2017/33 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2017/33)

1. AB Mevzuat Değişiklikleri Hk.
2. Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Hk.
3. Türkiye-Macaristan İş Forumu Hk.
4. Yunanistan Gümrük Geçişleri Hk.
5. Kuru Üzüm ve Kuru Kayısıda Kontrol Sıklığı Hk.
6. Irak'a Ayçiçek Yağı İhracatı Hk.
7. Brunei Yatırım Fırsatları Hk.
8. Ürdün Korunma Önlemi Hk.
9. Belarus'tan Alınan Bildirimler HK.
10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

1

AB Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 13.06.2017 tarihli yazıda; bazı ürünlerin Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına dair 316/91/AET sayılı Komisyon Tüzüğünü tadil eden 2017/803/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün, AB Resmi Gazetesi'nin 12 Mayıs 2017 tarihli ve L121 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

2

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Hk.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 12.6.2017 tarihli yazıda; 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2006/12 sayılı Tebliğde değişiklik yapan, İhracat: 2017/6 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in, 10/06/2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Sözkonusu Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)'NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/6)

MADDE 1 - 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne geçici 29 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları

GEÇİCİ MADDE 30 - (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine bu Tebliğ ile sağlanan ek sürelerden faydalanmak amacıyla, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde başvuruda bulunamamış veya başvuruda bulunmakla birlikte başvuruları reddedilmiş olan firmaların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde elektronik ortamda Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurmaları kaydıyla bu Tebliğ kapsamında belirtilen ek sürelere ilişkin talepleri değerlendirmeye alınır.”

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

3

Türkiye-Macaristan İş Forumu Hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 13.06.2017 tarihli yazıda; Macaristan Başbakanı Sn. Viktor Orban'ın Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında, DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi tarafından Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH)'nın işbirliği ile 30 Haziran 2017 tarihinde, Ankara/Marriott Hotel'de "Türkiye-Macaristan İş Forumu”nun düzenleneceğinden bahisle, söz konusu iş forumunu, T.C. Başbakanı Sn. Binali Yıldırım'ın, Macaristan Başbakanı Sn. Viktor Orban'ın ve T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci'nin onurlandırmalarının öngörüldüğü,

Stratejik ortak olan iki ülke arasında, ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için makine ve otomotiv endüstrisi, inşaat ve mühendislik hizmetleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, yenilenebilir enerji ile tarım ve gıda başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği imkânlarının bulunduğu,

Anılan ziyarete, Macaristan ile hâlihazırda iş yapan, iş yapmayı planlayan ve Macaristan'a yatırım ile ticaret imkânları konusunda bilgi sahibi olmak isteyen üyelerimizin, 23 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar, http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/413/8871 bağlantısında yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, ödemeyi gerçekleştirmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Taslak Program

09:00-09:30 Kayıt

09:30-11:00 Paneller

11:00-11:20 Kahve Arası

11:20-12:30 Kapanış Oturumu

12:30-14:00 Çalışma Öğle Yemeği

4

Yunanistan Gümrük Geçişleri Hk.

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 6.6.2017 tarihli yazıda; AB ülkelerine girişte 10 bin Avro'dan fazla nakit para taşınması durumunda bildirim yapılması zorunluluğunun, Yunan sınır kapılarında artan bir dikkatle takip edildiğinin gözlemlendiği ve bu çerçevede Türk vatandaşlarımızın çoğunun çek, senet, tahvil gibi kıymetli kâğıtların nakit kapsamına girdiğinden haberdar olmaması nedeniyle, %25 oranında ceza ödeme durumuyla karşılaştıkları ifade edilerek,

Bu kapsamda, bahsi geçen uygulamadan işadamlarımızın mağdur olmamalarını teminen aşağıda yer alan hususlara dikkat çekilmektedir.

"Yunanistan'a seyahat eden her bir yolcunun yanında 10.000 Avro'dan fazla nakit bulundurması durumunda gümrük makamlarına beyan etme zorunluluğu vardır.

Paraya çevrilebilir değerli kâğıtlardan olan çek, tahvil, senet, bono, teminat mektubu gibi belgeler de nakit kabul edilmektedir.

Kara parayla mücadele soruşturmasına konu olunmaması ve 10.000 Avro'luk meblağdan fazla nakit bulundurulması halinde %25'lik ceza ödenmesine maruz kalınmaması için dikkatli olunması önem taşımaktadır.”

5

Kuru Üzüm ve Kuru Kayısıda Kontrol Sıklığı Hk.

Kuru Üzüm ve Kuru Kayısıda Kontrol sıklığının artırılması ile ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 15/06/2017 tarih 67159 sayılı yazıda;

8 Haziran 2017 tarihinde Avrupa Komisyonu Bitkiler, Hayvanlar, Gıda ve Yeme ilişkin Daimi Komitesi'nin toplandığı, söz konusu toplantıda bazı yem ve hayvansal menşeli olmayan gıdaların ithalatında resmi kontrollerin artırılmasına dair 669/2009 sayılı Tüzüğün ele alındığı, bu kapsamda ülkemiz menşeli kuru üzümler için Okratoksin A kontrol sıklığının %5 olarak belirlendiği, kükürt dioksit nedeniyle %10 kontrol sıklığına tabi tutulan ülkemiz menşeli kuru kayısılar için kontrol sıklığının %20'ye yükseltildiği, bahse konu değişikliklerin yeni tüzüğün AB Resmi Gazetesinde yayımlanmasını takip eden üçüncü gün yürürlüğe gireceği, bir örneği ekte iletilen taslak tüzükte yürürlüğe girişine ilişkin açık bir tarih belirtilmediği ancak söz konusu değişikliklerin 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girmesinin beklendiği, buna ilaveten, 6 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen Uzmanlar Komitesinde üye ülke uzmanlarının, yeni ürünlerde Okratoksin A için maksimum seviyelerin belirlenmesi olasılığını görüştükleri, muhtemel değişikliklere ilişkin henüz bir anlaşmaya varılmadığı ve görüşmelerin 2017 yılı Eylül ayında gerçekleştirilecek bir sonraki uzmanlar toplantısında devam edeceği bildirilmekte ve kuru incir, yağlı tohumlar ve kuru yemişlerde (tree nuts) bu çalışmanın yapılabileceği olasılığına yer verilmektedir.

6

Irak'a Ayçiçek Yağı İhracatı Hk.

Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda; 29/05/2017 tarihinde Irak'ın Babil şehrine yönelik düzenlenen heyet programına atıfta bulunularak, bahse konu program kapsamında, Etihad Food Industries firmasının şeker ve yemeklik yağ rafinelerinde incelemelerde bulunulduğu ifade edilmektedir. Mezkûr yazıda ayrıca, söz konusu firma ziyaretine ilişkin olarak firmanın Ticari Departman Müdürü Haidar Al-Noumany tarafından;

• Firmalarının %100 Irak sermayesi ile kurulduğu ve üç ortağının bulunduğu,

• 2015 yılı Şubat ayında şeker rafinerisinin, 2017 yılı Mart ayında da sıvı yağ rafinerisinin faaliyete geçtiği,

• Yatırıma başlamadan önce Irak Ticaret Bakanlığı ile yaptıkları anlaşma sonucunda, şeker piyasasında tekel statüsü kazandıkları, yemeklik sıvı yağ için ise ilgili Bakanlıkla görüşmelerinin devam ettiği ve yapılacak mevzuat değişikliği ile Karne Sistemi (Ration Card) kapsamındaki tüm alımların firmalarından yapılacağı,

• Brezilya'dan ham şeker ithal edilerek günlük 3.000 ton beyaz şeker, Ukrayna, Rusya ve Arjantin'den ham ayçiçeği yağı ithal edilerek günlük 2.000 ton yemeklik ayçiçeği yağı elde edildiği, yılsonunda iki yeni üretim hattının devreye girmesiyle rafinasyon kapasitesinin günlük 4.000 tona çıkacağı,

• Ticaret Bakanlığı'na bağlı Foodstuff şirketi ile Karne Sistemi için 120.000 ton ayçiçeği yağı sözleşmesi imzaladıkları, "Al-Dar” markasıyla Merkezi Irak'ta pazarlama faaliyetlerinin başladığı, hedeflerinin tüm Irak piyasasını ele geçirmek olduğu, mevcut koşullarda Türk firmalarından daha ucuza rafinasyon yaptıkları, yıl sonunda kapasite artışıyla birlikte satış fiyatlarını düşürerek Irak'ın kuzeyinde de hakim konuma geçecekleri,

• Önümüzdeki dönemde hayvan yemi olarak kullanılmak üzere soya üretimine de başlanacağı,

hususlarında bilgi verildiği bildirilmekte olup, Karne Sistemi kapsamında 2017 yılı içerisinde ihracatçılarımızla Foodstuff arasında 89.441 tonluk ayçiçeği yağı sözleşmesi imzalanmasına karşın, Etihad firmasının yemeklik sıvı yağ rafinerisinin ayçiçeği yağı ihracatçılarımızın gerek Karne Sistemindeki ağırlığında gerekse Irak'taki pazar payında azalışa neden olabileceği yönünde değerlendirme bulunulmaktadır.

7

BRUNEİ HK.

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05/06/2017 tarih 62614 sayılı yazıda; Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)'ndan bir heyetin 9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Brunei'ye teknik bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtilmekte ve Brunei'de gıda, tarım, balıkçılık ve tavukçuluk alanlarındaki yatırım imkânları ve talep görebilecek ürünlere ilişkin değerlendirmelere yer verilmekte olduğu, bu çerçevede, söz konusu değerlendirmeler kapsamında; Brunei'de helal gıda konusuna büyük önem verildiği, bu nedenle söz konusu ziyarette GTHB heyeti tarafından ülkemizde pek çok firmanın helal gıda sertifikalı üretim yaptığı ve sertifikası olmayan firmalarımızın da İslami kurallara uygun gıda maddeleri ürettiklerinin vurgulandığı, Brunei'de kurulacak bir ortak yatırım şirketi aracılığıyla tüm Güneydoğu Asya coğrafyasına ihracat yapma imkanına sahip olunabileceği, Brunei'de yatırım yapılmasının, ülkemizden ihracat yapılamayan yerlere yönelik ihracat kapasitesi yaratabileceği, örneğin hâlihazırda ülkemizden kanatlı ürünleri ihracatı gerçekleştirilemeyen Japonya'ya Brunei'den ihracatın mümkün olabileceği, Piliç ve yumurta ürünlerinin Brunei'nin kendi kendine yeterli olduğu pek az sayıdaki üründen iki tanesi olmakla birlikte kullanılan civcivlerin Malezya'dan ithal edilmekte olduğu, ülkede kuluçka sistemi bulunmadığı ve iç piyasada yem üretimi yapılamadığı ve ülkemiz için bahse konu sektörde ihracat potansiyeli olduğu hususları ifade edilmektedir..

8

Ürdün Korunma Önlemi Hk.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Ürdün tarafından "Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller” (7604 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması açıldığı bildirilmiş, devamında ise mezkur soruşturmaya ilişkin geçici önlem uygulamasına başvurulduğu,

Bu defa, 19 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanan ekteki bildirime göre, anılan ülke tarafından nihai önlem uygulanmasına hükmedilmiş olup mevcut gümrük vergisine ek olarak "15.5.2017 - 14.5.2018 tarihleri için ton başına 400 Ürdün Dinarı, 15.5.2018 - 14.5.2019 tarihleri için ton başına 350 Ürdün Dinarı, 15.5.2019 - 25.10.219 tarihleri için ise ton başına 300 Ürdün Dinarı spesifik ilave vergi” şeklinde uygulanacak ve mezkur önlem 3 yıl süresince yürürlükte kalacaktır.

Mezkûr bildirimin kapsamında ülkemiz DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde Ürdün tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulmuştur.

Söz konusu gelişmenin Ürdün'e ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk etapta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığı gözlemlenmiştir. Bu itibarla, Ürdün'ün ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde % 3'ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önleme dâhil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.

9

Belarus'tan Alınan Bildirimler Hk.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden 13.06.2017 tarih ve E.65726 sayılı alınan yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Belarus Tarım ve Gıda Bakanlığı'ndan intikal eden bir yazıya atfen, bir örneği ilişikte yer alan firmalar tarafından Belarus'a ihraç edilen domates, nar ve mandalina ürünlerine yönelik Belarus makamlarınca gerçekleştirilen kontrollerde; "tuta absulata ve ceratitis capitata" etmenlerinin tespit edilmesi hasebiyle, ülkemize bildirimde bulunulduğu belirtilmekte olup; söz konusu ihlallerin devam etmesi halinde ülkemizden Belarus'a yapılacak mezkur ürünlerin ihracatına anılan ülke tarafından kısıtlama getirilebileceği ifade edilmektedir.

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.