2020/64 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/64)

 

 1. Döviz Alım İşlemlerinde uygulanan Kambiyo Vergisi Hakkında Bilgi;
 2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi  Hakkında Bilgi; 
 3. Vergiye Uyumlu Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Sağlanan İndirim Hakkında Bilgi; 
 4. Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi; 
 5. TKDK 2014-2020 IPARD Programı 9. Başvuru Çağrı İlanı Hakkında Bilgi; 
 6. Türk Eximbank TL Reeskont Kredisi Faiz Oranları Güncellenmesi Hakkında Bilgi; 
 7. Ürün Talebi Hakkında Bilgi; 
 8. Birleşik Krallık Gümrük Vergileri Uygulaması ve Kuru Meyveye Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları Hakkında Bilgi; 
 9. Amerika Kaliforniya Eyaleti Tıbbi Maske Alımı Hakkında Bilgi; 
 10. Türk Eximbank - ABD Eximbank Ortak Finansman İmkanları Konulu Webinar Hakkında Bilgi; 
 11. Asia Fruit Logistica Fuarı Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;
 12. RF- Transit Takip Sistemi Uygulamaları Hakkında Bilgi;
 13. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

1

DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİNDE UYGULANAN KAMBİYO VERGİSİ HAKKINDA BİLGİ;

24/05/2020 tarih ve  31136 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döviz Alım İşlemlerinde uygulanan Kambiyo Vergisinin % 1 e yükseltilmesine ilişkin Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200524-1.pdf adresinden erişim sağlanabilmekte olup, İhracatçılarımız Döviz alım vergisinden muaftır.  

 

2

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  28 Mayıs 2020 tarih ve 31138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu kararın tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200528-6.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

3

VERGİYE UYUMLU GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE SAĞLANAN İNDİRİM HAKKINDA BİLGİ; 

27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının “Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”  Tebliğ ile finans ve sigorta sektörü hariç vergisini zamanında yatıran vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan yüzde 5'lik indirimin koşulları yeniden belirlendi.

Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç vergiye uyumlu ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 1 milyon lirayla sınırlı olmak üzere sağlanan yüzde 5'lik vergi indiriminden yararlanmak için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekecek. Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacak.

Belirtilen süre içinde firmaların haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmektedir. Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmayacak.

İndirimden faydalanmak için indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması ayrıca vergi aslı (vergi cezaları ile fer'i alacaklar dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcu bulunmayacak. Önceki düzenlemede tahakkuk eden vergilerin kanuni sürede ödenmiş olması şartı aranıyordu. Eski tebliğde bulunan her bir beyanname itibarıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemelerin bu şartın ihlali sayılmayacağına ilişkin hüküm de kaldırıldı.

Ancak, ödemenin ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın yüzde 10'unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmayacak.

Tebliğde indirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin vereceği beyannameler içine geçici vergi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi eklendi.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 yıllık takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359'ncu maddesinde sayılan kaçakçılıkla ilgili sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler indirimden yararlanamıyorlar.

İlgili tebliğ 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı itibarıyla yürürlüğe girmiş olup Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-11.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

4

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ; 

29 Mayıs 2020 tarih 31139 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020 /10) ile, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında döviz kullanım oranı üst sınırları yeniden belirlendi.

Söz konusu Tebliğ ile,   farklı sektörler için belirlenmiş olan üst sınırlar kaldırılarak bazı tarım ürünleri hariç üst sınır % 80 olarak belirlendi.

İkincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oranın azami %100 olarak tespit edilebileceği hükmü aynen korundu.

Bakanlıkça bu oranın uluslararası piyasaların seyrine göre dönemsel olarak sektörlere göre arttırılabileceği hükme bağlandı.

Halihazırda döviz kullanım oranları, otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70, bunun dışında kalan sektörler için azami %80 olarak uygulanmaktaydı.

Yeni döviz kullanım oranına ilişkin hükümler 29.05.2020 tarihinden sonra düzenlenecek Dahilde İşleme İzin Belgeleri için geçerli olacak.

Yayım tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200529-4.htm adresinden erişilebilmektedir.

 

5

TKDK 2014-2020 IPARD PROGRAMI 9. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI HAKKINDA BİLGİ;

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11 Mayıs 2020 tarihinde Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış olup bahse konu çağrıya ilişkin detaylı bilgiye https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/IPARDII/IPARDII_DokuzuncuBasvuruCagriIlani.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

6

TÜRK EXIMBANK TL REESKONT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCELLENMESİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türk Eximbank tarafından ihracatçılarımıza kullandırılmakta olan TL Reeskont Kredileri ve KGF komisyon oranları düşürülerek, faiz oranları yıllık %7,25, KGF komisyon oranı %0,45 olarak güncellenmiş olup, konuya ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı duyuru metnine http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/Eximbank_Reeskont_guncelleme.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

7

ÜRÜN TALEBİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan e-posta mesajında Cebren Danışmanlık Turizm İnşaat ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ünvanlı firmanın ihracat talebi bulunduğu belirtilerek Aşağıda yer alan ürünlerin ihracatıyla ilgilenen ihracatçılarımızın iletişim bilgileri verilen firma ile irtibata geçebilecekleri belirtilmektedir.

Firma İletişim bilgileri

 • İlgili Kişi: Türkiye Müdürü Nuri BAYRAMÇAVUŞ
 • E-posta: info@cebren.com.tr
 • Tel: 0532 669 1001

İhracat Talebi Ürünler
1. Soya 2.seviye . 1.000.000 Ton.     Ton başı 290usd CİF Çin teslim fiyat

2.Mısır 2.sınız : 1.000.000 Ton.         Ton başı 290usd CİF Çin teslim fiyat

3. Mısır yemlik  : 1.000.000 Ton.       Ton başı 290usd CİF Çin teslim fiyat
4. Kiraz    5 Ton soğuk zincir            ---------
5. MELT BLOWN 100% POLYPROPYLENE NONWOVEN FABRIC   -    MB Filitre-30g/40g     -  
satın alma fiyatı MB Filtresi-3.000 ~ 4.000 usd

Dokunmamış kumaş-ton başına 8.000usd
6. Melt Blown BFE99、25g 175mm

Name: SSS PP

Blue: 175mm, 25g,

White: 195mm, 25g

8

BİRLEŞİK KRALLIK GÜMRÜK VERGİLERİ UYGULAMASI VE KURU MEYVEYE UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Birleşik Krallık Kuru Meyve Ulusal Ticaret Birliği (The National Dried Fruit Trade Association UK Ltd.) tarafından Ege Kuru Meyve ve Mam. İhracatçıları Birliği'ne ulaşan bir e-posta mesajına atfen, Birleşik Krallık Hükümeti'nin 19 Mayıs 2020 tarihinde Birleşik Krallık Global Tarife Rejimi (UKGT) uygulamasını açıkladığı ve anılan uygulamanın 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesi (CET) uygulamasının yerine geçeceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, kuru meyve sektöründe ülkemiz için en önemli dış piyasalardan bir tanesini teşkil eden Birleşik Krallık tarafından, anılan uygulama hayata geçtiği gün itibarıyla ülkemiz menşeli bazı kuru meyve ürünlerine aşağıdaki şekilde gümrük vergisi uygulanacağı anlaşılmaktadır:

-Çekirdeksiz kuru üzüm % 2

-Kuru incir % 8

-Kuru kayısı % 4

Öte yandan, yeni uygulamaya ilişkin Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği'nden alınan ve orijinal İngilizce metni ekte yer alan e-posta mesajında özetle, Birleşik Krallık tarafından uygulanacak olan yeni gümrük rejiminin (UKGT) AB Ortak Gümrük Tarifesi'ne kıyasla daha basit olacağı, gümrük tarifesi tutarlarının Avro yerine İngiliz Sterlini bazında uygulanacağı, UKGT'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne olan yükümlülüklerine ve değerlerine sadık kalacağı belirtilmektedir.

E-posta mesajında devamla, Türkiye-Birleşik Krallık ticari ilişkileri kapsamında, Birleşik Krallık ile ülkemiz arasında 2020 yılının sonuna kadar bir Birleşik Krallık-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması tesis etme niyetlerinin bulunduğu, bu sayede hâlihazırda ülkemiz ile AB-Türkiye Gümrük Birliği kapsamında gümrük vergisi alınmaksızın ticareti yapılan mallar için sıfır gümrük ile ticaret yapmaya devam etmek istedikleri, UKGT'nin Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşması olmayan ülkeler ile ve bir serbest ticaret anlaşmasına konu olmayan ürünler için uygulanacağı ifade edilmektedir.

Anılan e-posta mesajında ayrıca, UKGT uygulamasının firmaların idari harcamalarını azaltacağı, (%2 altında kalan gümrük vergilerinin sıfırlandığı), gümrük tarife kodlarını sadeleştirildiği (ondalık sayı ile ifade edilen tarife oranlarının aşağı doğru yuvarlandığını), uygulamanın sürdürülebilir ekonomiyi destekleyeceği (yenilenebilir enerji sektörüne ilişkin 100 üzerinde üründe vergilerin sıfırlandığı), gelişmekte olan ülkeleri koruyacağı ve uluslararası ithalatı teşvik edeceği belirtilmektedir.

UKGT gümrük rejimi kapsamında uygulanacak olan gümrük vergi oranları https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021 internet adresinden kontrol edilebilmekte olup, konuya ilişkin basın açıklamasına https://www.gov.uk/government/news/uk-global-tariff-backs-uk-businesses-and-consumers internet bağlantısından ulaşılması mümkündür.

 

9

AMERİKA KALİFORNİYA EYALETİ TIBBİ MASKE ALIMI HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 27/05/2020 tarih 328-01271 sayılı yazıda; Covid-19 pandemisi döneminde tıbbi malzeme imalatına başlayan Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD Co. firmasının bir iştirakinin 7 Nisan'da Kaliforniya Valiliği Acil Servis Bürosu ile 300 milyon NIOSH sertifikalı N95 maske ve 100 milyon tek kullanımlık yüz maskesi sağlamak için 1 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamış olduğu ve söz konusu firmanın N95 maskeleri için en geç 31 Mayıs tarihine kadar Amerikan Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) sertifikasını alması gerekmekte olduğu, aksi takdirde Kaliforniya Valiliğine 248 milyon Amerikan Doları geri ödemek zorunda olduğu ifade edilmektedir. https://www.caixinglobal.com/2020-05-08/carmaker-byd-to-repay-california-247-million-for-missing-medical-supply-deadline-101551730.html adresinden erişim sağlanabilecek olan haberde; firmaya standarda uyum için verilen sürenin 30 Nisan 2020'de dolduğu, bu tarihe yetiştiremediği için firmanın 247 milyon Amerikan doları ödeyeceği ve şartları yerine getiremediği için sürenin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi yer almaktadır.

Söz konusu yazıda devamla, N95 maske ticaretini yapan firmalarımızın, aşağıda bağlantısı paylaşılan haberde belirtilen süreci takip ederek, Çinli firmanın güvenlik sertifikası alamaması durumunda ilgili ürünlerin tedarikçisi olmak için uğraş verebilecekleri ifade edilmektedir.

 

10

TÜRK EXIMBANK - ABD EXIMBANK ORTAK FİNANSMAN İMKANLARI KONULU WEBINAR HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Türkiye Müteahhitler Birliğinin bir yazısına atfen, ABD Ticaret Odası, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliğinin işbirliğinde 2 Haziran 2020 Salı günü saat 16:30'da “Türk Eximbank – ABD Eximbank Ortak Finansman İmkanları” konulu bir webinarın düzenleneceği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu webinarda, Türk ve ABD Eximbankları arasında imzalanan Ortak Finansman Anlaşması kapsamında, iki ülke firmalarının Afrika başta olmak üzere, üçüncü ülke pazarlarında rekabet avantajına sahip olmaları amacıyla birlikte üstlenecekleri projelere sağlanacak imkanların değerlendirileceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, ABD Eximbank Başkan Yardımcıları Donna Schneide ve Annette Maresh, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin, Daire Başkanı Zehra Sayar, ABD-Afrika İş Merkezi Direktörü Guevara Yao ile TMB Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu'nun konuşmacı olarak katılacakları webinarda; iki ülke Eximbankları tarafından sağlanacak ortak imkanlara ulaşım için uyulması gereken kural ve prosedürler ile birlikte genel olarak tercih edilen finansman ortaklık modelleri, Afrika'daki ABD yatırımları ve Türk müteahhitlik firmalarının Eximbanklarla mevcut ilişkileri ve Afrika ülkelerindeki tecrübeleri üzerinde durulacağı bildirilmekte olup, programı http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/eximbankwebinar.pdf adresinde yer alan webinara katılım için gerekli bağlantı adresi aşağıda yer almaktadır.

Kayıt: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SQ1GoisOTguH8khtNWmOmQ

 

11

ASIA FRUIT LOGISTICA FUARI MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; bu sene Singapur'da düzenlenecek olan "ASIA FRUIT LOGISTICA Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı”'nın tarihlerinin 18-20 Kasım 2020 olarak güncellendiğinden bahisle, Türkiye milli katılımının 6ncı kez AKİB tarafından gerçekleştirileceği; söz konusu fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen üyelerimizin 29.06.2020 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Katılmak isteyen ihracatçıların başvurusunun kabul edilmesi için AKİB Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına Toplam Katılım Bedelinin %50'sinin 29.06.2020 tarihine kadar yatırılması ve online başvurudan sonra gönderilecek olan katılımcı sözleşmesinin firma imza yetkili/yetkililerince imzalanıp, ıslak imzalı sözleşmenin ve imza sirkülerinin AKİB'e kargo edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Yaş meyve sebze, kuru meyveler, organik ürünler, dondurulmuş meyve-sebze, kabuklu meyveler, baharatlar, taze kesilmiş-hazır taze ürünler, çiçekler, tohum ve fidanlar, bitkiler, paketleme-etiketleme makineleri, paketleme malzemeleri, kalite kontrol sistemleri, soğutma-ürün izleme sistemleri, meyve sebze işleme-yıkama sistemlerinin sergileneceği fuarda 70 ülkeden 13.500 profesyonel ziyaretçi tarafından ziyaret edildiği ifade edilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılım bedelinin yaklaşık %50'sinin destek kapsamında olduğu, firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü

dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat

üzerinden 117.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği belirtilmektedir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna https://www.akib.org.tr/tr/faaliyetler-fuarlar-asia-fruit-logistica.html adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

12

RF- TRANSİT TAKİP SİSTEMİ UYGULAMALARI

HAKKINDA BİLGİ;

Moskova Gümrük Müşavirliği'mizden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazı ekinde iletilen, Rusya Federasyonu'nda transit taşımacılıkta uygulanacak Global Navigasyon Uydu Takip Sistemi (GLONASS) ve elektronik navigasyon mühür kullanımına ilişkin bilgi notuna http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/RF_Glonass.pdf  adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.