2017/36 Özel Sirküer- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (2017/4)

SİRKÜLER (2017/35)

 

Sayın Üyemiz;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda özetle; 07/04/2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe giren "2017/4 sayılı "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin Bakanlık Makamı'nın 16/06/2017 tarihli Oluru ile onaylandığı ifade edilmiştir.

Bahsekonu Karar ve Genelge kapsamında yurtdışında fuara katılan firmalar için destek üst limitleri Türk Lirasına çevrilerek arttırılmıştır. Buna göre destek üst limitleri;

§ Genel Fuarlar için : 50.000-TL (önceki: 10.000-$)

§ Sektörel Fuarlar için : 75.000-TL (önceki: 15.000-$)

§ Prestijli Fuarlar için : 250.000-TL (önceki: 50.000-$) ( yılda 2 kere )

Sözkonusu limitler, her yıl belirli oranlarda güncellenecektir.

Ayrıca, 01.07.2017 tarihinden itibaren düzenlenecek fuarlarda; destek hesaplaması yapılırken, Ekonomi Bakanlığı tarafından Yer kirası, Nakliye, Ulaşım ve Standa ilişkin giderlere karşılık olarak belirlenecek "Desteğe Esas Tutar” üzerinden %50 (Hedef Ülkeler için %70) oranında destek ödemesi hesaplanacaktır. "Desteğe Esas Tutar”, Milli Katılım Organizasyonlarında; her fuar için fuar bazında m2 başına ve Bireysel Katılımlarda; fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında m2 başına belirlenecektir.

Bu çerçevede; anılan Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ekte yer almakta olup; başvuru sahibi açısından önem arz eden hususlara ilişkin detaylı özet bilgi notu aşağıda yer almaktadır.

Bilgileri rica olunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

Ekler:

1- 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

2-2017/4 sayılı Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

 

2017/4 SAYILI

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN

GENELGE

 

ÖZET NOT

1) Yeni Tebliğ,1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup bu tarihten sonra gerçekleşecek fuarlar için geçerli olmuştur.

2) Yer kirası, Nakliye, Ulaşım ve Standa ilişkin giderlere karşılık olarak m2 bazında, "Desteğe Esas Tutar” Bakanlık tarafından belirlenecek ve bu tutar üzerinden %50 (Hedef Ülkeler için %70) oranında destek ödemesi hesaplanacaktır.

3) Milli katılım organizasyonları için desteğe esas tutar, organizatörden temin edilen tahmini maliyet tablosuna ilişkin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği görüşü ve desteğe konu fuarla ilgili geçmiş dönem gerçekleşmeleri dikkate alınarak belirlenecek. Bireysel katılımı desteklenen fuarlar için desteğe esas tutar, desteğe konu fuar ve/veya ülke ve/veya sektörle ilgili geçmiş dönem gerçekleşmeleri, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği görüşü ile ihtiyaç duyulması halinde piyasa araştırmaları veya diğer kurum/kuruluşlardan temin edilen görüşler dikkate alınarak belirlenecek

4) Milli katılım organizasyonlarında destek başvuruları EK-2 de yer alan belgelerle birlikte fuar öncesinde veya fuarın bitiminden itibaren en geç 1 ay içerisinde organizatör tarafından yapılacak. Bireysel katılımı desteklenen fuarlara yapılacak destek başvuruları, katılımcı tarafından fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 (üç) aylık süre içerisinde EK-2de yer alan belgelerle birlikte ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılacak.

5) Milli katılım organizasyonlarında ve Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel katılımı desteklenen fuarlarda gözlemci; katılımcıların fuara kaç metrekare ile iştirak ettiğini gösteren ve her katılımcının stantta görevli yetkilisinin imzasının yer aldığı katılımcı listesi tutanağını (EK-3) hazırlayacak. Tutanak fuar gözlemcileri ile birlikte organizatör yetkilisi ve varsa ilgili ülkedeki Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanacak.

6) Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebinin fuarın başlangıcından en geç 1 ay önce Bakanlığa iletilmesi gerekir.

7) Bir fuarın Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar listesine eklenebilmesi için;

a) Konusu itibariyle sektörel nitelikli

b) Uluslararası nitelikli,

c) Önceki yıl/yıllardaki performansının değerlendirilebiliyor,

d) İngilizce dil seçeneği bulunan kurumsal bir internet sitesinin mevcut olması gerekmektedir.

Bu nitelikleri taşımayan fuarlar Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine eklenmez. Fuarın niteliği ve kapsamı itibariyle listeye eklenmesinde Bakanlıkça fayda görülen fuarlar için (c) ve (d) maddeleri aranmayabilir.

8) İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği bildirimlerini KEP adresi aracılığı ile yapar, bu adreslerin güncel tutulması katılımcının yükümlülüğündedir.

9) Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, başvuru veya eksiklik

bildirim süresi içerisinde prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekir.

10) Bireysel Fuarlar için ön başvuru süreci kaldırılmıştır.

11) Milli ve Bireysel Katılımlar için evrak listesi Ek'te yer almaktadır.

FUAR DESTEĞİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

A-Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında İbraz Edilmesi Gereken Belgeler:

1-Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler

tarafından imzalanmış taahhütname (EK-4),

2-Katılımcının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış beyanname (EK-5),

3-Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya örneği,

4- a) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (üretici/imalatçı

Organizasyonlarında aranmaz)

b) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan

faaliyet belgelerinin aslı veya bir örneği

c) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; üretici veya imalatçı ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin aslı veya bir örneği.

B- Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

1- Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-4),

2- Katılımcının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış beyanname (EK-5),

3- Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya örneği,

4- Katılımcının fuara katıldığını ve metrekare bilgisini tevsik edici belgenin aslı veya örneği (fatura, sözleşme, ödeme belgesi, katalog, pasaport, ulaşıma ilişkin bilet veya biniş kartı, konaklama belgesi gibi)

5- a) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (üretici/imalatçı organizasyonlarında aranmaz)

b) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir örneği

c) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; üretici veya imalatçı ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin aslı veya bir örneği.