2017/41 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/40)

1. Ülkemiz Menşeli Kuru Üzüm ve Kuru Kayısı İçin Mevzuat Değişikliği Hakkında Bilgi;

2. Ukrayna'nın Hurda Metal İhracatında Vergi Uygulama Süresinin Uzatılması Hakkında Bilgi;

3. Carbendazim Aktif Madde Kullanımının Sonlandırılması Hakkında Bilgi;

4. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni Hakkında Bilgi;

5. Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzüm Hasat ve İhraç Hakkında Bilgi;

6. Taze İncir Hasat ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;

7. BAE'ye Su İhracatı ve Sağlık Sertifikası Hakkında Bilgi;

8. Süt İhalesi Hakkında Bilgi;

9. Türkiye – Ürdün İş Forumu Hakkında Bilgi;

10. Yönetmelik Taslaklarının Görüşe Açılması Hakkında Bilgi;

11. Coğrafi İşaret – Malatya Kayısısı Hakkında Bilgi;

12. Irak'a Kanatlı Eti, Et ve Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;

13. FRUIT LOGISTICA 2018 Fuarı Hakkında Bilgi;

14. Dubai WOOD SHOW Fuarı Duyurusu Hakkında Bilgi;

15. Belarus Özel Sektör Ziyareti ve Türkiye Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısı Hakkında Bilgi;

16. HIGHPOINT FALL 2017 Uluslararası Mobilya Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

17. Sevk Öncesi İnceleme Hakkında Bilgi;

18. Çin Avrasya Expo Fuarı Hakkında Bilgi;

19. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Dr. Arzu EROL

Genel Sekreter V.

1

ÜLKEMİZ MENŞELİ KURU ÜZÜM VE KURU KAYISI İÇİN MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği(AB) hayvansal menşeli olmayan yem ve gıdaların ihracatında arttırılmış resmi kontrol uygulamasına ilişkin 669/2009/EC sayılı Yönetmeliği'nin düzenli aralıklar ile gözden geçirildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu Yönetmeliğin I sayılı Eki'ni tadil eden ve bir örneği ekte yer alan 2017/1142/EC sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin AB Resmi Gazetesi'nin 28 Haziran 2017 tarihli ve L 165 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan Yönetmenlik kapsamında ülkemizde menşeli kuru kayısıda sülfitlere yönelik kontrol sıklığının %10 oranından %20'ye yükseltilmiş olduğu belirtilmekte olup, ülkemiz menşeli kuru üzümde okratoksine yönelik kontrol sıklığının %5 oranında belirlendiği bildirilmektedir.

EK1: 2017/1142/EC Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği

2

UKRAYNA'NIN HURDA METAL İHRACATINDA VERGİ UYGULAMA SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ukrayna Meclisi'nin hurda metal ihracatında ülke ayrımı gözetilmeksizin bir yıl süreyle 30 Euro/ton vergi uygulamasına hükmeden 14 Nisan 2017 tarihli ve 6328 sayılı Kararı'ndan bahisle; bu kapsamda 8 Haziran 2017 tarihinde Meclislerinde yapılan toplantıda, anılan uygulamanın üç yıla uzatılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, söz konusu kararın Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından henüz onaylanmadığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, ayrıca, konuya ilişkin olarak 16 Haziran 2017 tarihide Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'nın basın servisinde yer alan habere göre; Ukrayna - AB arasında yürürlükte olan STA hükümlerinin saklı tutulduğu, dolayısıyla AB'ye üye ülkelere hurda ihracatında Anlaşma'da yer alan vergi oranlarının uygulanmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir

3

CARBENDAZİM AKTİF MADDE KULLANIMININ SONLANDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(GTHB)'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bitki koruma ürünü olarak tek başına veya karışım halinde ruhsatı bulunan ve ülkemizde meyve, sebze ve hububatta muhtelif hastalıklara karşı kullanılmakta olan "Carbendazim” isimli aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin imalatının ve fiili ithalatının muhtelif gerekçelerden ötürü 23/06/2017 tarihi itibariyle sonlandırılacağı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, mezkur maddeyi içeren bitki koruma ürünleri ile ilgili yeni ruhsat başvurularının kabul edilmeyeceği ve söz konusu maddeyi içeren bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak 02/06/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsat ve benzeri başvurularla ilgili herhangi bir onay işleminin yapılmayacağı belirtilmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın anılan konuyla ilgili 13/06/2017 tarihli yazılarının bir örneği ekte yer almaktadır.

EK2: GTHB'nin 13/06/2017 tarihli yazıları

4

REACH CLP BİYOSİDAL AYLIK BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği; Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği,

Diğer taraftan; 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği; söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü bulunduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflediği,

Bu çerçevede, sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenine, http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten104.pdf adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu standart tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizi ekte yer alan görüş tablosuna işlenerek en geç 17 Temmuz 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize(dkib@dkib.org.tr) iletilmesi rica olunur.

EK3: Standart Tasarısı TS 9130-tst T4 Doğal Mineralli Su

EK4: Görüş Tablosu

5

SUPERİORSEEDLESS ÇEŞİDİ SOFRALIK ÜZÜM HASAT VE İHRAÇ HAKKINDA BİLGİ;

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 13/07/2017 tarih 587 sayılı yazıda; Bölge Müdürlüğü'nce oluşturulan komisyon tarafından Manisa iline bağlı Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçeleri ile Denizli iline bağlı Buldan ilçesindeki muhtelif bağlarda yapılan incelemeler ve alınan numunelerin Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarında yapılan analizler sonucunda, Superior Seedless Çeşidi Sofralık üzümlerin 22/07/2017 tarihinden itibaren kesinine 24/07/2017 tarihinden itibaren ihracatına karar verildiği ifade edilmektedir.

6

TAZE İNCİR HASAT VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 12/07/2017 tarih 582 sayılı yazıda; "Taze (siyah) İncir Toplama Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından, Mersin-Tarsus-Adana çevresindeki bahçelerde yapılan incelemeler sonuncunda, "Taze (siyah) İncir'in 14/07/2017 tarihinden itibaren hem toplanmasına hem de ihraç edilmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

7

BAE'YE SU İHRACATI VE SAĞLIK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ;

Birleşik Arap Emirlikleri Su İhracatı ve Sağlık Sertifikasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12/07/2017 tarih 76338 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (2 sayfa)

8

SÜT İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12/07/2017 tarih 75997 sayılı yazıda, Gaboron Büyükelçiliğine müracaat eden Kaylane Limited Şirketi yetkilisinin, Botsvana Hükümeti tarafından düzenlenen ve 2017 yılı Temmuz ayı sonunda sonlanacak olan hazır bebek sütü (infant formula milk) ihalesi için ülkemizdeki üretici firmalarla temas kurabilmek amacıyla yardım talebinde bulunduğu belirtilmekte olup, zaman darlığı göz önünde bulundurularak söz konusu ihaleye ilgi gösterebilecek firmaların anılan şirket ile doğrudan temas edebilecekleri ifade edilmektedir.

EK: Firma Bilgisi

9

TÜRKİYE – ÜRDÜN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/ Türkiye – Ürdün İş Konseyi tarafından 25 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul River Plaza'da düzenlenecek olan "Türkiye – Ürdün İş Forumu” ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 12/07/2017 tarih 1026 sayılı yazı, taslak program ve heyet listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Taslak Program ve Heyet Listesi (3 sayfa)

10

YÖNETMELİK TASLAKLARININ GÖRÜŞE AÇILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/07/2017 tarih 2099 sayılı yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlık tarafından hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü İçine Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği” ve "Türk Gıda Kodeksi Gıda Malzemelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No 2013/45)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”ine ait taslak metinlerin Bakanlığın web sayfasında (www.tarim.gov.tr ) görüşe açıldığı bildirilmekte olup, söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir. Bu çerçevede, sözkonusu taslaklara ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, ilişikte yer alan görüş formunda belirterek en geç 24/07/2017 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

EKLER:

1: Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü İçine Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği”

2: "Türk Gıda Kodeksi Gıda Malzemelerinin

ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği”

3: Görüş Formu

11

COĞRAFİ İŞARET – MALATYA KAYISISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11/207/2017 tarih 76267 sayılı yazıda; Ülkemizin "Malatya Kayısısı” için 2014 yılında Avrupa Birliği (AB) nezdinde yaptığı coğrafi işaret (menşe adı) başvurusu sonuçlanmış olup, adı geçen ürünün 7 Temmuz 2017 tarihli ve L 174 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında tescil edildiği ifade edilmektedir.

Ek: Yazı: (2 sayfa)

12

IRAK'A KANATLI ETİ, ET VE ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Irak'a Kanatlı Eti, Et ve Ürünleri İhracatına ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 12/207/2017 tarih 6201 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

13

FRUIT LOGISTICA 2018 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

7-9 Şubat 2018 tarihleri arasında Berlin/ Almanya'da yaş meyve sebze ve paketleme sektörlerine yönelik düzenlenecek olan "FRUIT LOGISTICA” Fuarı'na ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 5120 sayılı yazı ve katılım şartları ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Fuar Duyurusu ve Katılım Şartları (3 sayfa)

14

DUBAİ WOOD SHOW FUARI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

12-14 Mart 2018 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin DUBAİ şehrinde düzenlenecek DUBAI WOOD SHOW 2018 – Ağaç ve Ağaç İşleme Makineleri Fuarına ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 5108 sayılı yazı ve katılım şartları ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Katılım Şartları (2 sayfa)

15

BELARUS ÖZEL SEKTÖR ZİYARETİ VE TÜRKİYE BELARUS İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

27-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Belarus Özel Sektör Ziyareti ve Türkiye Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 1023 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

16

HIGHPOINT FALL 2017 ULUSLARARASI MOBİLYA FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Amerika Birleşik Devletleri / Kuzey Karolina Eyaleti, Highpoint bölgesinde 14-18 Ekim 2017tarihleri arasında düzenlenecek olanHIGHPOINT FALL 2017Uluslararası Mobilya Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 5699 sayılı yazı, katılım sözleşmesi ve başvuru formu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Katılım Sözleşmesi ve Başvuru Sözleşmesi (4 sayfa)

17

SEVK ÖNCESİ İNCELEME HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/07/2017 tarih 2072 sayılı yazıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Sevk Öncesi İnceleme uygulamasına son vererek sınır geçişlerinde kalite kontrolleri ve testleri kendi imkanlarıyla gerçekleştirmeye başladığı, Erbil Ticaret Ataşeliği'nin IBKY Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü ile gerçekleştirdiği görüşme neticesinde IKBY Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve hemen uygulamaya sokulan bir Karar ile 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Ek 1'de sunulan liste kapsamı ürünlerin sevk öncesi incelemelerinin İntertek Test Hizmetleri A.Ş. tarafından yerine getirileceği, ayrıca İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda Laboratuvar altyapısının hazırlanması ve testlerin yapılması için de anlaşılma yapıldığının öğrenildiği belirtilmekte olup, bilgileri ve Ek 2'de bulunan Başvuru Formu aracılığı ile söz konusu testlere başvuru yapılacağı bildirilmektedir.

EKLER:

1) Ürün Listesi (7 Sayfa)

2) Başvuru Formu (5 Sayfa)

18

ÇİN AVRASYA EXPO FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/07/2017 tarih 2028 sayılı yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; 24-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında Urumçi/Çin'de düzenlenecek olan "China Eurasia Commodity and Trade Expo 2017- Çin Avrasya Expo Fuarı”na Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından milli katılım organizasyonu düzenleneceği, 19-22 Eylül 2016 tarihleri arasında bir önceki sene düzenlenen bahse konu fuara Ekonomi Bakan Yardımcımız Sayın Fatih METİN başkanlığındaki heyet ile katılım sağlandığı, Sayın Bakan Yardımcımız tarafından Çin Makamlarına fuarın 2017 yılındaki organizasyonunda ülkemizin çok daha güçlü bir şekilde temsil edileceğinin belirtildiği dile getirildiği, anılan fuarın bu seneki açılışına Sayın Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ'nin katılımlarının öngörüldüğü belirtilmekte olup, bahse konu fuara katılım sağlamayı planlayan üyelerimizin Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (Tel: 0 312 447 27 40 ) ile iletişime geçmeleri beklenmektedir

19

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.