2017/23 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/23)

1. World Food Moscow 2017 Fuarı Hakkında Bilgi;

2. Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Hakkında Bilgi;

3. COSME Programı - Genç Girişimciler için Erasmus Proje Teklif Çağrısı Hakkında Bilgi;

4. Türkiye-Romanya I. Dönem JETCO Toplantısı Hakkında Bilgi;

5. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6. Cezayir İthalat Lisansı Uygulaması Hakkında Bilgi;

7. Rusya Federasyonu Ulyanovsk Bölgesinin Tanıtım Toplantısı Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

WORLD FOOD MOSCOW 2017 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında Moskova/Rusya'da düzenlenecek olan "World Food Moscow” Fuarı'na ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 13/04/2017 tarih 2643 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Fuar Duyurusu ( 3 sayfa)

2

PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ HAKKINDA BİLGİ;

AB Resmi Gazetesi'nin 13/04/2017 tarihli ve L 101 sayılı nüshasında yayımlanan 2017/693/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nde muhtelif pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerinde değişiklik gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda, fındıkta kullanılan chlormequat ve tebufenpyrad pestisitlerinin maksimum kalıntı limitlerinde yapılan değişiklikler aşağıda yer alan tabloda verilmiş olup, sözkonusu değişiklikler AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girecek ve 03/11/2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Pestisit

Fındık-Mevcut

Fındık-Yeni

Chlormequat

0.1

0.01

Tebufenpyrad

0.05

0.01

Ek: L 101 sayılı AB Resmi Gazetesi

3

COSME PROGRAMI - GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS PROJE TEKLİF ÇAĞRISI HAKKINDA BİLGİ;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11/04/2017 tarih 40668 sayılı yazıda;

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, ulusal katkı payının ödenmesi, programın izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu oldukları belirtilmekte olup, COSME programının bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında "GRO/SME/17/D/N011 COS-EYE-2017-4-01 Erasmusfor Young Enterpreneurs-Genç Girişimciler için Erasmus” proje teklif çağrısı yayınlandığı ifade edilmektedir.

Ülkemizin programdan yararlanma durumunun ve projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması, COSME programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: COSME Programı'na İlişkin Dokümanlar (4 sayfa)

4

TÜRKİYE-ROMANYA I. DÖNEM JETCO TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/04/2017 tarih 1073 sayılı yazıda;

Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ ile Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Alexandru PETRESCU'nun eşbaşkanlıklarında, 11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul'da Türkiye-Romanya I. Dönem JETCO Toplantısı gerçekleştirilmesi ve anılan toplantı sonucunda I. Dönem JETCO Protokolünün imzalanması öngörüldüğü" belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 17 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

5

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

08/04/2017 tarihli Resmi Gazete'de "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Bu yönetmelik ile 29/4/2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. Bu yönetmelikte teknolojik ürünlere yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için verilen geri ödemesiz destek miktarları artırılmıştır.

Buna göre:

Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalara, işletmenin büyüklüğüne göre geri ödemesiz sağlanacak destek miktarları yeniden belirlenirken, mikro işletmeler de kapsama alınmıştır.

· Bu kapsamda, mikro işletmelere yatırım proje tutarının en fazla yüzde 60'ı, küçük işletmelere yüzde 50'si, orta büyüklükteki işletmelere yüzde 40'ı, büyük işletmelere de yüzde 10'u kadar destek sağlanacaktır.

Söz konusu destek oranları daha önce küçük işletmelerde yüzde 40, orta büyüklükteki işletmelerde yüzde 30, büyük işletmelerde yüzde 10 olarak uygulanıyordu.

· Destek tutarı, mikro işletmelerde 8 milyon lirayı, küçük işletmelerde 7 milyon lirayı, orta büyüklükteki işletmelerde 6 milyon lirayı, büyük işletmelerde 3 milyon lirayı geçemeyecektir.

Yatırım projesi için satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı belgesiyle belgelendirilmesi durumunda, bu oranlara 20 puan daha ilave edilecektir. Her bir yatırım projesi için işletmelere sağlanacak makine ve teçhizat desteği tutarıyla işletme gideri desteği tutarının toplamı yerli malı ilave puanı dahil 10 milyon lirayı geçemeyecektir.

· Kredi faiz desteğine ilişkin yönetmelik maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanmış yatırımlarla başvuru tarihinden önce gerçekleştirilmiş yatırım harcamaları, ikinci el veya kullanılmış makine ve teçhizat içeren yatırımlar, finansal kiralama şirketleri aracılığıyla temin edilen makine ve teçhizat, destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Teknolojik ürüne yönelik yatırım projesinde, destek kapsamında değerlendirilmeyecek harcama kalemlerine yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri de eklenmiştir.

Süreçleri yurt dışında gerçekleşmiş ve o ülkedeki kurum, kuruluş veya fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleriyle veya öz kaynaklar kullanılarak Ar-Ge sonucu ortaya çıkan, patenti alınan, TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırımlar Türkiye'de yapılırsa, destek kapsamında değerlendirilecektir.

Desteklenecek yatırım projesini belirlemek için daha önce oluşturulan Değerlendirme Komisyonu, yeni yönetmelik ile birlikte yeniden düzenlenmiş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) meclis veya sektör temsilcilerinin de bu kurula üye olabilmesinin yolu açılmıştır.

Söz konusu yönetmeliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408-2.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

6

CEZAYİR İTHALAT LİSANSI UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

26 Mart 2017 tarihinden itibaren Cezayir tarafından "ithalatta lisans uygulamasının” yürürlüğe girdiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, Cezayir Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/04/2017 tarih 1054 sayılı yazıda;

Tüm ürünler ile başlayacağı bildirilen ithal lisansı uygulamasının gelen tepkiler üzerine halihazırda 21 ürünle sınırlandırıldığı belirtilmekte olup, bahse konu ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçıların 1-15 Nisan 2017 tarihleri arasında ilgili yazıda belirtilen belgelerle Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın Vilayetlerdeki Ticaret Müdürlüklerine başvurmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: Lisans Tablosu (2 sayfa)

7

RUSYA FEDERASYONU ULYANOVSK BÖLGESİNİN TANITIM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

24 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek olan Rusya Federasyonu Ulyanovsk Bölgesinin Tanıtım Toplantısına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 10/04/2017 tarih 552 sayılı yazı, taslak program ve heyet listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Taslak Program ve Heyet Listesi ( 3 sayfa)

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.