SİRKÜLER (2013/28)
 
 Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

 

 
 
1. Rus Mevzuatındaki Gereklilikleri Yerine Getirmeyi Taahhüt Eden Kayıtlı Taze Meyve Ve Sebze ile Kuru Gıda ve Mamulleri Türkiye İhracatçıları Listesi Hakkında Bilgi;
2. 9-10 Nisan Tarihlerinde Birliğimizce Organize Edilecek Dış Ticaret Eğitim Seminerleri Hakkında Bilgi;
3. Tarımsal Gıda Endüstrileri Birliği Kurulması Hakkında Bilgi;
4. Kazakistan GTS- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Hakkında Bilgi;
5. Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Tebliğ Hakkında Bilgi;
6. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin işyeri Tehlike Sınıfları Hakkında Bilgi;
7. Birleşmiş Miletler Satın Alım Heyeti Hakkında Bilgi;
8. Türk Gıda Kodeksi Ekmek Ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) Hakkında Bilgi; 
9. Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 2013/9) Hakkında Bilgi;
10. Suudi Arabistan Yasağın Kaldırılması Hakkında Bilgi;
11. Dış Ticaret Talepleri;
Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
İdris ÇEVİK
Genel Sekreter  

 

1. RUS MEVZUATINDAKİ GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRMEYİ TAAHHÜT EDEN KAYITLI TAZE MEYVE VE SEBZE İLE KURU GIDA VE MAMULLERİ TÜRKİYE İHRACATÇILARI LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonu (RF) ile ülkemiz arasında devam etmekte olan taze meyve ve sebze ürünleri ile kuru gıda ürünlerine ilişkin ticaret 2 Temmuz 2008 tarihli Memorandum'un birinci maddesi gereği RF'ye ihracat yapabilecek firmalara ait listelerin 2013 yılı Mart ayı itibarıyla güncellenmiş olup, RF'ye yapılacak taze meyve ve sebze ihracatında 333 firmadan oluşan "Taze Meyve ve Sebze Türkiye İhracatçı Listesi, kuru gıda ihracatında ise 198 firmadan oluşan "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçı Listesi” dikkate alınacaktır.

Bu çerçevede, Rus mevzuatındaki gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt eden kuru gıda ile taze meyve ve sebze Türkiye ihracatçıları listelerine T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine ait listeler aşağıda sunulmuştur.

 

2. 9-10 NİSAN TARİHLERİNDE BİRLİĞİMİZCE ORGANİZE EDİLECEK DIŞ TİCARET EĞİTİM SEMİNERLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Birliğimizce 2013 yılı faaliyet programı çerçevesinde 9 Nisan 2013 tarihinde "KOBİ'ler İçin Sağlanan Bütün Devlet Yardımları ve Teşvikler” ile 10 Nisan 2013 tarihinde "E- Ticaret ile Satışları Artırma ve Müşteri Bulma” konuları altında bölgemiz firmalarına yönelik olarak 2 günlük bir eğitim semineri düzenlenecektir.

Bu çerçevede, ekte programı yer alan söz konusu eğitim seminerine katılmak isteyenlerin ekteki formu doldurarak en geç 8 Nisan 2013, Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir.

 

EK: 2 Sayfa Başvuru Formu ve Program

 

 

3. TARIMSAL GIDA ENDÜSTRİLERİ BİRLİĞİ KURULMASI HAKKINDA BİLGİ;

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27/03/2013 tarih 0120002458 sayılı yazıda;

 

İTT Tarımsal Ticaret Endüstrileri Fuarı kapsamında Tarımsal Gıda Endüstrileri Birliği Paydaşlar Toplantısı'nın 13-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında Umman'ın Muskat kentinde gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, anılan Birliğin taslak tüzüğüne http://www.oic-oci.org/external_web/tmp/ago_industrial/main.asp adresinden ulaşılabileceği ifade edilmekte olup, sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılımları olması halinde Bakanlıklarına bilgi verilmesi talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, anılan toplantıya katılım sağlayacak üyelerimizin katılım teyitlerini anılan Bakanlığa iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize bildirmeleri hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Nota ve Gündem Taslağı (2 sayfa)

 

 

4. KAZAKİSTAN GTS – GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/03/2013 tarih 622 sayılı yazıda; Kazakistan, Belarus, ve Rusya Federasyonu arasındaki Gümrük Birliği'nin ilgili hükümleri gereğince uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında, anılan Gümrük Birliği Komisyonu'nun 130 numaralı kararı çerçevesinde ülkemizin, GTS rejiminden "Gelişmekte Olan Ülkeler” sınıflaması altında yararlanabilecek ülkeler arasında bulunduğunun belirtildiği, GTS rejimine konu olabilecek GTİP'lerde ülkemiz Kazakistan'a 2012 yılındaki ihracatının yaklaşık 58 milyon dolar olduğunun ifade edildiği, bu kapsamda, bir örneği ekli listede yer alan GTS kapsamındaki ürünlerde "Form A Menşe Belgesi” düzenlemesi kaydı ile gümrük vergilerinden % 25 oranında indirim yapılacağı ifade edilmekte olup, Form A Menşe Belgesi olmasına rağmen Kazak gümrüklerinde GTS uygulamasından faydalanamayan ihracatçı firmaların olması halinde konunun Astana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından izleneceği ve durumun Ekonomi Bakanlığına bildirileceği ifade edilmektedir.

Ek: GTS Rejiminden Faydalanabilecek Ürünler Listesi (3 sayfa)

5. GÜMRÜK İŞLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

29/03/2013 tarihli ve 28602 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrük İşlerinin Kolaylaştırlmasına ilişkin Gümrük Genel Tebliğ”ine üyelerimizin http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130329-5.htm linkinden ulaşabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI HAKKINDA BİLGİ;

26/12/2012 Tarihli ve 28509 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlikeli Sınıfları Tebliği'nin değişiklikler EK-1'inde yer alan liste 29 Mart 2013 tarih 28602 sayılı Resmi Gazete'de yeralan "İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklikler yapılmasına Dair Tebliğ” ile değiştirilmiş olup, ilgilenecek üyelerimizin sözkonusu listeye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130329-4.htm linkinden ulaşabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

 

7. BİRLEŞMİŞ MİLETLER SATIN ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/03/2013 tarih 583 sayılı yazıda;

 

Birleşmiş Milletler Satın Alma Hizmetleri Birimi (UNDP) yetkililerine yönelik olarak satın alma süreci, ihale başvuru yöntemi ve tedarikçilerin kayıt zorunluluğu konularında düzenlediği bilgilendirme seminerlerinden sonuncusunun 25-29 Haziran 2012 tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirildiği, "BM Satın Alma Hizmetleri Birimi” aracılığı ile yapılan alımların toplam tutarının 2003 yılında 892 milyon dolardan 2012 yılı sonu itibariyle 2,9 milyar dolara ulaştığının görüldüğü, 2012 yılı itibariyle Türkiye'nin BM'nin toplam alımları içindeki payının sadece %0,30 (yaklaşık 8,8 milyon dolar) olduğu ve bu oranın ülkemizin 2011 yılındaki %0,16 (yaklaşık 5,5 milyon dolar) oranındaki pay ile karşılaştırıldığında hızlı bir büyümeye işaret ettiği görülmekle beraber, ülkemizin bu alımlar içindeki payının hala göz arda edilebilir seviyede olduğu anlaşıldığı, bahse konu yazıda, ülkemiz tarafından talep gelmesi halinde, bilgilendirme seminerinin bu yıl içerisinde tekrar düzenlenebileceği, bilgilendirme seminerlerinin istenildiği takdirde ve makul sayıda katılımcının bulunması halinde sektör spesikif olarak da gerçekleştirilebileceği ifade edilmekte olup, BM alımları konusunda ihracatçıların bilgilendirilmesine yönelik yeni bir programın gerçekleştirilmesinin planlandığı ve sözkonusu programın düzenlenebileceği şehir (ler) ile ilgili görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, BM alımları konusunda ihracatçılarımızın bilgilendirilmesine yönelik yeni bir programın gerçekleştirilmesine yönelik programın düzenlenebileceği şehir (ler) ile ilgili görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere en geç 4 Nisan 2013 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

8. TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/10) HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/10) tebliğ metni için tıklayınız..

9- TÜRK GIDA KODEKSİ BUĞDAY UNU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/9) HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BUĞDAY UNU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/9) tebliğ metni için tıklayınız..

10- S. ARABİSTAN YASAĞIN KALDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Riyad Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27/03/2013 tarih 120002445 sayılı yazıda, Suudi Arabistan Tarım Bakanlığı'nın 10/02/2013 tarihli ve 127665 sayılı bir örneği ilişikte yer alan Kararı'yla Türkiye'den canlı koyun, keçi ve inek ithalatına konan yasağın belirli şartlar dâhilinde kaldırıldığı ifade edilmektedir.

 

Ek: Karar Örneği Çevirisi (3 sayfa)

11. DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.