2017/08 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/08)

1. KHK ile Yeni İstihdama Vergi ve Prim Teşviki Hakkında Bilgi;

2. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu Hakkında Bilgi;

3. İTO SIAL Canada 2017 Gıda Fuarı Hakkında Bilgi;

4. Anfaş Food Product 2017 Fuarı Hakkında Bilgi;

5. Hispanica Vidal Grupo SA Firması Hakkında Bilgi;

6. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;

7. Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları Hakkında Bilgi;

8. Arpa Tohumu ve Sorgum Talebi Hakkında Bilgi;

9. Körfez Ülkelerine İhraç Edilebilir Ürünler Listesi Hakkında Bilgi;

10. 2014 / 4 Sayılı Karar Kriterlerini Karşılayan Fuarlar Hakkında Bilgi;

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

1

KHK İLE YENİ İSTİHDAMA VERGİ VE PRİM TEŞVİKİ HAKKINDA BİLGİ;

687-KHK ile İşverenlere Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Stopaj ile Damga Vergisi Desteği

09 Şubat 2017 Tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 687 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede yer alan düzenlemeyle özel sektör işverenlerince 1.2.2017 tarihinden itibaren sağlayacakları ilave istihdam için sigorta primi, gelir vergisi stopaj desteği ve damga vergisi desteği sağlanıyor.

 

Yapılan düzenlemeyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununaeklenen geçici 17.madde ile sigorta primi desteği, geçici 18.madde ile de gelir vergisi stopaj desteği ile damga vergisi desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Özel sektör işverenlerine sağlanan destek unsurları için bir bölge ve işçi sayısı sınırlaması bulunmamaktadır.

 

Sigorta Primi Desteği,

1/2/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere ;

özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınma tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmak ve 2016 yılı aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmak kaydıyla işe alınan sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak (30×22,22=660 TL aylık) tutar bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil, tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi şeklinde yapılacak.

 

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için; ilgili döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süre içinde kuruma vermesi, ödemelerini yasal sürede yapması, bildirilen sigortalının işyerinde fiilen çalışması gerekmektedir.

Ayrıca bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası, bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu (yapılandırılanlar hariç) bulunmaması gerekmektedir.

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

 

Gelir Vergisi Stopaj Desteği

1 Şubat 2017 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere ;

 

özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınma tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları koşuluyla işe alındıkları tarihten itibaren

 

31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

1 ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi 226,63 TL olup bekar bir işçi için hesaplanan AGİ (asgari geçim indirimi) 133,31 TL düştükten sonra kalan 93,32 TL gelir vergisi stopajı, işverenin beyan etmiş olduğu ilgili döneme ilişkin muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

 

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

 

Damga Vergisi de İstisna

Bu kapsamında işe alınan işçilere yapılan ücret ödemelerine ilişkin damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı (13,49 TL) beyan edilmez ve ödenmez.

 

Sağlanan Toplam Destek Hesabı

687 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede ile yapılan düzenleme sonrasında, özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınan ilave bir istihdam için;

30 gün asgari ücret üzerinden prime esas kazanç bildirimi yapılan bekar bir işçi üzerinden,

660.00 TL Sigorta Primi Desteği, 93,32 TL Gelir Vergisi Stopaj Desteği ve 13,49 TL Damga Vergisi desteği olmak üzere toplamda 766,81 TL'si destek sağlanmış olacaktır.

 

1 ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan net 1.404,06 TL'ye ve 1.777,50 TL brüt asgari ücretin işverene maliyeti 2.177,44 TL'dir

 

Getirilen bu destek uygulama ile asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 1.410,63 TL olarak hesaplanacaktır.

 

Kaynak: www.alomaliye.com

 

2

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumlarının ileri bir tarihe ertelendiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa konuya ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 08/02/2017 tarih 170 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program ( 2 sayfa)

 

3

İTO SIAL CANADA 2017 GIDA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/02/2017 tarihli yazıda; İstanbul Ticaret Odası tarafından 17-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şangay şehrinde gerçekleştirilecek olan "SIAL China 2017 Fuarı” milli katılım organizasyonuna dair katılım bilgileri ve başvuru formu ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Katılım Bilgileri ve Başvuru Formu (2 sayfa)

 

4

ANFAŞ FOOD PRODUCT 2017 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

13-16 Şubat 2017 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Genel Sekreterlikleri organizatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Alım Heyetine ilişkin olarak Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 08/02/2017 tarih 289 sayılı yazı, başvuru formu ve alım heyeti listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Başvuru Formu, Alım Heyeti Listesi (3 sayfa)

 

5

HİSPANİCA VİDAL GRUPO SA FİRMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türk firmalarının, İspanya'da Mukim olduğu bildiren HISPANICA GRUPA VIDAL SA firması hakkında şikayette bulunmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı Madrid Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/02/2017 tarih 351 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

6

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 30.01.2017 tarihli yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısı

7

SANAYİ ÜRÜNLERİNDE ASKIYA ALMA VE TARİFE KONTENJANI UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda aynen, Bilindiği üzere, Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabilmekte veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabilmektedir. Askıya almak sistemi kapsamındaki başvurular AB ülkeleri ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelere neticelendirildiği belirtilmektedir.

Askıya Alma Uygulaması: AB ve Türkiye'de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergileri miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmakta ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste'ye yansıtılmaktadır. Bu kapsamda, 2017 yılı itibariyle yürürlükte olan V Sayılı liste ekte yer almaktadır.

Tarife Kontenjanı Uygulaması: AB ve Türkiye'de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalat imkan tanınmaktadır.

Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları Kapsamında Sanayicilerimizin Yapabileceği Başvurular

Yeni Talepler

Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan talep formları ile birlikte en geç 15/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi gerekmektedir.

İtirazlar

Ekte yer alan hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya almak listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise itiraz taleplerini Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne en geç 01/05/2017 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda yer alan linkte bulunan itiraz formları ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Mayıs ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yayımlanacağı, bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Ekonomi Bakanlığına en geç 01/06/2017 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri

Müge DAĞLI DURUKAN

E-posta: durukanm@ekonomi.gov.tr Tel:0312 204 99 79

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları

Halil İbrahim KARATAŞ

E-posta: karatash@ekonomi.gov.tr Tel:0312 204 99 55

EK: V Sayılı_Liste

8

ARPA TOHUMU VE SORGUM TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C.Darüsselam Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Müşavirliklerine ziyaret eden Matongo Farming Co. Ltd firması temsilcisi Zakaria Chense, ülkemizden barley seed (arpa tohumu) ve white sorghum (beyaz sorgum) olmak istediğini ifade etmiş olup, iş bağlantısı kurmak isteyen firmalarımız +255 757 240 144 Whatsapp numarasından ve zakariachense@gmail.com adresinden kendileriyle iletişime geçebileceği gibi, irtibat kopukluğu halinde +255 746 576 196 ve darusselam@ekonomi.gov.tr adresinden de bağlantı kurabilecekleri ifade edilmektedir.

 

9

KÖRFEZ ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLEBİLİR ÜRÜNLER LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinden alınan ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Ekonomi Bakanlığına gönderilen, Körfez ülkelerine ihraç edilebilir (özellikle kırmızı et ve gıda ürünleri) ürünlere ilişkin kılavuz liste ihracatçı firmaların dikkat etmeleri gereken hususlara dair notların bir örneği ekte iletilmektedir.

EK: Kılavuz

10

2014 / 4 SAYILI KARAR KRİTERLERİNİ KARŞILAYAN FUARLAR LİSTESİ Hakkında Bilgi;

2017 Yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarlar listesi için tıklayınız..

 

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.