2017/12 Genel Sirküler hk.

SİRKÜLER (2017/12)

1. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar;

2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında Bilgi;

3. Konteyner Tartımı İçin Belirlenen Tavan Ücretler Hakkında Bilgi;

4. Afganistan İş Forumu Hakkında Bilgi;

5. Türkiye – Özbekistan İş Forumu Hakkında Bilgi;

6. Türkiye - Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

                                                                                                                               İdris ÇEVİK
  Genel Sekreter

 

 

1

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 71 İNCİ MADDESİ UYARINCA 2017 YILINDA SAĞLANACAK DESTEK TUTARLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR;

Bugünkü Resmi Gazete'de "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” yayınlanmıştır.

Bu karara göre 2016 yılında verilen sigortalı başına 100 TL tutarındaki sigorta prim desteği 2017 yılında da sigortalı başına 100 TL olarak uygulanacaktır. Buna göre 2017 yılında çalışan sigortalılar için gün başına 3,33 TL destek sağlanmış olacaktır. Bahsekonu Karar aşağıya çıkarılmıştır.

Karar metninin resmi gazete örneği için tıklayınız..

2

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR HAKKINDA BİLGİ;

Bugünkü Resmi Gazete'de "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayınlanmıştır.

Bu karara göre:

· Belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV'den istisna edilebilecektir.

· Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4. ve 5. bölge illeri ile Kilis'te yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli vestratejik yatırımlar 6.bölge desteklerinden yararlanacaktır.

· 5.bölge illerinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme yatırımları, 4.ve 5. bölgede gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar, Cazibe Merkezleri kapsamındaki illere kurulacak çağrı ve veri merkezleri, destek kapsamına alınmıştır.

· İmalat sanayine yönelik 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamalarında;

§ bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

§ bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında uygulanacaktır.

Bahsekonu karar metninin resmi gazete örneği için tıklayınız..

3

KONTEYNER TARTIMI İÇİN BELİRLENEN TAVAN ÜCRETLER HAKKINDA BİLGİ;

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) ülkemizdeki uygulaması, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 9.9.2016 tarihli Bakan Olur'u ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında yürütülmektedir.

Bu kapsamda, uygulamada birliğin sağlanması ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasını teminen dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için bir tavan (üst sınır) ücreti belirlenmesi amacıyla 20.02.2017 tarihli ve 15459 sayılı "Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti için Tavan Ücreti Belirlenmesine ilişkin Bakanlık Genelgesi (2017/TMKTDGM-01/DBA)” yayımlanmıştır.

Bu itibarla, dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti konusunda:

1. Tartım hizmet bedelinin konteyner başına 60 (altmış) TL'yi geçmeyecek şekilde uygulanması; söz konusu tavan ücretinin her takvim yılı başında geçerli olmak üzere bir önceki yılki tüketici fiyat endeksi (tüfe) oranında artacak şekilde uygulanması

2. Doğrulanmış brüt ağırlığın tespit edilmesi hizmeti veren kıyı tesisi işleticisinin bu hizmetin karşılığı faturalandırmayı hizmet talebinde bulunan yükletene veya yasal temsilcisine yapacak şekilde uygulaması,

3. Kıyı tesisine gelmeden önce yetkilendirilmiş operatörlerin veya işletme tarafından tartılan konteynerlerin kıyı tesisinde ayrıca tartım işlemine tabi tutulamayacağı,

4. Kıyı tesislerince doğrulanmış brüt ağırlık belgesi ve ağırlık doğrulama kontrolü veya herhangi bir ad altında yükletene (shipper) herhangi bir ücret rücu edilemeyeceği

5. Yöntem-1'i kullanan kıyı tesisi işleticileri ile operatör veya işletmelerin bu Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde yetki belgesi almak üzere başvurmaları

hususlarında kıyı tesisi işleticileri, hat operatörleri, yükletenler, acenteler, tartı aleti operatörleri ve diğer tüm ilgililer dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti iş ve işlemlerini ilgili Genelgeye göre yerine getirmekle yükümlüdür.

İlgili genelgeye aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/genelgeler/20170221_155024_64574_1_64896.pdf

4

AFGANİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/02/2017 tarih 467 sayılı yazıda; Afganistan Bölgesel İşbirliği Konferansı (RECCA) İş Forumu'nun, 1-2 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, anılan toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Türkiye ve Afganistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme amaçlı önerilere ve gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir. Bu çerçevede, sözkonusu ziyaretler sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 23 Şubat 2017 Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

5

TÜRKİYE – ÖZBEKİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

27 Şubat 2017 tarihinde (DEİK) ve Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenecek olan Türkiye – Özbekistan İş Forumuna ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 20/02/2017 tarih 239 sayılı yazı, program ve heyet listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Program ve Heyet Listesi (3 Sayfa)

6

TÜRKİYE - BAHREYN İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 20.02.2017 tarihli yazıda; 2 - 3 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 6. Türkiye - Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon KEK Toplantısı vesilesiyle, Türkiye - Bahreyn İş Konseyi tarafından 1 Mart 2017 tarihinde Ankara Hilton Otel'de Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı'nın gerçekleştirileceğinden bahisle,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 - 14 Şubat 2017 tarihlerinde Bahreyn'e gerçekleştirmiş oldukları ziyaretin ardından inşaat ve enerji projelerinin önem kazandığı, Bahreyn'den gelecek olan iş heyetine Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Khaled Al Moayed'in Başkanlık edeceği ifade edilerek;

Bu çerçevede, firmalar ile ikili görüşmelerin yer alacağı söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, 27 Şubat 2017 Pazartesi gününe kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/350/8314 bağlantısından kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmektedir.

TASLAK PROGRAM
08:30 - 09:00 Kayıt
09:00 - 09:30 Açış Konuşmaları
09:30 - 10:00 Sunumlar
10:00 - 11:00 İkili İş Görüşmeleri

NOT: Toplantıya katılım ücretsizdir.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) , Tel: 0212. 339 50 00

7

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.