KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bugünkü Resmi Gazete'de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.

Bu tebliğ ile birlikte

· Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde uygulanan istisnaya yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının da KDV'den istisna olması eklenmiştir. (Madde 1-2-3)

· 18/01/2017 tarihli Resmi Gazete'de Yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da belirtilen imalat sanayine yönelik yatırım teşviklerinde sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin KDV'nin iadesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. (Madde 4)

· Belediye ve İl Özel Yaptıkları Taşınmaz Satışları ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Buna göre belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı (belediye ve il özel idarelerinin bünyelerinde oluşan iktisadi işletmelerin taşınmaz satışları hariç) KDV'den istisna olacaktır. (Madde 9)

· Konutlara uygulanan vergi oranları ve vergi iadeleri ilgili değişiklikler yapılmıştır. Buna göre yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL - 1,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, metrekare vergi değeri 1,000 TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacaktır. Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri 1,000 TL ile 2,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2,000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacaktır. (Madde 10-11-13)

Söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170203-8.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Yine bugünkü Resmi Gazete'de "Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranının Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı.

Bu karar ile

· Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranının 0 olarak uygulanması

· Bugünkü KDV tebliğinde yer alan konutlara metrekare bazından uygulanan KDV oranlarının yeniden belirlenmesi

· Başta bazı yatlar, kotralar tekneler, gezinti gemileri, klima, beyaz eşya ve elektrik süpürgeleri olmak üzere bazı ürünlerde ÖTV'nin 0 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Bu karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170203-7.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.