2017/15 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/15)

1. Hava Kargo Taşımacılığı Hakkında Bilgi;

2. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

3. Liman Tartım Ücretleri Hakkında Bilgi;

4. Katılımcı Listesi Hakkında Bilgi;

5. Türkmenistan / Gümrük Deklarasyon Fotokopisi Ekleme Hakkında Bilgi;

6. Pazara Giriş Uygulamaları Hakkında Bilgi;

7. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

8. Irak Buğday İthalatına Duyurusu Hakkında Bilgi;

9. Glifosatın Yasaklanması Hakkında AB Vatandaşlık Girişimi Hakkında Bilgi;

10. Kosova Meclisinde Kabul Edilen Stratejik Yatırımlar Yasası Hakkında Bilgi;

11. Yatırım Teşvikleri Hakkıda Özet Bilg Notu;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

1

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI HAKKINDA BİLGİ;

THY yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde, ihracatçılarımızın ürünlerinin hava kargo vasıtasıyla taşındığında rekabetçiliği arttırabileceği ve önerilen ürün gruplarında, paket programlar aracılığı ile belirlenen destinasyonlara daha düşük maliyetler ile hizmet sunulabileceği belirtilerek, hava kargo ile sevki mümkün olabilecek ürün ve/veya ürün gruplarının hangi destinasyonlara, hangi dönemde/dönemlerde, ne miktar ve değerde yapılabileceği hususlarında sektörel bazda bilgi ve görüşlere ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek konu ile ilgili firmalardan alınacak görüş ve önerilerin derlenmesi ve Meclislerine iletilmesi talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 16 Mart 2017 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

2

HONG KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan Hong Kong yönetimince açılan 4 adet ihaleye ilişkin 02/03/2017 tarih 631 sayılı yazısı ile ihale duyurusu ve tercümesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ve Tercümesi ( 3 sayfa)

 

3

LİMAN TARTIM ÜCRETLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Liman tartım ücretleri ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/03/2017 tarih 623 sayılı yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır. "Bilindiği üzere ülkemizin de taraf olduğu IMO Denizde Can Emniyeti Uluslar arası Sözleşmesi'nin (SOLAS) VI. Bölümünün A Kısmı'nın 2. Kuralı gereğince Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Yönerge ile 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Denizyolu ile Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespit Edilmesi Uygulaması” nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetler konusunda ihracatçı firmalarımızdan alınan şikâyetler TİM Başkanımız Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ öncülüğünde Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar nezdinde dile getirilmiş ve çözülmesi için yoğun girişimlerde bulunulmuştur.

 

Son olarak, Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ tarafından geçtiğimiz hafta Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanımız Sn. Ahmet ARSLAN ile yapılan görüşmeler neticesinde olumlu sonuca ulaşılmıştır.

Bu kapsamda, uygulamada birliğin sağlanması ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasını teminen dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için bir tavan (üst sınır) ücreti belirlenmesi amacıyla 20.02.2017 tarihli ve 15459 sayılı "Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti için Tavan Ücreti Belirlenmesine ilişkin Bakanlık Genelgesi (2017/TMKTDGM-01/DBA)” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan Genelge ile, "Tartım hizmet bedelinin konteyner başına 60 (altmış) TL'yi geçmeyecek şekilde uygulanması” ve söz konusu tavan ücretinin her takvim yılı başında geçerli olmak üzere bir önceki yılki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artacak şekilde belirlenmesi karara bağlanmıştır.”

 

4

KATILIMCI LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02/03/2017 tarih 24073 sayılı yazıda; 24 Şubat 2017 tarihli bir Nota'dan bahisle "Expo 2020 Dubai" kapsamında gezegenimizi korurken yaşam koşullarını geliştiren yaratıcı çözümleri teşvik etmek ve mali katkı sağlamak üzere "Expo Live" isimli bir program başlatıldığı, "Innovation Impact Grant Program" isimli hibe fonunun dünyanın her yerinden getirdikleri çözümlerle gerçek bir sosyal değer yaratacak nitelikteki sosyal girişimlere 100.000 ABD Doları katkı sağlayacağı ve programın bireysel, küçük ve orta ölçekli girişimler ile kar gütmeyen kuruluşlar ile devlete bağlı birimlere açık olduğu ifade edilmekte olup, söz konusu programa Ocak ve Haziran olmak üzere yılda iki kez yapılacak başvuruların ilkinin 15 Mart 2017 tarihine kadar yapılabileceği ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.expo2020dubai.ae/explosive internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

5

TÜRKMENİSTAN / GÜMRÜK DEKLARASYON FOTOKOPİSİ EKLEME HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/03/2017 tarih 616 sayılı yazıda; Türkmenistan'a getirilen ürünlerin serbest dolaşım veya geçici muhafaza gümrük rejimi altında konulması için, gümrük kargo deklarasyonunda belirtilen bilgilerin onayı'na dair ibraz edilen belgelerle birlikte, gönderici tarafın ülkesinde düzenlenen gümrük deklarasyonundan fotokopi temin edilmesi talebinin geçici olarak durdurulduğu ifade edilmektedir.

 

6

PAZARA GİRİŞ UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/03/2017 tarih 601 sayılı yazıda; Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ihraç edilen ürünlere yönelik Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) yapmakla yetkilendirilmiş bulunan gözetim şirketlerinin görev sürelerinin sona erdiği, görev sürelerinin uzatılmayacağı ve denetimlerin bizzat IKBY yetkili kuruluşları tarafından gerçekleştirileceği yönünde Bakanlığa ulaşan bilginin Erbil Ticaret Ataşeliğince teyit edildiği, söz konusu Ataşelikten alınan bilgiye göre SÖİ kuruluşlarının sözleşmelerinin 19 Şubat 2017 tarihi itibariyle sona erdiği, bu kuruluşlarla sözleşmelerin yenilenmeyerek SÖİ uygulamasına son verildiği ve kontrollerin sınır geçişi esnasında Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA) çalışanları tarafından yerine getirileceği bilgisi Meclislerine iletildiği belirtilmekte olup, konunun ihracatımız açısından önemi ve ihracatçılarımızın doğru şekilde ve zamanlıca bilgilendirilmesini teminen, yürürlüğe konulan yeni denetim uygulaması esasları ve denetimlerin nasıl yapılacağına dair ayrıntılı bilginin Meclislerine iletilmesini müteakip firmaların bilgilendirileceği ifade edilmektedir.

 

7

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Kuruluşları stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 01/03/2017 tarih 17080 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (2 sayfa)

 

8

IRAK BUĞDAY İTHALATINA DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27/02/2017 tarih 567 sayılı yazıda;

 

Irak Ticaret Bakanlığı Kontratlar Departmanı tarafından düzenlenen buğday ihalesi duyurusuna ilişkin bir örneği ilişikte yer alan bildirimlerde; daha önceden Al Sabah, Al Zaman, Al Dustoor, Al Baynah, Al Jadidah, Al Madah gazetelerinde ayrıntı belirtilmeden ülke ayırımı gözetmeksizin alınacağı duyurulan buğdayın, ikinci bir bildirimle, ABD menşeli olanları için "American Hard Red Spring Wheat (HRS)", Kanada menşeli olanları için "Kanada Hard Red Spring Wheat (CWRS)" ve Avustralya menşeli olanları için de "Australian Hard Wheat (AH)" tiplerinin kabul edileceği ifade edilmektedir.

 

Ek: Bildirim ( 3 sayfa)

 

9

GLİFOSATIN YASAKLANMASI HAKKINDA AB VATANDAŞLIK GİRİŞİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/02/2017 tarih 567 sayılı yazıda;

 

AB Komisyonu'nun AB ülkelerinde glifosatın kullanımının yasaklanması, pestisit onay prosedürlerinin reformu ve pestisit kullanımının azaltılmasına yönelik Birlik genelinde zorunlu hedefler belirlenmesi amacıyla, AB sivil toplum örgütleri tarafından yapılan vatandaşlık girişimi başvurularının kaydedilmesine karar verildiği ve bu girişime ilişkin bilgilerin http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/initiatives/open/details/2017/000002 adresinde yer aldığı belirtilmekte olup, bu kapsamda, kayıt işlemlerinin ardından, anılan vatandaşlık girişimi için 25 Ocak 2018 tarihine kadar sürecek bir beyan toplama sürecinin başlatıldığı, süreç sonunda üye ülke yetkili makamlarınca tescil edilen geçerli beyan/imza sayısının AB genelinde toplam 1 milyon ve en az 7 ülke için belirlenen asgari sayıya ulaşılması halinde girişimin AB Komisyonu'na sunulabileceği, başvuruyu ayrıntılı bir şekilde inceleyen AB Komisyonu'nun konuya ilişkin AB evzuatı hazırlıklarını başlatabileceği gibi herhangi bir işlem yapılmamasına da karar verebileceği belirtilerek, başvuru ve inceleme sonucuna ilişkin resmi cevabın Komisyon Bildirimi şeklinde yayımlanmasının gerektiği ifade edilmektedir.

 

10

KOSOVA MECLİSİNDE KABUL EDİLEN STRATEJİK YATIRIMLAR YASASI HAKKINDA BİLGİ;

Kosova Meclisinde Kabul Edilen Stratejik Yatırımlar Yasası'na ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/02/2017 tarih 562 sayılı yazı ve stratejik yatırımlar yasasına ilişkin bilgi notu ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Stratejik Yatırımlar Yasasına İlişkin Bilgi Notu ( 2 sayfa)

 

11

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ NOTU;

 

 Bilgi notu içi tıklayıız..

 

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.