SİRKÜLER  (2013/9)

        Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;
        
1.    Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulması Hakkında Bilgi;
2.    Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar Hakkında Bilgi;
3.    6385 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Hakkında Bilgi;
4.    İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğe Ait Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Genelge Hakkında Bilgi;
5.    Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;
6.    ÇHC- Çin Halk Cumhuriyeti Pazar Çalışması Hakkında Bilgi;              
7.    Azerbaycan Türk İş Konseyi Toplantısı Hakkında Bilgi;              
8.    Makarna İthalatında Gümrük Vergilerinin Yükseltilmesi Hakkında Bilgi;                                             
9.    2. Asya Pasifik Bölgesel Ticaret Müşavirleri Toplantısı Hakkında Bilgi;                                         
10.  KATAR/DOHA Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
11.  Dış Ticaret Talepleri; 

     Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.


                                                                                                                             İdris ÇEVİK
                                                                                                                            Genel Sekreter 


1 -  TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ'NİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA BİLGİ;


27 Ocak  2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  2012/4093 sayılı Karar ile  "Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/11/2012 tarihli ve 7322 sayılı yazısı üzerine, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Bahsekonu yönetmeliğin Resmi Gazete örneği için tıklayınız..2 -   FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARAR HAKKINDA BİLGİ;

30 Ocak 2013 Çarşamba tarih ve 28544 sayılı resmi agzetede yayımlanan 2013/4245 sayılı bakanlar kurulu kararı ile  Ekli "Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 26/11/2012 tarihli ve 17558 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bahsekonu Karar metni için tıklayınız.  

3 -   6385 SAYILI "SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” HAKKINDA BİLGİ;

6385 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kısa vadeli sigorta prim oranı, emeklilerin borçlarını yapılandırması, yersiz olarak yararlanılan sağlık borçlarının silinmesi, liseden mezun olan öğrencilerin sağlık yardımlarından yararlanmaları ve fiili hizmet süresi zammı gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır. 
6385 sayılı Kanunla sosyal güvenlik mevzuatında yapılan önemli değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.
Değişiklikler için tıklayınız..
 

6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için tıklayınız.. 

Yapılan değişiklikler için tıklayınız..  

4-   İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞE AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünden almış olduğumuz 29/01/2012 tarihli yazıda; Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün ilgili yazıları ekinde alınan, "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğe Ait Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Genelge” hakkında bilgi verilmektedir. Bahsekonu yazıda; sözkonusu Genelgenin 1 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe gireceği, bilgileri ve sınıflandırma başvurularının, Sorumlu Denetçi Başvuruları ve ihracat işlemlerinde 2013/22 sayılı " İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına ilişkin tebliğ ve aynı yazı ekinde gönderilen Genelge hükümlerine titizlikle uyulması gerektiği hususlarına değinilmektedir. 

•    "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” için tıklayınız..

•    "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğe Ait Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Genelge” için tıklayınız.. 

5 -   MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;


Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, daha önce sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştu.
Konu ile ilgili olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/01/2013 tarih 339 sayılı yazıda;

Satışa açılacak ekmeklik buğday stoklarının sınırlı olması nedeniyle, İhracatçı Birlikleri tarafından 08/02/2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaştırılan ekmeklik buğday hak edişlerinin değerlendirileceği ve bu kapsamda yapılacak satışlar için ekte örneği gönderilen taahhütnamenin (Ek:1) alınacağı,

Bu çerçevede, 25/01/2013-28/02/2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Kuruluşlarınca yapılacak hububat satışlarında, İhracatçı Birlikleri tarafından Genel Müdürlüklerine gönderilecek tüm hakedişler toplamı dikkate alınarak satışa açılan stoklar ve firmaların talebine göre buğday tahsisinin yapılacağı ifade edilmektedir. 
 
EK: Taahhütname (1 sayfa)  

6  -  ÇHC – ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR ÇALIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;  
            
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/01/2013 tarih 120000682 sayılı yazıda,  Bakanlıklarınca Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'nin ithalatında önemli yer tutan ve ülkemiz ihracatı açısından potansiyel arz eden tarım ürünlerine ilişkin bir çalışma yapıldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede,    verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ÇHC'nin dünyadan gerçekleştirdiği ithalat ve ülkemizin ürün bazında öncelik sıralaması da göz önünde bulundurularak, potansiyel arz eden tarım ihraç ürünlerimize yönelik değerlendirmeler ile   ÇHC pazarına girişte karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirmelerinizin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun formunda belirtilerek en geç 7 Şubat 2013 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız. 

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

7 -   AZERBAYCAN TÜRK İŞ KONSEYİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;  
            
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/01/2013 tarih 86-200 sayılı yazıda,  DEİK Türk- Azerbaycan İş Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı'nın 5 Şubat  2013 Salı günü 16:00-18:00 saatleri  arasında İstanbul TOBB Plaza'da gerçekleştirileceği, bahse konu toplantıya tarım ve hayvancılık sektörlerinden yatırımcılar tarafından da katılım sağlanabileceği ifade edilmekte olup, Azerbaycan'da tarım sektöründe çalışan yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ile yeni tarımsal yatırım alanları, sektöre yönelik ihtiyaçlar gibi konuların gündeme getirilmesinin 27 Şubat 2013 tarihinde Azerbaycan'a gerçekleştirilecek ziyaret sırasında yapılacak görüşmeler için yararlı olacağı ifade edilmektedir.

8 -   MAKARNA İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİLERİNİN  YÜKSELTİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;    
                                         
Pretorya Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/01/2013 tarih 100077 sayılı  yazıda; Makarna için uygulanan gümrük vergisi oranlarının yükseltilmesine dair Uluslararası Ticaret İdari Komisyonu'nun  (International Trade Administration Commision –ITAC) 410 nolu raporuna istinaden 1/1/1458 nolu Gümrük Vergileri Yasası (Customs and excise Act, 1964)'nın 1 nolu ekinin birinci bölümünde yapılan değişikliğin 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 21 Aralık 2012 tarihli ve 35989 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmekte olup, bahsekonu değişiklik ile ülkemizin de dahil olduğu genel kategorisinde yer alan ülke menşeli 1902.19 GTİP'li makarnanın Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ithalatında % 30 oranında uygulanan gümrük vergisinin % 40 seviyesine çıkarıldığı hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

EK: Rapor Örneği (9 sayfa)


9-   2. ASYA PASİFİK BÖLGESEL TİCARET MÜŞAVİRLERİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ; 
                                        
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/01/2013 tarih 82-192 sayılı yazıda,  Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Meclisleri organizasyonu ve Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın Başkanlığı'nda II. Asya Pasifik Bölgesel Ticaret Müşavirleri Değerlendirme Toplantısı'nın 14-15 Şubat 2013 tarihlerinde Ankara'da Asya Pasifik Bölgesi Ticaret Müşavirlerinin katılımıyla gerçekleştirileceği, toplantının ikinci günü olan 15 Şubat 2013 tarihinde (toplantının yeri daha sonra katılımcılara bildirilecektir) aşağıdaki belirtilen ülkeler için Ticaret Müşavirleri ve ülke masası uzmanlarının yer aldığı ülke masa stantlarının açılacağı ve iki ülke arasında ticarete yönelik sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüleceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 15 Şubat 2013 Cuma günü gerçekleştirilecek olan "Ticaret Müşavirleri Buluşmaları” etkinliğine katılmak isteyen üyelerimizin başvuru formunda belirtilen tarihe kadar ilişikte sunulan katılım formunu doldurarak değerlendirme@ekonomi.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği hususunu önemle bilgilerinize sunarız       

EKLER:
1- Taslak  Program (1sayfa)
2- Katılım Formu (1 sayfa


 ÜLKELER :      
1.      Afganistan            10 . Japonya 
2.      Avustralya            11. Malezya
3.      Bangladeş            12. Moğolistan
4.      ÇHC                    13.Pakistan
5.      ÇHC (Hong Kong) 14.Singapur
6.      Endonezya           15. Tayland 
7.      Filipinler               16. Vietnam
8.      Güney Kore          17. Yeni Zelanda
9.      Hindistan            

10 -   KATAR/DOHA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;
 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 23/01/2013 tarih 909 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde, 25-28 Şubat 2013 tarihleri arasında Katar/Doha'ya "Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri”ni kapsayan Sektörel Ticaret Heyeti Programı'nın organize edileceği, bu çerçevede, Katar/Doha'ya Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti Programı'nın, gerek Katar pazarına girmek isteyen ve gerek anılan pazardaki paylarını daha da arttırmayı amaçlayan ve anılan sektörde faaliyet gösteren firmalar için önemli bir fırsat olacağının düşünüldüğü,

Katar/Doha'ya yönelik Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti Programı firma katılım payının, 1000 Euro/Tek kişilik odada kişi başı 750 Euro/Aynı firmadan iki kişi katılması durumunda 2. kişi ücreti şeklinde olacağı, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin ulaşım ve konaklama giderlerinin % 50'sinin desteklendiği (şirket başına en fazla 2 kişiye ait ekonomi sınıfı uçak biletinin % 50'si ve yine şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderlerinin % 50'si desteklenir), katılım payına; İstanbul - Doha - İstanbul uçak bileti, 5 yıldızlı Otel'de 3 gece konaklama (oda+kahvaltı), öğle ve akşam yemekleri, alan vergisi, yerel firmalarla ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, Doha havaalanı-otel-havaalanı transferleri ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dahil,

Oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamaların hariç olduğu, ayrıca organizasyona İstanbul dışından katılacak üyelerimizin iç hat uçuşları ve yurt dışı çıkış pul bedellerinin kendileri tarafından karşılanacağı ifade edilmekte olup, sözkonusu heyete katılmak isteyen üyelerimizin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Vakıfbank Mersin Şubesi (052) IBAN Euro TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 hesabına açıklama kısmına "Katar/Doha Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti” yazdırarak 1000 Euro tutarındaki katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte Ek-3'de yer alan, başvuru dilekçesi ile Ek-2'de yer alan katılımcı şirket bilgi formunu, ilgili sektörel ticaret heyetine katılacak kişilerin şirket çalışanı olması halinde heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesini (e-bildirge asıl olarak kabul edilir) en geç 04 Şubat 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliklerinin (324) 325 41 42 numaralı faksına veya tarim@akib.org.tr adresli elektronik postalarına göndermeleri gerektiği belirtilmekte olup, başvuru sonrası katılımdan vazgeçilmesi halinde katılım payının otel/ulaşım vb. ön ödemelerden doğan kısmın geri ödenemeyeceği, ücretin avans niteliğinde olduğu ve doğacak fiyat farkının firmalara yansıtılacağını önemle bilgilerinize sunarız.

EKLER:

1-Program
2-Katılımcı Şirket Bilgi Formu
3-Başvuru Dilekçesi 11 -   DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerindenhttp://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.