2017/32 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER (2017/32)

1. Rusya Federasyonu'nun Yasakları Kaldıran Kararnamesi Hakkında Bilgi;

2. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ;

3. Geçici Ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)'De Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ;

4. Dünya Bankası İş ortamı Raporu Hakkında Bilgi;

5. Fas'a Buğday İhracatında İthalat Vergi Oranı Yükseltilmesi Hakkında Bilgi;

6. Tanzanya (Darüsselam) Ticaret Heyeti Duyurusu Hakkında Bilgi;

7. 82. Uluslararası Selanik Fuarı Ön Talep Duyurusu

8. AB Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi;

9. Kazakistan Cumhuriyeti'nin 2017 Yılı Ekonomik Faaliyetleri Hakkında Bilgi;

10. Moldova Uluslararası Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

11. Suudi Arabistan Gümrük Vergi Oranları Hakkında Bilgi;

12. Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere İlişkin Mevzuat Taslakları Hakkında Bilgi;

13. Cezayir'in yeni Ekonomik Büyüme Modeli Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RUSYA FEDERASYONU'NUN YASAKLARI KALDIRAN KARARNAMESİ HK.

30 Kasım 2015 tarihli 1296 nolu Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı ile ilgili yapılan değişikliklerin ve Rusya Federasyonu Hükümeti geçerliliği yitiren bir takım hukuki belgelerin tanımlanması hakkında 31 Mayıs 2017 tarihli 244 nolu "Türkiye Cumhuriyeti'ne ilişkin bazı özel ekonomik önlemlerin kaldırılması hakkında” Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından alınan ve yayımlanan karar ekte yer almaktadır.

Ek: RF Yasaklamaların Kaldırılmasına İlişkin Kararname Tercüme

2

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®'NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ;

Bahsekonu Tebliğ metni için tıklayınız..

3

GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ

ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 68)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2 Haziran 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30084

TEBLİĞ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ

ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 68)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 72)

MADDE 1 – 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) Geçiş Belgesi: "İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar gereğince yabancı ülkelerden ve/veya uluslararası örgütlerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan ikili, transit, 3.ülke, dönüş yükü ve benzeri izin belgesini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Uygun olmayan geçiş belgesiyle yapılan üçüncü ülke eşya/yük taşımalarında, geçerli bir üçüncü ülke geçiş belgesi ibraz edilememesi halinde birim taşıt veya taşıt katarı için 3.000 (üçbin) Euro veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti alınır ve bu taşıtların ülkemize/ülkemizden giriş ve çıkışlarına izin verilir.”

"(3) Sahte geçiş belgesi veya geçerli ülke kaşelerine haiz olmayan geçiş belgesi ile yapılan taşımalarda birim taşıt veya taşıt katarı için 3.000 (üçbin) Euro veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti alınır ve bu taşıtların ülkemize/ülkemizden giriş ve çıkışlarına izin verilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) İnsani yardım malzemesi/yükü taşıyan veya kendisi insani yardım malzemesi olan yabancı plakalı taşıtlardan bu Tebliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen ücretler alınmaz.”

"(5) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri yabancı ülkelerle mütekabiliyet esasına ve/veya varılacak mutabakata göre farklı uygulanabilir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

4

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29.05.2017 tarihli yazıda; 2003 yılından bu yana düzenli olarak yayımlanmakta olan "Dünya Bankası İş Ortamı Raporları”nda ülkelerin yatırım ortamlarının 12 başlık kapsamında kıyaslamalı olarak değerlendirildiği ve uluslararası yatırımcıların yatırım yeri kararlarında önemli rol oynadığı hususuna vurgu yapılarak,

Söz konusu İş Ortamı Raporu Değerlendirmeleri'nin, çoğunluğu YOİKK paydaşı sivil toplum kuruluşlarının üyesi olan özel sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığı anketler kullanılarak yapıldığı,

25 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Dünya Bankası 2017 İş Ortamı Raporunda Türkiye'nin performansına ilişkin gelişmelerin, 30 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen YOİKK toplantısında da gündeme getirildiği ve ilgili kurumlar tarafından ülkemizin başlıklar kapsamındaki sıralamasının iyileştirilmesine yönelik olarak bir eylem planı oluşturulduğu ve bu kapsamda belirli ilerlemeler sağlandığı,

Bu kapsamda, İş Ortamı Raporu'nda ülkemizin sıralamasının iyileştirilmesine katkıda bulunacağı düşünülen ve 2016 yılı Haziran ayı sonrasında gerçekleştirilen EK'li reformların yer aldığı ifade edilmektedir.

Ek: Yazı ve Reform Çalışmaları (19 sayfa)

5

FAS'A BUĞDAY İHRACATINDA İTHALAT VERGİ ORANI YÜKSELTİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Rabat Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/05/2017 tarih 57925 sayılı yazıda, Fas Resmi Gazetesi'nin 18/05/2017 tarihli nüshasında yer alan Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı, Tarım, Balıkçılık, Kırsal Gelişim, Su ve Orman Bakanlığı ile Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlıklarının 16/05/2017 tarihli ve 2.17.222 sayılı Ortak Karar'ı ile Fas gümrük kodlarında "1001.99.00.19” ve "1001.99.00.90” olarak yer alan buğday ürününün ithalat vergilerinin 31.12.2017 tarihine kadar % 135 olarak uygulanacağı, bu kapsamda anılan Karar'a bahse konu Resmi Gazete'nin 3294 ve 3295'inci sayfalarından ulaşabileceği ifade edilmektedir.

Ek: 18.05.2017 tarihli Fas Resmi Gazetesi

6

TANZANYA (DARÜSSELAM) TİCARET HEYETİ DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Meclisleri organizasyonu ile 25-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ne yönelik düzenlenecek ticaret heyetine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan, 25/05/2017 tarih 1552 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

7

82. ULUSLARARASI SELANİK FUARI ÖN TALEP DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 23/05/2017 tarih 5996 sayılı yazıda; Komşu ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesi ve ihracatımızın arttırılması amacıyla, 9-17 Eylül 2017tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik şehrinde gerçekleştirilecek olan82.Uluslararası Selanik Fuarına ( TIF- Thessaloniki International Fair 2017) Türkiye milli katılım organizasyonunun düzenlenmesinin planlandığı belirtilmekte olup, fuara ilişkin duyuru ilişik bulunmaktadır.

Ek : Fuar Duyurusu ( 1 sayfa)

8

AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/05/2017 tarih 56998 sayılı yazıda, Kazakistan'ın Dünya Ticaret Örgütü üyeliği akabinde Avrupa Birliği (AB)'nin bazı üçüncü ülkelerden yapılan ithalata dair ortak kuralların (özellikle gözetim uygulaması ve korunma önlemleri) belirlenmesi hakkında 2015/755/AB sayılı Avrupa Parlamentosu (AP) ve Konsey Tüzüğü'nü adı geçen ülkenin tüzüğün ekinden çıkarılması şeklinde tadil eden 2017/749/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29.04.2017 tarihli ve L113 sayılı nüshasında yayımlandığı, diğer taraftan, 1905.90.60 ve 1905.90.90 CN kodlu ürünlerin 01.01.2018 tarihinden itibaren Tarife ve İstatistik Nomanklatüründen çıkarılarak sırasıyla 1905.90.70 ve 1905.90.80 CN kodlu ürünlerin bunların yerini almasına dair 2017/705/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20.04.2017 tarihli ve L104 sayılı nüshasında yayımlandığı ifade edilmektedir.

10

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ'NİN 2017 YILI EKONOMİK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Kazakistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/05/2017 tarih 1539 sayılı yazıda, Kazakistan Cumhuriyeti'nde 2017 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan uluslararası ekonomik faaliyetlerin listesi ile irtibat bilgileri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Kazakistan Cumhuriyeti 2017 Yılı Uluslararası Ekonomik Faaliyet Takvimi (6 Sayfa)

11

MOLDOVA ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/05/2017 tarih 1540 sayılı yazıda, 7 Haziran 2017 tarihinde Moldova'nın Balit şehrinde, Moldova Belediye Meclisi, Avrupa İşletmeler Ağı ve diğer uluslararası paydaşların destekleriyle "Yatırım ve İşbirliği Fırsatları” başlıklı bir Uluslararası Yatırım Forumunun düzenleneceği, söz konusu Foruma tarım, gıda, tekstil, bilişim ve iletişim teknolojileri, otomobil, inşaat, yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 100'den fazla yerli ve yabancı firmanın katılım sağlamasının öngörüldüğü, anılan Forum kapsamında yabancı yatırımcılara sağlanan teşvikler, yabancı yatırımcılara yönelik yatırım mevzuatı ve ülkedeki yatırım fırsatları tanıtılacağı belirtilmekte olup, ayrıca, Forumun bitişinde ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

11

SUUDİ ARABİSTAN GÜMRÜK VERGİ ORANLARI HAKKINDA BİLGİ;

Riyad Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 22/05/2017 tarih 56253 sayılı yazısı ekinde alınan Suudi Arabistan Krallığı tarafından uygulanan gümrük vergisi oranlarında 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yapılan değişikliklere ilişkin tablo ilişik bulunmaktadır.

Ek: Değişiklik Tablosu ( 8 sayfa)

12

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERE İLİŞKİN MEVZUAT TASLAKLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/05/2017 tarih 1514 sayılı yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği” ve Türk Gıda Kodeksi- Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler Tebliği” taslak metinlerin http://www.tarim.gov.tr/ adresinde görüşe açıldığı ifade edilmekte olup, bahsekonu Tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu taslaklara ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, ilişikte yer alan görüş formunda belirterek en geç 22/06/2017 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

EKLER:

1-Türk Gıda Kodeksi ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği Taslağı(13 sayfa)

2- Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler Tebliği Taslağı ( 6 sayfa)

3- Görüş Formu (1 Sayfa )

13

CEZAYİR'İN YENİ EKONOMİK BÜYÜME MODELİ HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30.05.2017 tarihli yazıda; Cezayir'in yeni ekonomik büyüme modeli hakkında aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir.

"Cezayir'in 26 Haziran 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca onaylanan ve 2016 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan yeni ekonomik büyüme modeli 2017 Nisan ayında kamuoyuyla paylaşılmış olup, 2016-2019 yılları için Cezayir ekonomisini çeşitlendirmeye ve 2030 yılına giden süreçte ekonomik dönüşüm için izlenecek mali politikalara odaklanılmaktadır. Söz konusu modele ilişkin Cezayir Maliye Bakanlığı'nca paylaşılan bilgiler aşağıdaki maddelerde yer almaktadır:

1. 2019 yılı için yeni ekonomik büyüme modeline göre belirlenen hedefler şunlardır:

- Vergilendirmeyle elde edilecek gelirlerin artırılması,

- Bütçe açığında kayda değer azalma,

- Yerel finansal piyasaya ilave kaynak ayrılması

2. Yeni büyüme modelinin 2020-2030 dönemi için hedefleri ise aşağıda sunulmaktadır.

- Hidrokarbon dışı GSYİH'nın yıllık % 6,5'lik sabit büyüme kaydetmesi

- Kişi başına düşen GSYİH'nin 2,3 katına çıkartılması

- Üretimin artırılarak, sanayinin 2015 yılında %5,3 olan GSYİH'daki oranının 2030 yılında % 10'a çıkartılması

- Tarım sektörünün modernize edilmesi

- Enerji tüketiminin yıllık büyümesinin, 2015 yılındaki % 6 oranından 2030 yılında

%3'e düşürülmesi

- İhracatın çeşitlendirilmesiyle ekonomik büyümeye finansman sağlanması

Bu hedeflere ulaşılması için ise aşağıda kayıtlı üç stratejinin belirlendiği belirtilmektedir:

- Ekonomik çeşitlendirmeyle hidrokarbon dışı sanayinin 2030 itibariyle % 10 oranına ulaşması, tarım sektörünün yıllık ortalama % 6,5 ve hizmet sektörünün yıllık % 7,4'lük büyüme kaydetmesi,

- Yatırım sisteminin özel yatırımla liberalleştirilmesi ve teknoloji transferi yardımıyla dönüştürülmesi,

- Çözülebilirliğin hidrokarbon dışı büyümeyle artırılması (bunun ise ithalat ile hidrokarbon dışı ihracat arasındaki farkın kapatılması yoluyla sağlanacağı, bu itibarla enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji politikasıyla ve hidrokarbon dışı sektörlere - tarım, endüstri, hizmet - ağırlık verilmesiyle yapılacağı)

3. Ekonomik modelde devamla, hidrokarbon fiyatlarındaki düşüşün kamu finansmanının zayıflığını gözler önüne serdiği, Cezayir dinarının değer kaybetmesine rağmen petrolden alınan verginin 2014 yılında % 7,9 ve 2015 yılında % 32,9 oranında düştüğü kaydedilmektedir.

Ekonominin büyük oranda hidrokarbonlara bağımlı olduğu ve petrol fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu kamu gelirlerindeki azalmanın son 15 yılda görülen en büyük bütçe açığının verilmesine neden olduğu belirtilmektedir.

4. 1999 yılında % 30 olan işsizliğin 2016 yılında % 9,9'a gerilediği, ancak her halükarda Cezayir'in ekonomik büyüme modelinin doğal kaynakların kullanılması yoluyla gerçekleştiği, ancak son petrol krizinin bu büyüme modelinin zayıflığını gösterdiği, bu nedenle hidrokarbon bağımlılığını azaltacak yeni bir ekonomik modele ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

5. Modele göre 2016-2019 döneminde 108 Cezayir dinarının 1 ABD dolarına denk geleceği ve enflasyonun % 4 olacağı öngörülmekte ve varil fiyatlarında gerçekleşecek değişikliğe göre iki farklı senaryoya yer verilmektedir.

6. Cezayir'in uzun vadeli vizyonuna göre, önümüzdeki on yılda gerçekleştirilecek yapısal değişimle birlikte gelişmekte olan bir ülke haline geleceği, bu kapsamda büyüme için üç aşamanın belirlendiği, bunların başlangıç dönemi olan 2016-2019, geçiş dönemi olan 2020-2025 ve istikrar dönemi olan 2026-2030 dönemi olduğu ve bu süre sonunda ülke ekonomisinin dengeye kavuşmasının planlandığı belirtilmektedir.

7. Son olarak, yeni ekonomik büyüme modelinde aşağıda belirtilen 6 stratejik tavsiyeye yer verildiği kaydedilmektedir:

- Girişimciliğin artırılması,

- Yatırımlar için finansman sağlanması (finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, Çin gibi ülkelerle ortaklıkların geliştirilmesi, bankacılık sisteminin reformu gibi yöntemler önerilmektedir),

- Endüstriyel üretimin teşviki ve çeşitlendirme politikalarının izlenmesi (otomotiv, demir-çelik, çimento ve tarım ile ilaç sektörünün desteklenmesi),

- Endüstriyel büyümenin bölgeselleştirilmesi,

- Enerji kaynaklarının güvenliğinin ve çeşitliliğinin temini,

- Yeni ekonomi modelinin yönetimi.”

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.