SİRKÜLER (2013/7)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Irak'a İhracatta İhracat Ürünlerinin Test, Fiziksel Gözetim ve Sertifikalandırılmasına Dair Toplantı Hakkında Bilgi;
2. Gine KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;
3. Yeni Zelenda Menşeli Firmadan Ulaşan İhracatçı Bilgi Talebi Hakkında Bilgi;
4. TMO- Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;
5. İran'daki Demir Çelik ve Enerji Santrallerinin Özelleştirilmesi Hakkında Bilgi;
6. Fransa'da Bisphenol-A (BPA) Kullanımının Kısıtlandırılması Hakkında Bilgi;
7. Hırvatistan'da Satılık Banka Hakkında Bilgi;
8. Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;
9. Irak-Sevk Öncesi İnceleme Hakkında Bilgi;
10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

 

1- IRAK' İHRACATLARDA İHRACAT ÜRÜNLERİNİN TEST, FİZİKSEL GÖZETİM VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TOPLANTI HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 16/01/2013 tarih 85 sayılı yazıda, DEİK/Türk-Irak İş Konseyi tarafından, 22 Ocak 2013 tarihinde İstanbul TOBB Plaza'da saat 09.00'da Bureau Veritas Istanbul Ofisi işbirliğiyle, Irak Hükümeti ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yapılan ihracatlarda ihraç ürünlerinin test, fiziksel gözetim ve sertifikalandırma konularını içeren bir toplantı düzenleneceği, Bureau Veritas'ın, Irak Hükümeti Kalite Kontrol ve Standardizasyon Merkez Organizasyonu tarafından Irak Cumhuriyetine yapılan ihraç ürünlerinin ve Bölgesel Kürt Yönetimi Standardizasyon ve Kalite Kontrol Organizasyonu tarafından Bölgesel Kürt Yönetimi' ne yapılan ihraç ürünlerinin test, fiziksel gözetim (inspection) ve sertifikalandırma yani uygunluk değerlendirmesi için yetkili kuruluş olarak atandığı, 2012 yılı içinde ülkemizden bu bölgeye giden ihraç ürünlerinin testleri, fiziksel gözetimleri (inspection) ve uygunluk değerlendirmeleri Bureau Veritas' ın Tüketici Ürünleri Test Laboratuvarı (BV CPS) ile Bureau Veritas' ın Hükümet Kontratları ve Uluslararası Ticaret Bölümü (BV GSIT) tarafından sağlanmakta olduğu, konu ve süreç hakkındaki detaylı tüm bilgilerin, kapsam dahilindeki tüm ürünlerin ve 2013 yılı itibarı ile kapsama dahil olan veya dahil edilecek olan ürünlerin (örnek GIDA ürünleri) Bureau Veritas tarafından seminerde tüm detayı ile anlatılacağı belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak en geç 18 Ocak 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK'e (İlgili Kişi: Merve Demet, Tel:0.212.339 50 27, Fax:0.212.270 35 92, e-posta:ortadogu-korfez@deik.org.tr) iletmeleri gerektiğini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Katılım Formu: (1 sayfa)


2- GİNE KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/01/2013 tarih 51-125 sayılı yazıda,

Eşbaşkanlığı Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından deruhte edilen "Türkiye – Gine Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 2. Dönem Toplantısı”nın 13-14 Şubat 2013 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın ülke pazarlarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgilerin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun formunda belirtilerek en geç22 Ocak 2013 Salı günü saat 14:00'ekadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)


3- YENİ ZELENDA MENŞELİ FİRMADAN ULAŞAN İHRACATÇI BİLGİ TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

FoodStuffs Wellington firmasının bir yazısına atfen, Wellington Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan 17/01/2013 tarih 24 sayılı yazıda, sözkonusu firmalarının Yeni Zelanda'da genel olarak 4 üncü büyük, gıda ürünlerinde ise büyük parekendeci oldukları, 3 adet süpermarket zinciri işlettikleri ve bu süpermarketlerde satılacak ürünlere ilişkin tedarik ihtiyaçlarını karşılamak üzere hali hazırda Şangay'da bir ofislerinin bulunduğunu, tedariklerinin bir kısmını Türkiye'den de karşılamaya istekli oldukları ve bu bağlamda manav ve gıda ürünleri başta olmak üzere süpermarketlerde satılabilecek her türlü ürün ithalatı ile ilgilendikleri ve Yeni Zelanda pazarı ile ilgilenen Türk firmaları ile işbirliği yapmak istedikleri ifade edilmekte olup, anılan firma ile ticaret yapmak isteyen üyelerimizin doğrudan firma ile iletişime geçebilecekleri gibi, Müşavirliğimiz kanalıyla da iletişime geçmelerinin mümkün olduğu belirtilerek, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu firmanın iletişim bilgilerinin aşağıda yer aldığını önemle bilgilerinize sunarız.

Firmanın İletişim Bilgileri: Foodstuffs Wellington Co-Operative Society Ltd.
Stephen Voghtherr
International Sourcing Manager
Stephen.vogtherr@foodstuffs-wgtn.co.nz
Ofis No: +64 4 527 2654
Mobil No: 64 27 286 2811


4 -TMO- MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştu.
Konu ile ilgili olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 15/01/2013 tarih 3207 sayılı yazıda; satışa açılacak makarnalık ve düşük vasıflı ekmeklik buğday stoklarının sınırlı olması nedeniyle, İhracatçı Birlikleri tarafından 23/01/2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaştırılan makarnalık ve düşük vasıflı ekmeklik buğday hak edişlerinin değerlendirileceği,
Kuruluşlarınca, bu kapsamda yapılacak satışlar için ekte örneği gönderilen taahhütnamelerin (Ek:1-2) alınacağı,
Bu çerçevede, 15/01/2013 - 31/01/2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ifade edilmektedir.

EK: Taahhütnameler (2 sayfa)


5- İRAN'DAKİ DEMİR ÇELİK VE ENERJİ SANTRALLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/01/2013 tarih 44-105 sayılı yazıda, İran İslam Cumhuriyeti Anayasası 44. Maddesi (Özelleştirme Yasası) kapsamında "İsfehan Demir Çelik ve Khalich-e Fars Uluslararası Ulaştırma ve Chah Bahar Elektrik Santralı” şirketlerinin hisselerinin özel sektöre devredileceği ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için şirketlerin iletişim bilgileri ve detayları ilişikte sunulmaktadır.

Ek: Özelleştirme Duyurusu ve İletişim Bilgileri ( 4 sayfa)

6- FRANSA'DA BİSPHENOL-A (BPA) KULLANIMININ KISITLANDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ocak 2015'den itibaren Fransa'da gıda ile temas eden ambalajlarda Bisphenol-A (BPA) kullanımının özellikle bebekler ve 3 yaşın altındaki çocuklar için gıda ambalajlarında kısıtlanmasına ilişkin bir yasa teklifinin kabul edildiği hususu daha önce kayıtlı sirkülerimizde duyurulmuştu.

Bu defa konu ile ilgili olarak Frucom'dan alınan 14/01/2013 tarihli e-posta mesajında, Fransa'da gıda ile doğrudan bağlantılı olan ürünlerde BPA kullanımının sınırlandırılmasına yönelik yasanın, Fransa Parlamentosu'nun 13 Aralık 2012 tarihli oturumunda yapılan ikinci incelemesinde kabul edildiği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

7- HIRVATİSTAN'DA SATILIK BANKA HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/01/2013 tarih 43-104 sayılı yazıda, Zagreb Ticaret Müşavirliği tarafından Hırvatistan'da kaim Nava Banka d.d bankasının satışına ilişkin bilgi verildiği, konuyla ilgili olarak İngilizce bir tanıtım dosyası gönderildiği ifade edilmekte olup, sözkonusu banka satışına ilişkin bilgi almak isteyen üyelerimizin aşağıda irtibat bilgileri verilen Zagreb Ticaret Müşavirliği ile temasa geçmeleri gerektiğini önemle bilgilerinize sunarız.

Zagreb Ticaret Müşavirliği:

Tel: 00 3851/485 42 61 - 00385 1 /486 46 77
Faks: 00 385 1/485 42 61
E-posta: zagrep@ekonomi.gov.tr

Ek: Banka Tanıtım Belgeleri (12 sayfa)

8 - KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 15/01/2013 tarih 120000318 sayılı yazıda, Vietnam tarafından 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92 ve 1511.90.99 nolu GTİP'lerde yer alan ürünlerin ithalatına karşı 26 Aralık 2012 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard) soruşturması başlatıldığı belirtilmekte olup, korunma önlemleri soruşturmalarının ülke ayrımı yapılmaksızın tüm ülkelerden yapılan ithalata karşı açıldığı hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

9 - IRAK-SEVK ÖNCESİ İNCELEME HAKKINDA BİLGİ;

1 Ocak 2013'ten itibaren Kuzey Irak'ın Bölgesel Yönetimi (KIBY)'ne ihraç edilecek mobilyalarda sevk öncesi incelemesinin başlayacağı ve bu nedenle mobilya ihracatçılarının standarda uygunluk belgesini almasının elzem olduğu, bu tarihten önce sözleşme yapan ancak uygunluk belgesi olmayan firmaların Ekonomi Bakanlığı'na başvurmalarının gerektiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/01/2013 tarih 15-103 sayılı yazıda,

KIBY Standartlar ve Kalite Yönetimi Kurumu'ndan alınan bilgiye göre, mobilyalarda sevk öncesi inceleme uygulamasının1 Temmuz 2013tarihine ertelendiği, dolayısıyla KIBY'ne mobilya ihracatı yapan firmalarımızın standarda uygunluk belgesi temin etme zorunluluğunun 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren başlayacağı ve firmalarımızca muafiyet için Ekonomi Bakanlığına başvurulmasına gerek kalınmadığı hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

10- DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına aitwww.ekonomi.gov.tradresli web sitesi üzerindenhttp://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfmadresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.