ve satışı yapılan mısırların her halükarda son teslimat tarihinin 14/06/2013 tarihini geçmeyeceği ifade edilmektedir.

 

 

EK: Taahhütname (1 sayfa)

 

7

KANUN TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/05/2013 tarih 1059 sayılı yazıda, "Sermaye Şirketlerinin Hamil veya Lehtarı Olduğu Bonoların Tahsil ve Protesto İşlemleri Hakkında Kanun Taslağı” hakkındaki görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu kapsamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin ekte yer alan taslak hakkında görüş bildirilmesinde kullanılacak form doldurulmak suretiyle en geç 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ekler:

1-Taslak Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

2- Sermaye Şirketlerinin Hamil veya Lehtarı Olduğu Bonoların Tahsil ve Protesto İşlemleri Hakkında Kanun Taslağı (7 sayfa)

 

 

8

NİJERYA ESKİ CUMHURBAŞKANI SN. OBASANJO'NUN

ANKARA'DAKİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Meclisi'nden alınan 21/05/2013 tarih 1060sayılı yazıda; DEİK / Türk – Nijerya İş Konseyi tarafından, Nijerya eski Cumhurbaşkanı Sn. Obasanjo'nun Ankara ziyareti ile 23 Mayıs 2013, Perşembe günü, 10:00-12:00 saatleri arasında Ankara TOBB İkiz Kuleler'de Nijerya'daki yatırım imkanları hakkında bir toplantı düzenleneceği belirtilmekte olup, söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 22 Mayıs 2013, Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar DEİK'e (Görkem Karabeyoğlu; Tel: 0212 339 5061, gkarabeyoglu@deik.org.tr) adresine iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

Ekler:

1-Başvuru Formu (1 sayfa)

2-Sn. Obasanjo'nun özgeçmişi (3 sayfa)

9

TÜRKİYE-BELÇİKA 1. DÖNEM JETCO TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/05/2013 tarih 1053 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın 26-27 Haziran 2013 tarihlerinde Belçika'ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında Türkiye-Belçika 1.Dönem JETCO Toplantısı'nın da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

10

TÜRK- SUDAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/05/2013 tarih 1047sayılı yazıda;

25-27 Mayıs 2013 tarihlerinde Suda'ın başkenti Hartum'a T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ'ın başkanlığında enerji, maden, elektrik iletim ve dağıtım, elektrik tedariki, doğal gaz, enerji santralleri yapımı sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan oluşan bir heyet ziyaretinin gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, 26 Mayıs günü Sayın YILDIZ'ın katılımıyla Türk- Sudan Enerji İş Forumu ve firmaların sektörlerine göre ilgili sektör kurum ve kuruluşları, bakanlıklar ile bir araya getirecek ikili görüşmelerin düzenleneceği belirtilmekte olup, söz konuşu ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak 21 Mayıs 2013, bugün mesai bitimine kadar DEİK'e (Görkem Karabeyoğlu; Tel:0 212 339 5061, gkarabeyoglu@deik.org.tr) adresine iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Not:1- Uçuş ve konaklama işlemleri ile vize başvuruları katılımcılar tarafından bireysel olarak gerçekleştirileceği, resmi heyetin konaklayacağı otel bilgisi bilahare katılımcılar ile paylaşılacağı,

 

Not:2- Seyahatten en az 10 gün önce sarı Humma Aşısı olunması gerektiği, Aşı merkezleri ile seyahat sağlığına ilişkin diğer bilgileri http://www.seyahatsagliği.gov.tr/ adresinden temin edilebileceği belirtilmektedir.

Ek: Başvuru Formu (1 sayfa)

 

 

11

KOIMA ALIM HEYETİ İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 20/05/2013 tarih 10284 sayılı yazıda;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda ve Genel Sekreterlikleri organizasyonunda, 11-13 Haziran 2013 tarihleri arasında, İstanbul'da, Kore İthalatçılar Birliği (KOIMA) yetkililerinden oluşan bir Alım Heyetinin düzenleneceği, anılan Alım Heyeti kapsamında, 12 Haziran 2013 Çarşamba günü saat 10:30-16:00 arasında İstanbul'da, Dış Ticaret Kompleksi'nde ikili görüşme programının gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, programa katılmak isteyen üyelerimizin en geç 7 Haziran 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar http://goo.gl/j0YJh internet adresinden başvuru yapmalarının gerektiği belirtilmektedir.

 

 

Ek: Yabancı Firma Listesi (2 sayfa)

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Abdullah Keskin- 0212 454 09 70 –Abdullah.keskin@immib.org.tr

Adres: Dış Ticaret Kompleksi C-Blok, Zemin Kat Toplantı Salonu- Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. No: 3 Yenibosna/Bahçeli Evler

 

12

AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/05/2013 tarih 120004094 sayılı yazıda;

 

Avrupa Birliğinde bazı tarım ve sanayi ürünlerine ilişkin otonom tarife kotalarının açılması ve idaresine dair 07/2010/EU sayılı Tüzükte değişiklik öngören Konsey Tüzük Taslağı'nın, 23/04/2013 tarihli ve COM/2013/227 sayılı Komisyon belgesi olarak yayımlandığı, bazı balıkçılık ver sanayi ürünlerine ait ortak gümrük tarifelerinin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin 1344/2011 sayılı Konsey Tüzüğünde değişiklik öngören Konsey Tüzük Taslağının 25/04/2013 tarihli ve COM/2013/237 sayılı Komisyon belgesi olarak yayımlandığının bildirildiği ifade edilmekte olup, sözkonusu mevzuat değişikliklerine http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:20132:0227:FIN:EN:PDF; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.dfo?uri=COM:2013:0237:FIN:EN:PDF bağlantıları üzerinden erişilebildiği belirtilmektedir.

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.