2017/52 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER  (2017/52)

 

1.     Katar Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;                                          

2.     Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;              

3.     AB Gümrük Veri Modeli Rehber Doküman Hakkında Bilgi;   

4.     Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi;    

5.     Irak Yatırım Komisyonu Hakkında Bilgi;    

6.     Türkiye-GAC KEK 3. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;                                          

7.     Foodex Japan 2018 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;                                          

8.     Cezayir İthalat Lisansı Hakkında Bilgi;                                          

9.     AB'de Yumurtalarda Fipronil Tespiti Hakkında Bilgi;                                          

10.   Resmi Gazetede Yayımlanan Son Tebliğler Hakkında Bilgi;

11. Dış Ticaret Talepleri;                        

 

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 

Ekrem ALTUN

  Genel Sekreter  V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

KATAR TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;                                          

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 10-14 Aralık 2017 tarihleri arasında ilaç, medikal, kozmetik ve temizlik ürünleri, mutfak eşyaları, inşaat malzemeleri, plastik ve kauçuk, ambalaj, Petrokimyasallar sektörüne yönelik Katar'a  düzenlenecek olan ticaret heyetine ilişkin olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 23/08/2017 tarih 12581 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı, Taslak Program ve Taahhütname (3 sayfa)

 

2

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;              

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Orta Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 13 - 19 Kasım 2017 tarihleri arasında Malezya'nın Kuala Lumpur ile Brunei'nin Bandar Seri Begavan şehirlerine yönelik düzenlenecek olan Sektörel Ticaret Heyeti programına ilişkin olarak,Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:   Yazı ve ekleri (4 sayfa)

 

3

AB GÜMRÜK VERİ MODELİ REHBER DOKÜMAN HAKKINDA BİLGİ;   

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/08/2017 tarih 2649  sayılı yazıda, Avrupa Birliği Gümrük Veri Modeli'nin (EU Customs Data Model), AB'deki ulusal gümrükleme sistemleri için bir model teşkil eden, AB gümrük mevzuatında yer alan veri gerekliliklerini modelleyen ve AB'deki gümrük veri işleme sürecinde kullanılan bilişim teknoloji sistemlerinin geliştirilmesine yönelik oluşturulan teknik bir araç olduğu belirtilmekte ve AB Gümrük Veri Modeline ilişkin olarak Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) tarafından hazırlanan rehber dokümana aşağıda yer alan internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-guidancedocuments_en#general

 

4

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/08/2017 tarih 2647  sayılı yazıda, Tarife ve İstatistik Nomanklatürü ile Ortak Gümrük Tarifesine dair 2658/87/AET sayılı Konsey Tüzüğü'nün I sayılı ekini tadil eden 2017/1343 sayılı (Gıda Takviyelerinin Sınıflandırılması) ve 2017/ 1344 sayılı (bazı ürünlerdeki şeker içeriğinin belirlenmesi ile ilgili ilave notların 17. ve 21. fasıllara açıklayıcı olarak eklenmesi) konularındaki Komisyon Uygulama Tüzüklerinin AB Resmi Gazetesi'nin 19 Temmuz 2017 tarihli ve L 186 sayılı nüshasında yayımlandığı ifade edilmekte olup, bahse konu Komisyon Uygulama Tüzüklerine aşağıda yer alan linklerden erişim sağlanabildiği ifade edilmektedir.

 

 

 

 

5

IRAK YATIRIM KOMİSYONU HAKKINDA BİLGİ;    

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/08/2017 tarih 2640 sayılı yazıda, Sanayi ve Madenler Bakanlığı'na bağlı Kauçuk Ürünler ve Lastik Sanayii Devlet Şirketi'ne ait Babil ve Diwaniye'de yer alan lastik fabrikaları ile Necef'te bulunan kauçuk ürünleri fabrikasının modernize et/işlet modeliyle yatırıma açılacağı, Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı'na ait arazinin, 25.000 kişilik yarı kapalı stadyum, beş yıldızlı otel, açık antrenman sahası gibi yapılardan oluşan Öğrenci Spor Kulübü Projesinin inşası amacıyla yatırımcılara tahsis edileceği, Sanayi ve Madenler Bakanlığı'na bağlı Madencilik Sanayii Genel Şirketi'nin, 22 sayılı ve 1997 sayılı Kanun kapsamında, yatırım ortaklığı modeli ile matbaa mürekkebi üretim tesisi kuracağı belirtilmektedir.

 

EK:Duyuru (8 sayfa)

 

6

TÜRKİYE-GAC KEK 3. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;                                          

Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı'nın, T.C. Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz eş başkanlığında, 3-5 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 22/08/2017 tarih 1219  sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

7

FOODEX JAPAN 2018 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;                                          

         06-09 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Foodex Japan 2018 - 43.        Uluslararası   Gıda ve İçecek Fuarı”na ilişkin olarak Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 21/08/2017 tarih 9543  sayılı yazı ve duyuru ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Duyuru (2 sayfa)

 

8

CEZAYİR İTHALAT LİSANSI HAKKINDA BİLGİ;                                          

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/08/2017 tarih 2624 sayılı yazıda, Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın Cezayir Bankalar Birliği'ne ilettiği bir talimatla, ithalat lisans uygulamasının ilanından önce siparişi verilen ancak sözkonusu uygulama nedeniyle gümrüklerde bekletilen ürünlerin ödemelerinin yapılabileceğini bildirdiği ifade edilmektedir.

 

Ek:  Cezayir Bankalar Birliği Yazısı (1 sayfa)

 

9

AB'DE YUMURTALARDA FİPRONİL TESPİTİ HAKKINDA BİLGİ;                                          

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin bir yazısına atfen,  Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 21/08/2017 tarih 92119 sayılı yazısı ekinde alınan, Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yumurtalarda yüksek seviyede "fipronil” maddesi tespit edilmesi ile ilgili haberler hakkında  yazı örneği ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Yazısı (5 sayfa)

 

10

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SON TEBLİĞLER HK;

·        DERİ İHRACATINDA DFİF KESİNTİSİ 

 

17/08/2017 tarihli Resmi Gazete'de "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.

 

Söz konusu değişiklik ile bazı deri ürünlerinde yapılan  Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

 

 

41.01-41.02 ve 41.03 GTİP'e dahil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dahil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11- 4104.19 GTİP'e dahil kromlu deriler

50 Cent/Kg karşılığı TL.

4105.10 ve 4106.21 GTİP'e dahil kromlu deriler

FOB ihraç bedelinin %40'ı karşılığı TL

 

 

Söz konusu Karara  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170817-22.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

 

·       AR-GE PERSONELİ DESTEĞİNDE DEĞİŞİKLİK

 

17/08/2017 tarihli Resmi Gazete'de "AR-GE Merkezlerinde İstihdam Edilecek AR-GE personelinin Sayısının Tespiti Hakkında Karar” yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı on beş olarak belirlenmiştir.

 

Bugün yayınlanan karar ile, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına (NACE Rev.2)  göre Ar-Ge personeli sayısının 30 (otuz) olarak uygulanacağı sektörler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

 

Motorlu kara taşıtlarının imalatı için aşağı yer alan GTİP'ler

·         29.10.01

·         29.10.02

·         29.10.03

·          29.10.04

·         29.10.07

 

Diğer Ulaşım araçlarının imalatı bölümündeki aşağıdaki sınıflar

·         30.30

·         30.40

·         30.99

 

Söz konusu karara  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170817-21.pdfadresinden ulaşılabilmektedir.

 

·        YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

17/08/2017 tarihli Resmi Gazete'de "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”yayımlanmıştır.

 

Bu Karar ile " Araştırma ve Referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları” 1.,2.,3.,4. bölgelerde yer alsalar dahi 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.

 

Söz konusu karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170817-20.pdf  adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

·        BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

 

17/08/2017 tarihli Resmi Gazete'de "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”yayımlanmıştır. Söz konusu karar ile bazı ürünlerin ithalatına ek gümrük vergisi getirilmiş olup, detaylarına aşağıda yer verilmiştir.

 

 

  Kazanlar, Asansörler ve Led Ampüllerde İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar

 

Ülkemizde üretim yapan firmaların ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınarak yerli üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması amacıyla kazanlar, asansörler ve led ampüllerde ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

 

Bu çerçevede, ülkemizin sahip olduğu üretim potansiyelinin daha etkin kullanılması ve ithalatın azaltılması için, mevzuatımızda belirlenen vergi hadleri ve uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak kazanlar ve aksam parçalarında %10 ila %20 arasında, yakıt brülörleri ve aksam parçalarında %7,5 ila %14,9 arasında, asansör ve aksam parçalarında %7,6 oranında, LED ampüllerde ise %20 oranında İGV uygulanması kararlaştırılmıştır.

 

Söz konusu Karar ile Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkeler menşeli olanlar hariç olmak üzere, Karar kapsamı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilecektir. Ayrıca, Karar kapsamı ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi çerçevesinde üçüncü ülkelerden ithal edilmesi ve söz konusu ürünler kullanılarak üretilen eşyanın Avrupa Birliği üyesi ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere ihraç edilmesi halinde telafi edici verginin hesaplanmasında ilave verginin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmaktadır.

 

Söz konusu  karara  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170817-16.pdf  adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

  Filtre ve Muhtelif Makinalarda İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar

 

Ülkemizde üretim yapan firmaların ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınarak yerli üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması amacıyla filtre ve muhtelif makinalarda ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

 

Bu çerçevede, ülkemizin sahip olduğu üretim potansiyelinin daha etkin kullanılması ve ithalatın azaltılması için, mevzuatımızda belirlenen vergi hadleri ve uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak kule vinçlerde %7,6 oranında; yağ, yakıt ve gaz filtrelerinde %15,1 oranında; mermer işlemeye ilişkin makinalarda %2,5 ila %20 arasında; bazı presler, lazer kesim makinaları ve şerit testerelerde %12,5 ila %20 arasında; taş kırma, eleme, öğütme makinalarında ise %14,9 ila %20 arasında değişen oranlarda İGV uygulanması kararlaştırılmıştır.

 

Söz konusu Karar ile Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkeler menşeli olanlar hariç olmak üzere, Karar kapsamı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilecektir. Ayrıca, Karar kapsamı ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi çerçevesinde üçüncü ülkelerden ithal edilmesi ve söz konusu ürünler kullanılarak üretilen eşyanın Avrupa Birliği üyesi ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere ihraç edilmesi halinde telafi edici verginin hesaplanmasında ilave verginin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmaktadır.

 

Söz konusu  karara  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170817-18.pdf  adresinden ulaşılabilmektedir.

 

·        İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

18/08/2017 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Tebliğ ile 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)'in 1 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 

Söz konusu  karara  http://bit.ly/2wlr8Bf adresinden ulaşılabilmektedir

 

14

Dış Ticaret Talepleri;                       

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tradresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talepadresindeki Dış Talepler Bültenibaşlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.