DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIM İLANI

2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından yürütülmekte olan kümelenme projelerinde, proje süresince görev almak ve Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere 1 (bir) adet personel alınacaktır.

Başvurular Genel Sekreterliğimizin aşağıda belirtilen adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

İLETİŞİM:

DKİB Genel Sekreterliği İnsan Kaynakları, İdari İşler ve Mali İşler Şubesi

Pazarkapı Mahallesi Devlet Sahil Yolu Cad. 85/1 Ortahisar TRABZON

Birol ARSLANTÜRK – Şube Müdürü

0462 326 16 01 / 111

SON BAŞVURU:

16.12.2022

GENEL NİTELİKLER:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak (Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun)
 • Konuşma, anlama ve yazmada ileri seviye “İngilizce” bilgisine ve son 5 (beş) yıl içerisinde düzenlenmiş Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olmak,
 • Askerlik görevini yapmış, bu görevden muaf veya en az 3 yıl tecilli olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurum ve Kuruluşlardan emekli olmamak
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmamak,

DİĞER KOŞULLAR:

 • Organizasyon, koordinasyon ve iletişim becerisi yüksek,
 • Proje yönetimi, Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, PowerPoint),
 • İletişim becerileri yüksek, sektör/bölge ve dış ticaret alanındaki deneyimi olan, araştırma ve raporlama yetenekleri olan personel alınacak olup, daha önce bir UR-GE Projesi kapsamında istihdam edilen personel öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 • İkinci yabancı dil tercih nedeni olarak değerlendirilecektir.

İŞİN TANIMI:

 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek
 • Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ticaret heyeti, fuar katılımı/ziyareti vb. gibi uluslararası organizasyonlarda etkin rol almak,
 • Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle bağlantılar kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için firmalar ve diğer sektör temsilcileri arasındaki ilişkileri geliştirmek,
 • Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı),
 • Sektörel araştırmalar yapmak ve raporlamak,
 • Sektörün ihracat artışı ve tanıtımı için gereken iş birliği ortamını sağlamak, yurt içi ve yurt dışında yerinde bağlantılar kurmak,
 • Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin temini ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek tüm görevleri yerine getirmek.

BAŞVURU SIRASINDA SUNULMASI GEREKLİ BELGELER:

 • İş Talep Formu
 • Özgeçmiş
 • Diploma ya da mezuniyet belgesi örneği
 • 1 Adet fotoğraf
 • YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi

MÜLAKAT SONUCUNDA BAŞARILI OLAN ADAYDAN AŞAĞIDAKİ BELGELER İSTENECEKTİR:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve SGK hizmet dökümü
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ve fotokopisi
 • YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi
 • Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve referans mektupları
 • Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu
 • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi
 • Adli sicil kaydı
 • İkametgah
 • 4 (dört) adet fotoğraf

 

Ek: İş Talep Formu