2017/28 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER (2017/28)

 

1. Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yaş Meyve Sebze İhracatı Hakkında Bilgi;

2. Katar'a Hayvansal Ürünler İhracatı

3. Bitki Koruma Ürünleri ve Bitki Koruma Ürünleri Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi;

4. Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hakkında Bilgi;

5. Türkiye-Umman İş Forumu Hakkında Bilgi;

6. E-Fatura Uygulamalarına Yönelik Hatırlatma Hakkında Bilgi;

7. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri İş Forumu Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

 

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/04/2017 tarih 48446 sayılı yazıda; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Hayvancılık Bakanı tarafından kaleme alınan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızı muhatap bir mektuba atıfta bulunularak, BAE tarafından ithal edilen ülkemiz menşeli başta greyfurt, nar ve limon olmak üzere muhtelif tarım ürünlerinde, BAE'de kabul edilebilen standartların üzerinde zirai ilaç kalıntısının tespit edildiği gerekçe gösterilerek, 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Türkiye'den ithal edilecek tüm meyveler için kabul edilebilir seviyelerin üzerinde zirai ilaç kalıntısı içermediğine dair, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylı analiz sertifikasının da talep edileceği belirtilmekte olup, anılan ülke tarafından kalıntı sorununa büyük önem verildiği ve bu çerçevede, yakın zamanda Mısır, Ürdün, Yemen, Umman ve Lübnan'dan meyve ithalatına aynı gerekçeden ötürü kısıtlama getirildiği ifade edilmektedir.

2

KATAR'A HAYVANSAL ÜRÜNLER İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Katar'ın ithal ettiği ısıl işlem görmemiş hayvansal ürünlerin salgın hastalık taşımadığına ilişkin tespitin önceden yapılmasını teminen, anılan ülkeye hayvansal ürün ve kümes hayvanı ihracatı yapan firmaların 1 Mart 2017 tarihinden itibaren Katar Belediye ve Çevre Bakanlığınca düzenlenen ve bir örneği ekte yer alan "İthalat İzin Belgesi”ni ibraz etmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

EK: İthalat İzin Belgesi

3

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ VE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 27.04.2017 tarihli yazıda; "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” çerçevesinde hazırlanmış olan "Bitki Koruma Ürünleri ve Bitki Koruma Ürünleri Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar ağ adresinde görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesini teminen mezkur yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerin yukarıda belirtilen ağ adresinde yer alan tablo formatına uygun olarak 11 Mayıs 2017 Perşembe mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin dkib@dkib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

4

SANAYİ ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/04/2017 tarih 1312 sayılı yazıda; Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13 üncü maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin karşılıklı olarak sıfırlanmış olduğu ve üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulandığı bildirilerek, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicinin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak ve tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB'ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Bahsi geçen müzakereler sonucunda, gümrük vergisinin askıya alınması ve bu suretle gümrük vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan ürünlerin Toplulukla eşzamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtıldığı, ulusal tarife kontenjanlarının ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde dağıtıldığı, bu kapsamda, 1/1/2018 dönemine yönelik olarak askıya alma ve tarife kontenjanına ilişkin talepler ekte yer almakta olup, listede GTP ve tanımları yer alan eşyadan herhangi birini üretimlerinde hammadde olarak kullanan bu eşyada vergi indirimini desteklemek isteyen firmaların bir dilekçe ile ülkemizde üretimi olduğu gerekçesiyle gümrük vergisinin düşürülmesine itiraz etmek isteyen firmaların ise ekte yer alan formlarla birlikte müracaatlarını en geç 8 Haziran 2017 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Ek: Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazı ve ekleri (42 sayfa)

5

TÜRKİYE-UMMAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Başbakan Yardımcısı ve Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Türkiye-Umman 10. Dönem KEK Toplantısına katılmak üzere 9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Umman'ın başkenti Muskat'a bir ziyaret gerçekleştireceği ve bu vesileyle, DEİK/Türkiye-Umman İş Konseyi ile Umman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 10 Mayıs 2017 tarihinde Sayın Mehmet ŞİMŞEK ve Ummanlı işadamlarının katılımları ile düzenlenecek olan "Türkiye-Umman İş Forumu”na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 27/04/2017 tarih 663 sayılı yazıda ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ( 1sayfa)

6

E-FATURA UYGULAMALARINA YÖNELİK HATIRLATMA HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Malumları olduğu üzere, 15 Aralık 2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapılarak ihracat işlemlerinde e-fatura kullanma zorunluluğu 01.07.2017 tarihine ertelendiği, ilgili düzenleme çerçevesinde e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, 01.07.2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebilmekte olup, 01.07.2017 tarihinden itibaren yalnızca e-fatura düzenlemeleri gerektiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu faturaları e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri http://www.efatura.gov.tr/ adresine yayınlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmış olup, söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215-4.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

7

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÜLKELERİ İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 19.04.2017 tarihli yazıda; Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 25. Yıl etkinlikleri çerçevesinde T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, KEİ İş Konseyine üye ülkelerin (Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan) Ekonomiden Sorumlu Bakanları, özel sektörü temsil eden ulusal kuruluşların üst düzey yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 11 Mayıs 2017 tarihinde Conrad Istanbul Bosphorus Oteli'nde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri İş Forumu'nun gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünden bahisle,

Anılan ülkelerde pazar payımızın artırılması ve yeni ihracat imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu İş Forumu kapsamında, söz konusu ülke girişimcileri arasında iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı; konuk ülkelerden gelecek heyet listeleri ve programa ilişkin güncellemelerin katılım teyidi veren firma temsilcilerine bilahare iletileceği,

Bahsi geçen etkinliğe katılmayı arzu eden üyelerimizin en geç 8 Mayıs 2017, Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/385/8662adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yapmaları gerektiği

Ek: TaslakProgram_KaradenizEkonomikIsbirligi_21.4.2017.docx

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.